Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 560

Līdzība Dzejas vārdnīca
... žanru latv. dzejā izkopis J.Rainis ( Pazudušais dēls, Caura muca, Karaļmeita, Lauka lilijas u.c.), T.Tomsons Līdzības, F.Dziesma Līdzība. L. svarīga arī latv. tautas dzejā, kur to visbiežāk izteic ar paralēlisma palīdzību: Šodien saule mākuļoja, Rītā ...

Septima Dzejas vārdnīca
... (metrs - visbiežāk jambiskais). S. rakstījuši Rainis (sk. piem., III, 65; 22), E.Virza, M.Bendrupe, P.Aigars, Z.Lazda, V.Strēlerte, B.Saulītis, A.Vējāns, B.Martuževa. Salīdzinot ar sekstīnu, s. dzejā lietota daudz retāk. S. rakstīts dzejolis var aptvert arī septiņrindu pantu virkni (Z.Lazda Kalnu ceļš ...

Heksametrs Dzejas vārdnīca
... elēģiskā distiha formā (Rainis, J.Sudrabkalns), kā arī 1930. - 1940.g. klasic. tipa dzejā (E.Virza, J.Medenis, J.Sudrabkalns). Daktiliskā h. paraugs: Saimniecei, kura prot spodra būt sētā un istabās savās, / vv / vv / vv / vv / vv / v Dvēsele līdzinās dārzam, kur vējā pland palagi balti. / vv / vv / ...

Jaunklasicisms Dzejas vārdnīca
... gadu simteņu maiņā un 20.gs. sākumā, kā arī Rainis un Virza pie mums liecina, ka klasicisms var būt un ir dzīvs arī mūsu laikos /../ Klasicisms nav tikai virziens, bet nācijas augšanas bioloģiskā procesa zināms attīstības posms.”

Lasāmā un klausāmā dzeja Dzejas vārdnīca
... Priekšrocība abām pusēm - dzejniekam un lasītājam. Ja Rainis būtu dzīvs, mēs viņu saprastu labāk.” “Vai tās ir biostrāvas, vai kādi citi - vēl neizpētīti - strāvojumi, taču dzīvā balss ir taustāmāks apliecinājums dzejnieka mākslai nekā tie 8000, 16 000 vai pat 24 000 palaisto pasta baložu ...

Telpa Dzejas vārdnīca
... patur kāda tev neredzama un tev nezināma roka. “/Rainis/ dzejoja lielās līnijās, bet viņa dzīvoklī - nevienas lielas līnijas! Nevēdinātās istabās viss sīks, šaurs, vecmodīgām mēbelēm pieblīvēts.” “Tikai 1956.g. Dānijā, lasīdams /Veseļa/ Teiksmas par manu mūžu korektūras eksemplāru /.. ...

traģēdija Enciklopēdiskā vārdnīca
... literatūrā nozīmīgas traģēdijas sarakstījis Rainis ( Jāzeps un viņa brāļi , Indulis un Ārija ), A.Upīts ( Spartaks ).

Jaunromantisms Dzejas vārdnīca
... Skalbe (dzeja un lit. pasakas), J.Akuraters, Rainis ar krāj. Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), Aspazija, J.Jaunsudrabiņš, F.Bārda. J. sazarojās un modificētā veidā turpinājās arī 1920.- 30.g. (J.Grots, V.Grēviņš, A.Skujiņa u.c.). Jaunrom. teorētiski pamatojis F.Bārda ( Romantisms kā mākslas un pasaules ...

Romantisms Dzejas vārdnīca
... Lautenbahs-Jūsmiņš) r., citreiz aktīvais (Rainis) un pasīvais r. (J.Poruks). Tika uzskatīts, ka revolucionārais r. ar laiku kļuvis par sociālistiskā reālisma likumīgu sastāvdaļu. “Poruka romantisms ir izaudzis klintīs. Viņa dzeja iesāka smaržot visspēcīgākā materiālisma laikā, kad reālisma vilnis ...

Mīlas lirika Dzejas vārdnīca
... teātri, arī Jānis Poruks bija stingri nolēmis ciest, Rainis vai nu biogrāfiski čubinājās, vai mīlēja Saulesdēla augstumos. Liekas, Jānis Medenis un Eriks Ādamsons būs nākuši no tīri latviskas mentalitātes, un latviskais sievietes kults meklējams starp šiem abiem - stipro Medeni un gaišo Ādamsonu. Vismaz ...

Triksteris Dzejas vārdnīca
... pretējus dzejnieka tipus-paštēlus latv. iemieso Rainis (varoņa tēls) un J.Steiks (trikstera tēls). “K. Jēkabsons ar savu maz kopto kuplo vaigu un zoda bārdu, plato sārto seju, ar biezo strupo degunu mani pārsteidza, jo nesaskanēja ar iedomāto ...

Kvintilja Dzejas vārdnīca
... formā dzeju rakstījuši J.Rainis, B.Saulītis, A.Vējāns, B.Martuževa, ļoti daudz k. E.Virzam: Ir iznīcībai novēlēts a Viss, ko tev liktens devis: B To zagļi zog, ko skapjos slēdz, a Tas bēg, ko skāvos satvert mēdz, a Ar bēgšanu no tevis. B

oktāva Enciklopēdiskā vārdnīca
... Bieži lietota arī latviešu dzejā (Rainis, E.Virza, J.Medenis, J.Sudrabkalns, V.Strēlerte).

Klētniece Milda Enciklopēdiskā vārdnīca
... kinostudijā ( Zvejnieka dēls , 1939; Kaugurieši , 1940; Rainis , 1949; Kā gulbji balti padebeši iet , 1956; Atbalss , 1959) un ārpus Latvijas. PSRS Valsts prēmija (1950).

Cepurnieks Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... mākslas filmā Kaugurieši, 1940, tēlojis kinofilmās Rainis, Uz jauno krastu, Vētra, Rita, Mērnieku laiki, 1968, u. c.