Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Veidenbaums
Atrasto rezultātu skaits: 13

Satīra Dzejas vārdnīca
... rakstījuši J.Alunāns, J.Ruģēns, E.Veidenbaums, E.Treimanis - Zvārgulis, Pērsietis, R.Blaumanis, Rainis, E.Virza, J.Medenis, P.Aigars u.c. S. nav saistīta ar noteiktu pantmēru vai panta formu, izņemot tos darbus, kas apzināti orientēti uz antīko paraugu. Tādā gadījumā s. sacerētas ... heksametrā, elēģiskā ...

Bohēma Dzejas vārdnīca
... Treimanis Zvārgulis un E.Veidenbaums “Jā, abi ar Veidenbaumu viņi labprāt pasēdējuši tur tajā krodziņā, kas tagad izžuvis. Kopīgi prātojuši, kā tautu glābt no vācu baroniem un viņu kalpiem mācītājiem. Kopīgi dzēruši bairīti, cik maks atļāvis, bet trūcīgās reizēs vasarā varējuši krodziniekam ...

Anakreontika Dzejas vārdnīca
... dzejā 19.gs. beigās (E.Veidenbaums) un 1920.g. dzejā (E.Virza)., piem.: Īsts filozofs nav pesimists, Bet dzīvi jautri bauda Un priecājas, cik jauda. Vēl mieži laukos kupli briest, Vēl netrūkst daiļas skuķes, - Kam patīk, tas var raizes ciest, Es labāk guļu puķēs. Jaunākos laikos a. motīvi sastopami D ...

Sarkasms Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa dzejā (E.Veidenbaums, J.Rainis, R.Blaumanis).

Reālisms Dzejas vārdnīca
... Purapuķe, A.Upīts; dzejā: E.Veidenbaums, E.Treimanis-Zvārgulis, daļēji arī R.Blaumanis. Ar r. saistīti vairāki per. izd., kā almanahs Dunduri (Jauni Dunduri, 1875; Dunduru Pēcnākami, 1876; Dunduru Padēli, 1877; Dundurs Pats, 1878), žurn. Austrums , laikr. Dienas Lapa . R. kritika aizsākās 1880. un turp. ...

Pīpkalonija Dzejas vārdnīca
... darbībā piedalījās dzejn. E.Veidenbaums.

Elēģiskais distihs Dzejas vārdnīca
... populārs, tad noteikti pamanāms (J.Alunāns, Ed.Veidenbaums, J.Sudrabkalns). Īpašu e.d. formu, grafiski transformētu no divām rindām uz četrām, paturot tradicionālo pantmēru un baltās vārsmas, izveidojis Rainis. Viņš šai pantformai devis arī savu nos. (‘divieši’).

Heksametrs Dzejas vārdnīca
... Ģiezens, J.Māsēns, J.Alunāns, E.Veidenbaums, Ā.Feldhūns), stilizācijās (īpaši klasic. episkajā dzejā - K.Hūgenbergers, K.Vatsons, J.Lundbergs, K.Elverfelds, D.Krons). 19.gs. h. aktualizācija saistīta ar romantiķu mēģinājumiem rekonstruēt varoņeposu (atsevišķi A.Pumpura Lāčplēša dziedājumi sacerēti ...

Jaunstrāvnieki Dzejas vārdnīca
... ) b-bā. J. būtībai tuva Ed.Veidenbauma darbība, Aspazijas, Raiņa, Ed.Treimaņa-Zvārguļa 1890.g. literārie darbi. “Avīze Dienas Lapa un Jaunās strāvas ieplūdi nāca vairāk kā kultūras ierosinājumi - tie mudināja uz kulturālu pacelšanos; mazāk kā aicinājumi uz sociālu rīcību.” “Jaun/ā/ str ...

Stances Dzejas vārdnīca
... nereti vairs ne tradicionālajā veidolā) sastop Ed.Veidenbaumam, V.Eglītim, J.Plaudim, A.Kurcijam, Anšlavam Eglītim. Piemēram: Iet diena vakarā, es viņu nostaigājis Pa druvām, birztalām un daili sirdī krājis. Bet ja man jautātu, ko pārnesis es mājās, Tad ko lai atbildu? Visapkārt mēmums stājies. Un tomēr ...

Parafrāze Dzejas vārdnīca
... Peteram Parafrāze par tēmu (p. par E.Veidenbauma dzejoli Kā gulbji balti padebeši iet). G.Godiņam ironiska p. par J.Sudrabkalna pad. laika urrāpatriotisko dzejoli Dzimtene (“Es eju pār robežām paceltu galvu”): ES EJU PĀR ROBEŽĀM NOLIEKTU GALVU, man kauns ir, ka dzimtene mūsu tik liela, ka Sudrabkalns dabūja ...

Carpe diem Dzejas vārdnīca
... dzejā c.d. motīvs ļoti tuvs E.Veidenbauma, Aspazijas, J.Akuratera, K.Skalbes dzejā. Rītā nebūs vairs laimes šīs, Acumirklis - dzīvības karalis. Esat priecīgi kā saule, Dienas paiet drīz.

Meditatīva lirika Dzejas vārdnīca
... tradīcijā m.l. raksturīga Ed.Veidenbaumam, Apsesdēlam, J.Sudrabkalnam, A.Johansonam ( Meditācija ), bet jo īpaši Rainim. Lai arī pēdējam m.l., ko viņš sacerējis gk. līdz 1912.g. (līdz krāj. Gals un sākums ), sasaucas ar filozofisko (krāj. Gals un sākums, Čūsku vārdi ), tomēr pilnībā nepārklājas ...