Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 555

Hausmanis Viktors Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nozīmīgākākās grāmatas – Rainis un teātris (1965), Raiņa daiļrades process (1971), Dramaturgs Harijs Gulbis (1980), Lilija Ērika (1968), Lilita Bērziņa (1980), Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji? (1999), Manas aktrises (2001), Mārtiņš Zīverts (2003), Latviešu teātris ... trimdā: Vācijā ...

Ģēnijs Dzejas vārdnīca
... Raiņa ... visas šīs strāvas priekšgalā stāv ģeniālais Rainis un Aspazija.” 1913.gadā Raiņa radītājs ģēnijs darbojās visintensīvāk. Šai gadā viņš sacer drāmu Pūt, vējiņi! un veic krietnu daļu sava galvenā darba - traģēdijas Jāzeps un viņa brāļi.” “Mūsu ... Raini dzemdējusi ...

Rokraksts Dzejas vārdnīca
... tipa dzejn. r. paraugs ir Rainim. Rainis arī apzināti interesējies par rokrakstu kā cilvēka dziļākās būtības izteicējveidu, par ko liecina vairākkārtēji ieraksti viņa dienasgrāmatā, īpaši 1907.g. Bet ir arī spilgtas nesaderības starp gaidāmo un esošo r., kā A.Čaka gadījumā.... . Ā.Čaks dzejā ...

Atskaņas Dzejas vārdnīca
... Rainis ... “Te nu ir gan kas labāks nekā Rainītim” (tā viņš Raini dēvēja), - bet tad lasījumā vārdam “rudens” bija dīvaina atskaņa “dudens”, un Misiņš nopūtās, ka tādi “dudeņi” maitājot Eglīša dzeju.” Ar ievas zaru ziedošu Es komunismā ieiešu.

Slava Dzejas vārdnīca
... Rainis,... durvis tautiskajās mājās.” “Man jātop par Raini Lielo, man jāsasniedz apbrīnu radoša laime. Man jābūt stipram un jāuzvar, man jātop par pasaules un proletariāta pirmo dzejnieku, man jātop par pirmo Eiropas valdnieku, man jātop par pirmo jauno Cilvēku. Man jātop par ... jaunās jaunās, ...

Dzejnieks Dzejas vārdnīca
... Raini ... sabiedrisku ideju sludinātāju, nākošās paaudzes pazīs Raini tikai kā d z e j n i e k u.” V.Krāslavietis: “Ēst gribas, strādāt negribas - tik vien manī ir no dzejnieka. Ar savu robusto veselību pēc tāda neizskatos un kā tāds arī nejūtos.” “Kad tad dzejnieku ... kādai tautai ir trūcis ...

Gnoma Dzejas vārdnīca
... Gētes ietekmē g. ienāca arī Raiņa dzejā. Rainis gnomai izvēlējās transformētu elēģiskā distiha formu, sk. elēģiskais distihs , ko nosauca par diviešiem.

Sentence Dzejas vārdnīca
... rakst. V.Eglītis, Aspazija, Rainis, V.Plūdonis, A.Skalbe. Rainim dzej. krāj. Klusā grāmata sentences veido atsevišķu nodaļu. S. parasti apjomā ir ļoti īsas (četrrindes vai sešrindes) un saturā koncentrētas: Runas ir garas ...

Falekijs Dzejas vārdnīca
... Ir reta parādība, tomēr Raiņa dzejā tam nozīmīga vieta, īpaši vēlīnajos krāj. - dienvidu eksotiskā kolorīta radīšanai. Kvantitatīvo f. struktūru Rainis atveido kā tonisku piecuzsvaru logaēdu, kur neuzsvērto zilbju skaits starp uzsvērtajām rindā dažādās vietās ir atšķirīgs, bet visās dzejoļa ...

Vārds Dzejas vārdnīca
... Vilčuks uz nelielām papīra strēmelēm rakstījis Raiņa, J.Akuratera, K.Skalbes u.c. dzejoļus ar siekalām pielipinājis pa papīrītim lāpstas kāta vidū un strādājot atkārtojis, kamēr iemācījies no galvas.” J.Mazutis: “Vārdos elpo vesela cilvēku, ainavu, skaņu, domu, sāpju,... , vēlmju un tvērienu ...

Satīra Dzejas vārdnīca
... Treimanis - Zvārgulis, Pērsietis, R.Blaumanis, Rainis, E.Virza, J.Medenis, P.Aigars u.c. S. nav saistīta ar noteiktu pantmēru vai panta formu, izņemot tos darbus, kas apzināti orientēti uz antīko paraugu. Tādā gadījumā s. sacerētas heksametrā, elēģiskā distiha formā vai sešpēdu ... jambā (J.Alunāns ...

Baironisms Dzejas vārdnīca
... Mickeviča ( Konrāds Vallenrods ), V.Igo, Raiņa un Aspazijas agrīnajā daiļradē. Vēlākos laikos b. dzejā un plašāk lit-rā nomainīja nīčeānisma kults. Sal. nīčeānisms un latv. dzeja. “/Rainis/ bija pārāk sagrauzts savā cietajā iekšējā slēgumā. Lepnums? Baironiskā izcilības, attālības un ...

Segidilja Dzejas vārdnīca
... savās piezīmēs Dagdas skiču burtnīcām s. minējis Rainis. Viņa 1920.g. dzejā (īpaši krāj. Addio, bella ) ir virkne pantformu, kurus atskaņu izkārtojuma dēļ var uzskatīt par s.: Rožu ziediņš, X Lapiņa laura A Nomesti kopā X Uz zaļa maura. A Zilbju skaits šajās segidiljveidīgajās ... vārsmās Rainim ...

Līce Anda Bibliotēku un skolu mape
... -7.lpp. Krūmiņa Linda. Rainis saķertu galvu : [sakarā ar izglītības reformas pretinieku protesta akcijām pie rakstnieka Jāņa Raiņa (1856-1929) pieminekļa] / Linda Krūmiņa ; tekstā stāsta rakstniece Anda Līce , folklorists Andris Kapusts, Cesvaines (Madonas raj.) pils atjaunošanas fonda priekšsēd. Jānis ...

Ibsens Henriks Bibliotēku un skolu mape
... Svētki Solhaugā / tulk. J.Rainis ; Brands / tulk. J.Akuraters ; Pers Gints / tulk. J.Akuraters ; Leļļu nams / tulk. Ieva Celmiņa ; Spoki / tulk. Ieva Celmiņa ; Tautas naidnieks / tulk. Ieva Celmiņa. Ibsens Henriks. Pērs Gints : dramatiska poēma 5 cēl. : māc. līdz. / Henriks Ibsens. ... - Rīga Zvaigzne ABC ...