Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: "Jaunā strāva"
Atrasto rezultātu skaits: 9

Jaunā strāva Enciklopēdiskā vārdnīca
... organizatorisko centru kļuva laikraksts Dienas Lapa . 1897 Jaunā strāva tika sagrauta un daļa aktīvāko dalībnieku arestēti un 1899. gadā notiesāti ...

Jaunstrāvnieki Dzejas vārdnīca
Jaunā strāva - iegājies apzīmējums 1890.g. strāv. latv. lit., mākslā un sab-kajā dzīvē. Visspēcīgāk, bet arī vistendenciozāk izpaudās lit.krit. (J.Jansons-Brauns Domas par jaunlaiku literatūru, 1893; J.Asars Mākslas un kultūras sakars 19.gadu simtenī , 1901; Jaunākais mūsu rakstniecībā ... Jaunā ...

Rainis Enciklopēdiskā vārdnīca
... 1891–95 laikraksta Dienas Lapa redaktors, kustības Jaunā strāva ideologs. 1897 Raini apcietināja un izsūtīja trimdā. 1905–20 kopā ar Aspaziju dzīvojis emigrējis Šveicē (Kastanjolā). Kā sociāldemokrātu kandidāts ievēlēts Satversmes Sapulcē (1920) un Latvijas Saeimā (1922, 1925, 1926), izglītības ...

Aspazija Bibliotēku un skolu mape
... Jaunā ... Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva-20.gs. sākums : antoloģija / sast., zin. red. Ella Buceniece. - 1.d. - Rīga : RaKa, 2005. - viii, 532 lpp., [4] lpp. ģīm. : ģīm., tab. - Saturā: Modernitātes un universālisma idejas: Aspazija / E.Buceniece. Kultūras krustpunkti ... : Latvijas Kultūras ...

Brigadere Anna Bibliotēku un skolu mape
... Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva - 20.gadsimta sākums : antoloģija / sast. un zin. red. Ella Buceniece. - 2.d. - Rīga : RaKa, 2006 - 349 lpp. - Saturā: Anna Brigadere / S.Krūmiņa-Koņkova. Kaļķe Baiba. Latviešu skolotāji - rakstnieki (1900-1940) : monogrāfija / Baiba Kaļķe.... . - Rīga : RaKa, 2001 ...

Dienas Lapa Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ap Dienas Lapu veidojās sabiedriska kustība Jaunā strāva .

Gruzna Pāvils Enciklopēdiskā vārdnīca
... darbi – autobiogrāfisku romāni Bursaki (1928), Jaunā strāva (1946). Sarakstījis romāns par Latvijas bankas darbinieku dzīvi Mamona gaitnieki (nepabeigts, pēc Pāvila Gruznas nāves to pabeidza O.Liepiņš, izdevis ...

Latvija 19. gadsimtā Vēstures enciklopēdija
... diskusijas nebija iespējamas jaunās idejas ko pauda Jaunā strāva vispirms parādijās literatūras kritikā. Jaunstrāvnieki ļoti izcēla zinātnes nozīmi, ar to lielā mērā aizstājot reliģiju. Liela vērība tika pievērsta politiskiem un sociāliem traktējumiem marksisma garā un šķiru cīņas idejām. ...

Tradīcija dzejā Dzejas vārdnīca
... Tradicionālisms bija tas, ko visvairāk ienīda Jaunā strāva, pat to neizsakot, pat to nesaprotot. Cīņa, pretjūta, gaita uz kaut ko jaunu, varbūt pat smieklīgu, pretīgu, neprātīgu.” “Vecās paražas un ieradumi, tradīcijas un aizspriedumi, kas mantoti no vecās sabiedrības, ir bīstamākais sociālisma ...