Atbildes, kuras tu meklē
Hauzenberga-Šturma Edīte

valodniece (1901-1983)

Edītes Hauzenbergas-Šturmas darbi

Grāmatas

Hauzenberga-Šturma Edīte. Edītes Hauzenbergas Šturmas vēstules Jānim Rudzītim : 1946-1970 / Edīte Hauzenberga-Šturma ; [sakārt. O.Sprogere]. - [Losandželosa] : Ramave, 1991. - 476 lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Breņķe Ieva. Alvila Augstkalna dzīves gājums un personība : atceramies : [par valodnieku (1907-1940) un viņa traģiskās nāves apstākļiem : sakarā ar 100.dz.d.] / Ieva Breņķe ; tekstā fragm. no A.Augstkalna vēstulēm, bibliogrāfa Kārļa Egles (1887-1974), A.Augstkalna meitas Rūtas Augstkalnes, valodnieku Kārļa Draviņa (1901-1991), Edītes Hauzenbergas-Šturmas (1901-1983) un Veltas Rūķes-Draviņas (1917-2003) atmiņām un vēstulēm // Linguistica Lettica. - ISSN 1407-1932. - Nr.17 (2008), 219.-233.lpp.

Hauzenberga-Šturma Edīte. Edītes Hauzenbergas-Šturmas vēstules Jānim Rudzītim : [valodnieces (1901-1983) vēstules literatūrzinātniekam Jānim Rudzītim (1909-1970)] / Edīte Hauzenberga-Šturma // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2003), 180.-186.lpp.

Literatūra par Edīti Hauzenbergu-Šturmu

Grāmatas

Bankavs Andrejs. Valodniecība Latvijā : fakti un biogrāfijas : encikl. / Andrejs Bankavs, Ilga Jansone. - Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2010. - 326 lpp. - Saturā par: Edīte Hauzenberga-Šturma.

Kļaviņa Sarma. Latviešu valodas pētnieki : no klaušu laikiem līdz savai valstij : darbu izlase / Sarma Kļaviņa ; Latvijas Universitāte. Latviešu valodas institūts. - Rīga : RaKa, 2008. - 289 lpp. - Saturā: K.Mīlenbaha un J.Endzelīna vārdnīcas līdzautore Edīte Hauzenberga-Šturma.

Krēsliņš Jānis. Raksti / Jānis Krēsliņš ; sast. un piez. aut. Dace Lūse ; māksl. Valdis Villerušs. - 3.sēj. Laikmeta liecības. - Rīga : Valters un Rapa, 2008. - 339 lpp. - Saturā par: Edīte Hauzenberga-Šturma.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. - 739, [2] lpp. - Saturā par: Edīte Hauzenberga-Šturma.

100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā : encikl. / sast. un iev. sarakst. Ausma Cimdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2008. - 501 lpp. - Saturā: Edīte Hauzenberga-Šturma (1901-1983) / S.Kļaviņa.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Gūtmane Margita. "Viņas vārds būtu minams blakus manējam" (Jānis Endzelīns) : [par valodnieci Edīti Hauzenbergu-Šturmu (1901-1983) : sakarā ar vēstulēm literatūrzinātniekam Jānim Rudzītim (1909-1970)] / Margita Gūtmane // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2003), 178.-179.lpp.

Kļaviņa Sarma. Svētciema muižā dzimusī zinātniece : [par valodnieci Edīti Hauzenbergu-Šturmu (1901-1983)] / Sarma Kļaviņa // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.58 (2011, 21.maijs), 6.lpp.

Kļaviņš Pēteris. Kamēr vien būs interese par latviešu valodu : [par valodnieces Edītes Hauzenbergas-Šturmas (1901-1983) ieguldījumu latviešu valodniecībā : sakarā ar E.Hauzenbergas-Šturmas un arheologa Eduarda Šturma (1895-1959) arhīva mater. nodošanu Latvijas Akad. bibliotēkai] / Pēteris Kļaviņš ; ar Andra Sproģa pēcv. "Par autoru" // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.161 (2003, 14.nov.), 25.lpp.