Atbildes, kuras tu meklē

Par "Lietuviešu–latviešu vārdnīcu"

Vārdnīcā ir ap 60 000 vārdu tulkojumi un izteicieni.
Vārdnīcas saturs: © Jons Balkevičs, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Valters Subatnieks, redaktors Alberts Sarkanis, 1995.

No vārdnīcas drukātā izdevuma ievada:

Lietuviešiem un latviešiem daudz kas ir bijis un paliek kopējs: senā baltu vēsture un etnokultūra ar ļoti līdzīgu pasaules uztveri, kā arī mūsdienu laikmeta materiālie apstākļi un garīgās intereses. Tāpēc apgūt brāļu tautas valodu latviešiem, kā arī lietuviešiem nevarētu būt grūti - pirms pusotra tūkstoša gadiem abas tautas vēl taču runājušas kopējā baltu pirmvalodā.

Vārdnīcas autori cer, ka šis pārstrādātais izdevums palīdzēs latviešiem iemācīties lietuviešu valodu, lasīt presi un daiļliteratūru, izmantot grāmatas un zinātniskos rakstus par Lietuvas vēsturi, tautsaimniecību, sabiedrisko dzīvi. Tika domāts arī par vārdnīcas lietotājiem Lietuvā, lai tiem, kas gribētu papildināt latviešu valodas zināšanas, būtu pie rokas ne tikai lietuviešu leksikas tulkojuma pamatvārdi, bet arī to sinonīmi stilistiskai atlasei.

Baltu leksikogrāfu darbi, kas veikti pēdējos gadu desmitos, radījuši jaunas iespējas paplašināt un precizēt lietuviešu un latviešu leksikas aprakstus. Sastādot "Lietuviešu-latviešu vārdnīcas" otro izdevumu, tika izmantoti arī daudzi citi Lietuvā un Latvijā radušies leksikogrāfiskie avoti - divvalodu un terminu, sinonīmu un frazeoloģiskās vārdnīcas, kā arī zinātnes dažādu nozaru izdevumi ar precīziem priekšmetu sarakstiem.

Vārdnīcas otrā izdevuma sagatavotāji ar dziļu pateicību par veikto darbu vienmēr paturēs atmiņā Latvijas Universitātes docētāju Cand. phil. Apoloniju B o j ā t i (1904-1976), kas bija sastādījusi pirmā izdevuma teksta a-n daļu, un aktīvu latviešu preses darbinieku, lietuviešu daiļliteratūras tulkotāju Alfonsu G r i ģ e ļ o n i (1920-1980), kas bija apzinīgi veicis izdevniecības redaktora darbu un vēl paguva iesniegt savus papildinājumus un labojumus 2. izdevuma a daļai.

Otrā izdevuma b-n daļā autora pienākumus veica Latvijas ZA Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, Viļņas Universitātes absolvente Dr. phil. Laimute B a l o d e - A n e l a u s k a i t e, o-ę daļā -1. izdevuma autors latviešu leksikogrāfs un kultūras darbinieks Valters S u b a t n i e k s. Kā līdzautors visu vārdnīcu (a-ę) pārskatījis, papildinājis un bagātinājis ar ilustratīvu materiālu 1. izdevuma titulredaktors, Viļņas Universitātes docents Dr. phil. Jons B a l k e v i č s; ģeogrāfiskos nosaukumus no jauna uzrakstījis šīs vārdnīcas atbildīgais redaktors.

Autori izsaka sirsnīgu pateicību šīs vārdnīcas 2. izdevuma ierosinātājai Elfrīdai M e l n b ā r z d e i, kas veicinājusi visu vārdnīcas sagatavošanas darbu, un latviešu valodniekam Dr. phil. Albertam S a r k a n i m, kas, neraugoties uz viņa kā Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Lietuvā lielo darba slodzi, ne tikai līdz galam izpildījis šī izdevuma atbildīgā redaktora pienākumus, bet arī rūpējies par vārdnīcas papildināšanu un visa teksta sagatavošanu iespiešanai.

Autori ir pateicīgi Kauņas Vītauta Dižā universitātes Lietuviešu valodas katedrai (vadītājs doc. Dr. phil. Alvīds B u t k u s) un datortehnikas inženierim Ģediminam S t i r b i m par palīdzību vārdnīcas tehniskā sagatavē.

Ceram, ka šis lietuviešu un latviešu valodnieku kopējais darbs veicinās brāļu tautu savstarpēju saprašanos un vienotību, ka vairs nav tālu tas laiks, kad paši nozīmīgākie lietuviešu un latviešu zinātniskās, tehniskās un mākslinieciskās jaunrades darbi nāks klajā abās baltu valodās.