Atbildes, kuras tu meklē
Blinkena Aina

Valodniece (1929-2017).

Literatūras saraksts

1. Dr. philol. h.c. Melita Stengrevica : bibliogrāfija / Rīga : LU Latviešu val. inst., 2002.

2. Konvencija par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos un tās protokoli / Rīga : BO valsts SIA "Vides projekti", 2002.

3. Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība : lokāmās vārdšķiras / Rīga : LU Latviešu val. inst., 2002.

4. Latviešu valodas dialektu atlants : leksika / Rīga : Zinātne, 1999.

5. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā Rīga : Latvijas Republikas Valsts valodas centrs, 1999

6. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca : aptuveni 1500 terminu latviešu, angļu, vācu un krievu val. / Rīga : Zvaigzne ABC, 2000

7. Savā zemē - savu valodu! : Latvijas iedzīvotāju 1988.g. rakstītās vēstules, pieprasot latviešu valodai valsts valodas statusu / Rīga : Vieda, 1999

8. Поляков, Георгий. Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība : skaidrojošā vārdnīca / Rīga : [LR Patentu valde], 1999.

9. Blinkena, Aina. Latvijas dalībai Eiropas Savienībā es neredzu alternatīvu : [saruna ar valodnieci] / Aina Blinkena ; pierakst. Jānis Ūdris // Latvijas Vēstnesis. – ISSN 1407-0391. – Nr.114 (2003, 15.aug.), [1.], 18.lpp.

10. Blinkena, Aina. Velta Rūķe-Draviņa : [valodnieces un folk., Latvijas Zinātņu akad. ārzemju locekles (1917-2003) piemiņai] / Aina Blinkena // Karogs. – ISSN 0132-6295. – Nr.6 (2003), 234.-236.lpp.

11. Blinkena, Aina. Sulainais dzīvības koks : Kārlim Mīlenbaham – 150 : [par latviešu valodnieku (1853-1916)] / Aina Blinkena // Latvijas Luterānis. – ISSN 1407-5067. – Nr.9 (2003, 3.maijs), 13., 15.lpp.

12. Blinkena, Aina. Nedēļas skats : [par pensionāru stāvokli Latvijā : stāsta emeritētā prof.-valodn., Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēd. vietn., "Brīvās pēcpusdienas kluba" prezidente] / Aina Blinkena, Aina Verze, Dagnija Brūvere // Domas. – (2000, 20.okt.), 5.lpp.

13. Blinkena, Aina. Kompromiss latviešu valodas frontē : [sakarā ar noteik. par Valsts val. likuma piemērošanu : saruna ar val. spec. A.Blinkenu un I.Druvieti] / Aina Blinkena, Ina Druviete // Lauku Avīze. – (2000, 24.aug.), 5.lpp.

14. Blinkena, Aina. Pastāvēs, kas pārvērtīsies : (latv. jaunā ortogr. 90 gados). – Kopsav. angļu // Linguistica Lettica. – Nr.7 (2000), 258.-288.lpp.

15. Blinkena, Aina. Valodniecība Rīgas Latviešu biedrībā : [par biedrības lomu latv. val. izpētē].– Kopsav. vācu // Linguistica Lettica. – Nr.6 (2000), 5.-20.lpp.

16. Blinkena, Aina. LAISA viesojas Dauderos : [par Latvijas Akadēmiski izglītoto sieviešu apvienības (LAISA) Latvijas kult. muzeja "Dauderi" apmeklējumu] / Aina Blinkena, Emīlija Gudriniece // Zinātnes Vēstnesis. – (2000, 18.dec.), 4.lpp.

17. Blinkena, Aina. Kā latviešu valoda aizsargāta : [par latv. val. dažādos vēst. posmos] // Lauku Avīze. – (2000, 8.janv.), 12.lpp. – (Mājas Viesis).

18. Blinkena, Aina. Humanitārā izglītība un latviešu valoda. – Kopsav. angļu // Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. – 2000. – 624.sēj. – 5.-16.lpp.

19. Blinkena, Aina. Par valodu lietošanas dilemmu Latvijā : [Sakarā ar Inetas Ziemeles rakstu "Par valodas lietošanas dilemmu Latvijā : kur pienākums, kur nepieciešamība" 4.febr. u.c. publ.] // Latvijas Vēstnesis. – (1999, 10.febr.), 3.lpp.

20. Blinkena, Aina. Valodu un sauli nedrīkst apturēt : [par latv. val. Latvijā : saruna ar Latvijas ZA akad., valodn., prof., habil. filol. Dr. A.Blinkenu] / pierakst. D.Terzena // Lauku Avīze. – (1999, 4.sept.), 9.lpp. – (Mājas Viesis).

21. Blinkena, Aina. Paliksim nomodā par savu valodu! : [sakarā ar Valsts val. likumu Latvijā] // Zinātnes Vēstnesis. – (1999, 6.dec.), 2.lpp.

22. Blinkena, Aina. Latviešu jaunās ortogrāfijas 90 gadi // Literatūras Avīze. – (1999, maijs), 34.-35.lpp.

23. Blinkena, Aina. Latviešu valoda atjaunotā Latvijā : [par val. attīstības tendencēm] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – 1999. – 53.sēj., Nr. 1/2/3. – (Sociālās un humanitārās zinātnes A daļa ) // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – 63.-66.lpp.

24. Blinkena, Aina. Latviešu valoda Eiropā : [par Eiropas valstu valodnieku sesiju Maltā] // Zinātnes Vēstnesis. – (1999, 24.maijs), 2.-3.lpp.

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Kalendārs bibliotēkām 2004. gada III ceturksnī. Par izdevumu atbild M. Jurciņa.