Atbildes, kuras tu meklē

valde

Latviešu—lietuviešu vārdnīca
valde (gen. pl. valžu), valdyba
biedrības valde - draugijos valdyba
pagasta valde - valsčiaus valdyba
Rīgas domes valde - Rygos dūmos valdyba
valdība vyriausybė
pagaidu valdība - laikinoji vyriausybė
valdības iestādes - vyriausyb[inė]s įstaigos
valdījums teis. valdymas
ievest valdījumā - įvesti į valdymą
valdīt (~u, ~i, ~a, ~īja, ~īs), viešpatauti, valdyti
valdošā šķira polit.  - viešpataujanti (valdanti) klasė
valdīt kādā valstī - valdyti kurią nors valstybę
šeit valda stingra kārtība - čia viešpatauja griežta tvarka
valda uzskats, ka... - vyrauja pažiūra, kad...
mežā valdīja klusums - miške viešpatavo tyla
valdīt zirgus - valdyti arklius
zēns nemaz nav valdāms - berniukas visai nesuvaldomas
valdīt mēli - valdyti (laikyti) liežuvį
valdīt asaras - valdyti (sulaikyti) ašaras
valdīt dusmas - valdyti pyktį
valdīt pār sevi - susivaldyti

skaldi un valdi! - skaldyk ir valdyk!
valdītājs -a, valdovas
valdīties (~os, ~ies, ~ās, ~ījās, ~īsies), valdytis, susivaldyti
valdītkāre valdžios troškimas
valdītkārs -a, valdžios trokštantis -i
valdnieks ~niece (gen. pl. f. ~nieču), ir prk. valdovas ; tik m. viešpats
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009


Sinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu
Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

abonētSteidzami vajadzīgs vārda skaidrojums?
Meklē sinonīmus?
Uzdots dzejolis vai citāts no klasiķu darba?
Piemirsušies vēstures fakti?
Vēlies atpazīt putnu pēc tā dziesmas?
Jāiemācās tēmas mūzikas literatūrā?
Nepieciešami vizuālie materiāli par Latviju?

IZMANTO LETONIKA.LV!

Uzziņu gūšanai
Mācībām
Tulkošanai
Prezentāciju veidošanai

Pieprasītāko resursu statistika ŠEIT

Izglītības iestādēm

Ja skola abonē letonika.lv, tad skolotāji un skolēni izmanto visus resursus bez papildu maksas
Lasīt un mācīties var no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu: mobilā telefona, planšetes, datora
Mācībām nepieciešamo saturu var rādīt uz ekrāna, nodrošinot tā pieejamību visai auditorijai
Viss letonika.lv pieejamais saturs atbilstoši mācību priekšmetiem pieejams letonika.lv/macibas
Ienāc ar E-klase vai Mykoob
Noskaidro, vai Tava skola abonē letonika.lv
Piesaki letonika.lv abonementu vai izmēģinājumu skolai
Esi Latvijas Universitātes students vai mācību spēks?
Pieslēdzies caur LUIS vai jautā padomu: info-bibl@lu.lv│ 28623551

Abonēšanas iespējas

Izglītības iestādēm
Privātpersonām
Juridiskajām personām
Lietotāju atbalsts: letonika@tilde.lv│ 67605001 │ 22410872