Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: fabula
Atrasto rezultātu skaits: 11

Fabula Dzejas vārdnīca
lat. ‘fabula’ stāstījums, stāsts - 1) Neliela apjoma alegorisks vēstījums, parasti dzejas formā, ar morāli jeb pamācību beigās. F. varoņi visbiežāk ir dzīvnieki, retāk augi vai shematiskas cilvēku figūras (Zemnieks, Sieva, Arājs, Dzērājs, Zaglis utml.). F. raksturīga vēstījuma ... fabulu krāj. ...

Apologs Dzejas vārdnīca
... dzejojums ar moralizējošu ... saturu, tas pats ...

Pasaka literārā Dzejas vārdnīca
... nereti ir sinonīms vārdam ‘fabula’ (sk. Vecajam Stenderam S aule un vējš; Strazds; Stirna un lapsa ).

Reālisms Dzejas vārdnīca
... novele, dzejā - satīra, parodija, sižetiska poēma, fabula). R. raksturīga prozaismu ienākšana, kas nebija raksturīgi iepriekšējam - rom. virz. Dzejā - trijzilbju metru (īpaši daktila), bet arī daļenieka īpatsvara pieaugums, uzskatot, ka tie tuvāki ikdienas runai nekā divzilbju metri. Atiešana no romantiķu ...

Klasicisms Dzejas vārdnīca
... dziesma, epigramma (vidējie žanri); fabula, burleska, ziņģe (zemie žanri). Augstos k. žanrus apkalpoja heksametrs, aleksandrīnietis, piecpēdu jambs, vidējos - visbiežāk četrpēdu jambs, zemos - trīspēdu jambs, četrpēdu trohajs un četrpēdu jambs. K. poētikai raksturīgs t.s. poetica licentia jeb poētiskās ...

Bestiārijs Dzejas vārdnīca
... Daļēji b. jēdzienā ietilpst fabulas, kurās, piemēram, lauva ir ķēniņa, valdnieka, ēzelis stulbeņa, lapsa viltnieka vai viltnieces alegorija. Kā eksperiments b. sastopams arī jaunākos laikos, tā 1911.g. fr. dzejn. G.Apolinērs izdeva četrrinžu krāj. Bestiārijs ...

Puante Dzejas vārdnīca
... stilistisks paņēmiens, kas dzejā apzīmē epigrammas, fabulas vai jebkura cita žanra dzejoļa asprātīgi negaidītu, paradoksālu noslēgumu, prozā - negaidītu sižeta atrisinājumu (kā, piem., O’Henri novelēs). Nereti p. ir ...

Ēzopa valoda Dzejas vārdnīca
... baidījies izteikt savas domas tieši, tāpēc savas fabulas rakstījis aplinkus mājieniem. Tradicionāli ar Ē.v. apzīmē slēptu mājienu un alūziju literāros darbus, sk. alūzija I.Čaklā: “/V.Belševicas krājums “Gadu gredzeni”/ izsauc visniknākos ubrukumus dzejniecei, turklāt visaugstākajā LKP CK funkcionāru ...

Didaktiskā dzeja Dzejas vārdnīca
... raksturīga klasicismam (gan fabulās, gan citos žanros, kur gandrīz obligāti darbam cauri vijas morāliskā stīga, kā ir pareizi un kā nepareizi). D. dzejas formā sar. fr. klasic. N.Bualo Poētikas māksla . Sākot ar rom. d.dz. ātri iet mazumā un tiek uztverta sliktas lit-ras nozīmē ...

Alegorija Dzejas vārdnīca
... , neoklasic., soc. reāl.) dzejā. Fabulas žanrs veidots uz a. principa, saskaņā ar kuru zvēri iemieso noteiktus cilvēku tikumus un netikumus. Latv. dzejā a. iecienījis Vecais Stenders, Rainis, V.Plūdonis.

Brīvās vārsmas Dzejas vārdnīca
... , tāpēc tās plaši izmantotas fabulās. B.v., tāpat kā brīvā strofika, raksturīgas rom. tipa dzejai (piem., V.Plūdonim, F.Bārdam, K.Skalbem, Aspazijai, J.Akurateram, dažos posmos - arī Rainim): Ne stāvu zvaigznes nestāv ciet, 4 Viss iet, 1 Viss rit un riet, - 2 Kā, mīļo actiņ, tevim šķiet, 4 Vai mēs ...