Atbildes, kuras tu meklē

Mācību līdzekļu izvēle skolu vajadzībām

Izglītības likuma jaunajā redakcijā (grozījumi stājušies spēkā 01.01.2021.) ir precizētas normas par to, kādi mācību līdzekļi tiek nodrošināti no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām, kā arī nosacījums, ka pašvaldība var finansēt arī elektronisko resursu, interaktīvo mācību platformu un mācību un saziņas programmatūru iegādi vai abonēšanas maksu tās padotībā esošām izglītības iestādēm.

Līdztekus minētais likums, pilnveidojot mācību līdzekļu uzskaitījumu, dod plašākas izvēles iespējas nepieciešamo mācību līdzekļu iegādei gan no valsts, gan no pašvaldību budžetiem.

Skaidrojums par letonika.lv kā abonējamu tiešsaistes mācību līdzekli

Izglītības likuma 60. panta 3.1 daļa nosaka, ka “Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kā arī valsts augstskolu vidējās izglītības iestādēs valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartiem atbilstošas mācību literatūras, spēļu, metodisko līdzekļu, papildu literatūras (uzziņu literatūras) iegādi, kā arī mācību vadības platformu iegādi vai abonēšanas maksu finansē no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām."

Savukārt Likuma 1. panta 125) punktā definēti izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē izmantojamie mācību līdzekļi.

Atbilstoši šim definējumam, letonika.lv ir abonējams tiešsaistes mācību līdzeklis, kas atbilst šādiem mācību līdzekļa definīcijas apakšpunktiem:
b) elektroniskie resursi — elektroniskā vidē mācību vajadzībām apkopota tekstuāla, vizuāla vai audiāla informācija,
c) interaktīvas mācību platformas (mācību vajadzībām paredzēti īpaši organizēti elektroniskie resursi, kuros iekļauts izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais saturs un ir paredzētas mācību satura aktīvas apguves iespējas),
g) papildu literatūra (uzziņu literatūra, kartogrāfiskie izdevumi, nošu izdevumi, daiļliteratūra, tai skaitā bērnu literatūra un citi izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie periodiskie un neperiodiskie izdevumi) drukātā vai digitālā formā (arī tiešsaistē),
j) izdales materiāli (vingrinājumi, shēmas, darba lapas, piemēri, paraugi, robotikas detaļas un citi materiāli, kas paredzēti katram izglītojamajam, individualizējot mācību procesu), tai skaitā drukātā vai digitālā formā (arī tiešsaistē).

Letonika.lv saturs mācībām

Letonika.lv saturs mācībām aptver:
- Lasītava – egrāmatas un audiogrāmatas – literatūras apguvei skolās, tostarp ar autortiesībām aizsargātas. 57 autori, ap 200 daiļdarbu un darbu izlases
- Vārdnīcas – 5 valodu tulkojošās un terminu vārdnīcas
- Uzziņu literatūra (tostarp Latvijas vēstures enciklopēdija, Latvijas kultūras kanons, Skaidrojošās un sinonīmu vārdnīcas, Dzejas vārdnīca, Latviešu mūzikas tēmas, Vārdu locīšanas un analīzes rīks, Valodas uzziņas uc.)
- Attēli, audio, video. Ap 2500 mūsdienu un sendienu attēlu tematiskās kolekcijas, piesaistītas Latvijas kartei
- Darba lapas skolotājiem uzreiz izmantojamā un pielāgojamā formātā, aptver 42 autorus un tēmas, pamatā par literatūru
- Interaktīvi izglītojoši elementi (vēstures un literatūras testi, interaktīvas kartes, spēles)
- Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugano
- Virtuālā Aspazija
- trīsvalodu Runājošās pasakas
- ! Jaunums ! Mācību līdzeklis literatūras apguvei

uzzināt vairāk par mācību saturu

Ko skolai nodrošina letonika.lv abonements?

Ja skola abonē letonika.lv:
▪ autorizējoties ar E-klasi vai Mykoob parolēm, visiem skolotājiem un skolēniem ir pieejams viss letonika.lv saturs bez papildus samaksas
▪ piekļuve Letonikai ir nodrošināta jebkurā laikā un vietā, nepieciešams vien interneta pieslēgums
▪ ja skola abonē letonika.lv ar Lasītavu, ir pieejami visi literārie darbi (izņemot triloģiju Bille)

abonēšanas cenrādis skolām
skolas, kas abonē letonika.lv - apskati,vai Tava skola jau abonē letonika.lv

Papildus informācija:

Kontaktpersona: Baiba Altena
e-pasts: baiba.altena@tilde.lv
22410872