Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 140

Brigadere Anna Bibliotēku un skolu mape
... Anna Brigadere (1861-1933) / I.Kalniņa. O.Vailds - K.Skalbe : dubultportrets : angļu un latviešu literārie sakari / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts. - Daugavpils : Saule, 2006. - 87 lpp. - (Komparatīvistikas institūta almanahs, 5.sēj. Angļu ... Skalbes "Kaķīša ...

Rokraksts Dzejas vārdnīca
... “Interesanti, ka ļoti grūti salasīt Kārļa Skalbes rokrakstu. Viņš to nemitīgi maina! Ja nemainītu, varētu iemanīties to izlasīt, bet te burti uz vienu pusi, te uz otru pusi. Reizēm jāsāk pat domāt, vai tas vispār ir Skalbe!” F.Jansons: “/Antons/ Benjamiņš tai laikā bija kļuvis pazīstams ar ...

brīvās vārsmas Enciklopēdiskā vārdnīca
... romantiskā tipa dzejai (V.Plūdonis, F.Bārda, K.Skalbe, Aspazija, J.Akuraters, dažreiz arī Rainis).

modernisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nozīmīgākie pārstāvji: V.Eglītis, K.Skalbe, E.Virza, A.Čaks, J.Veselis, P.Ērmanis, J.Sudrabkalns, E.Ādamsons, G.Zariņš, Dz. Sodums, Elles ķēķa dzejnieki, R.Ezera, M.Zariņš, O.Vācietis, I.Ziedonis, U.Bērziņš, J.Helds.

pasaka Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latviešu literatūrā tās rakstījuši K.Skalbe, A.Sakse, V.Kalniņš.

Sonets Dzejas vārdnīca
... noslēgto formu katram iespējamam dzejas tematam.” A.Skalbe: “Neesmu redzējis īstu sonetu, tie, kas tā saucas, soneti gluži nav; sonets saturiski no sākuma plūst vienā virzienā, bet noslēgumā pavēršas pretējā, kā novelē, izgaismodams nostaigāto ar kaut ko negaidītu. “

Sentence Dzejas vārdnīca
... Eglītis, Aspazija, Rainis, V.Plūdonis, A.Skalbe. Rainim dzej. krāj. Klusā grāmata sentences veido atsevišķu nodaļu. S. parasti apjomā ir ļoti īsas (četrrindes vai sešrindes) un saturā koncentrētas: Runas ir garas, Darbs ir īss ...

Saīsinātais sonets Dzejas vārdnīca
... Bendrupe, B.Saulītis, A.Skalbe, A.Vējāns u.c. “Rainis arī atradis gluži jaunu panta veidu, sastāvošu iz četrām, trim un divām rindiņām. Pirmās episkā kārtā apraksta pašu gleznu, otras rāda dramatisku darbību un divas pēdējās darbības sekas, kas izlec it kā elektriska dzirkstele.”

Romantisms Dzejas vārdnīca
... Jānis, Stepermaņu Krustiņš); e) jaunromantisms (K.Skalbe, F.Bārda). Sociālistiskajā reālismā tika speciāli nodalīti (atkarībā no saturiskās ievirzes un idejiskās pieņemamības) divi apakšvirz.: revolucionārais ( latv. lit-rā tam lāga piemērus nevarēja atrast) un reakcionārais (J.Lautenbahs-Jūsmiņš ...

Romance Dzejas vārdnīca
... Ruģēns, Aspazija, J.Poruks, K.Skalbe, Rainis, A.Čaks, B.Saulītis, M.Čaklais, P.Brūveris). Taču ne vienmēr tas saistīts ar mīlas tematiku. Rainis r. žanrā rakstījis sāpju dzeju par 1905.g. revolūcijā sakautajiem un nogalinātajiem (I, 314) vai gara cīņas, nepakļāvības dzejoļus (I, 324; 334). Sastopami ...

Trimdas dzeja Dzejas vārdnīca
... iespējamām vajāšanām trimdā devās J.Akuraters, K.Skalbe, J.Steiks u.c.), otrais - sākās pēc 1940.g. Latvijas okupācijas. Daudz mazākā apmērā, tomēr emigrācija bija vērojama arī 1930.g., kad vairāki latv. rakstn. (L.Laicens, P.Ķikuts, R.Eidemanis u.c.) politisko simpātiju vadīti devās uz PSRS, kur ...

Dekadence Dzejas vārdnīca
... Krūza (krāj. Zelta laipa ), K.Skalbe, J.Akuraters, A.Austriņš, L.Laicens, J.Jaunsudrabiņš ( Vēja ziedi ), Zemgaliešu Biruta, K.Štrāls. D. strāv. pārstāvošie rakstn. nepieder vienam, bet vairākiem savstarpēji radniecīgiem rom. poētiskā tipa virz-iem, sk. impresionisms , jaunromantisms , simbolisms Ar d ...

Dzelmes grupa Dzejas vārdnīca
... kas ietverami dekadences strāv-mā: K.Jēkabsons, K.Skalbe, J.Akuraters, J.Jaunsudrabiņš, Zemgaliešu Biruta, K.Štrāls, K.Krūza, A.Baltpurviņš, E.Cālītis. Plašākā nozīmē d.g. aptver visus autorus, kas vairāk vai mazāk regulāri publicēja savus darbus no 1906. - 1907.g. Dzelmē . Bez jau pieminētajiem ...

Fallijs Bibliotēku un skolu mape
... Jaunsudrabiņš, Aina Rasmer, Andrejs Upīts, Kārlis Skalbe, Smilga, Fr.Bārda, K.Štrāls, Haralds Elgasts, Antons Austriņš, Kārlis Krūza. Publikācijas periodiskajos izdevumos Ceplis Rimands. Valdis, Fallijs , Saliņš, Sodums... : jaunumi RLMVM [Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzeja] Rakstn. nod. / Rimands Ceplis ...

Bērnu literatūras bibliogrāfiskais saraksts 2000. gads Bibliotēku un skolu mape
... Piparkūku Groziņš. 39. Skalbe, Kārlis. Kaķīša dzirnavas / il. Dž. Skulme un O. Ābols. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [32 ] lpp. Grāmata sagatavota pēc 1960. gada izdevuma. 40. Stāraste, Margarita. Pelēkais namiņš : Pasaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 32 lpp. 41. Stāraste, Margarita. Tince grib mācīties ...