Atbildes, kuras tu meklē

per

Lietuviešu—latviešu vārdnīca
pera prep. (ar ak.)
1.
pāri; pār; caur (vietas apzīmēšanai)
per tvorą - pāri sētai
važiuoti per Ųkmergę - braukt caur Ukmerģi
2.
pa (darbības objekta apzīmēšanai)
kirsti per ausį - sist (šaut) pa ausi
3.
pa; no (laika apzīmēšanai)
per karą - pa kara laiku; kara laikā
per laikų laikus - no laika gala
per dienų dienas - caurām dienām
per visą naktį - visu nakti; cauru nakti
4.
dēļ (iemesla apzīmēšanai)
per muses neužmigti - mušu dēļ neaizmigt
tik per tave taip atsitiko - tikai tevis dēļ tā notika
5.
caur; ar (veida apzīmēšanai)
šneka per nosį - runā caur degunu
juoktis per ašaras - smieties caur asarām
6.
ar; pa (starpniecības apzīmēšanai)
pranešti per radiją - paziņot pa radio
per vertėją susikalba - sarunājas (saprotas) ar tulka palīdzību (starpniecību)
7.
caur (attiecību apzīmēšanai)
jis tik per mane išsigelbėjo - viņš tikai caur mani izglābās; viņš tikai ar manu palīdzību izglābās
8.
par
nerasti geresnio žmogaus per jį - par viņu labāka cilvēka neatrast
būti per prižiūrėtoją - būt par uzraugu
per vilką nušauti - nošaut kā vilku (noturot par vilku)

per akis meluoti - acīs melot
kvailas per visą pilvą - dumjš kā zābaks
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009


per̃b part. par; pāri (mēram, normai)
kepurė per didelė - cepure par lielu
per dažnai - pārāk bieži
per ilgai - pārāk ilgi
per daug norėti - pārāk daudz gribēt
gauti per du šimtus latų - dabūt vairāk nekā divus simtus latu
kas per paukštis ten? - kas tas par putnu?
kas per naktis! - kas par nakti!
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009