Atbildes, kuras tu meklē
SAĪSINĀJUMI
akm. - akmeisms
angl. – angļu, angliski
aut. – autors
bar. – baroks
x
b-ba - biedrība
dad. - dadaisms
dekad. – dekadence, dekadenti
d-grām. - dienasgrāmata
dzej. - dzejolis
dzejn. – dzejnieks, dzejniece
eksist. - eksistenciālisms
ekspres. - ekspresionisms
fr. - franču
ģerm. – ģermāņu
gr. – grieķu
grām. – grāmata
grup. - grupējums
ide. – indoeiropiešu
ig. – igauņu
imaž. - imažinisms
impres. - impresionisms
ind. – indiešu
it. – itāļu
izd. – izdots, izdevums
izdevn. - izdevniecība
klasic. - klasicisms
kr. – krievu
krāj. – krājums
krit. – kritika
laikr. - laikraksts
lat. – latīniski
latg. – latgaliešu
latv. – latviešu
LD – Latvju dainas. K.Barona un H.Visendorfa sakārt., 1. – 6.sēj., Jelg., Pēterburga, 1894 – 1915
LFK – Literatūras, Folkloras un Mākslas institūta Folkloras krātuves fondu materiāls
liet. – lietuviešu
lit-ra - literatūra
lit.krit. – literatūrkritika
lit.vēst. – literatūras vēsture
lit.zin. – literatūrzinātne
LTD – Latvju tautas daiņas. Sakārt. R.Klaustiņš, 1. – 12.sēj., R., 1928 – 1932
LTdz – Latviešu tautasdziesmas, 1. – 7.sēj., R., 1979 - 2000
mākslin. – māksliniecisks, mākslinieks
mod. - modernisms
ms. – manuskripts
natur. - naturālisms
neobar. – neobaroks
neoklasic. - neoklasicisms
neorom. – neoromantisms
nos. – nosaukums
per. - periodika
per.izd. – periodiskais izdevums
pētn. – pētnieks, pētniecība
portug. - portugāļu
postmod. - postmodernisms
poststrukt. - poststrukturālisms
pr. - prūšu pseid. – pseidonīms
publ. – publicēts, publikācija
rakstn. – rakstnieks, rakstniece
reāl. – reālisms
rom. – romantisms, romantiskais
sar. – sarakstīts
s-ba - sabiedrība
senind. – senindiešu
sentim. - sentimentālisms
sillab. – sillabisks, sillabiska
simb. – simbolisms
sirr. - sirreālisms
skand. – skandināvu
s.kvant. – sillabo-kvantitatīvs
soc. reāl. – sociālistiskais reālisms
sp. - spāņu
s.ton. – sillabo-tonisks
strāv. - strāvojums
strukt. – strukturālisms
t.dz. – tautasdziesmas, tautas dzeja
Tdz – Tautas dziesmas. Papildinājums K.Barona „Latvju dainām”. Sakārt. P.Šmits, 1. – 4.sēj., R., 1936 - 1939
ton. – tonisks, toniska
tulk. – tulkojums, tulkošana
ukr. - ukraiņu
vāc. – vāciski
val. – valoda
vārsm. - vārsmošana
virz. – virziens
žurn. - žurnāls