Atbildes, kuras tu meklē
Baltu vienības diena

Literatūra par Baltu vienības dienu un Baltijas vienotību

Grāmatas

Cīņa par Baltiju = Battle for the Baltic / [sast. un zin. red. Heinrihs Strods]. - Rīga : Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2005. - 340, [2] lpp. : faks., il., tab., kartes. - (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata, ISSN 1407-6330 ; 2004).

Baltija - jauns skatījums / [tulk. Silvija Brice]. - Rīga : Atēna, [2002]. - 356, [1] lpp. :il., kartes.

Baltijas brīvības ceļš : Baltijas valstu nevardarbīgas cīņas pieredze pasaules kontekstā / Latvijas Inteliģences apvienība ; sast. Jānis Škapars. - Rīga : Zelta grauds, 2005. - 485 lpp., [64] lpp. iel. : il.

Baltijas pilsētas : pilsētas, valstis, simbolika / [sast. G.Lojāne, Z.Akmentiņš]. - Rīga : Atmata, 2005. - 63, [1] lpp. : il., ģerboņi. - (Pasaule kabatā, ISSN 1407-8511 ; 14.broš.)

Baltijas reģions : konflikti un sadarbība : ceļā no pagātnes uz nākotni / [redkol.: Jonass Ahola (Joonas Ahola) ... [u.c.]]. - [Tallina] : Ilo, [2005]. - 460 lpp.

Baltijas teiksma : lietuviešu fantāzija un fantastika / sast. Ģedimins Beresņēvičs un Imants Belogrīvs; Ģ.Beresņēviča pēcv. ; [no lietuviešu val. tulk. Talrids Rullis un Linda Lemhena]. - Rīga : Hekate, 2003. - 435, [2] lpp.

Baltijas valstis likteņgriežos : politiskas, ekonomiskas un tiesiskas starptautiskās sadarbības problēmas uz XXI gadu simteņa sliekšņa : rakstu krāj. senatora Augusta Lēbera piemiņai un sakarā ar prof. Dītricha Andreja Lēbera 75 gadu jubileju / Tālava Jundža red. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 1998. - 742 lpp. : il.

Baltijas valstis starp Vāciju un PSRS (1920-1934) : vēstures avotu krāj. / sast. Jānis Keruss. - Rīga : LU ž. "Latvijas Vēsture" fonds, 2003. - 156 lpp. - (Sērija "Vēstures avoti augstskolai" ; 2.sēj.).

Baltijas valstu vēsture : māc. līdz. / [teksta sagat. kā aut. un eksperti piedalījušies: Sergejs Isajevs, Ille Keiva, Naima Klicnere ... [u.c.] ; aut. sast.: Ains Maisalu ... [u.c.]]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000 - 222 lpp. : il., kartes.

Baltijas valstu vēstures avoti / [izd. veid.: Prīts Raudkivi (Igaunija), Valdis Klišāns (Latvija), Grigorijs Potašenko (Lietuva) ... [u.c.]]. - Rīga : RaKa, 2000. - 161, [1] lpp.

Dalsjö Roberts. Vai Baltijas valstis spēj sevi aizsargāt? : par pašaizsardzības spēju kvalitāti un perspektīvām / Roberts Dalsjö. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 1998. - 24 lpp.

Heins Ants. Pilis un muižas Igaunijā, Latvijā, Lietuvā / Ants Heins, Jānis Zilgalvis, Nijole Lukšionīte-Tolvaišiene. - Rīga : Elpa, 2007. - 408 lpp. : il., kartes.

Latvijas jauniešu kongress "Jaunietis Baltijā šodien un rīt" (4 : 2005 : Rīga, Latvija). Jaunietis Baltijā šodien un rīt : Latvijas jauniešu 4.kongress, 2005.g. 2.dec., Rīga : [materiāli]. - Rīga : Latvijas Jaunatnes padome, 2005. - 48 lpp. : portr.

Lieģis Imants. Benilukss - sadarbības paraugs Baltijas valstīm. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas inst., 1997. - 83 lpp. - (Baltijas drošības studijas ; 7).

Nacionālā politika Baltijas valstīs : [rakstu krāj.] / Latvijas Zinātņu akadēmija. Filozofijas un socioloģijas institūts ; [Elmāra Vēbera un Rasmas Kārkliņas red.]. - Rīga : Zinātne, 1995. - 246, [1] lpp.

Palmers Alans. Baltijas jūras valstu un tautu vēsture / Alans Palmers ; no angļu val. tulk. Paula Prauliņa. - Rīga : Atēna, 2007. - 483 lpp. : kartes. - (Dzīvā vēsture).

Starptautiskā konference "Totalitārie režīmi Baltijā : izpētes rezultāti un problēmas" (2004 : Rīga, Latvija). Totalitārie režīmi Baltijā : izpētes rezultāti un problēmas : starptaut. konf. mat., 2004.g. 3.-4.jūn., Rīga = Totalitarian regimes in the Baltic : research findings and issues : materials of an International conference 3-4 June 2004, Riga / Latvijas Vēsturnieku komisija ... [u.c.] ; [redkol.: Andris Caune (atb. red.) ; sast. Dzintars Ērglis]. - 2.izd. - Rīga : Latvijas Vēstures institūta apg., 2007. - 283 lpp. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia ; 15.sēj.).

Starptautiskā konference "Totalitārie režīmi Baltijā : izpētes rezultāti un problēmas" (2004 : Rīga, Latvija). Totalitārie režīmi Baltijā : izpētes rezultāti un problēmas : starptaut. konf. mat., 2004.g. 3.-4.jūn., Rīga = Totalitarian regimes in the Baltic : research findings and issues : materials of an International conference 3-4 June 2004, Riga / [sast. Dzintars Ērglis]. - Rīga : Latvijas Vēstures institūta apg., 2005. - 283 lpp. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia ; 15.sēj.).

Svētki un gadatirgi Baltijas valstīs : Latvija, Lietuva, Igaunija = Festivals and fairs in the Baltic states : Latvia, Lithuania, Estonia. - Rīga : Kārļa fonds, 2005-2006. - Sēj.

Taurēns Jānis. Baltijas valstu neatkarības pirmie divdesmit gadi (1920-1940) : māc. līdz. / Jānis Taurēns ; atb. red. Ilgvars Misāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2001. - 24 lpp. : il., karte + hrestomātija (19 lpp.). - (Pasaules vēsture ; 3).

Ziemiņš Modris. Kā žņaudza Baltiju / Modris Ziemiņš. - Rīga : [Aut. izd.], 1997. - 279, [1] lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Alberte Ieva. Cik labi - mums ir radinieki : [par etnomuzikologu Valdi Muktupāvelu : sakarā ar dalību Baltu vienības dienā Kauņā (Lietuva)] / Ieva Alberte ; tekstā stāsta V.Muktupāvels // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.222 (2005, 22.sept.), 20.lpp.

Baltu vienības dienā - 22.septembrī : [par LR ārlietu ministra Arta Pabrika apsveikumu latviešu un lietuviešu tautai Baltu vienības dienā] / tekstā fragm. no A.Pabrika apsveikuma ; pēc LR Ārlietu min. Inform. un sabiedrisko attiecību depart. inform. // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.154 (2007, 25.sept.), 9.lpp.

Daukšte Anita. Baltu vienība nav tikai tautu draudzība : [par Baltu vienības dienas atzīmēšanu Latvijā un Lietuvā] / Anita Daukšte // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.222 (2005, 23.sept.), 2.lpp.

Hermanis Voldemārs. Valoda kā baltu vienotāja : [par Latvijas un Lietuvas foruma 2.kongr. Rīgā Baltu vienības dienā] / Voldemārs Hermanis ; tekstā stāsta Šauļu universitātes doc. Regīna Kvašīte, Letonikas centra dibinātājs un vad. Alvīds Butkus // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.230 (2006, 3.okt.), 9.lpp.

Kalme Guntis. Vienība : mācītāja Gunta Kalmes uzruna Baltu vienības dienā 22.septembrī : [sakarā ar 1236.g. Saules kauju] / Guntis Kalme // Treji Vārti - Grand Rapids, USA. - Nr.219 (2006, jūl.-sept.), 2.-6.lpp.

Kalme Guntis. Vienība : [mācītāja uzruna Baltu vienības dienā 22.sept. : sakarā ar Saules kauju 1236.g.] / Guntis Kalme // Svētdienas Rīts. - ISSN 1407-964X. - Nr.40 (2006, 28.okt.), 9.-10.lpp.

Kapenieks Krišs. Baltu vienības ugunis Latvijā : [par Baltu vienības dienas svinībām] / Krišs Kapenieks // Laiks - Ņujorka. - Nr.44 (2006, 28.okt./3.nov.), 3.lpp.

Laganovskis Guntars. Baltu vienība - pieņēmumi un fakti : vēsture Baltijas vienotību liek uzlūkot drīzāk kā epizodisku un vēlamu parādību, nevis pastāvīgu lielumu : [13.-20.gs.] / Guntars Laganovskis // Latvijas Vēstnesis Plus. - ISSN 1691-2640. - Nr.148 (2006, 22.sept.), 7.lpp.

Linde Māris. Saules kaujas nozīme : [par Saules kauju 1236.g. 22.sept. un Baltu vienības dienu] / Māris Linde // Kursas Laiks. - ISSN 1407-6004. - Nr.113 (2005, 24.sept.), 8., 12.lpp.

Lulle Baiba. Rosina baltu vienotības ideju : [par Lietuvas un Latvijas forumu Kauņā : sakarā ar Baltu vienības dienu] / Baiba Lulle // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.222 (2005, 23.sept.), 5.lpp.

Marcinkus Daina. Diena, ko šodien atzīmējam : [par Baltu vienības dienas vēsturi] / Daina Marcinkus // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3072. - Nr.111 (2005, 22.sept.), 6.lpp.

Ozoliņa Mārīte. Baltu vienības dienu piepilda draudzības siltums : [par Saules kauju atceres pasākumu Jaunsaules pamatskolā Vecsaules pagastā (Bauskas raj.)] / Mārīte Ozoliņa ; tekstā stāsta svētku iniciators Romualds Ražuks, Jaunsaules pamatskolas direktore Daina Tirzmale, Kriuku pamatskolas Jonišķu raj. (Lietuva) direktors Vaclovs Martinaitis ... [u.c.]. // Bauskas Dzīve. - Nr.110 (2006, 25.sept.), [1.], 3.lpp. : ģīm.

Paidere Ruta. Baltijas mūzika. Mīts un realitāte : [par recenzijām ārzemju presē par Baltijas valstu mūz.] / Ruta Paidere // Mūzikas Saule. - ISSN 1407-6969. - Nr.6 (2005), 2.lpp.

Radiņš Arnis. Arheoloģiskas pārdomas Baltu vienības dienas sakarā : [par baltu senvēsturi un arheoloģijas pētniecību] / Arnis Radiņš ; tekstā fragm. no darba "Atskaņu hronika" ; ar Sergeja Davidova il. // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.221 (2007, 21.sept.), 16.-17.lpp. : ģīm., il. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.36).

Sārnis Juris. Veltīts Baltu vienības dienai / Juris Sārnis // DDD. - ISSN 1407-9933. - Nr.19 (2007, 14./27.sept.), 2.lpp.

Sila Monika. Cenšas piepildīt baltu vienotības ideju : [par Baltu vienības dienas koncertu Doma laukumā] / Monika Sila // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.222 (2005, 23.sept.), [1.]lpp.

Ulberts Viktors. Svētkos uzsver latviešu un lietuviešu draudzību : [par Liepājas un raj. pašdarbnieku kolektīvu piedalīšanos Baltu vienības dienā Klaipēdā (Lietuva)] / Viktors Ulberts // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-6004. - Nr.223 (2007, 24.sept.), 4.lpp.

Vinkus Antans. Balti nav arheoloģisks mantojums : [par Baltu vienības dienu : stāsta Lietuvas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā] / Antans Vinkus ; pierakst. Ģirts Kondrāts // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.259 (2007, 22.sept.), 4.lpp.

Zatlers Valdis. Baltu vienības dienā - 22.septembrī : [Latvijas Valsts prezidenta un Lietuvas prezidenta apsveikums latviešu un lietuviešu tautai Baltu vienības dienā] / Valdis Zatlers, Valds Adamkus // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.154 (2007, 25.sept.), 9.lpp.

Par festivālu "Baltijas Saule"

Bāleliņi kausies Zaķusalā : [par Baltijas tautu tradicionālās kultūras popularizēšanai velt. festivālu "Baltijas Saule 2007" Zaķusalā (Rīga)] / mater. sagat. Elmārs Barkāns // Nedēļa. - ISSN 1691-0524. - Nr.37 (2007, 10.sept.), 45.lpp.

Grīnberga Aleksa. Iepazīstinās ar senču mantojumu : [par Baltijas tautu tradicionālās kultūras popularizēšanai velt. festivālu "Baltijas Saule 2006" Zaķusalā (Rīga)] / Aleksa Grīnberga // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.34 (2006, 14.sept.), 3.lpp.

Griškeviča Una. Ar vērienu svinēs Saules kaujas 770.jubileju : [par Saules kaujas 770.gadadienai velt. mūz. un seno cīņu festivālu "Baltijas Saule 2006" Zaķusalā] / Una Griškeviča ; tekstā stāsta festivāla mārketinga direktore Laura Šmideberga // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.179 (2006, 14.sept.), 10.lpp.

Kalve Aiva. Dzīvās vēstures spēles brīvā dabā : kauju ainu rekonstrukcijas vērot varēs gan Zaķusalā, gan Doles salā : [sakarā ar mūz. un seno cīņu festivālu "Baltijas Saule 2007"] / Aiva Kalve // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.215 (2007, 14.sept.), 18.lpp.

Kalve Aiva. Pēc senču mantojuma uz Zaķusalu : [par mūz. un seno cīņu festivālu "Baltijas saule 2006" Rīgā : sakarā ar baltiešu uzvaras Saules kaujā 770.gadadienu] / Aiva Kalve // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.215 (2006, 15.sept.), 18.lpp.

Krauze Marciana. Saulstāvju godi Zaķusalā : Rīgas salā notiks devītā baltiešu folk. un vēsturei velt. "Baltijas Saule 2006" : [sakarā ar gaidāmo Baltu vienotības dienu un Saules kaujas 770.gadadienas atceri] / Marciana Krauze ; tekstā stāsta Tradicionālās kultūras centra pārstāve, folk. kopas "Skandinieki" dalībniece Laura Šmideberga // Latvijas Vēstnesis Plus. - ISSN 1691-2640. - Nr.143 (2006, 14.sept.), 8.lpp.

Ogle Jānis. Saulstāvjos atminas senču rituālus : [par festivālu "Baltijas Saule 2007" un kara vēstures festivālu "Dole 2007"] / Jānis Ogle // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.217 (2007, 17.sept.), 4.lpp.

Rone Linda. Seno cīņu festivāls : "Baltijas Saule 2006" notiek par godu baltiešu uzvarai Saules kaujā pirms 770 gadiem : [par mūz. un seno cīņu festivālu "Baltijas Saule 2006"] / Linda Rone // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.215 (2006, 15.sept.), 15.lpp.

Roziņa Krista. Saules kaujas Rīgā : [par mūz. un seno cīņu festivālu "Baltijas Saule 2006" Zaķusalā] / Krista Roziņa // Rītdiena. - Nr.72 (2006, 19.sept.), 14.lpp.

Vienoti Baltijā : [par Baltijas tautu tradicionālās kultūras popularizēšanai velt. festivālu "Baltijas Saule 2007" Zaķusalā (Rīga)] // Rītdiena. - ISSN 1691-3574. - Nr.68 (2007, 8.sept.), 15.lpp.

Vilmane Ieva. Festivālā "Baltijas Saule 2006" vēlreiz izdzīvoti viduslaiki / tekstā stāsta saldenieks Gunārs Kučalovskis // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3072. - Nr.110 (2006, 21.sept.), 5.lpp.

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2008