Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Darbības vārdi
Atrasto rezultātu skaits: 27

Darbības vārdi Valodas uzziņas
Darbības vārdus ... Pie pirmās konjugācijas pieder vienzilbes darbības vārdi un to atvasinājumi ar priedēkļiem. Pie otrās konjugācijas pieder ar piedēkļiem -ā, -ē, -o, -ī, -alē, -aļā, -elē, -uļo atvasinātie darbības vārdi, kam tagadnes un pagātnes celmā ir vienāds ... vārdiem ... vārdam ...

Nekārtnie darbības vārdi Valodas uzziņas
Nekārtnie darbības vārdi ir būt, iet, dot . Darbības vārda būt locīšana Tagadne Pagātne Nākotne es esm-u bij-u būš-u tu es-i bij-i būs-i viņš ir bij-a būs mēs es-am bij-ām būs-im jūs es-at bij-āt būs-iet,... , būs-it viņi ir bij ...

Apstākļa vārdi (adverbi) Valodas uzziņas
... vārdi ... kā arī vispirms, aizvien, otrtik, divtik u.c. No darbības vārdiem radušies tādi apstākļa vārdi kā stāvu, tupu, stāvus, tupus, braukšus, skriešus, sēdus, peldus u. c. Apstākļa vārdi ir radušies arī no īpašības vārdiem , jo gandrīz no katra īpašības vārda ... darina apstākļa ...

Īpašības vārda pakāpes Valodas uzziņas
... vārda ... vārdā ... izteikts kādas pazīmes noliegums (ir vārdi nav, ne vai darbības vārds ar negāciju ne-), tad lieto kā , piemēram: Bērzs nav garāks kā liepa. Ziema aukstāka nekā rudens. Ziema nebija aukstāka kā rudens. Bet Ziema aukstāka par rudeni. Ziema nebija aukstāka ... par rudeni. Prievārdu ...

Latviešu valodas vārdu formu pareizrakstības uzziņu sistēma internetā Valodas uzziņas
... īpašības vārdi, skaitļa vārdi, vietniekvārdi, darbības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi, prievārdi, saikļi, partikulas un izsauksmes vārdi. Šajās lapās ir aprakstīti vārdu ... locīšanas ...

Pirmā konjugācija Valodas uzziņas
Pie pirmās konjugācijas pieder vienzilbes darbības vārdi un to atvasinājumi ar priedēkļiem. Pirmās konjugācijas darbības vārdus iedala piecās grupās. Pie pirmās grupas pieder darbības vārdi, kuriem sakne nenoteiksmes, tagadnes un pagātnes celmos neatšķiras, piem., augt-augu-... vārdos,... , kuru ...

Trešā konjugācija Valodas uzziņas
Pie trešās konjugācijas pieder darbības vārdi, kuri atvasināti ar piedēkļiem -ā, -ē, -ī, -inā un kam pagātnes celmā ir par vienu zilbi vairāk nekā tagadnes celmā. Trešās konjugācijas darbības vārdus iedala trīs grupās: pie pirmās grupas pieder darbības vārdi, kuru ... nenoteiksmes celms ...

Otrā konjugācija Valodas uzziņas
... -o, -ī, -alē, -aļā, -elē, -uļo atvasinātie darbības vārdi, kam tagadnes un pagātnes celmā zilbju skaits ir vienāds. Otrās konjugācijas darbības vārdu locīšanas paradigmas Darbības vārda forma Laiki Viensk. 1.pers. Viensk. 2.pers. Viensk. 3.pers. Daudzsk. 1.pers. Daudzsk.... . 2.pers. Daudzsk ...

Darāmās kārtas pagātnes divdabis Valodas uzziņas
Lokāmo darāmās kārtas pagātnes divdabi veido no darbības vārda pagātnes celma. Tiešajiem darbības vārdiem vīriešu dzimtē pievieno galotni -is, bet sieviešu dzimtē izskaņu -usi. Atgriezeniskajiem darbības vārdiem vīriešu dzimtē pievieno galotni -ies, bet sieviešu dzimtē ... izskaņu -usies ...

Prievārdi (prepozīcijas) Valodas uzziņas
... vārdi ... darbība ... runāt, rakstīt, spriest, domāt , lai norādītu ar darbības vārdu izteiktās darbības saturu. Piemēri: Pastāstiet par savu ceļojumu! Daudz runājam un rakstām par dabas aizsardzību, bet maz domājam par savu rīcību dabas saudzēšanā. Prievārdu pār ... darbību,... , kas ...

Vajadzības izteiksme Valodas uzziņas
Vajadzības izteiksmes pamatformu veido no darbības vārda īstenības izteiksmes trešās personas formas ar priedēkli jā-. Nepieciešamo laika formu iegūst pamatformai pievienojot darbības vārda būt attiecīgā laika trešās personas formu. Vienkāršajā tagadnē parasti darbības vārdu ... ir nelieto ...

Vienkāršā tagadne Valodas uzziņas
Darbības vārda vienkāršo tagadni veido tagadnes celmam pievienojot atbilstošās personas formas galotni. Pirmās konjugācijas darbības vārdiem vienkāršā tagadnē ir līdzskaņu mija visās formās, izņemot vienskaitļa otro personu. Celma beigu līdzskanis Mija Piemēri s š dzēs ... - dzēš t š censt ...

Ciešamā kārta Valodas uzziņas
... darbību,... Ciešamo kārtu veido, savienojot palīga darbības vārdus būt vai tikt un pagātnes ciešamās kārtas divdabi ar -ts . Saliktos laikos palīga darbības vārds ( ir, ticis, utt.) bieži tiek izlaists. Salīdziniet! Bērni atrod somu skolas dārzā. (Darbības vārds ... darāmajā kārtā ...

Darāmās kārtas tagadnes divdabis ar -ošs Valodas uzziņas
Darāmās kārtas tagadnes divdabi ar -ošs veido no darbības vārda celma vienkāršās tagadnes pirmajā personā, pievienojot izskaņu -ošs. Pirmās konjugācijas ceturtās grupas darbības vārdiem, kuri nenoteiksmē beidzas ar -st, -zt divdabi veido no vienkāršās tagadnes vienskaitļa ... otrās personas celma ...

Partikulas Valodas uzziņas
Partikulas ir palīgvārdi, kas piešķir vārdam, vārdu grupai vai teikumam kādu nozīmes niansi: ierobežojumu, pastiprinājumu, nenoteiktību un citas nianses. Tā, piemēram, partikulas tikai, vien piešķir ierobežojuma nozīmi: Ja cilvēks ilgu laiku grozās tikai literātu aprindās vien,... , viņš šo to apgūst ...