Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Čaks
Atrasto rezultātu skaits: 135

Laiva Irma Enciklopēdiskā vārdnīca
... Priedes Tava labā slava , 1978), Līgava (A.Čaka Mūžības skartie , 1987).

futūrisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latviešu literatūrā futūrisma ietekme ir A.Čaka agrīnajā dzejā. Futūrisms raksturīga kultūragresivitāte, arī lingvistiskā agresivitāte (jaunas valodas radīšana un vecās iznīcināšana).

Skujiņš Zigmunds Enciklopēdiskā vārdnīca
... atvijas Literatūras gada balva (2004), Aleksandra Čaka balva (2005), Latvijas Literatūras gada balva (par mūža ieguldījumu latviešu prozā; 2007), Latvijas Republikas Ministru kabineta balva (2007).

Paukštello Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 1981), Dzejnieks (A.Čaka Mūžības skartie , 1987) un galveno loma Rīgas kinostudijas filmās ( Mans draugs – nenopietns cilvēks, 1976; Cilvēka bērns , 1991, Ziemassvētku jampadracis , 1993) u. c. 2011 izdota Līgas ...

Manifesti literārie Dzejas vārdnīca
... raksturs ir vairākiem A.Čaka rakstiem, piem., Mans reveranss dzīvei (žurn. Trauksme, 1919, Nr.2), Kamdēļ mēs esam huligāni un pesimisti? (žurn. Daugava, 1929, Nr.10). Pad. laikā nekādi m. nevarēja būt, varbūt tāpēc pēcpadomju laikā - īpaši 20. un 21.gs. mijā jaunā rakstn. paaudze izjuta m. rakstīšanas ...

Formālā skola un metode Dzejas vārdnīca
... Valtera, E.Sūnas, R.Egles, A.Čaka, J.Plauža u.c. 1920. - 1930.g. lit.krit. un lit.zin. darbiem. Interese par formālās metodes paņēmieniem latv. dzejas pētn. (ar kr. lit.zin. starpniecību) atjaunojās 1970.g. (R.Veidemane, I.Čaklā, A.Kubuliņa, O.Kravalis, J.Kursīte). Sal.socioloģiskā skola un metode

Franču grupa Dzejas vārdnīca
... Eriku Ādamsonu, nolasīja viņai veltītos Aleksandra Čaka nepublicētos dzejoļus, referēja par V.Majakovska dzeju. Stērstes kundze arī nolasīja pa kādam savam dzejolim, pakavējās atmiņās par saviem studiju gadiem Pēterpils konservatorijā un Sorbonnas universitātē Parīzē.”

In medias res Dzejas vārdnīca
... tam ļaujot darbībai iet savu gaitu. Tā, piem., A.Čaka strēlnieku eps Mūžības skartie sākas ar eksotiski ietonētu teksta daļu, kas sacerēts metriskajā prozā, ar atskaņām, kuras drīz vien turpat pārtrauc lauztās, strupās rindās izteikts galvenais teicamais par strēlniekiem (zīmīgs arī šīs pirmās ...

Samizdats Dzejas vārdnīca
... ar roku pārrakstīt Mildas Grīnfeldes saglabāto Čaka Lakstīgala dzied basu, tāpat radās iespējas pārrakstīt arī Erika /Ādamsona/ vācu laika dzejoļu grāmatu Sapņu pīpe, kas Rīgā figurēja ne vienā vien rokrakstā.” “1964.g. 10.jūlijā /Aleksandrs/ Pelēcis Šai laikā A.Pelēcis atradās izsūtījumā ...

Dziesma Dzejas vārdnīca
... dzejas žanru (samērā daudz J.Medenim, F.Bārdam, A.Čakam, E.Ādamsonam, V.Krāslavietim u.c.). 20.gs. termins d. visbiežāk apzīmē lirisku dzejoli, parasti īsajos trīspēdu vai četrpēdu pantmēros (E.Ķezbere, I.Lindbergs), piemēram, Zils kā debess, balts kā sniegs, Sārts kā rožu lapa Jādarina, kā mums ...

Stils Dzejas vārdnīca
... stils) vai atsevišķam rakstniekam (Raiņa s., Čaka s.). Bez tam terminu s. kopš antīkajiem laikiem poētikās lietoja, lai izteiktu 3 atšķirīgus izteiksmes veidus (augstais, vidējais un zemais s.). Šo triju s. ilustrācijai antīkie gramatiķi (poētika toreiz ietilpa gramatikas sastāvā) parasti nosauca trīs ...

Tango Dzejas vārdnīca
... ir tipoloģiski līdzīgs A.Čaka 1920.g. dzejai (dziesmām, romancēm), kurās poetizēts pilsētas nomaļu tēls līdz ar tās apdzīvotājiem. T. latviskojis Leons Briedis (žurn. Grāmata, 1990, Nr.4).

Metafora Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa dzejā (K.Skalbem, A.Čakam, E.Ādamsonam, O.Vācietim, I.Ziedonim, J.Rokpelnim u.c.): “ Es esmu koks./ Pumpuri plēš mani, bet es valdos. ” (I.Ziedonis Pavasaris); “ Kas esi tu, vēlīnā Rudens roka, / tu, kas ezeriem aizver acis/ un vējā kovārņu aizkaru svied? ” (J.Helds Kas esi tu? ), sk ...

Virsshēmas uzsvari Dzejas vārdnīca
... Spilgts v.u. paraugs ir A.Čaka anapestā sar. dzej. Atzīšanās . Pirmajā pantā tikai ceturtās rindas anakrūzā nav v.i., visās pārējās tas ir: Mi glā asaro logs. Ko tur liegties nav vērts: vv/ vv / vv / vv / Ti kai tevi es mīlējis esmu. - vv/ vv / vv / v Kā dā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc, vv ...

Baltās vārsmas Dzejas vārdnīca
... neatskaņotā panta vārsmu? Daudz, ja Aleksandra Čaka rindu par klēpja sunīti “ar kājām trīcošām kā želē”, vai Gunāra Saliņa aicinājumu “Apmežosim Ņujorku” (Manhatānu). Kāds sevišķi kaislīgs dzejas cienītājs varbūt vēl būs iegaumējis Roberta Mūka pantu, ka “Pīpes dūmi ir pīšļu ...