Atbildes, kuras tu meklē
Austriņš Antons

rakstnieks (1884-1934)

Antona Austriņa darbi

Grāmatas

Austriņš Antons. Cīruļu putenis : laika vērojums / Antons Austriņš. - [Veiverlija] : Latvju grāmata, 1970. - 178 lpp.

Austriņš Antons. Garā jūdze : romāns-hronika 4 grāmatās / Antons Austriņš. - [Mineapole] : Tilts, 1973-1975. - 2 sēj.

Austriņš Antons. Puiškans : [tēlojumu krāj.] / Antons Austriņš ; [il. E.Alberga ; J.Sudrabkalna priekšv.]. - Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1959. - 375 lpp. : il.

Austriņš Antons. Pušelnieki : stāsti un noveles / Antons Austriņš. - [Mineapole] : Tilts, 1963. - 197, [2] lpp.

Austriņš Antons. Saules grieži : dzeja / Antons Austriņš ; [sast. un priekšv. aut. Ojārs Zanders ; Anša Cīruļa il.]. - Rīga : Liesma, 1979. - 151 lpp. : il.

Austriņš Antons. Sirmā stunda : izlase / Antons Austriņš ; [sakārt. un priekšv. aut. Edgars Damburs ; māksl. Tenis Grasis]. - Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1960. - 517, [1] lpp., [16] lp. il.

Austriņš Antons. Sirmā stunda : noveles un stāsti / Antons Austriņš. - [Mineapole] : Tilts, 1972. - 285, [3] lpp.

Literatūra par Antonu Austriņu

Grāmatas

Antons Austriņš : darbi, dzīve, personība : (arī Fr.Airētājs, Herolds, Andžs Andžadēls, Fra, Fra Diavols, Kr.Beizīters), 1884.31.I Vecpiebalgas Kaikašos-1934.17.IV Rīgā / [sast. un teksta aut. M.Cīrule ; fotoatt. no A.Austriņa Kaikašu muzeja fondiem]. - [Cēsis] : Cēsu muzeju apvienība, 1994. - 55 lpp. : il.

Ikviens mēs zvaigzni sevī nesam : Antons Austriņš - pazīstamais un nezināmais : rakstu

krāj. / [sast. Alīna Romanovska]. - Rīga : Pils, 2006. - 132, [2] lpp., [1] lp. krās. iel. : il.

Kraujiņš Kārlis. No atmiņu skrīņa : kultūrvēsturiskas atceres un apceres / Kārlis Kraujiņš. - Rīga : Liesma, 1973. - 148 lpp. - Saturs: Rūdolfs Blaumanis ; Antons Austriņš ; Linards Laicens ; Kārlis Štrāls ; Kārlis Krūza ; Dace Akmentiņa ; Jāzeps Vītols ; Jānis Zālītis ; Alfrēds Kalniņš ; Fjodors Gladkovs ; Konrāds Jokums ; Alvils Ceplis ; Ernests Birznieks-Upītis ; Augusts Baltpurviņš ; Rūdolfs Egle ; Anna Brigadere ; Jānis Mednis-Medenis ; Antons Birkerts ; Jānis Misiņš ; Eduards Smiļģis ; Elīna Zālīte ; pats autors ; Jānis Grots ; un citi.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Bērsons Ilgonis. Cenzoru zīmuļi, kameru durvis, šāvēju lodes : no rakstnieku represiju hronikas : [par Kārli Skalbi (1879-1945), Jāni Akurateru (1876-1937), Antonu Austriņu (1884-1934), Raini (1865-1929) un Aspaziju (1865-1943) 1905.-1906.g.] / Ilgonis Bērsons // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2005, dec.), 99.-109.lpp.

Briedis Raimonds. Grāmata par Austriņu : [par Ikviens mēs zvaigzni sevī nesam : Antons Austriņš - pazīstamais un nezināmais : rakstu krāj. / sast. un iev. sarakst. Alīna Romanovska. - Rīga : Pils, 2006. - 132, [2] lpp., [1] lp. krās. ģīm.] / Raimonds Briedis // Letonica. - ISSN 1407-3110. - [Nr.]15 (2007), 242.-244.lpp.

Burima Maija. Ikviens mēs zvaigzni sevī nesam : [par rakstnieka Antona Austriņa (1884-1934) 120.dz.d. velt. t.p. nos. zin. semināru Vecpiebalgā (Cēsu raj.)] / Maija Burima, Alīna Romanovska // Humanitāro Zinātņu Vēstnesis / Daugavpils Universitāte. - ISSN 1407-9607. - ISBN 9984-29-010-7. - 6.[laid.] (2004), [109.]-111.lpp.

Cīrule Maruta. "Kaikaši" 2004.gadā : [par Antona Austriņa muzeju Vecpiebalgā (Cēsu raj.)] / Maruta Cīrule // Vecpiebalgas Ziņas. - Nr.2 (2005, febr.), 3.lpp.

Cīrule Maruta. Nu vairs neesam uz smiltīm! : [par Antona Austriņa piemiņas muzeja "Kaikaši" Vecpiebalgas pagastā (Cēsu raj.) akreditāciju] / Maruta Cīrule // Muzeju Vēstnesis. - ISSN 1407-2637. - Nr.8/9 (2004, aug./sept.), 5.lpp.

Feldmane Sarmīte. Meklē Piebalgu Austriņa darbos : [par rakstnieku Antonu Austriņu (1884-1934)] / Sarmīte Feldmane ; tekstā stāsta rakstnieka memoriālā muzeja "Kaikaši" Vecpiebalgā (Cēsu raj.) vad. Maruta Cīrule // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.130 (2004, 24.aug.), 5.lpp.

Griškeviča Una. Rakstnieka Antona Austriņa niere aplūkojama izstādē : [sakarā ar Paula Stradiņa medicīnisko preparātu un mulāžu restaurēto kolekciju Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas inst.] / Una Griškeviča // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - ISSN 1407-4931. - Nr.29 (2003, 4.febr.), 6.lpp.

Lūse Dace. Latvieši Eiropā jeb Roma latviešu literātu un mākslinieku likteņos un darbos : [par Romas atveidojumu rakstnieku Jāņa Poruka (1871-1911), Jāņa Jaunsudrabiņa (1877-1962), Zentas Mauriņas (1897-1978), Antona Austriņa (1884-1934), Jāņa Akuratera (1876-1937), Linarda Laicena (1883-1938), dramaturga Mārtiņa Zīverta (1903-1990), māksl. Niklāva Strunkes (1894-1966), Ojāra Jēgena (1924-1994) u.c. daiļradē] / Dace Lūse // Akadēmiskā Dzīve. - ISSN 0516-3145. - Nr.42 (2005/2006), 40.-48.lpp.

Nagle Gunita. Sejas un vārdi : [par dzejnieku un rakstnieku Aspazijas (1865-1943), Raiņa (1865-1929), Jāņa Akuratera (1876-1937), Antona Austriņa (1884-1934) un Kārļa Skalbes (1879-1945) dalību 1905.g. revolūcijā] / Gunita Nagle // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.10 (2005, 13.janv.), 10.-11.lpp. - (Piel. "1905").

Repele Laura. Daugavpils Universitāte izveidojusi rakstu krājumu par Antonu Austriņu : [par pēc literāta (1884-1934) 120.dz.d. velt. konf. mater. izveidoto rakstu krāj. "Ikviens mēs zvaigzni sevī nesam: Antons Austriņš - pazīstamais un nezināmais" : sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem] / Laura Repele // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.90 (2006, 21.nov.), 10.lpp.

Romanovska Alīna. Antons Austriņš latviešu literatūras kritikā : [par rakstnieka (1884-1934) daiļrades analīzi] / Alīna Romanovska // Humanitāro Zinātņu Vēstnesis / Daugavpils Universitāte. - ISSN 1407-9607. - ISBN 9984-29-010-7. - 9.[laid.] (2006), [17.]-29.lpp.

Romanovska Alīna. Latgale Antona Austriņa prozā / Alīna Romanovska // Humanitāro Zinātņu Vēstnesis / Daugavpils Universitāte. - ISSN 1407-9607. - ISBN 9984-29-010-7. - 6.[laid.] (2004), [42.]-54.lpp.

Romanovska Alīna. Latviešu un prūšu dievību semiotika Antona Austriņa prozā / Alīna Romanovska // Letonica. - ISSN 1407-3110. - [Nr.]13 (2005), 172.-185.lpp.

Romanovska Alīna. S.Pšibiševska teksts A.Austriņa prozā : [par poļu rakstnieka Staņislava Pšibiševska (1868-1927) un latviešu rakstnieka Antona Austriņa (1884-1934) daiļrades tuvību] / Alīna Romanovska // Literatūrzinātne un folkloristika. Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas. - ISSN 1407-2157. - ISBN 9984-770-94-X. - (2005), [94.]-99.lpp. - (Latvijas Universitātes raksti ; 681.sēj.).

Rusmanis Sigurds. Viņi dzimuši Vecpiebalgā : [Cēsu raj. : par Rūdolfu Ābeltiņu (1897-1967), Pēteri Āboltiņu (1889-1919), Jāni Akmeni (1886-1982), Hermani Albatu (1879-1942), Jāni Valentīnu Andriksonu (1912-1967), Antonu Austriņu (1884-1934), Augustu Aperjotu (1891-1922), Antonu Avenu (1884-1977)] / Sigurds Rusmanis // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.131 (2006, 23.aug.), 3.lpp. - (Piel. "Novadnieks").

Vasmanis Daumants. Pagātne mūsdienu paēnā : [par Cēsu raj. muzejiem: Cēsu Vēst. un mākslas muzeju, Livonijas ordeņa Cēsu pils drupām, Ungurmuižu Raiskuma pag., Āraišu ezerpili, Eduarda Veidenbauma memor. muzeju "Kalāči" Liepas pag., Brāļu Kaudzīšu memor. muzeju "Kalna Kaibēni", Kārļa Skalbes memor. muzeju "Saulrieti", Antona Austriņa memor. muzeju "Kaikaši" Vecpiebalgas pag.] / Daumants Vasmanis ; tekstā stāsta arheol. Jānis Apals, muzeju direkt. Baiba Šulce, Anda Vilka, Jānis Krieviņš, Jānis Polis, Līva Grudule, Cēsu Tūrisma inform. centra vad. Mārtiņš Malcenieks // Māksla Plus. - ISSN 1407-1886. - Nr.5 (2002, okt./nov.), 10.-14.lpp.

Volkova Līvija. "Rakstnieks nesa lielo ieskandinājumu laikmetam" : [par rakstniekiem Kārli Skalbi (1879-1945), Jāni Akurateru (1876-1937), Antonu Austriņu (1884-1934) tautas otrās atmodas - 1905.g. priekšrevolūcijas un revolūcijas laikā] / Līvija Volkova // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2005, dec.), 76.-98.lpp.