Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Segidilja Dzejas vārdnīca
... savās piezīmēs Dagdas skiču burtnīcām s. minējis Rainis. Viņa 1920.g. dzejā (īpaši krāj. Addio, bella ) ir virkne pantformu, kurus atskaņu izkārtojuma dēļ var uzskatīt par s.: Rožu ziediņš, X Lapiņa laura A Nomesti kopā X Uz zaļa maura. A Zilbju skaits šajās segidiljveidīgajās ... Rainim svārstīgs ...

Fallijs Bibliotēku un skolu mape
... Golta apg., 1912. - 4.d.: J.Rainis, Aspazija, Anna Brigader, J.Poruks, Baltpurviņš, J.Kleinberģis, Plūdons, Atis Ķeniņš, Līgotņu Jēkabs, J.Kļaviņš, R.Kļaustiņš, J.Akuraters, Antons Viktors Eglīts, Fallijs , J.Jaunsudrabiņš, Aina Rasmer, Andrejs Upīts, Kārlis Skalbe, Smilga, ... Raiņa Lit. un mākslas ...

Līce Anda Bibliotēku un skolu mape
... -7.lpp. Krūmiņa Linda. Rainis saķertu galvu : [sakarā ar izglītības reformas pretinieku protesta akcijām pie rakstnieka Jāņa Raiņa (1856-1929) pieminekļa] / Linda Krūmiņa ; tekstā stāsta rakstniece Anda Līce , folklorists Andris Kapusts, Cesvaines (Madonas raj.) pils atjaunošanas fonda priekšsēd. Jānis ...

Ibsens Henriks Bibliotēku un skolu mape
... Svētki Solhaugā / tulk. J.Rainis ; Brands / tulk. J.Akuraters ; Pers Gints / tulk. J.Akuraters ; Leļļu nams / tulk. Ieva Celmiņa ; Spoki / tulk. Ieva Celmiņa ; Tautas naidnieks / tulk. Ieva Celmiņa. Ibsens Henriks. Pērs Gints : dramatiska poēma 5 cēl. : māc. līdz. / Henriks Ibsens. ... Raini ; Pirmslēkta ...

2007.12. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... XII Atdzejotājam, literatūrkritiķim, dzejniekam Rainim Remasam ( īst. v. Rainis Krautmanis ) - 70 (1937-2001) 15 .XII Aktierim Harijam Liepiņam - 80 (1927-1998). Bibliogrāfija : "Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada IV ceturksnī ; "Kalendārs bibliotēkām" 2002.gada IV ceturksnī 15 .XII ...

Mediņš Jānis Mūzikas literatūra
... • Uguns un nakts (Jānis Rainis) 1913-1919 • Dievi un cilvēki (Leons Paegle) 1922 • Sprīdītis (Anna Brigadere) 1925 • Luteklīte (Alvīna Ozola) 1939. 2 baleti: Mīlas uzvara (1934) un miniatūrbalets Tērauda spārni (1936). 5 kantātes: Rīga (1953), Maldu laikā (1956), Dievgalda ... liturģija (1957), Aglonas ...

Vītols Jāzeps Mūzikas literatūra
... himniski vienvārda mažorā. Karaļmeita (Jānis Rainis, 1903) sākas brāzmaini, bet pašu daiļo karaļmeitu raksturo gracioza melodija. Vītols sacer arī vīru kora balādes Krīvu krīvs (Fricis Brīvzemnieks, 1903), Uguns milna (Anna Brigadere, 1924), Dies irae (Vilis Plūdonis, 1930). Traģiskas ... iezīmes caurauž ...

Neoloģisms Dzejas vārdnīca
... Latv. dzejā n. ieviesis Rainis Tikai nedaudzi no Raiņa dzejā piedāvātajiem j.: atelsa, baisma, dvesma, dairs, drausma, mīla, šķiesna. , bet arī Fallijs, J.Steiks, V.Eglītis, Apsesdēls, I.Ziedonis, J.Kunnoss, U.Bērziņš, P.Brūveris. Ne vienmēr n. lasītājs uztver ar izpratni. Tā neoloģismus 20.gs. sāk ...

Ritms Dzejas vārdnīca
... izlaidumiem (“Ezers koši zaļš un zilgans”, Rainis, II, 293) un ar tādiem (“Akmentiņiem iekrītot”, turpat), ar vienu izlaidumu rindā (“Dzelteni ar sārtām švītrām”, turpat) un vairākiem (“ Akmentiņus ezerā ”, turpat), ar metriskā uzsvara izlaidumu rindas sākumā un beigās u.c., sk. metriskā ...

Zemapziņa Dzejas vārdnīca
... Protams, ka piemīt /../ Rainis, rakstot pirmos uzmetumus Daugavai, 1915.gadā ir paredzējis Latvijas valsts tapšanu un brīvības cīņas Daugavas krastos. Virzas Baigais gads atklāj tumšas priekšnojautas par Latvijas bojāeju.”

Lauztās vārsmas Dzejas vārdnīca
... , gan arī oriģināldaiļradē lietojis arī Rainis. Tā, lugas Pusideālists metriskā struktūra veidota vācu l.v. tradīcijā (četruzsvaru daļenieks, kas pa laikam pāriet četrpēdu jambā) ar blakus atskaņām: Nē, skroder, to tu nejēdzi, v / v / v / v / Tev galvā tik diegi un zupuri. v / vv / vv / v / Tu vari ...

Skaitāmie panti Dzejas vārdnīca
... Nereti izmantoti arī bērnu dzejā (Rainis “ Visi desmit ”). “Dažādās variācijās bija pazīstami t.s. putniņu jeb skaitāmie pantiņi, visbiežāk lietoti rotaļās brīvā dabā; tie, kurus dzirdēja mūspusē, gandrīz visi bija pārņemti no vācu valodas, vārdus, protams, ļoti sagrozot, piemēram, vācu ...

Distihs Dzejas vārdnīca
... vai jambos) ar cezūru rindas vidū. D. rakstījuši Rainis, J.Medenis, Ed.Virza, E.Ādamsons, B.Saulītis ( Baltās ziemas distihi ). Parasti vienā dzejolī ir virkne d. formā sacerētu pantu. Tā Ed. Virzas dzej. Doma baznīcas balāde ietver desmit astoņpēdu trohajā ...

Filozofiskā lirika Dzejas vārdnīca
... tradīciju izveidoja un proponēja Rainis, V.Eglītis, vēlāk R.Mūks, I.Ziedonis, O.Vācietis. Novāliss: “Filozofija ir poēzijas teorija. Tā mums rāda, kas poēzija ir; ka tā ir viens un viss.” “Jaunlaiku dzejai jāpaceļas līdz filozofijai, un tā kļūs nozīmīga un būs spēks dzīvē.” “Lasīt Mūka ...

Rakstāmmašīna un dzeja (Literatūra) Dzejas vārdnīca
... aizgādniecisko, auglīgo, kā iznīcinošo, neauglīgo. Rainis 1912.g. piezīmēs paredzēja, ka rakstāmmašīna būs tikai pārejas forma, nākotnē to aizstās “sava drukātava”, proti, dators, sk. dators un dzeja , rakstāmspalva un dzeja , rakstīšanas process , rokraksts , samizdats , stils “Man nepatīk mašīnas ...