Atbildes, kuras tu meklē

Par itāļu personvārdu atveides principiem

 1. Vispārīgi norādījumi
  1. Itāliešu valodā runā apmēram 150 miljoni planētas iedzīvotāju. Tā ir oficiālā valsts valoda Itālijas Republikā, Sanmarīno, Vatikānā un Šveices italofonajā daļā.
  2. Šajā darbā apkopoti 1015 itāliešu personvārdu (vārdi un uzvārdi, tajā skaitā pseidonīmi) izruna un rakstība, ievērojot itāliešu literārās valodas izrunas normas un latviešu valodas tradīcijas itāliešu īpašvārdu atveidē - (sk. Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā XII. Itāliešu īpašvārdi. Sastādījusi A. Stelle), kā arī personību dzīves dati un darbības joma.
  3. Itāliešu valodas personvārdu atveidei izmantojama latviešu valodas rakstība un skaņu sistēma.
  4. Latviešu valodas praksē itāliešu personvārdus principā atdarina pēc to izrunas itāliešu valodā.
   Atkāpe pieļaujama gadījumā, kad jau ir iedibinājusies vēsturiska tradīcija, piemēram: Davide - Dāvids;
   Raffaello – Rafaēls;
   Cecilia – Cecīlija;
   Ignazio- Ignacio u.c.
  5. Reizēm novērojamas neregulāras atkāpes no itāliešu valodas pareizrunas normām, kad itāliešu personvārds latviešu valodā tiek rakstīts un izrunāts atšķirīgi.
  6. Piemēram: itāliešu personvārds Pasquale - Paskvāle un Paskuāle;
   uzvārds Benigni -
   Šādos gadījumos nepareizie atdarinājumi būtu labojami, tuvinot personvārdu itāliešu izrunai.

  7. Neregulāras atkāpes no itāliešu valodas izrunas ir sastopamas:
   1. vārdu akcentējumā. Pilnībā vēl nav novēršamas svārstības itāliešu īpašvārdu akcentēšanā. Latviešu valodā itāliešu īpašvārdos mēdz akcentēt gan pirmo zilbi (kā tas ir latviešu valodā), gan to zilbi, kur akcents ir itāliešu valodā. Itāliešu valodā visbiežāk tiek akcentēta vārda priekšpēdējā zilbe, dažreiz vārda pēdējā zilbe, kā arī trešā vai ceturtā zilbe, skaitot no vārda beigām. Diemžēl pētījumi par to, ar kādu intonāciju izrunāt katru vārdu vēl nav veikti.
    p.4/ 8 Beatrice –Beatriče
   2. patskaņu kvantitātes apzīmēšanā. Novērota tendence patskaņu garumu apzīmēt reti (un neregulāri).
    Garš patskanis a, e, i, o, u (ja tas neatrodas vārda pirmajā zilbē) latviešu valodā lietojams atdarinātajos īpašvārdos līdzskaņu l, m, n, r priekšā sekojošās vārdu izskaņās...lpp.8.
   3. rakstījumu gn, gli, qu atdarināšanā . Rakstījumu gn latviešu valodā atdarina ar ņj, ņ vai nj. Sekojot norādījumiem itāliešu personvārdu atveidē latviešu valodā saglabāts ieteikums atdarināt ar nj:
    Piemēri, Mascagni – Maskanji;
    Rakstījumu gli latviešu valodā atdarina ar ļj, ļ vai lj. Sekojot norādījumiem itāliešu personvārdu atveidē latviešu valodā saglabāts ieteikums atdarināt ar lj:
    Piemēri, Baglioni – Baljoni; Castiglione – Kastiljone;
   4. i atdarināšanā Itāliešu – ia vārda beigās mēdz atdarināt latviešu valodā gan kā –ija, gan –ia. Sekojot norādījumiem itāliešu personvārdu atveidē latviešu valodā saglabāts ieteikums atdarināt ar –ia, norādot arī paralēlformu. (Maria – Maria, Marija)
    Neregulāri praksē atdarina i, ja tas ietilpst divskanī kā tā pirmais komponents. Sekojot norādījumiem itāliešu personvārdu atveidē latviešu valodā saglabāts ieteikums atdarināt ar j, ja tas ir vārda sākumā un vārda vidū, bet vārda beigās – ar i. Piemēri:
    Pietro- Pjetro;
    Mario – Mario
   5. Ja i neietilpst divskanī, to atdarina ar i:

  8. Darbā iekļautie personvārdi kārtoti pēc itāliešu alfabēta, tāpēc ne vienmēr atbilst latviešu alfabēta kārtībai.
 2. Itāliešu valodas īpašvārdu atdarināšanas noteikumi
  1. Itāliešu alfabētā ir 21 burts: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Zz. Aizgūto vārdu rakstībā lieto arī burtus Jj, Kk, Ww, Xx, Yy.
   Itāliešu valodā vārda rakstījums gandrīz precīzi attēlo skaņu sastāvu šai vārdā, bet nenorāda akcentēto zilbi un patskaņu kvantitāti.
  2. Itāliešu rakstībā var dubultot gandrīz jebkuru līdzskani. Biežāk dubulto c, f, g, l, m, n, r, s, t, z.
   Latviešu rakstībā paturami tikai līdzskaņu l, m, n, r dubultojumi:
   Marcello – Marčello;
   Tommaso – Tommāzo;
   Giovanni – Džovanni;
   Gasparre – Gasparre;
  3. Personvārdu dzimte ir atkarīga no attiecīgās personas dzimuma:
   Carlo – Karlo (vīriešu dzimte);
   Carla – Karla (sieviešu dzimte)
  4. Itāliešu īpašvārdi latviešu valodā lokāmi pēc I, IV vai V deklinācijas parauga. Liela daļa itāliešu īpašvārdu latviešu valodā nav lokāmi.
   1. Pēc I deklinācijas parauga lokāmi tie vīriešu dzimtes itāliešu valodas īpašvārdi, kam latviešu atdarinājumā ir galotne –s. Galotni –s latviešu valodā pievieno tiem itāliešu īpašvārdiem, kas itāliešu rakstījumā beidzas ar līdzskani:
    Gian v. – Džans;
    Leon v. – Leons;
   2. Pēc IV deklinācijas parauga lokāmi tie sieviešu dzimtes īpašvārdi, kam latviešu valodā ir sieviešu dzimtes galotne –a. Šie īpašvārdi itāliešu valodā beidzas ar –a:
    Alessandra v. – Alesandra;
    Angela v. – Andžela;
   3. Pēc V deklinācijas parauga lokāmi tie īpašvārdi, kam latviešu valodā ir sieviešu dzimtes galotne –e. Šie īpašvārdi itāliešu valodā beidzas ar –e:
    Irene v. – Irēne;
    Matilde v. – Matilde;

  5. Nelokāmi latviešu valodā ir tie itāliešu īpašvārdi, kas itāliešu valodā beidzas ar –o vai –i:
   Claudio v. – Klaudio;
   Baldini u. – Baldīni;
  6. Atdarinot latviešu valodā itāliešu personvārdus, kurus veido vairāki vārdi, jāievēro, ka itāliešu valodā ar šķiramo zīmi rakstītie uzvārdi latviešu valodā rakstāmi tāpat, gramatizējot abas uzvārda daļas:
   Galli-Curci – Galli-Kurči;
   Maria-Petris – Maria-Petrisa;
   1. Ja uzvārds sastāv no diviem atsevišķiem vārdiem un starp tiem nav šķiramās zīmes, tad tie latviešu valodā rakstāmi ar šķiramo zīmi:
    Levi Mantalcini – Levi – Montalčīni;
    Calvino Mameli – Calvīno- Mameli;
   2. Palīgvārdi (prievārdi vai artikuli), kas atrodas personvārda priekšā, latviešu valodā rakstāmi no personvārda šķirti un nav lokāmi. Latviešu rakstījumā tie rakstāmi ar lielo burtu, ja tie ar lielo burtu rakstīti itāliešu valodā, un ar mazo, ja tie itāliešu valodā rakstīti ar mazo burtu:
    Di Salvatore – Di Salvatore;
    Del Piero – Del Pjēro;
    Piero (v.) della Francesca – Pjēro della Frančeska;
   3. Ja palīgvārds (prievārds vai artikuls) lietots ar apostrofu uzvārda priekšā, tad apostrofs paturams arī latviešu valodā:
    D’Arrigo – D’Arrigo;
    D’Annunzio – D’Annuncio;
    Šajā materiālā palīgvārds norādīts iekavās aiz uzvārda, lai saturiski veidotu alfabētisku personvārdu secību.
   4. Kopā rakstāmi personvārdi, kuru pirmajā daļā ir san, santo, santa, sant’(svēts)-
    San Francesco – Sanfrančesko;
  7. Uzvārdi, kuriem oriģinālformā pēdējā zilbē ir rakstīta ar akcentu, piemēram, Carrà - Karrā; Ferré - Ferrē u.c., latviešu valodā akcents netiek saglabāts.
  8. Lai latviešu valodā atdarināmie itāliešu īpašvārdi būtu pareizi rakstīti, ieteicams izmantot Itālijā pareizrunas un pareizrakstības vārdnīcas, kā arī cita veida literatūru, ja vien tajā īpašvārds dots itāliešu rakstībā.
   Materiālā iekļautie personvārdi atspoguļo radošas personības, kuras dažādās sfērās (zinātnē, mākslā, politikā, literatūrā, kino, reliģijā, mode, sportā, mūzikā u.c.) guvušas panākumus un kļuvušas slavenas ne vien Itālijā, bet arī ārzemēs.

Bibliogrāfija:
Garzanti
Nomi italiani
Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā XII. Itāliešu īpašvārdi. Sastādījusi A. Stelle, Zinātne, 1967
La letteratura italiana in Cd-Rom, Il Medioevo, Edizione la Repubblica, 1999
La letteratura italiana in Cd-Rom, Umanesimo e rinascimento, Edizione la Repubblica, 1999
La letteratura italiana in Cd-Rom, Il Barocco, Edizione la Repubblica, 1999
La letteratura italiana in Cd-Rom, Il grande teatro e l’illuminismo, Edizione la Repubblica, 1999
La letteratura italiana in Cd-Rom, L’Ottocento, Edizione la Repubblica, 1999
La letteratura italiana in Cd-Rom, Il Novecento, Edizione la Repubblica, 1999
//www.daddezio.com/genealogy/italian/famous/italian-003.html
CD Rom di Enciclopedia del Millennio, XI-XIV secolo, Mondadori Editore 1999
http://thevoicemagazine.it/2007/11/03/cognomi-piu-diffusi-in-italia/
http://italia.indettaglio.it