Atbildes, kuras tu meklē
Saīsinājumi

A — austrumi, austrumos
A- — Austrum..
abs. — absolūts
adm. — administratīvs
agr. — agrākais
aiz. — aizsardzība; aizsargājams
ANO — Apvienoto Nāciju Organizācija
apdz. v. — apdzīvota vieta
apg. — apgabals
apm. — apmēram
apst. — apstākļi
apstr. — apstrāde
apzīm. — apzīmējums
atm. — atmosfēra
atr. — atradne, atradnes
att. — attēls
augļķerm. — augļķermenis
augst. — augstums; augstiene; augstākais
b. — beigas, beigās
bas. — baseins
bezmugurk. — bezmugurkaulnieks
blīv. — blīvums
centr. — centrālais
CIC — Starptautiskā medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komiteja (Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier)
D — dienvidi
D- — Dienvid..
DA — dienvidaustrumi, dienvidaustrumos
depart. — departaments
diam. — diametrs
dib. — dibināts, dibinājis
DNS — dezoksiribonukleīnskābe
DR — dienvidrietumi, dienvidrietumos
dz. — dzimta
dzc. — dzelzceļš
dziļ. — dziļums
dzīvn. — dzīvnieks
EDSO — Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (The Organization for Security and Cooperation in Europe — OSCE)
ekon. — ekonomika; ekonomisks
eks. — eksemplārs
elem. — elements
ES — Eiropas Savienība
FAO — Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (Food and Agricultur Organization of the United Nations)
f-ja — funkcija
fr. — franču valodā
f-la — formula
FSC — Meža uzraudzības padome (Forest Stewardship Council)
g. (..g.) — gads; (..gadīgs)
gab. — gabals
galv. — galvenais
gar. — garums; garākais
gk. — galvenokārt
GNP — Gaujas nacionālais parks
gr. — grieķu valodā
gs. — gadsimts
gt. — gadu tūkstotis
ģ. — ģints
horiz. — horizonts; horizontāls
iedz. — iedzīvotājs, iedzīvotāji
iestr. — iestrāde
it. — itāliešu valodā
IUFRO — Starptautiskā mežu pētīšanas organizāciju savienība (International Union of Forestry Research Organizations)
izejv. — izejvielas
izstr. — izstrāde; izstrādājums
kateg. — kategorija
kl. — klase; ..klasīgs
klim. — klimats; klimatisks
koef. — koeficients
kokaudz. — kokaudzētava
kokmater. — kokmateriāli
kompon. — komponents, komponenti
konc. — koncentrācija; koncentrēts
konst. — konstatēts; konstatējis
konstr. — konstrukcija
koppl. — kopplatība
kult. — kultūra
ķerm. — ķermenis
lat. — latīņu valodā
latv. — latviešu
lauk. — laukums
lauks. — lauksaimniecība; lauksaimniecisks
lieg. — liegums
liel. — lielums; lielākais
līm. — līmenis
Lja — Latvija
LLU — Latvijas Lauksaimniecības universitāte
LLU MF — Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte
LMPZPI — Latvijas Mežsaimniecības problēmu zinātniskās pētniecības institūts
LPSR — Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika
LR — Latvijas Republika
LU — Latvijas Universitāte
LVMI — Latvijas Valsts mežzinātnes institūts
LZA — Latvijas Zinātņu akadēmija
M — mērogs
maks. — maksimums; maksimālais; maksimāli
mater. — materiāls
meh. — mehānisks
melior. — meliorācija; meliorācijas
mēn. — mēnesis
mežk. — mežkopība
mežr. — mežrūpniecība
mežs. — mežsaimniecība; mežsaimniecisks
migr. — migrācija
min. — minūte
minim. — minimums; minimālais
min-ja — ministrija
MK — Ministru kabinets
mld — miljards
mlj — miljons
MPS — Mežu pētīšanas stacija
mugurk. — mugurkaulnieks
nac. — nacionāls
ned. — nedēļa
nod. — nodaļa
nogab. — nogabals
nokr. — nokrišņi
nos. — nosaukums; nosaukts
nozīm. — nozīmīgākais, nozīmīgs
Nr. — numurs
obj. — objekts
org-ja — organizācija
p. — puse, pusē
pag. — pagasts
pārstr. — pārstrāde
pārv. — pārvalde
pas. — pasaule
piem. — piemēram
pils. — pilsēta
pl. — platība
plant. — plantācija
plat. — platums
pr. Kr. — pirms Kristus dzimšanas
prod. — produkcija; produkts
proj. — projekts
R — Rietumi
R- — Rietum..
r. — rinda
raj. — rajons
raž. — ražošana; ražojums
reģ. — reģions, reģionāls
rel. — relatīvs
RNS — ribonukleīnskābe
resp. — respektīvi
rez. — rezervāts
rūpn. — rūpniecība; rūpniecisks
s. — suga
saimn. — saimniecība; saimniecisks
sāk. — sākums
SAPARD — Atbalsta programma lauksaimniecības un lauku attīstībai (Support Action Programme for Agriculture and Rural Development)
s-ba — sabiedrība
sēj. — sējums
sek. — sekunde
SIA — sabiedrība ar ierobežotu atbildību
sist. — sistēma; sistemātisks
sortim. — sortiments
spec. — speciāls
st. — stunda
stādmater. — stādmateriāls
starpt. — starptautisks
strukt. — struktūra
tab. — tabula
tag. — tagadējais
terit. — teritorija
t.i. — tas ir
tilp. — tilpums
tk (tekstā) — tūkstotis
t.p. — tas pats; tāds pats
t-ra — temperatūra
t.s. — tā sauktais
t.sk. — to skaitā
u.c. — un citi; un citur
UNESCO — Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UN ECE — Apvienoto Nāciju Eiropas ekonomikas komiteja (United Nations Economic Commission for Europe)
ūd.-krāt. — ūdenskrātuve
univ. — universitāte
uzņ. — uzņēmums
u.tml. — un tamlīdzīgi
v. — vidus
V-, v- — Vidus.., vidus..
val. — valoda
VAAD — Valsts augu aizsardzības dienests
VARAM — Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VAS — Valsts akciju sabiedrība
vecumkl. — vecumklase
veģ. — veģetācija; veģetatīvs
vid. — vidējais; vidēji
vidusl. lat. — viduslaiku latīņu valodā
viet. — vietējais
visp. — vispārējs; vispārīgs
vjl. — virs jūras līmeņa
VM — valsts mežniecība
VMD — Valsts meža dienests
VMS — valsts medību saimniecība
VVM — valsts virsmežniecība
VZD — Valsts zemes dienests
Z — ziemeļi
Z- — ziemeļ..
ZA — ziemeļaustrumi, ziemeļaustrumos
zem. — zemākais
zin. — zinātnieks; zinātniski
zjl. — zem jūras līmeņa
ZPI — zinātniskās pētniecības institūts
ZR — ziemeļrietumi, ziemeļrietumos
ZRA — zinātnes un ražošanas apvienība
zv. — zviedru valodā

Atmestās izskaņas:
-(n) iecisks,
-(n) iecība,
-isks, -iskais,
-(l) oģija, -(l) oģisks

Apzīmējumi

Δ — šķirkļa nosaukums
↑ — norāde uz šķirkli, attēlu, tabulu
~ — apmēram, aptuveni
< — mazāk par;
radies no (vārdu etimoloģijā)
> — vairāk par
≥ — vienāds vai lielāks nekā
≤ — vienāds vai mazāks nekā
♂ — tēviņš, vīrišķais indivīds
♀ — mātīte, sievišķais indivīds
x — hibrīds, krustojums kg•m-2— masas vienība uz zemes platības vienību t•ha-1

Mērvienību apzīmējumi
°C — Celsija grāds
cm — centimetrs
cnt — centners
d1,3 — koka stumbra caurmērs (diametrs) 1,3 m augstumā (krūšaugstumā)
D — kokaudzes vidējā koka caurmērs (diametrs)
f — koka stumbra veidskaitlis, arī veidaugstums (koeficients)
F — kokaudzes veidskaitlis, arī veidaugstums (koeficients)
g — grams
g1,3 — koka stumbra šķērslaukums 1,3 m augstumā (krūšaugstumā)
G — kokaudzē augošo koku stumbru šķērslaukumu summa (m2/ha) 1,3 m augstumā (krūšaugstumā)
h — stunda; atsevišķa koka augstums
H — kokaudzes vidējā koka augstums
ha — hektārs
hl — hektolitrs
J — džouls
kB — kilobaits
kg — kilograms
km — kilometrs
km/h — kilometrs stundā
kN — kiloņūtons
kW — kilovats
kW•h — kilovatstunda
kJg-1 — kilodžouli gramā
l — litrs
Ls — lats, lati
m — metrs; masa
mg — miligrams
mm — milimetrs
MPa — megapaskāls
m/s — metrs sekundē
N — ņūtons
nm — nanometrs
s — sekunde
t — tonna
W — vats
% — procents
‰ — promile

Taksācijas aprakstos lietotie meža augšanas apstākļu tipu un koku sugu apzīmējumi

Sausieņi:
Sl — sils
Mr — mētrājs
Ln — lāns
Dm — damaksnis
Vr — vēris
Gr — gārša Slapjaiņi: Gs — grīnis
Mrs — slapjais mētrājs Dms — slapjais damaksnis Vrs — slapjais vēris
Grs — slapjā gārša

Purvaiņi:
Pv — purvājs Nd — niedrājs Db — dumbrājs Lk — liekņa

Āreņi:
Av — viršu ārenis
Am — mētru ārenis As — šaurlapju ārenis Ap — platlapju ārenis

Kūdreņi:
Kv — viršu kūdrenis
Km — mētru kūdrenis Ks — šaurlapju kūdrenis Kp — platlapju kūdrenis

Koku sugas:
P — priede
E — egle
Le — lapegle
B — bērzs
A — apse
M — melnalksnis
Oz — ozols
Os — osis
Ds — dižskābardis
Sk — skābardis
L — liepa K — kļava G — goba
V — vīksna
Ba — baltalksnis