Atbildes, kuras tu meklē
Trešā konjugācija

Pie trešās konjugācijas pieder darbības vārdi, kuri atvasināti ar piedēkļiem -ā, -ē, -ī, -inā un kam pagātnes celmā ir par vienu zilbi vairāk nekā tagadnes celmā.

Trešās konjugācijas darbības vārdus iedala trīs grupās:

pie pirmās grupas pieder darbības vārdi, kuru nenoteiksmes celms beidzas ar -inā;pie otrās grupas pieder darbības vārdi, kuru nenoteiksmes celms beidzas ar -ī; darbības vārdiem, kuru nenoteiksmes celms beidzas ar -cī (izņemot mācīt, mīcīt) vai -dzī, vienkāršās tagadnes formās ir -k- vai -g-;pie trešās grupas pieder darbības vārdi, kuru nenoteiksmes celms beidzas ar vai -ē; darbības vārdiem gulēt, sēdēt, tecēt ir līdzskaņu mija vienkāršās tagadnes visās formās, izņemot vienskaitļa 2.pers., darbības vārdam mācēt ir līdzskaņu mija visās vienkāršas tagadnes formās.

Trešās konjugācijas darbības vārdu locīšanas paradigmas

Darbības vārda formaLaikiViensk. 1.pers.Viensk. 2.pers. Viensk.
3.pers.
Daudzsk. 1.pers.Daudzsk. 2.pers.Daudzsk. 3.pers.
tiešaisTagadne, 1., 2. grupa-u-i-a-ām-āt-
tiešaisTagadne, 3. grupa-u-i--am-at-
tiešaisPagātne-u-i-a-ām-āt-a
tiešaisNākotne-u-i-im-it, -iet
tiešais Pavēles izt.,
1., 2 . grupa
- -i-a-im-iet-a
tiešaisPavēles izt., 3.grupa- -i--im-iet-
atgriezeniskaisTagadne, 1., 2. grupa-os-ies-ās-āmies-āties-ās
atgriezeniskaisTagadne, 3.grupa-os-ies-as-amies-aties-as
atgriezeniskaisPagātne-os-ies-ās-āmies-āties-ās
atgriezeniskaisNākotne-os-ies-ies-imies -ieties,
-ities
-ies
atgriezeniskaisPavēles izt.--ies-as-imies-ieties-as

Piemēri

Tagadne

1.grupa, tiešais 1.grupa, atgriez. 2.grupa, tiešais 2.grupa, atgriez. 3.grupa, tiešais 3. grupa, atgriez.
es audzin-upielabin-osmāc-umāc-osguļ-usūdz-os
tu audzin-ipielabin-iesmāc-imāc-iesgul-isūdz-ies
viņš audzin-a pielabin-āsmāc-amāc-āsguļsūdz-as
mēs audzin-āmpielabin-āmiesmāc-āmmāc-āmiesguļ-amsūdz-amies
jūs audzin-ātpielabin-ātiesmāc-ātmāc-ātiesguļ-atsūdz-aties
viņi audzin-apielabin-āsmāc-amāc-āsguļsūdz-as

Pagātne

1.grupa, tiešais 1.grupa, atgriez. 2.grupa, tiešais 2.grupa, atgriez. 3.grupa, tiešais 3. grupa, atgriez.
es audzināj-upielabināj-osmācīj-umācīj-ossūdzēj-usūdzēj-os
tu audzināj-ipielabināj-iesmācīj-imācīj-iessūdzēj-isūdzēj-ies
viņš audzināj-a pielabināj-āsmācīj-amācīj-āssūdzēj-asūdzēj-ās
mēs audzināj-āmpielabinājām-iesmācīj-āmmācīj-āmiessūdzēj-āmsūdzēj-āmies
jūs audzināj-ātpielabināj-ātiesmācīj-ātmācīj-ātiessūdzēj-ātsūdzēj-āties
viņi audzināj-apielabināj-āsmācīj-amācīj-āssūdzēj-asūdzēj-ās

Nākotne

1.grupa, tiešais 1.grupa, atgriez. 2.grupa, tiešais 2.grup, atgriez. 3.grup, tiešais 3. grupa, atgriez.
esaudzināš-upielabināš-osmācīš-umācīš-ossūdzēš-usūdzēš-os
tuaudzinās-ipielabinās-iesmācīs-imācīs-iessūdzēs-isūdzēs-ies
viņšaudzinās pielabinās-iesmācīsmācīs-iessūdzēssūdzēs-ies
mēsaudzinās-impielabinās-imiesmācīs-immācīs-imiessūdzēs-imsūdzēs-imies
jūsaudzinās-itpielabinās-ities,
pielabinās-ieties
mācīs-it, mācīsietmācīs-ities,
mācīsieties
sūdzēs-it, sūdzēs-ietsūdzēs-ities, sūdzēsieties
viņiaudzināspielabinās-iesmācīsmācīs-iessūdzēssūdzēs-ies

Ievērojiet!

III konjugācijas darbības vārdu locīt, mocīt, slaucīt, slodzīt locīšanu!

Nenoteiksmeloc-ī-tmoc-ī-tslauc-ī-tslodz-ī-t
Tagadne1. loku, moku, slauku, slogu,
lokām mokām slaukām slogām
2. loki, moki, slauki, slogi,
lokāt mokāt slaukāt slogāt
3. loka moka slauka sloga

Ievērojiet!

Darbības vārds vēlēt tagadnē lietojams kā II konjugācijas darbības vārds, ja tam ir nozīme 'vēlēt amatpersonu'.

Darbības vārds vēlēt tagadnē lietojams kā III konjugācijas darbības vārds, ja tam ir nozīme 'vēlēt laimi'.

Salīdziniet!

Nenoteiksmevēl-ē-t amatpersonu vēl-ē-t laimi
Tagadne 1. vēlē-j-u 1. vēl-u
2. vēlē 2. vēl-i
3. vēlē 3. vēl
1. vēlē-j-am 1. vēl-am
2. vēlē-j-at 2. vēl-at
3. vēlē 3. vēl


Atpakaļ uz darbības vārdu lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.