Atbildes, kuras tu meklē

Ancītis V. Daina kā improvizācija// Senču kalendārs 1995.gadam. Saldus, 1994, 87. – 91.lpp.
Andrups J. Kalve V. Latvian Literature. Stocholm, 1954
Apīnis A. Ko mēs zinām par latviešu pirmo dzejnieku// Ķikuļa Jēkabs. Dziesmas. R., 1982, 89. – 141.lpp.
Apīnis A. Neprasot atļauju. Latviešu rokraksta literatūra 18. un 19.gadsimtā. R., 1987
Apīnis A. Soļi. Senākās latviešu grāmatniecības un kultūras takās. R., 2000
Apīnis A., Klekere I., Limane L. Rakstītājs no Nautrēniem. Andriva Jūrdža dzīve un veikums. R., 1989
Apkalns l. Latviešu tautasdziesmas historiogrāfija// Ceļa Zīmes, 1973, Nr.51, 128. – 139.lpp.
Arājs K. Krišjānis Barons un “Latvju dainas”. R., 1985
Aspazija. Latviešu lirika dažādos laikmetos// Aspazija. Kopoti raksti, 1.sēj., R., 1985, 465. – 474.lpp.
Auziņš I. Šķautnes. Latviešu dzeja 20.gadsimtā: esejas un dzejnieka dienasgrāmata. R., 2001
Ābele K. Vēl par balādi.// Ceļš, 1948, Nr.4/6, 168. – 171.lpp.
Barons K. Par dziesmām un dziedāšanu// Latvju dainas, 1.sēj., Jelgava, 1894, I – XXV lpp.
Batņa A. Par parašom un Jōņu dīnas rūtōšonu Latgolā// Acta Latgalica, 1.sēj., b.v., 1965, 359. – 373.lpp.
Baumanis A. Krišjānis Barons. Dzīve un darbi. R., 1935
Baumanis A. Kronvaldu Atis. R., 1939
Bels A. Nacionālās vērtības// Karogs, 1999, Nr.2, 3. – 10.lpp.
Berelis G. Starp varoņiem un ākstu pieminekļiem. Deviņdesmito gadu proza// Karogs, 1993, Nr.11, 143. – 158.lpp.
Berelis G. Klusums un vārds. Esejas un apceres par literatūru. R., 1997
Berelis G. Mīnotaura medības. R., 1999
Bērsons I. Deviņi likteņi. Represētie rakstnieki. /b.v./, 2001
Bērziņš L. Nevācu Opics. R., 1925
Bērziņš L. Ievads latviešu tautas dzejā. R., 1940
Bērziņš R. Lerhis-Puškaitis dzīvē un darbā// A.Lerhis-Puškaitis Atmiņās un stāstos. R., 2000, 11. – 86.lpp.
Bičolis J. Par elīziju latviešu tautas dziesmās// Ceļi, 1935, Nr.6, 282. – 286.lpp.
Bičolis J. Medeņa metri// J.Medenis. Raksti, 2.sēj., /Holland, Michigan/, 1986, 348. –354.lpp.
Bičolis J. Ievads latviešu literātūrā. /b.v./, 1991
Bielenstein A. Über lettische Volkpoesie// Magazin, Mitau, 1855, Bd.10, St.3, s.95 - 124
Bielenstein A. Über die Satire im lettischen Volksliede und im ”Baltijas Zemkopis” Jahrgang 1878// Magazin, Mitau, 1879, Bd.16, St.1, S.102 - 127
Biezais H. Tautas dziesmu jēdziens// Ceļa zīmes, 1954, Nr.22, 430. – 431.lpp.
Biļkins V. Par baltu tautu dziedāšanu un dziesmām no 9. līdz 13.gadu simtenim// Ceļa Zīmes, 1949, Nr.3, 205. – 208.lpp.
Birkerts A. Rainis dzīvē un darbā. R., 1930
Birznieks P. Teniss, literatūra, es un Guntis Berelis// Karogs, 1994, Nr.7, 169. – 178.lpp.
Bisenieks V. Gētes “Faustu” pārdzejojot// Karogs, 1998, Nr.1, 158. – 167.lpp.
Blese E. Valoda un tautas gars// Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komitejas Rakstu krājums, 23.sēj., R., 1940, 122. – 240.lpp.
Blese E. Par jaunradīšanu valodā// Latvju Mēnešraksts, 1943, Nr.11, 695. – 698.lpp.
Boiko M. Sutartiņu pēdas Latvijā// Latviešu mūzika, R., 1987, Nr.18, 64. – 110.lpp.
Bormane D. Teritorialitātes humānais spēks vai nespēks. Telpa, vieta, “telpas pieredze” dzīvesstāstos// LZA Vēstis, 1998, Nr.4/6, 54. – 58.lpp.
Bračs A. Rakstniecības teorija, 1.daļa, Cēsis, 1920
Brambats K. Letten shreyen Jeru Jeru on vnterlaß// Ceļa Zīmes, 1972, Nr.50, 51. – 61.lpp.
Briedis R. Par dažiem cenzūras aspektiem pārstrādātajos romānos 50.gados// Karogs, 1996, Nr.5, 182. – 201.lpp.
Briedis R. 70.gadu sākums: cenzūra un teksts// Materiāli par pasaules strāvām latviešu literatūrā. R., 1998, 81. - 88.lpp.
Briedis R. Emīlijas Prūsas daiļrade// E.Prūsa. Gaismu sauca, gaisma ausa... R., 2000, 338. – 345.lpp.
Briška B. Latgolā dzīdōtōs himnas// Dzeive, 1968, Nr.88, 15. – 19.lpp.; arī: Acta Latgalica, 2.sēj., /Minhene/, 1968, 291. –303.lpp.
Bukšs M. Latgaļu literaturas vēsture. / Minhene/, 1957
Bukšs M. Latgaļu rakstnīceiba un tōs aizlīgumi// Acta Latgalica, 5.sēj., b.v., 1974, 351. – 364. lpp.
Bula D. Dziedātājtauta. Folklora un nacionālā ideoloģija. R., 2000
Bušmane B. Nīcas izloksne. R., 1989
Cimdiņa A. Reālisms kā problēma latviešu literatūrā// Karogs, 1996, Nr.6, 147. – 159.lpp.
Čakars O., Grigulis A., Losberga M. Latviešu literatūras vēsture. No pirmsākumiem līdz 19.gs. 80.gadiem. R., 1987
Čakars O. Vai mums ir zinātniska latviešu literatūras vēsture?// Karogs, 1992, Nr.11, 215. – 223.lpp.
Čaklā I. Vientuļnieks un dzeja// Literatūra un Māksla, 1982, 25.06, 4.lpp.
Čaklā I. Paradokss dzejā// Grāmata, 1990, Nr.6, 55. – 60.lpp.
Čaklā I. Nesaķemmētas domas// Karogs, 1991, Nr. 7/8, 160. – 166.lpp.
Čaklā I. Erika Ādamsona “Vētras un dziņu laiks”// Grāmata, 1992, Nr.2, 83. – 91.lpp.
Čaklā I. Prieks no rūgtas akas // Karogs, 2000, Nr.6, 195. – 201.lpp.
Čaks A. Formas jautājums jaunākā lirikā// Čaks A. Kopoti raksti, 3.sēj., R., 1994, 173. – 175.lpp.
Čaks A. Formālie elementi jaunāko dzejnieku darbos// Čaks A. Kopoti raksti, 3.sēj., R., 1994, 203. – 244.lpp.
Deņisova R., Boiko M. Mūsu ēras 1.gadu tūkstotis baltu tautu etniskajā vēsturē un tā atbalsis tautas mūzikā// Grāmata, 1990, Nr.3, 5. – 14.lpp.
Dinsberģis E. Metrika ar tām vajadzīgām dzejas mākslas ziņām. Liepāja , 1890
Dombrovska M., Sirsone S. Latviešu dzeja. R., 1966
Dombrovska M. Kāpjošie ritmi un pantmēri J.Raiņa dzejā// Valodas un literatūras institūta raksti, 9.sēj., R., ?? , 209 - 256
Draviņš K. Atskaņas// Ceļi, 1933, Nr.3; 1934, Nr.4
Draviņš K. Vai pieturzīmes dzejā vajadzīgas?// Ceļa Zīmes, 1972, Nr.49, 470. – 474.lpp.
Dunsdorfs E. Dainas par Jēzu Kristu// Zīle, 1965, 238. – 245.lpp.
Dzejas ceļi: No diskusijas par dzeju. R., 1972
Dziļleja K. Aspazija un viņas dzeja// Kopoti raksti. 4.izd., 1.sēj., R., /1920/, 7. – 85.lpp.
Dziļleja K. Poētika skolām un pašmācībai. (Blomberga), 1949
Dziļleja K. Episkie elementi latviešu tautasdziesmās// Latvju Domas, 1946 (?), Nr.8/9, 66. – 73.lpp.
Dziļleja K. Latvju sonets vēsturiskā attīstībā// Latvju sonets 100 gados. Kopenhāgena, 1956, 5. – 29. lpp.
Egle R. Kārļa Skalbes dzejas māksla// Skalbe K. Kopoti raksti, 10.sēj., R., 1939, 163. – 333.lpp.
Egle R. Raksti par literatūru. R., 1989
Eglītis Anšlavs. Jaundekadenti okupētās Latvijas dzejā// Eglītis A. Esejas par rakstniekiem un grāmatām, 2.sēj., Newton , 1991, 59. – 63.lpp.
Eglītis V. Pētīsim mūsu skaisto “Niedrīšu Vidvudu”// Labietis, 1936, Nr.3, 170. – 173.lpp.; Nr.4, 230. – 235.lpp.
Eihvalds V. Esi galotne visām lietām... Novatorisma un tradīciju attieskmes Aleksandra Čaka dzejā// Ceļā uz Čaku. R., 1981, 5. – 74.lpp.
Eihvalds V. Pilsētas ienākšana latviešu modernajā dzejā// Grāmata, 1990, Nr.4, 16. – 19.lpp.
Eihvalds V. Lekcijas par J.Sudrabkalnu//Letonica, 1998, Nr.2, 143. – 146.lpp.
Ekmanis R. Latvian Literature under the Soviets: 1940 – 1975. Belmont, Massachusetts, 1978
Elsbergs J. Olafs Stumbrs bītņika lomā// Literatūra un Māksla Latvijā, 2001.12.04 un 19.04
Eniņš G. Ko slēpj raksti?// Avots, 1988, Nr.1, 32. – 38.lpp.
Erdmane S. Mīklas latviešu folkloras kontekstā// Kultūras krustpunktu meklējumi. R., 1998, 63. – 87.lpp.
Feminisms un literatūra. R., 1997
Gāters A. Dainu motīvi Aspazijas darbos// Archīvs, 8.sēj., Melburna, 1968, 127. – 138.lpp.
Gāters A. Lettische Syntax die Dainas. Frankfurt am Maina, Berlin, Bern, New York, Paris , Wien, 1993
Goba A. Jāņa Poruka dzīve// J.Poruks. Kopoti raksti, 10.sēj., R., 1925125. – 225.lpp.
Goldšteina R. Bija vai nebija latviešiem konstruktīvisms?// Karogs, 1987, Nr.7, 169. – 172.lpp.
Grāmata. Veltījums latviešu grāmatas 475 gadu atcerei. Rakstu krājums. R., 2000
Greble V. Krāsu izjūta latvju dainās// Sējējs, 1939, Nr.11, 1137. – 1143.lpp.
Grigulis A. Dekadenti un viņu izdevumi// Karogs, 1989, Nr.7, 158. – 163.lpp.
Grīnfelde M., Rūmnieks V. Kāpēc es esmu Čaks? R., 1988
Grīns J. Par nestrofēto dzeju// Latvju Mēnešraksts, 1942, Nr.10, 923. – 928.lpp.
Grīnvalde A. Rindkopu dzejoļi un vizuālie signāli mūsdienu latviešu dzejā// Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 5.sēj., Liepāja , 1999, 48. – 84.lpp.
Grīnvalde A. Laiks un dzeja. Liepāja, 2000
Gubiņa I. Dainu ietekme latviešu modernajā dzejā// Arhīvs, 22.sēj., Melburna, 1982, 59. – 77.lpp.
Gudriķe B. Pozitīvisms latviešu 20. – 30.gadu literatūrā// Materiāli par latviešu literārajiem grupējumiem. R., 1993, 42. – 56.lpp.
Gūtmane M. Trimda – trimdas situācija – trimdas literatūra// Kritikas gadagrāmata, 19.sēj., R., 1992, 83. – 120.lpp.
Gūtmane M. Trimdas mīts// Karogs, 1996, Nr.8, 176. – 184.lpp.
Hauzenberga-Šturma E. Latviešu atskaņas valodnieka skatījumā// Ceļa Zīmes, 1950, Nr.3, 217. – 218.lpp.
Hiršs H. Kritika un polemika. R., 1978
Hiršs H. Prozas poētika. R., 1989
Jansons J.A. Tautiskās atmodas laikmeta darbinieki. R., 1939
Jēgens O. Racionālais un irracionālais Jāņa Veseļa darbos// Jānis Veselis. Atmiņas un apceres, /Linkolna, Nebraska/, 1980, 223. – 251.lpp.
Jēgens O. Problēmu stīgas un vīteņi. /b.v./, 1994
Johansons A. Latviešu literatūra. No viduslaikiem līdz 1940.gadam. Stokholma, 1953
Jundze A. Vai senlatviešu raksts?// Letonica, 1999, Nr.1 (3), 67. – 84.lpp.
Jurjāns A. Latvju rotošana// Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem. “Dienas Lapas” pielikums, 3.sēj., R., 1893, 85. – 88.lpp.
Kadaša L. Ironija kā pasaulskatījums latviešu literatūrā// Grāmata, 1991, Nr.6, 62. – 65.lpp. / Sk. arī Rubīne L./
Kalniņa I. V.Brjusova un A.Bloka tēlu reminiscences J.Sudrabkalna dzejā// Varavīksne, R., 1984, 169. – 187.lpp.
Kalniņa I. Mākslinieciskā telpa un laiks Jāņa Sudrabkalna dzejā// Karogs, 1987, Nr.5, 150. – 157.lpp.
Kalniņa I. Zinaīda Lazda// Latviešu rakstnieku portreti: 20. un 30. gadu rakstnieki. R., 1994, 116. – 131.lpp.
Kalniņa I. Laika hipnotisms beidzies// Karogs, 1995, Nr.4, 143. – 153.lpp.
Kalniņa I. Pēters Brūveris// Latviešu rakstnieku portreti. 1970. – 1990.gadi. R., 1998, 48. – 72.lpp.
Kalniņa I. Rūdolfa Blaumaņa humoristiski satīriskā dzeja trijos posmos// Karogs, 1999, Nr.1, 148. – 157.lpp.
Kalniņš J. Latviešu rakstniecības teorija. Jelgava, 1892
Kalniņš J. Rainis – derīgais un nederīgais. R., 1999
Kalvāne S. Garīgo dziesmu fenomens Latgalē 18. un 19.gadsimtā// Latgaliešu literatūras un literārās (rakstu) valodas izpētes problēmas. Rēzekne, 1996, 3. – 12.lpp.
Kalvāne S. Latgaliešu literatūras sākumi (garīgā literatūra 18. un 19.gadsimtā). Dis. kopsavilk. fil.dr. grāda iegūšanai. R., 1997
Kārkliņš K. Skaņu simbolika// Ceļi, 1934, Nr.4, 54. – 60.lpp.
Kārkliņš K. Virzieni latviešu literatūrā 20.gs. pirmajā trešdaļā// Latviešu literatūras vēsture, 6.sēj., R., 1937, 60. – 77.lpp.
Kārkliņš K. Tīri toniskais pantmērs latviešu dzejā. Fišbaha, 1948
Karulis K. Dažas valodas un literatūras attieksmju problēmas// Kritikas gadagrāmata – 1973. R., 1974, 176. – 192.lpp.
Karulis K. Vārdi dziesma un gaisma (etimoloģisks risinājums)// LZA Vēstis, 1990, Nr.10, 75. – 78.lpp.
Ķelpe J. Latviešu rakstniecības vēsture. Latvijas neatkarības laiks. R., 1939
Ķikāns V. Krāsa, līnija, vārds// K.Fridrihsons, I.Ziedonis. Pasāžas. R., 1985, 203. – 213.lpp.
Ķikāns V. Modernisms latviešu dzejā 20.gs. otrajā gadu desmitā// Karogs, 1994, Nr.6, 138. – 146.lpp.
Ķikāns V. Postmodernisma iespējamā paradigma// Acta Baltica – 99. Kaunas, 1999, 50. – 60.lpp.
Ķikuts P. Ekspresionisms latviešu literatūrā// Ritums, 1926, Nr.3, 189. – 191.lpp.
Ķikuts P. Klasicisms vai konstruktīvisms? // Ritums, 1926, Nr.6, 379. – 382.lpp.
Ķikuts P. Impresionisms un ekspresionisms, Domas, 1927, Nr.8, 195. – 200.lpp.
Ķikuts P. Konstruktīvisms// Domas, 1927, Nr.9, 285. – 287.lpp.
Ķimele M. Satiksimies “Kazā”! // Materiāli par latviešu literārajiem grupējumiem. R., 1993, 71. – 83.lpp.
Klaustiņš R. Aspazija un Vedenbaums kā tipiski jaunromantiķi// Rakstniecības almanahs kritikai un rakstniecībai ar kalendāru 1908.gadam. Rīga, 1907, 124. – 130.lpp.
Klētnieks V. “Kaladū” vārda cilme// Labietis, 1968, Nr.36, 623. – 630.lpp.
Klētnieks V. Latviešu rakstraudzis// Archīvs, 22.sēj., Melburna, 1982, 135. – 205.lpp.
Krastiņš J. Latvijas jūgendstils Eiropas mākslas kontekstā// Jūgendstils. Laiks un telpa. R., 1999, 9. – 19.lpp.
Krauliņš K. Mūsdienu dzeja un mūsdienu cilvēks// Dzejas ceļi. R., 1972, 147. – 166.lpp.
Krauliņš K. Ceļi un gājēji.R., 1975
Kravalis O. Dižais balsu tirgus. Par polifonismu dzejā// Kritikas gadagrāmata, Nr.4, R., 1976, 132. – 148.lpp.
Kravalis O. Jābūt. Raksti par dzeju. R., 1984
Kubuliņa A. Vizma Belševica. R., 1997
Kučinskis St. Latviešu katoļu lūgšanu un dziesmu grāmatas Cēsu bīskapijā// Dzimtenes kalendārs1986.gadam. Vesterosa, 1985, 221. – 299.lpp.
Kulturvēsturiski materiali. Rokstu krōjums latgaļu drukas aizlīguma (1865 – 1904) atceļšonas 50 godu atcerei, /b.v./, 1955
Kurcijs A. Aktīvā māksla. / Berlīne, 1923/
Kurcijs A. Par mākslu, 1.d., R., 1932
Kursīte J. Laikazīmes dzejā. R., 1988
Kursīte J. Latviešu dzejas versifikācija 20.gadsimta sākumā. 1900. – 1917.gg. R., 1988
Kursīte J. Virzieni latviešu dzejā no 17.gadsimta līdz 20.gadsimta sākumam// Karogs, 1989, Nr.11, 155.-160.lpp.
Kursīte J. Panta semantika Raiņa dzejā// Rainim 125. R., 1990, 160. – 189.lpp.
Kursīte J. Laiks un telpa Aspazijas dzejā// Raiņa un Aspazijas gadagrāmata. R., 1990, 125. – 140.lpp.
Kursīte J. Raiņa dzejas poētika. R., 1996
Kursīte J. Latviešu dekadence. Dzeja// Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. R., 1999, 394. – 420.lpp.
Kursīte J. Neobaroks latviešu literatūrā// Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. R., 1999, 480. – 499.lpp.
Kursīte J. Nacionālā ainava 19.gs. latviešu literatūrā un mākslā// Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. R., 1999, 344. – 358.lpp.
Kursīte J. “Zalktis” un jūgendstils// Jūgendstils. Laiks un telpa. R., 1999,171. – 175.lpp.
Laicens L. Dzejas principi. R., 1922
Laķis P. Latviskā identitāte kā simbols// Kultūras krustpunktu meklējumi. R., 1998, 233. – 238.lpp.
Lapiņš J. Sarkasms un himnisms dzīves veidošanā// Sējējs, 1939, Nr.6, 589. –593.lpp.
Lase I. Franču grupas liktenis// Materiāli par latviešu literārajiem grupējumiem. R, 1993, 56. – 71.lpp.
Lasmane S. Varoņa arhetipa elementi Zenta Mauriņas esejās// Karogs, 1993, Nr.4, 196. – 204.lpp.
Latkovskis L. Par latvīšu rokstim// Acta Latgalica, 2. sēj., b.v., 1968, 140. – 149. lpp.
Latviešu literatūras vēsture, 1. – 3.sēj., R., 1998 – 2001
Latviešu literatūras vēsture, 1. – 6.sēj., R., 1959 - 1962
Latviešu literatūras vēsture. L.Bērziņa red., 1. – 6.sēj., R., 1935 - 1937
Lautenbahs J. Teodora kritika// Dzejnieks un viņa laiks. Polemika 1888. un 1889.g. “Austrumā”. R., 1936, 21. – 40.lpp.
Lautenbahs J. Par kritiku// Dzejnieks un viņa laiks. Polemika 1888. un 1889.g. “Austrumā”. R., 1936, 67. – 85.lpp.
Lazda Z. Dažas piezīmes par balādi sakarā ar Kārļa Ābeles un Teodora Zeltiņa grāmatām// Ceļš, 1948, Nr.4/6, 171. – 174.lpp.
Lazdiņa T. Aliterācija Pētera Aigara dzejā// Akadēmiskā Dzīve, 1973, Nr.15, 19. – 29.lpp.
Lazduzieda-Čaklā S. Jamulejs un Tups. Mītopoētiskie elementi latviešu nonsensa literatūras piemērā// Acta Baltica – 99. Kaunas , 1999, 68. – 77.lpp.
Lekomceva M. Semiotičeskij analiz odnoj innovaciji v latyšskih zagovorah// Issledovanija v oblasti balto-slavjanskoj duhovnoj kuļtury. Moskva, 1993, s.212 – 227
Lekomceva M. Semiotičeskij analiz latyšskih zagovorov v kabbalističeskoj tradiciji// Malyje formy foļklora. Moskva, 1995, s.105 - 121
Līgotņu Jēkabs. Auseklis kā dievturības principu nesējs// Labietis, 1967, Nr.33, 512.lpp.
Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs. Ed. by V.Vīķis-Freibergs. Kingston and Montreal , 1989
Martinsons E. Vimpiņu valoda// Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem. “Dienas Lapas” pielikums. R., 1891, 1.sēj., 135. – 136.lpp.
Meistare B. Atmiņu albumu tradīcija Latvijas skolās// Karogs, 1997, Nr.9, 181. – 190.lpp.
Merķelis G. Latviešu dzejas gars un dzeja// Arhīvs, 22.sēj., Melburna, 1982, 49. – 59.lpp.
Muižniece L. Linguistic Analysis of Latvian Death and Burial Folk Songs. Ann Arbor , 1981
Muižniece L. The Poetic “I” in Latvian Folk Songs// Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs. Kingston and Montreal , 1989, p.136 - 148
Muižniece L. Vienlīdzīgu teikuma locekļu vārdu kārtība latviešu tautasdziesmās// LZA Vēstis, 1990, Nr.10, 51. – 59.lpp.
Muižniece L. Elles ķēķis, Tauns un Saliņš// Literatūra un Māksla, 1992, 7.02
Muižniece L. Ņujorka un Rīga jeb pilsētas vīzija Linarda Tauna dzejā// Laras Lapa, 1991./1992, Nr.43, 3. – 7.lpp.
Mūks R. Latvju velis Junga un arhetipiskās psiholoģijas skatījumā. R., 1999
Muktupāvela R. Šamanistiskie motīvi baltu folklorā// Kultūras krustpunktu meklējumi. R., 1998, 87. – 93.lpp.
Novoselov J. Latyši. Očerki po etnografiji i sovremennoj kuļtury latyšej. Riga , 1911
Olupe E. Struktura latyšskih zagovorov. Principy i vidy postrojenija// Etnolingvistika teksta. Semiotika malyh form foļklora. Moskva, 1988, s.60 - 62
Ozols A. Par latviešu tautasdziesmām//Latviešu tautasdziesmas, 1.sēj., R., 1955, 3. – 48.lpp.
Ozols A. Latviešu tautasdziesmu valoda. R., 1961
Parolek R. Lotyšska literatura. Praha, 2000
Par tulkošanu// Jaunā Gaita, 1993, Nr.194/195, 70.lpp.
Paramonova I. Pozitīvisms lejaslatviešu un augšlatviešu literatūrā// Karogs, 2002, Nr.8, 175. – 201.lpp.
Plāķis J. Anaptikse Lejaszemgales izloksnēs// Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komitejas Rakstu krājums, 23.sēj., R., 1940, 68. – 71.lpp.
Plaudis J. Atskaņas un saskaņas// Raksti, 4.sēj., R., 1966, 211. – 215.lpp.
Plaudis J. Ekspresionisms un P.Ērmanis// turpat, 144. – 148.lpp.
Plaudis J. Ievads dzejas teorijā// turpat, 277. – 336.lpp.
Plaudis J. Raiņa panta formas// turpat, 218. – 243.lpp.
Plūdonis V. Kur dzīvība, tur dzeja. R., 1984
Promatnākt, šurpaiziet. Raksti par Imantu Ziedoni. R., 1983
Pujāte I. Jūgendstils latviešu mākslinieku žurnālu grafikā// Jūgendstils. Laiks un telpa. R., 1999,163. - 171. lpp.
Putniņa B. Lejas Bulānā dzied un ziņģē// Lejas Bulāna – latviešu ciems Sibīrijā. R., 1995, 183. – 197.lpp.
Radzobe S. Brošūra par manu naidu. R., 1990
Rakstniecības almanahs kritikai un rakstniecībai ar kalendāru 1908.gadam. R., 1907
Reidzāne B. Dzimtes un dzimuma problēmas Saules dainās// Materiāli par pasaules strāvām latviešu literatūrā. R., 1998, 11. – 23.lpp.
Repše G., Rožkalne A. Poētiskā anatomija. Fantāzija par neizzināmo Gundegas Repšes prozā. R., 1999
Riekstiņš H. Rakstu zīmes. Vai Senlatvijā pazina rakstu mākslu?// Labietis, 1974, Nr.47, 1152. – 1154.lpp.
Roberts P. /Pelše R./. Antiņš vai Spīdola? // Domas, 1912, 399. – 408.lpp.; 504. – 508.lpp.
Rozenbahs E. Latviešu trioleta// Latviešu literatūras kritika, 4.sēj., 1.grām., R., 276.lpp.
Rozenbergs J. Lejaskurzemes dziesminiece Leišmales Sventājā// Grāmata, 1992, Nr.4, 56. – 69.lpp.
Rozenbergs J. Ķērsta Šķēle – folkloras teicēja Ziemeļkurzemē// Letonica, 1999, Nr.2 (4), 89. – 110.lpp.
Rožkalne A. Reālā un sirreālā dimensijas// Karogs, 1995, Nr.12, 128. – 136.lpp.
Rožkalne A. Poētiskā anatomija. R., 1999
Rubīne L. Par modernismu latviešu 20.-30.gadu literatūrā// Karogs, 1994, Nr.7,
138. – 144.lpp. / Sk. arī Kadaša L./
Rubīne L. Eriks Ādamsons// Latviešu rakstnieku portreti: 20. un 30.gadu rakstnieki. R., 1994, 146. – 167.lpp. / Sk. arī Kadaša L./
Rudzītis J. Raiņa ritmi: Formas studija. Vesterosa, 1958
Rudzītis J. Latviskais latviešu dzejā// Rudzītis J. Starp provinci un Eiropu. Vesterosa, 1971, 138. – 146.lpp.
Rudzītis J. Raksti. Vērtējumi un apceres par latviešu literatūru 1935 – 1970. Vesterosa, 1977
Rudzītis J. Kritiska etīde par balādi “Bruņu kalps”// Veronika Strēlerte. Rakstu krājums dzejnieces 70 gadu dzimšanas dienai./Huddinge/, 1982, 41. – 44.lpp.
Rūmnieks V. Ieskats Aleksandra Čaka dzejas radošajā procesā// Varavīksne, R., 1987, 17. – 33.lpp.
Ruņģe V. Sākotnējie jaungaitnieki. Kalamazū, 1990
Ruņģe V. Strautā kūru uguntiņu. Trimdas literatūras vēstures materiāli (1944 – 1995). Kalamazū, 1995
Ruņģe V. Caur akmeni diegu vilku. Kalamazū, 1997
Ruņģe V. Uzticības rūgtā cena, 1. – 3.d., / Kalamazū/ - R., 1996 – 2000
Ruņģis A. Iet latvieši caur gadu simteņiem, /Ņujorka/, 1982
Ruņģis A. Jaunā Gaita. Kalamazū, 1990
Salceviča I. Latviešu aktīvisma ģenēze// Materiāli 20. – 30.gadu latviešu literatūras vēsturei. R., 1989, 91. – 99.lpp.
Saliņš G. Par Elles ķēķi nekrologa vietā// Laras Lapa, 1991./ 1992, Nr.43, 7. – 13.lpp.
Sarma J. Ziņģes un dainas// Archīvs, 4.sēj., Melburna, 1973, 145. – 151.lpp.
Silenieks J. Pačalojums par mūsdienu kritiku//Laras Lapa, Nr.50, 1999, 16. – 21.lpp.
Sirsone S. Vai senās dziesmas skanēs jaunā skaņā? Klasiskās strofas mūsdienu dzejā// Literatūra un Māksla, 1978.27.01
Slišāns O. Katōliskō saļmu dzīdōšona – tautas kulturas sastōvdaļa// Tāvu zemes kalendars 1999.godam. Rēzekne, 1998, 235. – 236.lpp.
Smilktiņa B. “Daugavas” literārie vakari// Materiāli par latviešu literārajiem grupējumiem. R., 1993, 25. – 42.lpp.
Sodums Dz. Vēl par dainu tulkošanu// Labietis, 1977, Nr.54, 1517. – 1518.lpp.
Spekke Arnolds. Dainas un mūsu vēsture// Māras laiva. Latviešu tautas dziesmas. V.Strēlertes izlase. Stokholma, 1946, 5. - 27.lpp.
Sproģe L. Vokrug “Rekviema” Pludonisa// Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia, vol. 6, Tartu, 1998, s.127 - 134
Sproģere O. Latviešu literatūras kritikas metodes// Rakstniecības un mākslas gada grāmata 1942. gadam. R., 1942, 46. - 54.lpp.
Stalidzāns O. Rakstu pieminekļi Latvijas teritorijā līdz 13.gadsimtam kā kultūrvēsturiskās attīstības liecība// Kultūras krustpunktu meklējumi. R., 1998, 15. – 37.lpp.
Stepermanis M. Latviešu apgaismotāji 18. gadsimtenī// Vēstures atziņas un tēlojumi. R., 1937, 189. – 204.lpp.
Straubergs J. Latviešu pirmās dziesmu grāmatas. R., 1936
Straubergs K. Latviešu buramie vārdi, 1. – 2.sēj., R., 1939 - 1941
Štrāla A. Galvenās literatūras pārvaldes darbība Latvijā 1940. – 1941.gadā// Karogs, 1999, Nr.8, 151. – 160.lpp.
Šturms A. Latviešu tautasdziesmu melodijas// Universitas, 1985, Nr.55, 64. – 66.lpp.
Tabūns B. Prozas specifika. R., 1988
Tabūns B. Konstruktīvisma iezīmes Linarda Laicena un pētera Ķikuta daiļradē// LZA Vēstis, 1995, Nr.3/4, 53. – 56.lpp.
Tabūns B. Sirreālisms latviešu literatūrā// Materiāli par literatūru un arhitektūru laikmetu kopsakarībās. R., 1997, 53. – 69.lpp.
Uļanovska S. Lotysze Inflant Polskich// Kultūras krustpunktu meklējumi. R., 1998, 93. – 131.lpp.
Upīts A. Latviešu jaunākās rakstniecības vēsture. 1885 – 1920, 1.sēj., R., 1911; 2.sēj., R., 1921
Upīts A. Pilsētas dzeja// Taurētājs, 1916, Nr.7, 22. – 27.lpp.; Nr.8, 18. – 23.lpp. (arī: Latviešu literatūras kritika, 3.sēj., R., 1958, 641. – 650.lpp.)
Valeinis V. Poētika. Daiļdarba elementi. R., 1961
Valeinis V. Jaunākās dzejas attīstības tendences un problēmas// Dzejas ceļi. R., 1972, 8. – 48.lpp.
Valeinis V. Dzīve – metafora – dzeja. R., 1982
Valeinis V. divas atkāpes uz ne visai seno pagātni// Karogs, 1992, Nr.7/8, 202. – 212.lpp.
Valeinis V. Ievads literatūrzinātnē. R., 1994
Valeinis V. Latgaliešu lirikas vēsture. R.,1998
Valters M. Latviešu kritika mākslas un zinību jautājumos, /b.v./, 1908
Vāvere V. “Dzelmes” grupa un tās nozīme latviešu literatūrā// Materiāli par latviešu literārajiem grupējumiem. R., 1993, 6. – 25.lpp.
Vāvere V. Haralds Eldgasts// Latviešu rakstnieku portreti. R., 1996, 25. – 50.lpp.
Vāvere V. Krievu simbolisti latviešu 20.gs. sākuma literatūras kontekstā un tekstos// Materiāli par pasaules strāvām latviešu literatūrā. R., 1998, 30. – 44.lpp.
Vecgrāvis V. Neoklasicisma eksperiments kā kultūrvērtība// Grāmata, 1991, Nr.2, 50. – 53.lpp.
Vecgrāvis V. “Elles ķēķis” – tapšana un tās impulsi, jaunais skatījums uz jauno realitāti// Materiāli par latviešu literārajiem grupējumiem. R., 1993, 83. – 109.lpp.
Veidemane R. Izteikt neizsakāmo. Lingvistiskā poētika. R., 1977
Veidemane R. Kāpēc pazūd kumeliņš// Grāmata, 1992, Nr.4, 14. – 18.lpp.
Vējāns A. Latgales rakstu gaisma. R., 1996
Venters E. Pagātnes un nākotnes grāmatas// Karogs, 1993, Nr.9, 205. – 208.lpp.
Veselis J. Pārdomu grāmata. Esejas, kritikas, apcerējumi. R., 1936
Viese S. Aspazija. R., 1975
Viese S. Jaunais Rainis. R., 1982
Viese S. Mūža raksti. R., 1985
Viese S. Gājēji uz Mēnessdārzu. R., 1990
Vīķe-Freiberga V. Dziesma un tauta// Jaunā Gaita, 1976, Nr.110, 3.; 11. – 12. lpp.
Vīķe-Freiberga V. Dainu formuliskā uzbūve// Saules dainas. Monreāla, 1988, 16. – 20.lpp.
Vīķe-Freiberga V. Dzintara kalnā, Monreāla, 1989
Vīķe-Freiberga V. Kultūras latviskums un īpatnība// Karogs, 1992, Nr.7/8, 188. – 202.lpp.
Vīķe-Freiberga V. Teksta vienības, to mainība, formuliskā uzbūve un kombinatorika latvju dianās// LZA Vēstis, 1992, Nr.9, 7. – 18.lpp.
Vīķe-Freiberga V. Par pienu, maizi un pārdzīvošanu// I.Ziedonis. Raksti, 7.sēj., R., 1997, 374. – 389.lpp.
Vīķe-Freiberga V. Trejādas saules. Kosmoloģiskā saule. R., 1997
Vīķe-Freiberga V. Par dainām uz pasaules skatuves un bahuvrihi epitetiem// LZA Vēstis, 1998, Nr.4./6., 86. – 92.lpp.
Vīķe-Freiberga V. Tautas nacionālā pašapziņa: problēmas un iespējas// Jaunā Gaita, 1999, Nr.216, 12. – 20.lpp.
Vīķe-Freiberga V. Trejādas saules. Hronoloģiskā saule. R., 1999
Vīksna M. Ziņģe un folklorizēšanās// LZA Vēstis, 1987, Nr.10, 56. – 63.lpp.
Vīksna M. Mana teicēja// Letonica, 1999, Nr.1 (3), 84. – 94.lpp.
Vinklere B. Latviešu tautas dziesmu tulkošana// Laras Lapa, 1984, Nr.34, 23. – 27.lpp.
Vischmann J. Der Undeutsche Opitz oder Kurtze Anleitung zur Lettischen Dicht Kunst. 1697
Volkova L. Tapšana. R., 1988
Volkova L. Autors, izdevēji, cenzori// Varavīksne - 1996. R., 1996, 183. – 194.lpp.
Zālītis J. Aspazijas biogrāfijas līķis// Karogs, 1997, Nr.2, 174. – 181.lpp.
Zanders O. Senās Rīgas grāmatniecība un kultūra Hanzas pilsētu kopsakarā. R., 2000
Zaube J. Latviešu mīklu forma. R., 1941
Zeiferts T. Latviešu rakstniecības vēsture, 1. – 3. sēj., R., 1922 - 1925
Zeiferts T. / Teodors/. Lautenbaha-Jūsmiņa dzeja// Dzejnieks un viņa laiks. Polemika 1888. un 1889.g. “Austrumā”. R., 1936, 5. – 20.lpp.
Zeiferts T. / Teodors/. Dzejnieks un viņa laiks// Dzejnieks un viņa laiks. Polemika 1888. un 1889.g. “Austrumā”. R., 1936, 41. – 66.lpp.
Zeps V. Par Latgales dziesmām Barona dainās// Archīvs, 8.sēj., Melburna, 1968, 139. – 144.lpp.
Zeps V. Folk Meters and Latvian Verse// Lithuanus, 1972, vol.18, p.10 – 26
Zeps V. Latvian Folk Meters and Styles// Festschrift for M.Halle. New York , 1973, p.207 – 211
Zeps V. Tautasdziesmu metri un latviešu dzeja// LZA Vēstis, 1992, Nr.9, 1. – 7.lpp.
Zēberga M. Dekadences iezīmes jaunākajā latviešu dzejā. Jūgendstils// Karogs, 1999, Nr.5, 150. – 164.lpp.
Zuzena E. Dainu tulkošana// Laras Lapa, 1986/1987, Nr.40, 24. – 28.lpp.
Zvaigznīte J. Dziesmas, rīmes un tas jaunais sakāms vārds// Zvaigznīte J. Kopoti raksti. R., 1924, 156. – 164.lpp.
Zvaigznīte J. Par latviešu tautas dziesmām// Sēta, daba, pasaule. Tērbata, 1860, 3 - 15
Zvaigznīte J. Par latviešu tautas dziesmām// Zvaigznīte J. Kopoti raksti. R., 1924, 143. – 156.lpp.


Aimermaher K. Znak. Tekst. Kuļtura. Moskva, 1997
Albertsen L. Neue Deutsce Metrik. Bern , 1984
Altmaijers K. Ekspresionisms vācu literatūrā// Grāmata, 1991, Nr.5, 12. – 17.lpp.
Andrijauskas A. Historiosophical Meaning of Postmodernism and the Transformation of the Classical Western Aesthetics//Spectrum. Studies in the History of Culture. Vilnius ,1998, vol.2 (4), p.207 – 221
Andrups J. Literatūras kritika// Ceļa Zīmes, 1955, Nr.15, 27. – 31.lpp.
Ariste P. Keelekontaktid. Eesti keele kontakte teiste keeltega. Tallinn, 1981 /Valodas kontakti. Igauņu valodas kontakti ar citām valodām, ig.val./
Aristotelis. Poētika. R., 1959
Aršavskij I. Problema hronotopa A. A. Uhtomskogo i temporaļnyje faktory biologiji individuaļnogo razvitija// Temporaļnyje aspekty modelirovanija i prognozirovanija v ekologiji. Riga, 1986, s.135 – 159
Aspazija. Sieviete kultūras vēsturē// Aspazija. Kopoti raksti, 10.sēj., R., 1924, 163. – 180.lpp.
Baudrillard J. Selected Writings. Oxford , 1988
Bahtin M. Avtor i geroj. K filosofskim osnovam gumanitarnyh nauk. Sankt-Peterburg, 2000
Bahtins M. Laiks un hronotops// Kentaurs, 1999, Nr.19, 11. – 124.lpp.
Baldwin C.S. Ancient Rhetoric and Poetics. Gloucester – Mass, 1959
Baran H. Poetika russkoj literatury načala 20 veka. Moskva, 1993
Bareikyte-Nakiene A. Lietuvių sutartinių ir vienbalsių dainų sandaros analogijos// Tautosakos Darbai, vol. 6 – 7, Vilnius , 1997, p.124 – 141 /Struktūras analoģijas lietuviešu sutartinēs un monodiskajās dziesmās, liet. val./
Bart R. Izbrannyje raboty. Semiotika. Poetika. Moskva, 1989
Bart R. Camera lucida. Kommentarij k fotografijam. /Moskva, 1997/
Behrmann A. Einführung in den neueren deutschen Vers. Stuttgart, 1989
Beķere I. Intertekstualitāte intersubjektivitātes gaismā// Grāmata, 1991, Nr.12, 63. – 68.lpp.
Belobrovceva I., Kuljus S. Konec teksta kak otsutstvije konca (K probleme romana “Master i Margarita) // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia, vol. 6, Tartu , 1998, s. 257 - 267
Belyj A. Simvolizm kak miroponimanije. Moskva, 1994
Belijs A. Vārdu maģija// Karogs, 1991, Nr.1/2, 213. – 224.lpp.
Berelis G. Autora dzimšana// Kentaurs, 1993, Nr.5, 73. – 80.lpp.
Birkerts S. Esejas par literatūru// Karogs, 1991, Nr. ½, 179. – 198.lpp.
Bļum A. Sovetskaja cenzura v epohu totaļnogo terrora. 1929 – 1953. Sankt-Peterburg, 2000
Bollnow O. Studien zur Hermeneutik, bd. 1 – 2, Freiburg – München, 1982 – 1983
Brastiņš E. Simboli// Labietis, 1983, Nr.65, 2027. – 2030.lpp.
Breuer D. Deutsche Metrik und Versgeschichte. München, 1981
Bricyna O. Tekst ustnyj i pismennyj: koncepciji, diskussiji, rešenija// Senosios raštijos ir tautosakos saveika: kultūrine Lietuvos Didžiosios Kuningaikštystes patirtis. Vilnius, 1998, s.159 – 176
Briede M. Vārda kārdinājums. Esejas. R., 1997
Briedis L. Tango// Grāmata, 1990, Nr.4, 46. – 47.lpp.
Briedis L. Filipo Tommazo Marineti// Grāmata, 1991, Nr.4, 4. – 6.lpp.
Brogan T.V.F. English Versification, 1570 – 1980. London , 1981
Bunkše E.V. Sirēnu balsis: ģeogrāfija kā cilvēcīga erudīcija. Bērklijas ainavu skola. R., 1998
Bürger P. Der französische Surrealismus. Studien zum Problem der avantgardischen Literatur. Frankfurt am Main, 1971
Bürger P. Theorie der Avantgarde. Frankfurt am Main, 1974
Calinescu M. Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Durham, North Carolina, 1987
Carkova T. Russkaja stihotvornaja epitafija 19. – 20 vekov. Sankt-Peterburg, 1999
Celma J. Vai postmodernisma situācijā pastāv mākslinieciskuma kritēriji?// Karogs, 1998, Nr.12, 137. – 147.lpp.
Crusius F. Römische Metrik. München, 1929
Culler J. Structuralist Poetics. Ithaca , 1975
Čaterdži S.K. Balti un ārieši. R., 1990
Černov I. Poetiki i poetika vostočno-slavjanskogo barokko// Materialy vsesojuznogo simpoziuma po vtoričnym modelirujuščim sistemam, t.1 (5), Tartu , 1974, s.109 - 116
Dafija M. Eiropa un mūzas – dzejas situācija mūsdienu Eiropā// Karogs, 1998, Nr.1, 232. – 235.lpp.
Daujotyte V. Tekstas ir kūrinys. Vilnius , 1998 / Teksts un daiļdarbs, liet. val./
Diehl P. The Medieval European Religious Lyric. London , 1985
Dobrzynska T., Kopczynska. Tonizm. Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk , 1979
Dolinin A. O nekotoryh anagrammah v tvorčestve Vladimira Nabokova// Kuļtura russkoj diaspory: Vladimir Nabokov – 100. Tallin, 2000, s.99 – 108
Dornseiff F. Das Alphabet in Mystik und Magie. Leipzig-Berlin, 1985
Duganovs R. Krievu futūrisma estētika// Grāmata, 1991, Nr.4, 24. – 29.lpp.
Eaglton T. Literary Theory. Oxford , 1983
Eliade M. Sakrālais un profānais. R., 1996
Elwert Th. Französische Metrik. 2.Aufl. Mūnchen, 1966
Elwert Th. Italienische Metrik. Mūnchen, 1968
Erlich V. Russian Formalisms. History – Doctrine. 3 ed. The Hague – Paris , 1969
Fedotov O. Osnovy russkogo stihosloženija. Metrika i ritmika. Moskva, 1997
Freiberga E. Žaka Lakāna mīts// Grāmata, 1991, Nr.7/8, 38. – 39.lpp.
Gagulašvili I. Gruzinskaja magičeskaja poezija. Tbilisi , 1983
Gaižiūnas S. Kultūros tradicijos baltų literatūrose. Vilnius , 1989 /Kultūras tradīcijas baltu literatūrā, liet. val./
Gasparov M. Sovremennyj russkij stih: metrika i ritmika. Moskva, 1974
Gasparov M. Russkij bylinnyj stih// Issledovanija po teoriji stiha. Leningrad , 1978, s.3 – 48
Gasparov M. Drevnegrečeskaja horovaja lirika// Pindar. Vakhilid. Ody. Fragmenty. Moskva, 1980, s.331 – 361
Gasparov M. Strojenije epinikija// Poetika drevnegrečeskoj literatury. M., 1981, s. 290 – 330.
Gasparov M.Očerk istoriji russkogo stiha. Moskva, 1984
Gasparov M. Očerk istoriji jevropejskogo stiha. Moskva, 1989
Gasparov M. Izbrannyje trudy, t. 1 – 3, Moskva, 1997
Gasparov M. Metr i smysl. Moskva, 1999
Gasparov M. Zapisi i vypiski. Moskva, 2000
Gershman H. Surrealisms: Myth and Reality// Myth and Symbol. Critical Approaches and Applications. Lincoln , 1963, p.51 – 61
Girdzijauskas J. Lietuviu eiledara. Vilnius , 1966 / Lietuviešu dzejas versifikācija, liet. val./
Girdzijauskas J. Lietuviu eiledara 20 amžius. Vilnius, 1979 / Lietuviešu 20.gs. dzejas versifikācija, liet. val./
Godiņš G. “Enkurķēdes gals ir dziesmas sākums”// Grāmata, 1991, Nr.6, 36. – 37.lpp. (par igauņu sirreālistu I.Lābanu).
Godiņš G. Dzejas muzikalitāte// Karogs, 1992, Nr.1, 168. – 172.lpp.
Golovin V. Russkaja kolybeļnaja pesņa v foļklore i literature. Abo, 2000
Gonda J. Ellipsis, Brachylogy and Other Forms of Brevity in Speech in the Rigveda. Amsterdam , 1960
Greimas A.J. Parabole: gyvenimo forma//Baltos Lankas, 2000, Nr.12, 12 – 34.lpp.
Greims A. Par literāro kritiku un moderno literāro avantūru// Grāmata, 1992, Nr.4, 41. – 48.lpp.
Grincer P.A. Osnovnyje kategoriji klassičeskoj indijskoj poetiki. M., 1987
Grincer P.A. Stanovlenije literaturnoj teoriji. M., 1996
Gurevič A. Kategoriji srednevekovoj kuļtury. Moskva, 1984
Hābermāss J. Modernisms – līdz galam nerealizēts projekts// Grāmata, 1991, Nr.12, 20. – 29.lpp.
Halle M., Keyser S. English Stress: its Form, its Growth and its Role in Verse. New York – London , 1971
Hausman C. Metaphor and Art: interactionism and Reference in the Verbal and Nonverbal Arts. Cambridge, 1991
Heussler A. Deutscher Vers und Antiker Vers. Strassburg, 1917
Hillebrand B. Ästhetik des Nihilismus. Von der Romantik zum Modernismus /Verlag J.B.Metzler/, 1989
Hilton T. The Pre-raphaelites. London, 1997
Hoche G.R. Die Welt als Labirinth. Manierismus in der Europäischen Kunst und Literatur. Hamburg, 1987
Hoffmeieister G. Deutsche und europäische Barockliteratur. Stuttgart, 1987
Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction. New York, London , 1988
Iļjin I. Postmodernizm ot istokov do konca stoletija. Moskva, 1998
Ivanov V. Zametki po sravniteljno-istoričeskoj indojevropejskoj poetike// To Honor Roman Jakobsons, vol.2, S’Gravenhage, 1967
Ivanov V. O poetičeskom sintaksise// Issledovanija po strukture teksta. Moskva, 1987, s.238 - 241
Ivbulis V. Ceļā uz literatūras teoriju. No Platona līdz Diltejam. R., 1998
Ivbulis V. Mazliet par poststrukturālismu// Avots, 1989, Nr.1, 76. – 79.lpp.
Jakobsons R. Selected Writnigs, vol.5, The Hague , etc., 1979
Jarho V., Polonskaja K. Antičnaja lirika. Moskva, 1967
Jelizarenkova T., Toporov V. Drevneindijskaja poetika i jejo indojevropejskije istoki// Literatura i kuļtura srednevekovoj Indiji. Moskva, 1979
Jelizarenkova T. “Rigveda” – velikoje načalo indijskoj literatury i kultury// Rigveda. Mandaly I – IV. Moskva, 1989, s.426 – 544
Jerjomina V. Zagovornyje kolybeļnyje pesņi// Foļklor i etnografičeskaja dejstviteļnostj. Sankt-Peterburg, 1992, s.29 – 34
Jump J.D. Burlesque. London , 1972
Jünger E. Drugs and Ecstasy// Myths and Symbols. Studies in Honour of Mircea Eliade. Chicago, London , 1969, p.327 - 343
Kabell A. Metrische Studien. 1. Alliterationsvers. Uppsala , 1978
Kadaša L. Ironija un modernisms// Grāmata, 1991, Nr.6, 59. – 61.lpp.
Kalda M. Jacob Johann Malm ja makarooniline luule// Vikerkaar, 1993, No. 3, lk.67 – 74; No.4, lk.67 – 72 /J.J.Malms un makaroniskās vārsmas, ig.val./
Kalve V. Mākslas vērtēšana un apcerēšana// Ceļa Zīmes, 1963, Nr.42, 344. – 363.lpp.
Kane V. History of Sanskrit Poetics. Delhi , Patnavaranasi, 1971
Kants I. Atbilde uz jautājumu: kas ir apgaismība? // Kentaurs, 1997, Nr.13, 44. – 52.lpp.
Kastner L.E. A History of French Versification. Oxford, 1903
Kayser W. Geschichte des deutschen Verses. Tübingen, 1991
Kiseļova L. J.M.Lotman: ot istoriji literatury k semiotike kuļtury (o granicah lotmanovskoj semiosfery) // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia, vol. 6, Tartu, 1998, s.9 - 22
Kolmane I. Biogrāfijas un blakus žanru filosofiskie aspekti// Karogs, 1994, Nr.9, 137. – 151.lpp.
Kreutzwald Fr., Neus H. Mythische und magische Lieder der Ehsten. St.Petersburg, 1854
Kristeva J. Revolution in Poetic Language. New York , 1984
Kõiva M. Palindroomidest, aga ennekõike tähtvormelitest// Sator, kd. 1, Tartu , 1998, lk. 190 – 212 /Par palindromiem un burtu formulām, ig.val./
Kruus R. Biokosmizm: materialy Nr.3//Literaturnyj process i problemy literaturnoj kuļtury. Tallin, 1988, s.112 – 115
Kubilius V. XX amžiaus literatūra: Lietuvių literatūros istorija. Vilnius, 1995 /20.gs. literatūra: lietuviešu literatūras vēsture, liet. val./
Kurganov J. Anekdot, mif i skazka: granicy, razmeževanija i neitraļnyje polosy// Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia, vol. 6, Tartu, 1998, s.290 – 306
Kuryłowicz J. Études indoeuropéennes. Krakow, 1935
Lang V. Kultuurmaastiku luues. Essee maastiku religioosest ja sümboliseeritud korraldusest// Eesti Arheoloogia Ajakiri, 1999, Nr.3/1, lhk.63 – 82 (Kultūrainavu radot. Eseja par ainavas reliģisko un simbolisko veidošanu, ig. val.)
Ļapina L. Ciklizacija kak estetičeskij fenomen// Studia metrica et poetica. Pamjati P.A.Rudneva. Sankt-Peterburg, 1999, s.158 – 168
Lauenstein D. Die Mysterien von Eleusis. Stuttgart, 1988
Laugaste E. Eesti alliteratsioonist ja assonantsist// Keel ja Kirjandus, 1962, Nr.9, lk. 531 – 537 (Par igauņu aliterācijām un asonansēm, ig. val.)
Lehmann W.P. The Development of Germanic Verse Form. N.Y., 1971
Lekomceva M. O roli priznaka simmetričnosti v opredeleniji iskusstva// Materialy vsesojuznogo simpoziuma po vtoričnym modelirujuščim sistemam, t.1 (5), Tartu , 1974, s.143 - 145
Levi-Strauss C. Myth and Meaning. New York , 1995
Levington G. Zamečanija k probleme “literatura i foļklor”// Trudy po znakovym sistemam, t.7, Tartu , 1975, s.76 - 88
Literatur und nationale Identität, vol. 1, Tampere, 1997
Lodder Ch. Russian Constructivism. New Haven, London , 1983
Lord A. The Singer of Tales. Cambridge, London , 1960
Lord A. Epic Singers and Oral Tradition. Ithaca, London , 1991
Losev A. Estetika Vozroždenija. Moskva, 1982
Lošilov I. Avtoportret Velimira Hlebnikova 1909 goda: k voprosu o granicah ličnosti poeta// Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia, vol. 6, Tartu , 1998, s. 155 - 184
Lotman M.J. Stihosloženije estonskoj narodnoj poeziji v tipologičeskom aspekte// Slovo v našej reči, Riga , 1985, s.57 – 82
Lukacs G. Studies in European Realism. New York , 1964
Lūžiene N. Graikų mito virsmas literatūra// Darbai ir Dienos, Nr.6, Kaunas , 1998, p.197 – 210 /Grieķu mitoloģijas transformācijas literatūrā, liet. val./
Lyotard G. F. The Postmodern Condition: a Report on Knowledge.Minneapolis, Manchester , 1984
Maas P. Griechishe Metrik. 2.Aufl. Leipzig; Berlin, 1929
Mäger M. Luule ja proosa// Looming, 1973, Nr.2, lk.306 – 323 (Dzeja un proza, ig. val.)
Mamardašvili M. Literatūrkritika kā lasīšanas akts// Grāmata, 1990, Nr.11, 33. – 36.lpp.
Maritēns Ž. Alkas pēc maģiskām zināšanām un atteikšanās no skaistā// Grāmata, 1991, Nr.6, 21. – 27.lpp.
Maritēns Ž. Mākslinieka atbildība. R., 1994
Mauriņa Z. Ekspresionisms// Grāmata, 1991, Nr.5, 17. – 20.lpp. (pirmizd.: Mauriņa Z. Pārdomas un apceres. R., 1938, 72. – 104.lpp.)
Mauriņš A. Hronotops un citi laiktelpas modusi// Kentaurs, 1999, Nr.19, 11. – 124.lpp.
Maier-Metz H. Expressionismus – Dada – Agitprop. Frankfurt am Main, Bern, New York, Nancy , 1984
Medvedev P. Formaļnyj metod v literaturovedeniji. Kritičeskoje vvedenije v sociologičeskuju poetiku. Leningrad , 1928
Meilah M. Jazyk trubadurov. Moskva, 1975
Meillet A. Origines indo-europeennes des metres grecques. Paris , 1923
Meletinskij J. O literaturnyh arhetipah. Moskva, 1994
Merilai A. Ballaaditeooria küsimusi// Keel ja Kirjandus, 1986, Nr.12, lhk.705 – 717 (Balādes teorijas jautājumi, ig.val.).
Miesnieks J. Dionīsiskais elements literatūrā// Latvju Žurnāls, 1952, Nr.8, 29. – 31.lpp.
Mif. Foļklor. Literatura. Leningrad , 1978
Mukherji A. Sanscrit Prosody. Calcutta , 1976
Mūks R. Eksistenciālisma pozīcija// Ceļa Zīmes, 1955, Nr.26, 290. – 295.lpp.
Mūks R. Mīts un iztēle. R., 1991
Mūks R. Dieva pērtiķa zīmē. Domas par “pasaules galu”. R., 1996
Mūks R. Mīts, reliģija un dzīļu psiholoģija// Karogs, 2003, Nr.1, 59. – 66.lpp.
Mustard H. The Lyric Cycle in German Literature. New York, 1946
Nagel B. Der freie Vers in der modernen Dichtung. Göppingen, 1989
Nagy G. Comparative Studies in Greek and Indic Meter. Cambridge , 1974
Nastopka K. Lietuvių ir latvių literatūrų ryšiai. Vilnius , 1971 /Lietuviešu un latviešu literatūrsakari, liet. val./
Nekļudov S. Vremja i prostranstvo v byline// Slavjanskij foļklor. Moskva, 1972
Ņikogda A. Identitāte un lomu spēle modernajā biogrāfijā// Grāmata, 1990, Nr.7, 10. – 16.lpp.
Norris Ch., Benjamin A. What is Deconstruction? New York, London , 1988
Paiman A. Istorija russkogo simvolizma. Moskva, 1998
Parry M. Studies in the Epic Technique of Oral Verse-Making. 1: Homer and Homeric Style// HSCP, 1930, p. 41 – 80
Pass O. Tagadni meklējot// Grāmata, 1991, Nr.12, 38. – 45.lpp.
Perkins D. A History of Modern Poetry from the 1890s to the High Modernist Mode. Cambridge, Mass., London , 1976
Peskov A. Ob ustojčivyh poetičeskih elementah russkogo zagovora// Filologia, vyp.5, Moskva, s. 26 - 38
Petina L. Strukturnyje osobennosti aļboma puškinskoj epohi// Problemy tipologiji russkoj literatury. Tartu , 1985, s.21 - 37
Platnauer M. Latin Elegiac Verse. Cambridge , 1951
Podoroga V. Ainavas metafizika// Kentaurs, 1999, Nr.19, 64. – 85.lpp.
Poetika drevnegrečeskoj literatury. Moskva, 1981
Poetika drevnerimskoj literatury. Moskva, 1989
Poetika. Istorija literatury. Lingvistika. Sbornik k 70-letiju V.V.Ivanova. Moskva, 1999
Pomorska K. Russian Formalist Theory and its Poetic Ambiance. The Hague – Paris , 1968
Poznanski N. Zagovory. Opyt issledovanija proishoždenija i razvitija zagovornyh foļklornyh formul. Peterburg, 1917
Prince A. A Metrical Theory for Estonian Quantity// Linguistic Inquiry, No.11, 1980, p.511 - 562
Põldmäe J. Klassikalisi luuletus ja stroofivorme. Tartu, 1974 (Klasiskās dzejas un strofu formas, ig.val.)
Põldmäe J. Eesti värsiõpetus. Tallinn, 1978 (Igauņu versifikācija, ig. val.)
Račevskis K. Postmodernisms un apgaismības meklējumi// Uz kurieni, literatūras teorija? R., 1995, 279. – 286.lpp.
Račevskis K. Pārdomas par reālismu// Jaunā Gaita, 1998, Nr.215, 14. – 16.lpp.
Radin P. The Trickster: A study in American Indian Mythology. London , 1956
Raven D.S. Latin Metre. London , 1965
Raven D.S. Greek Metre. London , 1968
Rinholm H. Lithuanian Folk Song Poetics: Remarks on Imagery in Text and Context// Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs. Kingston and Montreal , 1989, p.123 - 136
Rubene M. Postmodernisms// Grāmata, 1991, Nr.12, 3. – 8.lpp.
Rubene M. Bodrijārs un viņa simulakri// Neatkarīgā Rīta Avīze, 2000.25.08, 13.lpp.
Rudnev P. Vvedenije v nauku o russkom stihe. Tartu , 1989.
Sallamaa K. The Philosophy and Aesthetics of Ethnofuturism//Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Tartu , 2000, vol.3, p.291
Sartrs Ž.P. Eksistenciālisms ir humānisms// Grāmata, 1992, Nr.1, 36. – 48.lpp.
Sarup M. An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism. Hemel Hempstead, 1993
Sauka L. Lietuviu liaudies dainu eiledara. Vilnius , 1978 /Lietuviešu dainu versifikācija, liet. val./
Schibanov V. Ethnofuturismus in der udmurtischen Literatur//Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Tartu , 2000, vol. 3, p. 293 - 294
Semiotika i iskusstvometrija. Moskva, 1972
Seung T. Structuralism and Hermenutics. New York , 1982
Shippey T. Old English Verse. London , 1972
Sievers E. Altgermanisce Metrik. Halle, 1893
Skrābane A. Telpdzeja un tās uztvere// Grāmata, 1992, Nr.2, 50. – 56.lpp.
Skrine P.N. The Baroque. Literature and Culture in 17th Century Europe. London , 1978
Smirnickaja O. Poetičeskoje iskusstvo anglosaksov// Drevneanglijskaja poezija. M., 1982, s.171 – 232
Smirnickaja O. Poetika I lingvistika skaldov// Vestnik MGU, serija 9, Filologija, 1982, Nr.2, s.14 – 22
Smits E. Etniskā identitāte. R., 1997
Soskice J.M. Metaphor and Religious Language. Oxford , 1987
Sprindyte J. Kategorija žanra: stiranije granej// Naujos idejos ir formos Baltijos šaliu literatūrose. Vilnius , 1999, s. 121 - 128
Sproģe L. Jurgis Baltrušaitis. Ot “knigi stihov” k “dilogiji” // Serebrjanyj vek russkoj literatury. Problemy, dokumenty. Moskva, 1996, s. 24 – 32
Sproģe L. Ideja interpretaciji teksta i liričeskij cikl simvolistov//Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen. Magdeburg, 1997, s. 508 -514
Steblin-Kamenskij M. Drevneskandinavskaja literatura. Moskva, 1979
Steblin-Kamenskij M. Skaļdičeskaja poezija// Poezija skaļdov. Leningrad, 1979, s.77 – 128
Straubergs K. Vispārīgās literatūras vēsture. Grieķu eposs, lirika un drāma, 1.sēj., R., 1925
Taho-Godi A. Antičnaja gimnografija// Antičnyje gimny. Moskva, 1988, s.5 - 57
Tarlinskaja M. English Verse: Theory and History. The Hague – Paris , 1976
Thomson P. The Grotesque. London , 1972
Tolstaja S. O fonologiji rifmy// Trudy po znakovym sistemam, t.2, Tartu , 1965, s.300 - 305
Tomaševskij B. Teorija literatury. Poetika. Moskva, 1996
Toporov V. K probleme žanrov v foļklore// Materialy vsesojuznogo simpoziuma po vtoričnym modelirujuščim sistemam, t.1 (5), Tartu , 1974, s.5 - 16
Toporov V. K issledovaniju anagrammatičeskih struktur: Anagrammy v zagadkah// Issledovanija po strukture teksta. Moskva, 1987, s.193 – 238
Toporov V. Tezisy k predistoriji “portreta” kak osobogo klassa tekstov// Issledovanija po strukture teksta. Moskva, 1987, s.278 - 288
Toporov V. Ob indojevropejskoj zagovornoj tradiciji// Issledovanija v oblasti balto-slavjanskoj duhovnoj kuļtury. Moskva, 1993, s. 3 – 104
Toporov V. Ob “ektropičeskom” prostranstve poeziji (poet i tekst v ih jedinstve)// Ot mifa k literature. Moskva, 1993, s.25 - 42
Toporov V. Mif. Ritual. Simvol. Obraz. Issledovanija v oblasti mifopoetičeskogo. Moskva, 1995
Toporov V. O drevneindijskoj zagovornoj tradiciji// Malyje formy foļklora. Moskva, 1995, s.8 - 105
Toporov V. Predistorija literatury u slavjan. Opyt rekonstrukciji. Moskva, 1998
Trubetzkoy N. O metrike častuški// Trubetzkoy N. Three Philological Studies. Ann Arbor , 1963, p.6 - 22
Tyņanov J. Poetika. Istorija literatury, kino. Moskva, 1977
Ulyte V. Modernizmo sklaidos savaimingumo problema XX amžiaus pirmojo dešimtmečio Baltų literatūroje// Acta Baltica – 99. Kaunas , 1999, p.83 – 88 /Modernisma problēmas lietuviešu un latviešu 20.gs. sāk. literatūrā, liet. val./
Unbegaun N. Russian Versification. Oxford , 1976
Vēļus N. Lietuvju folkloras atšķirības// Grāmata, 1990, Nr.3, 24. – 26.lpp.
Versifications: Major Language Types. Ed. W.K.Wimsatt. New York , 1972
Vīlere S. Lepnums un aizspriedumi. Recenzijas, recenzētāji un recenzēšana// Karogs, 1994, Nr.9, 239. – 242.lpp.
Voigt V. Recent Perspectives in the Study of Baltic Metrics// Baltistica, Vilnius , 1977, vol. 13 (2), p.374 - 382
Wagenknecht Ch. Deutsche Metrik. Eine historische Einführung. München, 1993
Wagner H. Studies in the Origins of the Celts and of Early Celtic Civilisation. Tübingen, 1971
Warnke F.J. Versions of Baroque. European Literatury in the 17th Century. New Haven, London , 1972
Waterfowl Way. A Selection and Fiction from the Conference of Ethnofuturism. Tartu , 1995
Watkins C. Indo-European Metrics and Archaic Irish Verse// Celtica, Dublin ,1963, p.194 - 250
Watkins C. Language of Gods and Language of Men: Remarks on some Indo-European Metalinguistic Traditions// Myth and Law Among the Indoeuropeans. Berkeley, Los Angeles, London , 1970, p. 2 - 17
Wayman A. No Time, Great Time and Profane Time in Buddhism// Myths and Symbols. Studies in Honour of Mircea Eliade. Chicago, London , 1969, p.47 – 63
West M.L. Indo-European Metre// Glotta, vol.51, 1973, p.161 - 187
West M.L. Greek Metre. Oxford , 1982
White J. Literary Futurism. Aspects of the First Avant-Garde. Oxford, 1990
Zarubežnaja estetika i teorija literatury 19 – 20 vekov. Moskva, 1987
Žirmunskij V. Rifma: jejo istorija i teorija. Petrograd, 1923
Žirmunskij V.M. Teorija liiteratury. Poetika. Stilistika. Leningrad, 1977
Žirmunskij V.M. Teorija stiha. Leningrad, 1975

(daiļliteratūra, manifesti, vārdnīcas, enciklopēdijas, apskati)

Ābele E. Varenības dzejnieks. Atmiņas par Jāni Medeni// Ceļa Zīmes, 1973, Nr.52, 225. – 227.lpp.
Ābele E. Manas atmiņas par Raini// Ceļa Zīmes, 1981, Nr.61, 448. – 449.lpp.
Abramovičs G. Ievads literatūras zinātnē. R., 1955
Abrams M.H. A Glossary of Literary Terms. Sixth ed. Harcourt Brace College Publishers, Fort Worth etc., 1993
Ādamsone–Vilka L. Manas atmiņas par brāli// Literatūra un Māksla, 1977.10.06, 6.lpp.
Ādamsons E. Nacionālais šarms// Ādamsons E. Raksti, 1.sēj., Upsala, 1960, 403. – 404.lpp.
Ai, māte Latgale. Atskati Latgales vēsturē un kultūrvēsturē. R., 2001
Aistars E. Latviskā mēraukla// Latvju Mēnešraksts, 1943, Nr.8, 470. – 478.lpp.
Aizpuriete A., Bergmanis A. Tai krogā, kurā joprojām dzīvojam// Neatkarīgā Rīta Avīze, 2000.22.08, 13.lpp.
Aizpuriete A., Bergmanis A. Lai dzejnieks nepaliek bez puķēm// Neatkarīgā Rīta Avīze, 2000.11.09, 13.lpp.
Akuraters J. Ziemeļos. /R./, /1906/
Akuraters J. Dienu atspīdumi// Atziņas. Latvju rakstnieku autobiogrāfijas, 2.d., Cēsis – Rīga, 1924, 167. - 201.lpp.
Alunāns J. Kopoti raksti, 2.sēj., R., 1931
Ancelāne - Kundrate O. Darbīgie mūži// Sēļu zeme, R., 1995, 9. – 77.lpp.
Ancītis V. Dzejnieka dzīvais vārds// Dzejas diena. R., 1968, 262. – 267.lpp.
Ancītis V. Bez jokiem. /b.v./, 1994
Ancītis V. No dienasgrāmatas// Saldus Zeme, 1996, 26.10, 2.lpp.
Andrejanovs V. Latvijas ainas// Varavīksne – 1985. R., 1985, 57. – 70.lpp.
Andrups J. Šīs trimdas vēsturiskais uzdevums// Ceļa Zīmes, 1973, Nr.51, 112. – 120.lpp.-
Anna Blūma Annai Blūmai. Ar Janu Vērdiņu sarunājas Irbe Treile // Karogs, 1998, Nr.3, 225. – 228.lpp.
Annai Blūmai. Vācu dadaistu dzejas izlase. R., 1997
Antologija akmeizma. Moskva, 1997
Antologija literaturnogo avangarda 20 veka. Sankt-Peterburg, 2000
Apolinērs G. Gājiens. Dzeja. Tulk. K.Elsbergs. R., 1985
Aspazija. Kopoti raksti, 1.sēj., R., 1985
Atgriešanās pie maģiskās saiknes// Neatkarīgā Rīta Avīze, 2002.20.06, 14.lpp.
Atskaņu hronika. R., 1998
Atziņas. Latvju rakstnieku autobiogrāfijas. 1. – 3.sēj., Cēsis – R., 1923 - 1924
Auseklis. Kopoti raksti. R., /1923/
Auziņš I., Krāslavietis V. Rakstiska saruna par dzeju// Kritikas gadagrāmata, Nr.18, R., 1991, 146. – 153)
Auziņš I. Un manām acīm līdzi debess gāja// Dzejas diena – 95. R., 1995, 355. – 359.lpp.
Auziņš I. Piecdesmit gadi bez televizora, 1.grām., R., 2002
Avotiņa D. Ticu zemei un cilvēkiem. R., 1999
Baldick C. The Consise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford, New York, 1996
Baltiņa V. Par dzeju// Jaunā Gaita, 1972, Nr.88, 31. – 34.lpp.
Bandeira M. Karnevāla trešdiena. L.Brieža atdzejojumā// Karogs, 1991, Nr. 7/8, 152. - 159.lpp.
Bankovskis P. Objekts – sieviete// Diena, 2000.19.06, 14.lpp.
Barts Dž. Lūgumraksts// Karogs, 1991, Nr. 7/8, 141. – 152.lpp.
Baumanis A. Autora paškomentāri par hernhūtiešu romānu. J.Krēsliņa intervija ar A.Baumani// Jaunā Gaita, 1976, Nr.3, 6. – 12.lpp.
Bels A. Rakstnieks. Viedokļi// Karogs, 2001, Nr.5, 112.lpp.
Belševica V. Billes skaistā jaunība. R., 1999
Belševica V. Raksti, 1.sēj., R., 1999
Benjamiņš A. Dieva ēna. R., 1997
Berelis G. Rainis pie datora// Diena, 2002, 24.07, 13.lpp.
Bergmanis A. Bez elkoņiem pie pleca plecs// Karogs, 1990, Nr.10, 161. – 164.lpp.
Bergmanis A. 20.gadsimta seksfolklora//Sexer. 2002, Nr.6, 32. – 33.lpp.
Bergmanis A. Dzejnieki atkal spieto// Mēs, 2002.14.09, 4. – 5.lpp.
Bērsons I. Urna. Lakoti zābaki. Un buča // Literatūra un Māksla Latvijā, 2001, 5.04, 6. – 7.lpp.
Bērziņa L. Par Zentu Mauriņu// Laras Lapa, 1983./1984, Nr.32, 20. – 24.lpp.
Bērziņš A. Lirika// Rakstniecības almanahs kritikai un rakstniecībai ar kalendāru 1908.gadam. Rīga, 1907, 74. – 99.lpp.
Bērziņš L.***// Atziņas. Latvju rakstnieku autobiogrāfijas, 1.d., Cēsis – Rīga, 1923, 268.lpp.
Bērziņš L. Mūža rīts un darba diena. Atmiņu grāmata. R., 1935
Bērziņš U. Poētisms baltkrievs. R., 1984
Bet tagad paklusēsim. L.Brīdakas sarunas ar O.Vācieti// Kritikas gadagrāmata, 12.sēj., R., 1984, 30. – 50.lpp.
Birze M. Trīspadsmit mēneši. R., 1996
Blaumanis R. Sijājot, skalojot zeltu. Recenzijas, raksti, vēstules. R., 1981
Bontempelli M. Četras preambulas// Grāmata, Nr. 7/8, 6. – 16.lpp.
Borhess H.L. Dzejoļi// Avots, 1990, Nr.3, 14. – 15.lpp.
Bretons A. Sirreālisma manifests// Karogs, 1990, Nr.12, 172. – 177
Briedis A. Priekšvārds//J.Dreslers. Jefiņš un citi. R., 1991
Briedis L. Nidas. R., 1982
Briedis L. Tumsa un vārds// Dzejas diena, R., 1989, 5. – 8.lpp.
Briedis L. Dievi, kad sapņojam// Dzejas diena. R., 1991, 311. – 314.lpp.
Briedis R. Liela nūtikšana// Karogs, 1998, Nr.1, 215. – 217.lpp.
Brīvzemnieks F. Autobiogrāfiskas skices. R., 1991
Brutāne V. Atmiņu gaismā. R., 1967
Bučiniece S. Svešinieks ir vajadzīgs// Māksla Plus, 2002, Nr.2, 4. – 8.lpp.
Cielēns F. Rainis un Aspazija, Vesterosa, 1955
Cuddon J. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London , 1992
Cvetajeva M. Māksla sirdsapziņas gaismā// Grāmata, 1990, Nr.11, 5. – 15.lpp.
Čaklais M. Laiks iegravē sejas. Uzmetumi memuāriem. R., 2000
Čaks A. Kopoti raksti, 1. – 4.sēj., R., 1991. – 1997
Četrdesmit gadi prozas tuksnesī. Juris Zvirgzdiņš sarunā ar Egīlu Zirni// Karogs, 2002, Nr.8, 85. – 95.lpp.
Čosers Dž. Kenterberijas stāsti. A.Aumales tulk. R., 1991
Čuibe M. Nakts ir salta, bet zvaigžņota// Varavīksne – 1993. R., 1993, 123. – 132.lpp.
Dāma. A.Grinberga saruna ar T.Sutu// Vakara Ziņas, 2000, 30.12, 32.lpp.
Dambergs V. Viktors Eglītis vēstulēs// Latvju Žurnāls, 1953, Nr.10 (24), 14. – 19.lpp.
Dambergs V. Sarakstīšanās ar Edvartu Virzu un Viktoru Eglīti. Kopenhāgena, 1954
Darba mūžs. L.Bīberes saruna ar A.Saksi// Kritikas gadagrāamta, Nr.4, R., 1976, 208. – 214.lpp.
Dievišķais autopilots// Sestdiena, 2001. 6.01, 5.lpp.
Dinsberģis E. Autobiogrāfija. Cēsis, 1904
Draviņš K. Kurzemē aizgājušos laikos. R., 2000
Dreslers J. Jefiņš un citi. R., 1991
Duende: “ar tevi – uz tu”. C.Pelītes saruna ar E.Raupu// Karogs, 1992, Nr.4, 142. – 148.lpp.
Dzenis sit pamatīgi. Ar Ināru Ķemeri sarunājas Inese Zandere// Rīgas Laiks, 2000, Nr.5, 37.- 44.lpp.
Dzeņs O. Muna dzeive, /b.v./, 1971
Dziesma par krekliem Māra Čaklā dārzā// Neatkarīgā Rīta Avīze, 2000.4.11, 13.lpp.
Dziesminiece Veronika Porziņģe. Sast. D.Našeniece. R., 1999
Džeroms K.Džeroms. Piezīmes romānam. R., 1994
Džoiss Dž. Uliss. Dz.Soduma tulk. R., 1993
Eesti kirjanike leksikon. Tallinn , 2000 / Igauņu rakstniecības leksikons, ig. val./
Egle K. Atmiņas. R., 1972
Egliena A. “Dzīvot, it kā manis nebūtu”. V. Strēlerte Latvijā//Karogs, 1995, Nr.8, 19. – 28.lpp.
Eglītis Anšlavs. Par abstrakto un konkrēto// Jaunā Gaita, 1972, Nr.87, 48. – 50.lpp.
Eglītis Anšlavs. Vai zini zemi, citronas kur zied? /b.v./, 1980
Eglītis Anšlavs. Literātūra un valoda// ALA’s Izglītības biroja otrais apkārtraksts, 1986.g. dec.
Eglītis Anšlavs. Pansija pilī. R., 1991
Eglītis Anšlavs. Ciemiņš no dzimtenes./b.v./, 1992
Eglītis Anšlavs. Vēstules V.Hausmanim// Karogs, 1993, Nr.11, 208. – 221.lpp.
Eglītis Anšlavs. Par rakstniekiem un grāmatām. R., 1993
Eglītis V. Atklāta vēstule jaunam dzejniekam// Latvju Mēnešraksts, 1942, Nr.9, 857. – 858.lpp.
Eglītis V. Baltie akmeņi. R., 1990
Eglītis V. Vēstules Zentai Ezerniecei-Breikšai// Karogs, 1990, Nr.10, 174. – 182.lpp.
Eihvalds V. Atmiņas// Letonica, 1998, NR.2, 146. 148.lpp.
Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton, 1965
Enciklopedija simvolizma. Moskva, 1999
Ērenpreiss J. Atmiņas par Edvartu Virzu// Varavīksne – 1993. R., 1993, 60. – 70.lpp.
Ērmanis P. Dažādas kļūdas. Atmiņas un piezīmes// Ceļa Zīmes, 1954, Nr.19, 197. – 201.lpp.
Ērmanis P. Atmiņu vija. /Chicago/, 1954
Ērmanis P. Sejas un sapņi. Literāri portreti un atmiņas. Stokholma, 1955
Es nonācu pie viena. Ar I.Ziedoni sarunājas J.Rokpelnis// Karogs, 1997, Nr.1, 24. – 31.lpp.
Es tak nezinu. Uldis Bērziņš sarunā ar Inesi Zanderi// Karogs,, 2002, Nr.7, 10. – 29.lpp.
Es tevi turpinu. Franču mūsdienu dzejas izlase. R., 1970
Es uzdrošinos nenobīties. O.Vācieša saruna ar L.Līvenu// Kritikas gadagrāmata, 12.sēj., R., 1984, 10. – 17.lpp.
Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem. “Dienas Lapas” pielikums, 1. – 4. sēj., R., 1891 - 1894
Ezera R. Mazliet patiesības, nedaudz melu. Ekscentriskas piezīmes. R., 1997
Ezera R. Dresēto trušu parāde// Literatūra un Māksla Latvijā, 2001, 2.08, 2.lpp.
Fasmer M. Etimologičeskij slovarj russkogo jazyka, tt. 1 – 4, Sankt-Peterburg, 1996
Frank H.J. Handbuck der deutschen Strophenformen. Tübingen, Basel, 1993
Freimanis G. Ņem, tēvzeme, mani. Prozas un dzejoļu izlase. /b.v./, 1991
Freimanis I. Pastaiga ar Gunāru Piesi// Literatūra un Māksla Latvijā, 2000, 30.11 (Nr.48), 16.lpp.
Fridrihsons K., Ziedonis I. Pasāžas. R., 1985
Gaile I. Laiks bija iemīlējies. R., 1999
Gaiševska M. Mudītes teātris// Vakara Ziņas, 2000. 8.07, 32.lpp.
Gasparov M. Zanimateļnaja Grecija. Rasskazy o drevnegrečeskoj kuļture. Moskva, 1995
Gāle R. Elles katla kurinātāji// Dzejas diena. R., 1989, 215. – 217.lpp.
Geile-Sīpolniece I. Kas bija “franču grupa”?// Karogs, 2001, Nr.12, 8. – 13.lpp.
Georga Āboltiņa vēstules Ernestam un Annai Minkai Filadelfijā// Jaunā Gaita, 1976, 14. – 16.lpp.
Ginzburg L. Čelovek za pismennym stolom. Leningrad, 1989
Ginzburga L. Pieraksti// Avots, 1989, Nr.1, 72. – 80.lpp.
Godiņš G. Voldemārs Zariņš// Avots, 1989, Nr.10, 24.lpp.
Gorkij M. O literature. Moskva, 1937
Grāvītis O. Valsts himna// Latvijas valsts svētuma zīmes.
Greste J. Krist un celties. R., 1990
Grīns J. Redaktora atmiņas. Stokholma, 1968
Gūtmane M. Man patīk fotografēt// Literatūra un Māksla Latvijā, 2001, 21.06, 8. – 9.lpp.
Hānbergs Ē. Mirklīši. Pieredzējumi, redzējumi, dzirdējumi. /R.,/, 2000
Heniņš J.Vārdi, kas nav sastopami Ulmaņa vārdnīcā// Rīgas Latviešu biedrības
Zinību komisijas Rakstu krājums, 17.sēj., R., 1914, 39. – 68.lpp.
Ideju vēsture Latvijā. Antoloģija. R., 1995
Iekšpusgavilējošs un cilvēciski gaišs. E.Mārtužas saruna ar M.Čaklo// Mājas Viesis, 2001.6.01, 11.lpp.
Ikstena N. Jānis Rokpelnis. Triloģija// Karogs, 1999, Nr.1, 215. – 223.lpp.
Indiešu literatūra. R., 1985
Janelsiņa V. Cilvēks un es. /b.v./, 1994
Janelsiņa V. Atceroties. R., 2000
Jānis Veselis. Atmiņas un apceres, /Linkolna, Nebraska/, 1980
Janovskis G. Smiekliņam./ Vesterosa/, 1967
Jansone I. Amerikas vēstules// Karogs, 1994, Nr.2, 190. – 200.lpp.
Jansons-Saiva A. Mana tēva dzīves gaitas// Jansons-Saiva J. Vilku lauks. R., 1996, 108. – 112.lpp.
Janševskis J. ***// Atziņas. Latvju rakstnieku autobiogrāfijas, 1.d., Cēsis – Rīga , 1923, 155. – 181.lpp.
Janševskis J. Nīca. R., 1928
Jaunsudrabiņš J. Par glezniecību// Tēvijas Sarga pielikums, 1920.28.11, Nr.272
Jaunsudrabiņš J. Piemini Latviju! R., 1990
Johansons A. Visi Rīgas nami skan. Atmiņas un kultūrvēsturiski tēlojumi. /Bruklina/, 1970
Johansons A. Vecrīgas ziņģu grāmata. R., 1994
Johansons A. Rīgas svārki mugurā. Atceres un apceres. R., 2000
Jundze A. Nepabeigta saruna ar rezerves leitnantu M.M. jeb Caurcaurēm neizdomāts stāsts par to, kā ne/nosist gulbi// Literatūra un Māksla Latvijā, 2001, 21.06, 6. – 7.lpp.
Jundze A. Man ir svarīgi komunicēt ar šo pasauli latviešu valodā// Literatūra un Māksla Latvijā, 2001, 8.11; 6 – 7.lpp.
Jundze A. Viss bija atkarīgs no cilvēkiem// Literatūra un Māksla Latvijā, 2001, 29.11, 6. – 7.lpp.
Kad mēs jauni bijām. Ēriks Raisters dzīvē un darbos. Ņujorka, 1972
Kadilis J. Ēriks Raisters sava laikmeta un savas paaudzes ietvarā// Ceļa Zīmes, 1972, Nr.49, 439. – 446.lpp.
Kalnāre I. Dzeja un proza. R., 1990
Kalniņš J. Zirgi tīrelī// Karogs, 1992, Nr.2, 202. – 213.lpp.
Kalniņš J. Tomēr dzīvojam// Karogs, 1994, Nr.4, 164. – 171.lpp.
Kalniņš J. Tautas likteņu griežos// Letonica, 1998, Nr.1, 112. – 122.lpp.
Kamenes. Latviešu epigrammas. Sast. A.Ločmelis. R., 1987
Kārkliņš J. Latviešu Pūcesspieģelis. Šanas dēkas, 1. – 3.sēj., Vesterosa, 1964 - 1969
Kārkliņš J. Latvijas preses karalis. R., 1990
Karulis K. Pārdomas un atmiņas par Ilzi Kalnāri// Kalnāre I. Dzeja un proza. R., 1990, 4. – 12.lpp.
Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 1. – 2.sēj., R., 1992
Kalve V. Rīgas dziesminieks Aleksandrs Čaks// Ceļa Zīmes, 1953, Nr.16, 21. – 26.lpp.
Katrā dzejolī iraid ielikta enerģija. A.Neibarts intervijā A.Jundzem// Literatūra un Māksla Latvijā, 2001, 1.02
Kaudzīte M. Atmiņas no “tautiskā laikmeta”, 1. – 2.d., Cēsis – R., 1924
Kļava V. Gaisma viņu izdzēra. Linards Tauns 1922 – 1963// Ceļa Zīmes, 1963, Nr.42, 366. – 373.lpp.
Klīdzējs J. Jānis Klīdzējs stāsta// Literatūra un Māksla, 1993, 22.10, 5.lpp.
Kokars G. Visa dzīve ir mazu smieklīgumu virkne// Mēs. Neatkarīgās Rīta Avīzes pielikums. 2000.66.08, 13.lpp.
Kokto Ž. Dzejoļi, esejas// Avots, 1990, Nr.7, 18. – 20.lpp.
Kols J.G. Par latviešu dzeju un dziedāšanu. S.Brices tulk.// Avots, 1998, Nr.9, 26. – 32.lpp.
Konste A., Sproģis A. Aleksandra Čaka logi. /R./, 2001
Krauliņš K. Marksistiskās kritikas pamati// Literatūra un Māksla, 1947, Nr.10, 3.lpp.
Kreicers H. Brauku kungs. Atmiņas par R.Blaumani// Latvju Domas, /1946?/, Nr. 8/9, 56. – 65.lpp.
Krievu futūrisma manifesti// Grāmata, 1991, Nr.4, 14. – 17.lpp.
Kronvalds A. Kopoti raksti, 1. – 2.sēj., R., 1936 – 1937
Kto jestj kto v kulture Estoniji. Tallin, 1996
Kunnoss J. un Co. Ar jaunu mirdzumu acīs. R., 1999
Kursīte J. Nedaudz par pretestības dzeju// Dzejas diena. R., 1991, 25. – 29.lpp.
Kursīte J. Vladimiram Toporovam – 70// Letonica, 1998, Nr.1, 127. – 138.lpp.
Kvjatkovskij A. Poetičeskij slovarj. M., 1966
Ķikuļa Jēkabs. Dziesmas. R., 1982
Lāce A. Pirts apģērba slavinājums jeb es jūs piespiedīšu mīlēt tukšumu// Literatūra un Māksla Latvijā, 1999, 23.09, 10.lpp.
Lācis V. Kopoti raksti, 22.sēj., R., 1978
Lai sapnī savu nākotni redzētu. Anna Rancāne intervijā Janīnai Kursītei// Karogs, 2002, Nr.8, 10. – 26.lpp.
Lapāne D. Meditācija smilšu pulkstenī. R., 2000
Latgaļu folklora, /b.v./, 1968
Latkovskis L. Vokora dzīsme// Dzeive, 1969, Nr.94, 23. – 24.lpp.
Latviešu rakstniecības hrestomātija. Sast. T.Zeiferts, 1.d., Cēsis, 1905
Latviešu tautas mīklas, sakāmvārdi un parunas. K.Strauberga red. Kopenhāgena, 1956
Latviešu tautas teikas un pasakas. A.Lerha-Puškaiša sakārt., 7.sēj., 1.d., Cēsis, /b.g./
Latviešu tautasdziesmas, 1. – 7.sēj., R., 1979 - 2000
Latvju dainas. K.Barona sakārt., 1. – 6.sēj., Jelgava – Pēterburga, 1894 – 1915
Latvju sonets 100 gados. 1856 – 1956. Antoloģija. K.Dziļlejas ievads un sakārtojums. Kopenhāgena, 1956
Latvju tautas daiņas. Red. J.Endzelīns. Sakārt. R.Klaustiņš, 1. – 12.sēj., R., 1928 – 1932
Laube I. Raksti, 2.sēj., R., 1939
Leiškalne A. Ņurbulis dzīvo dzejas zemē// Vakara Ziņas, 2003.26.02, 10. – 11.lpp.
Lelis J. Latviešu trimdas sabiedrības izvērtējums// Jaunā Gaita, 1967, Nr.63,
40. – 48.lpp.
Līce A. Un tad atnāca brīvība... // Literatūra un Māksla Latvijā, 2001, 2.08, 2.lpp.
Līce A. Bija tik labi// Literatūra un Māksla Latvijā, 2001.20.12, 6.lpp.
Liepa R. Nekrologs dzejnieka istabai// Prozas profili. Latviešu proza svešumā. /b.v./, 1964, 329. – 332.lpp.
Liepiņš J. Pretviļņi un bedres. Stokholma, 2000
Līgotņu Jēkabs. ***// Atziņas. Latvju rakstnieku autobiogrāfijas, 1.d., Cēsis – Rīga, 1923, 121.lpp.
Lipša I. Latvieši – izredzēta tauta// Vakara Ziņas, 2000, 19.02, 31.lpp.
Lipša I. Rīga bohēmas varā. R., 2002
Literaturnyje manifesty zapadnojevropejskih romantikov. Moskva, 1980
Literaturnyje manifesty zapadnojevropejskih klassicistov. Moskva, 1980
Literaturnyje manifesty ot simvolizma do naših dņej. Moskva, 2000
Literaturnyj entsiklopedičeskij slovarj. Moskva, 1987
Līvena L. Šūpoles. R., 1970
Līvs E. Asteru medus. Vēstules. Piezīmes. Dzejoļi. R., 2000
Lorka F.G. Kliedziens. K.Skujenieka atdzejojumā. R., 1971
Lūsiņa I. Bards bez bārdas no zviedru krasta// Diena, 2002, 5.01, 18.lpp.
Lūzeris. A.Grinberga intervija ar K.Vanagu// Vakara Ziņas, 2000.27.05, 32.lpp.
Majakovskij V. Polnoje sobranije sočiņenij, t.12, Moskva, 1959
Marineti F.T. Pirmais futūrisma manifests. Futūristiskās literatūras tehniskais manifests// Grāmata, 1991, Nr.4, 6. – 14.lpp.
Matīsa V. Hokejdrudzis un kaupermānija jeb kolektīvais lepnums un bezatbildība// Diena, 2000, 27.05, 2.lpp.
Matīsa K. Dzejnieks Edvīns Raups// Mēs, 2002.14.09, 3.lpp.
Mauriņa Z. Manas saknes ir debesīs, /b.v./, 1980
Mauriņa Z. Manas atmiņas// Raiņa gadagrāmata R., 1987, 79. – 107.lpp.
Māsa dzeja un māsa proza. V.Belševicu uzklausījis G.Berelis, 1992, Nr.7/8, 31. – 38.lpp.
Melgalvs M. Manas problēmas vairs nav manas// Karogs, 1994, Nr.10, 204. – 218.lpp.
Merķelis G. Izlase. R., 1969
Mēs esam// Trauksme, 1928, Nr.1, 1. – 3.lpp.
Mezītis A. ***// Atziņas. Latvju rakstnieku autobiogrāfijas, 1.d., Cēsis – Rīga, 1923, 231. – 235.lpp.
Mierkalns A.P. Zvaigznājs. / Autora izd./, /b.v./, 1981
Mīlestības tuvskati. Mirdzas Ķempes un Erika Ādamsona sarakste. R., 1998
Muižniece L. Ko darīt Lāčplēsim ar vienu ausi?// Literatūra. Māksla. Mēs, 1995, 1.06
Mūks R. Manas dzīves involūcija un 33 jaunākie dzejoļi. R., 1997
Mūks R. Latviskā nirvāna// Karogs, 2000, Nr.6, 167. – 183.lpp.
Mulongē F. Žans Kokto – viņa dzīve ir īsts romāns// Avots, 1990, Nr.7, 15. – 18.lpp.
Mūsdienu atskaites punkts – atskaites punkta vairs nav// Ugunsgalvas, 2002, Nr.4, 5. - 8.lpp.
Mūsdienu cilvēkam visvairāk ir vajadzīgs cilvēks// Literatūra un Māksla Latvijā, 2002.21.06, 1.lpp.
Mūsu mākslas motīvi// Dzelme, 1906, Nr.5, 193. – 197.lpp.
Mūsu skola bija citāda. A.Kubuliņas saruna ar A.Skalbi// Karogs, 1994, Nr.2, 179. – 190.lpp.
Narodnyje znanija. Foļklor. Narodnoje iskusstvo. Moskva, 1991
Neēd šo bereti. Tas ir berelis. Ar literatūras kritiķi G.Bereli sarunājas I.Rupenheite// Diena, 2001.24.08, 11.lpp.
Neilande I. Emma Erenštreite – cilvēks, kas uzdrošinājās// Lībiešu gadagrāmata, Mazirbe, 62. – 69.lpp.
Neithal R. Mis on mis kirjanduses. Kirjandusterminite leksikon keskkoolile. Tallinn, 1999 (Kas ir kas literatūrā. Dzejas terminu leksikons vidusskolām, ig. val.)
Nīče F. Tā runāja Zaratustra. V.Plūdoņa ievads un tulk. 6.izd. R., 1939
No ierakstu grāmatas svešumā// Ceļa Zīmes, 1950, Nr.3, 212 – 213.lpp.
Novāliss. Himnas naktij. Fragmenti// Grāmata, 1991, Nr.1, 9. – 12.lpp.
Omārs Haijams. Rubajas. R., /b.g./, apgāds “Draugi”
Oriki. Atdzejojis L.Briedis// Avots, 1989, Nr.1, 30. – 31.lpp.
Oriki// Grāmata, 1990, Nr.5, 38. – 40.lpp.
Paaudžu saruna. J.Elsbergs sarunājas ar O.Stumbru// Karogs, 1991, Nr. 5/6, 73. – 79.lpp.
Par olu apgleznošanu maisiņos. I.Skultes saruna ar A.Belu// Neatkarīgā Rīta Avīze, 2001.4.01, 13.lpp.
Paramonovs V. Grāmata. Par grāmatu. Grāmatas labad// Literatūra un Māksla, 1984.21.12, 10.lpp.
Pašportreti. Autori stāsta par sevi, /b.v./, 1965
Pērsietis. Kopoti raksti, 1. – 2.sēj., R., 1930 - 1937
Pētersons K. Par miežvilkiem// Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu krājums, 17.sēj., R., 1914, 25. – 27.lpp.
Peters J. Mans bišu koks. R., 1973
Peters J. Tautas skaitīšana. R., 1984
Peters J. Trīs dārgas mantas. R., 1985
Pētersons K. Latviešu kāzas// Rīgas latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu krājums, 16.sēj., R., 1912, 59. – 267.lpp.
Petr iz Dusburga. Hronika zemļi prusskoj. Moskva, 1997
Petrovs A. Dzejnieks Armands Melnalksnis ar pistoli tirgū// Vakara Ziņas, 2003.15.05, 6. – 7.lpp.
Plostenieks F. ***// Atziņas. Latvju rakstnieku autobiogrāfijas, 1.d., Cēsis – Rīga, 1923, 267. – 275.lpp.
Plūtarhs. Dzīru runas// Kentaurs, 1997, Nr.13, 20. – 26.lpp.
Poezija trubadurov, vagantov, minnezingerov. Moskva, 1974
Poruks J. Kopoti raksti. A.Golta izd., 10.sēj., R., 1925
Postmodernizm. Enciklopedija. Minsk, 2001
Priede G. Starp Krāmu 3 un Kr.Barona 12. No 1972.g. piezīmēm// Karogs, 1993, Nr.9, 209. – 218.lpp.
Priede G. Ziemeļkurzemes triptihs// Karogs, 1997, Nr.12, 211. – 218.lpp.
Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton, New Jersey, 1965
Psalmi, pēc jaunā romiešu psaltērija tulkojis pr. St. Mozga. Čikāga, 1961
Pumpurs A. Raksti, 1. – 2. sēj., R., 1925
Pumpurs A. Lāčplēsis. Latvju tautas varonis. Tautas eposs. R., 1988
Punka I., Plaudis A. Slavenību rokraksti. R., 2001
Raudsepa I. Dīvēs= īru darba zirgs, Īrijas bruņinieks un atdzimušais Svīnijs: dažas stundas ar īru dzejnieku Šeimusu Hīniju// Jaunā Gaita, 1994, Nr.196, 41. – 44.lpp.
Rainis. Kopoti raksti, 1. – 25. sēj., R., 1977 – 1986
Rakstīšana palīdz dziedēt ievainojumus// Diena, 2003.12.09, 16.lpp.
Raups E. Andalūzijas mēmās raudas// Avots, 1990, Nr.9, 18. – 19.lpp.
Raups E. Literatūra presē: jūnijs// Karogs, 1994, Nr.9, 230. – 234.lpp.
Repše G. Gadsimta beigu skatiens. R., 1999
Repše G. Kas bija olā – dzīvība vai vēršacs?// Diena, 2001.3.01, 12.lpp.
Riemelis. Atmiņas// Atziņas. Latvju rakstnieku autobiogrāfijas, 1.d., Cēsis – Rīga, 1923,137. – 141.lpp.
Rigveda. Mandaly I – IV. Moskva, 1989
Rokpelnis J. Rakstnieku aptauja// Kritikas gadagrāmata, Nr.16, R., 1988, 270. –271.lpp.
Rokpelnis J. Lirika. R., 1999
Rokpelnis J. Dievs jau mani sapratīs// Svētdienas Rīts, 2001. 4.08, 6.lpp.
Romantisma revolūcija. V.Ivbuļa ievads un sakārt. R., 1996
Rozentāle M. divi latviešu grāmatas ar īpaši zīmētiem burtiem// Ceļa Zīmes, 1956, Nr.30, 156. – 159.lpp.
Rožkalne A. Zvaigznes šūpolēs. Rakstnieki – par dzīvi un literatūru.
Rožkalne A. Absolūtā Autore – Gundega Repše// Karogs, 2001, Nr.1, 101. – 106.lpp.
Rubenis J. Skatījums. Viedoklis. Vērtējums// Dziesmusvētki, 1999, Nr.12, 2. – 3.lpp.
Rubulis A. Rokasgrāmata. Teoloģija + vēsture+arheoloģija. R., 1996
Rudzītis H. Manas dzīves dēkas, /b.v./, 1984
Rugāja V. Dzirkstis. No sarunām ar Eiženu Vēveri// Kritikas gadagrāamta, Nr.3, R., 1975, 207. – 217.lpp.
Rullis T. Antivaronis// Karogs, 2000, Nr.6, 32.lpp.
Rummo P.Ē.Drīz viņi dosies ceļā.No igauņu val. atdzejojis L.Kamara. R., 1967
Ruņģe V., Zariņš A., Abula B. Latviešu literātūras darbinieki Rietumu pasaulē. Jaunākais posms. Itaka, 1991
Ruņģis A. Numero Uno un ziedošs kartupeļu lauks. Miniatūras, /Kalamazū/, 1996
Ruņģis A. Izmirstošas tautas valodā. Miniatūras, /Kalamazū/, 1997
Runnels H. Skaistuma dzīve. Dzejnieks un bērni. No igauņu val. atdzejojis G.Godiņš// Dzejas diena. R., 1991, 307. – 309.lpp.
Rupenheite I. Rūpējos par savu magnētismu// Sestdiena, 2001, 28.07, 4. – 6.lpp.
Rupenheite I., Rudaks U. Svētki. Sestdiena. Čakam – simts// Diena, 2001.27.10, 13.lpp.
Russkaja poezija serebrjanogo veka. 1890 – 1917. Antologija. Moskva, 1993
Saliņš G. Jaunie un mūžīgi jaunie// Jaunā Gaita, 1999, Nr.216, 37. – 38.lpp.
Sarunas ar rakstniekiem// Kritikas gadagrāmata, Nr.18, R., 1991, 241. – 272.lpp.
Saulgoze I. Ieskats Emīlijas Prūsas dzīves gājumā// E.Prūsa. Gaismu sauca, gaisma ausa... R., 2000, 331. – 338.lpp.
Senču kalendārs 2001.g. /b.v./, 2000
Sengrieķu literatūras antoloģija. R., 1990
Septeņas vaidējuma psalmes// Tāvu zemes kalendars 1999.godam. Rēzekne, 1998, 216 – 220.lpp.
Sevaks P. Rokas. R., 1968
Siliņš K. Latviešu personvārdu vārnīca. R., 1990
Sināte R. Kas vārdā saukts, kaut tālu, liekas tuvu// Ceļa Zīmes, 1972, Nr.49, 478. – 479.lpp.
Sirmais J. No kurienes cēlušies vārdi “līgo” un “līgava”? // Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem. “Dienas Lapas” pielikums, 1.sēj., 1891, 7. – 12.lpp.
Sirsone S. Rakstnieki kā institūta zinātniskie līdzstrādnieki// Latviešu valodas institūts. Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 50 gadi. R., 1996, 95. – 97.lpp.
Skalbe A. Mūsu skola bija citāda. Ar dzejnieku A.Skalbi sarunājas A.Kubuliņa// Karogs, 1994, Nr.2, 179. – 189.lpp.
Skalbe K. Kopoti raksti, 1. - 8.sēj., R., 1938 - 1939
Skujenieks K. Vecā gada vakarā// Dzejas diena. R., 1989, 260. – 261.lpp.
Skujiņa A. Barikādes Ojāra Vācieša mājas pagalmā// Literatūra un Māksla Latvijā. 2001.25.01, 7.lpp.
Skujiņš Z. Jātnieks uz lodes. R., 1996
Skujiņš Z. Ziedēšana un augļi jeb Mīlestības tuvskati// Mīlestības tuvskati. Mirdzas Ķempes un Erika Ādamsona sarakste. R., 1998, 5. – 25.lpp.
Skujiņš Z. Siržu zagļa uznāciens. R., 2001
Slišāns O. Katōliskō saļmu dzīdōšona – tautas kulturas sastōvdaļa// Tāvu zemes kalendars 1999.Rēzekne, 1998, 235. – 236.lpp.
Sludeklīši// Mēs, 2000.4.11, 16.lpp.
Sodums Dz. Stāsts par lieliem darbiem// Jaunā Gaita, 2001, Nr.225 (2), 24. – 26.lpp.
Sodums Dz. Kopoti raksti, 1.sēj., R., 2001
Sovremennoje zarubežnoje literaturovedenije. Moskva, 1996
Sovremennyj slovarj-spravočnik po literature. Moskva, 1999
Spekke A. Atmiņu brīži, /b.v./, 1967
Spriņģis M. Ķekatas// Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem. “Dienas Lapas” pielikums, 3.sēj., R., 1893, 141.lpp.
Staļins J. Raksti, 6.sēj., R., 1948
Stenders G.F., sk. Vecais Stenders
Stērste E. divdesmit kopā nodzīvoti gadi// Literatūra un Māksla, 1989, 1.07 – 26.09.
Stiprāks par cilvēku, vājāks par Dievu// Diena, 2003.20.06, 14.lpp.
Stumbre L. Jaunības atmiņas par Uldi// Karogs, 1999, Nr.8, 195. – 203.lpp.
Stumbrs O. Rokāde. Dzejas izlase. R., 2001
Svētki, kuros atplaukst dzeja// Sieviete, 1999, Nr.9, 10. - 11.lpp.
Šellijs P. B. Dzejas aizstāvība// Grāmata, 1991, Nr.1, 27. – 32.lpp.
Šilde Ā. Ardievas Rīgai. /Grāmatu Draugs/, 1988
“Talantam jāļauj ganīties”. Gundega Repše sarunā ar Rimantu Ziedoni// Karogs, 2001, Nr.1, 13. – 29.lpp.
Talcis Ā. Neveselīgas tendences dažu latviešu padomju rakstnieku daiļradē// Karogs, 1992, , Nr.1, 192. – 203.lpp.
Tautas dziesmas. Papildinājums K.Barona “Latvju dainām”. P.Šmita red., 1. – 4.sēj., R., 1936 – 1939
Tie vieni tos otrus nesaprot// Mēs, 2001. 7.07, 7. – 9.lpp.
Timofejevs L., Vengrovs N. Mazā literatūrzinātnes terminu vārdnīca. 2.izd. R., 1965
Tomsons T. Kliedziens.Veci avīžraksti. /b.v./, 1988
Trasuns F. Dzīve un darbi, 2.sēj., Rēzekne, 1998
Trāts M. Līdzsvars. No igauņu val. atdzejojis L.Kamara. R., 1969
Treibere S. Kolekcionārs palicis bez Brežņeva autogrāfa// Vakara Ziņas, 2003.16.01, 7.lpp.
Trimdas rakstnieki, 1. – 3.sēj., Kemptena, 1947
Trimdas rakstnieku vēstules. Red. A.Plaudis, 1.sēj., /b.v./, 1982
Unāms Ž. Dzīves rietā// Karogs, 1990, Nr.10, 143. – 157.lpp.
Uz kurieni, literatūras teorija? R., 1995
Vācietis O. Ar pūces spalvu. Raksti, apceres, intervijas. R., 1983
Vailds O. Zvejnieks un viņa dvēsele. Estētiskais manifests. Valka, /b.g./
Vaivars J. Mūsu ticības dārgmanta. Svēto Rakstu izcelsmes vēsture, saturs un pielietojums. Liepāja , 1990
Valdemārs K. Raksti, 1. – 2.sēj., R., 1936 - 1937
Valdis. Staburaga bērni. R., 1983
Valdis. Kopoti raksti, 5.sēj., R., 1943
Valoda ir dzirksteļojoša parādība. K.Matīsas saruna ar Ludmilu Azarovu// Mēs, 2002.7.12, 8 - 10
Valters Ē. Rusiāde. R., 1990
Valters M. Atmiņas un sapņi, 1.sēj., Stokholma, 1969
Vecais Stenders. Dzīve un darbi, 1.sēj., R., 1939
Vecais Stenders. Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas. R., 1988
Stenders G.F. Dzeja. R., /2001/
Veronikas Jurciņas atmiņas. Anšlava Eglīša vēstules// Sestdiena, 1994, 28.05, 11.lpp.
Veronika Strēlerte. Rakstu krājums dzejnieces 70 gadu dzimšanas dienai./Huddinge/, 1982
Veselis J. Jānis Medenis// Latvju Mēnešraksts, 1942, Nr.11, 1043. – 1045.lpp.
Veselis J. Teiksma par manu mūžu. Södertälje, 1956
Veselis J. Latvju teiksmas. Vesterosa, 1966
Veselis J. No sarakstes// Karogs, 1992, Nr.10, 212. – 228.lpp.
Vēveris J. Dekonstrukcijas// Karogs, 1993, Nr.7, 99. – 111.lpp.
Vienpadsmit dažādi spalvasbrāļi. R., 2000
Zalāne P. Cilvēka ceļš. Rēzekne, 1999
Zāle K. Rožābele. /b.v./, 1966
Zālīte M. Nav vārdam vietas. R., 1985
Zālīte M. Pēc Lāčplēša nāk Kaupēns// Mēs, 2000, 11.11, 6. – 7.lpp.
Zālītis J. “Tas iestādījums tiešām nav slikts”// Karogs, 2002, Nr.7, 195. – 202.lpp.
Zanders V. Garīgās vardarbības metodika// Grāmata, 1990, Nr.6, 85 – 86.lpp.
Zariņa M. Prievīšu raksti. R., 1965
Zariņš J. Kas bija “Mērnieku laiku” un “Izjuriešu” autors? R., 2000
Zariņš M. Optimistiskās dzīves enciklopēdijas P – P – V (pēdējais pārstrādātais variants (// Karogs, 1993, Nr.8, 14. – 89.lpp.
Zariņš V. Apliecinājums. R., 1991
Zaudētās pilnības meklētājs. Roberts Mūks intervijā Janīnai Kursītei// Karogs, 2003, Nr.1, 42. – 58.lpp.
Zeiliņa A. Atmiņas kā jau atmiņas// Diena, 2001.25.06, 2.lpp.
Zeltmatis. Latviešu rakstniecība// Rakstniecības almanahs kritikai un rakstniecībai ar kalendāru 1908.gadam. Rīga, 1907, 25. – 43.lpp.
Zendiga B. Albērs Kamī// Avots, 1990, Nr.11, 24. – 32.lpp.
Ziedonis I. Par iedvesmu// Dzejas diena. R., 1968, 282. – 288.lpp.
Ziedonis I. Par dzejas popularitāti un ogu lasīšanu// Dzejas diena, R., 1969, 294. – 306.lpp.
Ziedonis I. Epifānijas. 1.grāmata, R., 1972
Ziedonis I. Epifānijas. 2.grāmata. R., 1974
Ziedonis I. Raksti, 1. – 8.sēj., R., 1995 – 1997
Ziedonis I. “No patikšanas uz patikšanu”// Karogs, 2002, Nr.5, 39. – 54.lpp.
Ziemas sarunas (Jo, A.Auziņa, S.Rībena, R.Mežavilka)// Karogs, 1995, Nr.3, 173. – 183.lpp.
Zvejnieks K. “Skaistums ir itin visur”. Atmiņas par Elzu Stērsti// Karogs, 1998, Nr.8, 178. – 191.lpp.