Atbildes, kuras tu meklē
Aspazija

dzejniece (1865-1943)

Aspazijas darbi

Grāmatas

Aspazija. Aspazija : lirika / Aspazija ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 94, [1] lpp. - (Lirika).

Aspazija. Dzejas izlase / Aspazija ; sakārt. Lolija Vēze ; māksl. Uldis Gulbis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 159, [1] lpp. - (Vajadzīga grāmata).

Aspazija. Kad meklē dvēseli... : Aspazijas atziņas / sakārt. Saulcerīte Viese ; māksl. Inārs Helmuts. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. - 109, [1] lpp. : il., ģīm. - Tas pats izd. 1992. un 1991.g.

Aspazija. Nebēda : dzejolīši [bērniem] / Aspazija ; sakārt. Kristīne Skrīvele ; il. Inga Briede ; māksl. Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2001]. - 47, [1] lpp. : il. - (Skolas bibliotēka. Sprīdi pa sprīdim).

Aspazija. Vaidelote ; Sidraba šķidrauts : [lugas] / Aspazija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 194, [2] lpp. - (Vajadzīga grāmata).

Aspazija. Vientulības krāsa : dzeja / Aspazija ; sast. Agita Zariņa. - Rīga : Jumava, 2004. - 186, [1] lpp. - (Saules zīmē).

Aspazija. Zila debess zelta mākoņos : izlase : māc. līdz., 7-12 gadi / Aspazija ; veid. Kristīne Skrīvele ; māksl.: Aiva Žūriņa, Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 110, [2] lpp. : krās. il. - (Skolas bibliotēka. Sprīdi pa sprīdim).

Dzeja kopkrājumos

Draiski dzejolīši : [krāj. bērniem] / sakārt. Gundega Sēja ; māksl. Ieva Maurīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 192 lpp. : krās. il. - Aut. lokā: Aspazija.

Latvijai : [patriotiskās lirikas krāj.] / sakārt. un red.: Lolija Soma, Zaiga Lasenberga ; māksl. Māra Alševska. - 2.izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 79, [1] lpp. - Aut. lokā: Aspazija.

Lielā Ziemassvētku skaitāmgrāmata : eglītes vakaru repertuārs / sast. Jāzeps Osmanis ; māksl. Gunārs Krollis. - Rīga : Annele, [2000]. - 366, [1] lpp. : il. - Aut. lokā: Aspazija.

Mana Latvija : patriotiskā dzeja / sast. Ieva Trezūne ; māksl. Agate Apkalne. - Rīga : Jumava, 2004. - 78, [1] lpp. - Aut. lokā: Aspazija.

Pazīstamāko latviešu dzejoļu simts : [krāj.] / sast. Raimonds Briedis ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2004. - 159 lpp. - Aut. lokā: Aspazija.

Piparkūkas : receptes, Ziemassvētku stāsti un dzejoļi / sast. Ilze Jākobsone ; il. Ligita Linmeiere ; māksl. Solvita Ozola. - Rīga : Nordik, 2003. - 127 lpp. : il. - Aut. lokā: Aspazija.

Rainis Jānis. Трикольоровое сонце / [Райніс та Аспазія] ; ідея й концепція видання, упорядкування, передмова і переклад українською та грузинською мовами Рауля Чілачави = Trejkrāsainā saule / Rainis un Aspazija ; izdevuma idejas, koncepcijas un priekšv. aut., tulk. ukraiņu un gruzīnu val. Rauls Čilačava. - Rīga : Hekate, 2007. - 203, [4] lpp., [16] lpp. iel. : il., portr.

Raiņa traģēdija "Jāzeps un viņa brāļi" laikmetu un viedokļu krustpunktos : rakstu krāj. / sast. Astrīda Cīrule. - Rīga : Pils, 2004. - 181, [1] lpp., [4] lp. il., ģīm., faks. - Saturā: Jāzepa sapņi: [dzejolis] / Aspazija.

Rīga ūdenī : latviešu dzejas izlase = Riga im Wasser : Auswahl Lettischer Lyrik / sast. Gundega Zēhauza ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Tapals, 2004. - 375 lpp. - Aut. lokā: Aspazija.

Rūķīša dziesmas : [dzejoļi bērniem] / sast. Līga Loļa ; Lindas Annas Raisteres zīm. ; Vitas Lēnertes māksl. noform. - Rīga : Jumava, 2007. - 58, [6] lpp. : krās. il. - Aut. lokā: Aspazija.

Ziemassvētki sabraukuši... : dzejoļi / sast. Inta Kalniņa ; Ilgoņa Riņķa vāka noform. - Rīga : Avots, 2008. - 95 lpp. - Aut. lokā: Aspazija.

Ziemassvētku apsveikumi un vēlējumi / sast.: Indra Andersone, Inta Kalniņa ; māksl. Ilgonis Riņķis. - Rīga : Avots, 2005. - 301 lpp. - Aut. lokā: Aspazija.

Ziemassvētku noskaņai : [dzejoļu krāj.] / sast. Asja Ziediņa. - Rīga : Rasa, 2005. - 159, [1] lpp. - Aut. lokā: Aspazija.

Literatūra par Aspaziju

Grāmatas

Amoliņa B. Aspazija - spēks un daiļums un mūžam nerimstošs gars / B.Amoliņa ; [Gunāra Krauzes fotoreprod. un fotogr.]. - Rīga : Avots, 1990. - 206 lpp. : il.

Aspazija. Rainis. Māja : raksti, apceres, dzeja / sakārt. Gaida Jablovska. - Rīga : Garā pupa, 2004. - 158, [1] lpp., [4] lp. il., ģīm.

Butevica Mudīte. Aspazija : māc. līdz. / Mudīte Butevica ; Spīdolas sk. ; Daigas Brinkmanes il. - [Rīga] : Izglītība, 1993. - 43 lpp. : il. - (Ceļvedis latviešu klasiskajā literatūrā).

Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju... : Aspazija un Rainis šodienas skatījumā : rakstu krāj. / sast.: Astrīda Cīrule, Gundega Grīnuma ; māksl. Kaspars Perskis. - Rīga : Pils, 2007. - 189, [1] lpp., [8] lpp. il., ģīm., faks.

Grīnuma Gundega. Piemiņas paradoksi : Raiņa un Aspazijas atcere Kastanjolā / Gundega Grīnuma. - Rīga : Karogs, 2009. - 767 lpp. : il., ģīm., faks.

Jaunākā latviešu literatūra, 2003 un 2004 : rakstu krāj. / dizains: Dainis Banders ; Gunāra Krauzes vāka foto. - Rīga : Garā pupa, 2005. - 106 lpp. - (Rakstnieku sērija). - Saturā: Dzīve pārvērtās dzejā: [par Raini un Aspaziju] / Saulcerīte Viese.

Makoni Kjāra. Sarkanā komēta : kādas tikšanās hronika : [par Aspaziju] / Kjāra Makoni ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Karogs, 2004. - 157, [1] lpp.

Rainis un Aspazija : da Castagnola per la libertà = no Kastaņolas uz brīvību = from Castagnola towards liberty / a cura di Margherita Albisetti, Antonio Gili. - Lugano : Edizioni Città di Lugano : Archivo storico, 2006. - 304 lpp. : il.

Robežas : Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici = Borders : Rainis and Aspazija between Latvia and Switzerland / Pauls Bankovskis, Vita Matīsa, Baņuta Rubesa, Nora Ikstena. - Rīga : Neputns, 2006. - 223 lpp. : il., ģīm.

Sieviete Latvijas vēsturē : rakstu krāj. / sast. Kaspars Zellis ; vāka dizains Arnis Čakstiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2007. - 175 lpp. : il., ģīm., tab. - Saturā: Rainis un Aspazija: izskaņa / Aivars Stranga.

100 ievērojamākās sievietes / sast. Edvīns Spriņģis ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Aplis, [2005]. - 326, [1] lpp. : ģīm. - Saturā: Aspazija.

100 Latvijas personību / tekstu aut. un sast. Pēteris Apinis ; māksl. Guntars Sietiņš. - Rīga : Nacionālais apg., 2006. - 227 lpp. : il., ģīm., faks. - Saturā: Aspazija.

100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā : encikl. / sast. un iev. sarakst. Ausma Cimdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2008. - 501 lpp. : il., ģīm., faks. - Saturā: Aspazija (1865-1943) / R.Dobrovenskis.

Viese Saulcerīte. Mūžīgie spārni : stāstījums par Aspazijas dzīvi / Saulcerīte Viese ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Jaunā Daugava, 2004. - 455, [1] lpp. : ģīm., faks. - (Slavenu cilvēku likteņi).

Zenta Mauriņa Eiropas tautu kultūru dialogā : Letonikas 2. kongresa sekcijā "Zentai Mauriņai 110. Latviešu rakstniecība Eiropas tautu kultūru dialogā" (2007.g. 30.-31.okt.) nolasītie ziņojumi : studentu un skolu jauniešu ziņojumi un radošie darbi konferencē "Zenta Mauriņa un mūsdienas" (2007.g. 24.okt.) = Zenta Mauriņa in the European dialogue of cultures = Zenta Mauriņa im kulturdialog mit den volkern Europas / sast.: Ausma Cimdiņa, Laura Kalinka ; māksl. Inese Rutkovska. - Rīga : Drukātava, 2007. - 345 lpp. : ģīm. - Saturā: Divu rakstnieču saskarsmes reminiscences jeb Aspazija Zentas Mauriņas redzējumā / Edgars Mucenieks.

Daiļrades vērtējums

Aspazija un Rainis šodienas skatījumā : literatūrzinātnisku rakstu krāj. / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. ; sast. Gundega Grīnuma ; māksl. Dina Dzelme. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. : Zinātne, 2004. - 206, [1] lpp. : il.

Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva-20.gs. sākums : antoloģija / sast., zin. red. Ella Buceniece. - 1.d. - Rīga : RaKa, 2005. - viii, 532 lpp., [4] lpp. ģīm. : ģīm., tab. - Saturā: Modernitātes un universālisma idejas: Aspazija / E.Buceniece.

Kultūras krustpunkti : Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krāj. / Latvijas Kultūras akadēmija ; sast., atb. red. Juris Urtāns. - 2.laid. - Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija : Mantojums, 2006. - 383 lpp. : il., diagr., tab. - Saturā: Ragana Aspazijas dramaturģijā / Zane Šiliņa.

Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Studentu zinātniskie raksti / sast.: Ieva Ozola, Edgars Lāms ; Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Latviešu valodas katedra, Literatūras katedra. - 5. Filoloģija. - Liepāja : LPA, 2001. - 134 lpp. : tab. - Saturā: Vēsturiskā Aspazija un varones interpretācija Aspazijas drāmā "Aspazija" / Zanda Fonarčuka.

Literatūra un kultūra : process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krāj. / galv. red. Maija Burima ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Latviešu literatūras un kultūras katedra. - 7. - Daugavpils : Saule, 2006. - 359 lpp. : il., tab. - Saturā: Simbolisma un jūgendstila iezīmes Aspazijas dzejā / Ilze Knoka.

Literatūra un kultūra : process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krāj. / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Latviešu literatūras un kultūras katedra. - 5. - Daugavpils : Saule, 2004. - 405 lpp. : tab. - Saturā: Trimda Aspazijas dzejā / Ilze Knoka.

Platforma : Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krāj. / sast. Jolanta Upeniece ; māksl. Ināra Jēgere. - Rīga : Zinātne, 2003. - 166, [1] lpp. : diagr. - Saturā: Romantiskā ironija kā Aspazijas dzejas laiktelpas izteicēja / Ilze Knoka.

Rīgas starptautiskā hellēnistikas konference. Hellēņu mantojums : Rīgas 2. starptautiskās hellēnistikas konferences materiāli / Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas nodaļa. Hellēnistikas centrs ; sast. un iev. sarakst.: Ojārs Lāms, Ilze Rūmniece. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 207 lpp. : diagr., tab., karte. - Saturā: Grieķu mitoloģijas motīvi Aspazijas dzejā / Ilona Miezīte.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Dzenīte Rūta. Aspazijas mirdzēšanas laiks : [par dzejnieci (1865-1943)] / Rūta Dzenīte // Jaunā Gaita (Toronto). - ISSN 0448-9179. - 54.gadagāj., Nr.3 (2009, sept.), 22.lpp.

Jablovska Gaida. Aspazijas dzimšanas diena : [par dzejnieces (1865-1943) dzimšanas dienas svinēšanu 1928.g. martā un zin. konf. Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā 2008.g. 15.martā] / Gaida Jablovska // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2008, apr.), 182.-183.lpp.

Kleins Ivars. Mīlas rūgtā pēcgarša : [par dzejnieci Aspaziju (1865-1943)] / Ivars Kleins ; tekstā stāsta rež. Viktors Jansons, psihoterapeits Viesturs Rudzītis, literatūrzinātniece Gundega Grīnuma // Leģendas. - ISSN 1691-421X. - Nr.10 (2009, okt.), 72.-[83.]lpp. : ģīm.

Sprūde Viesturs. 1943.gada 5.novembris : [sakarā ar dzejnieces Aspazijas (1865-1943) nāves 65.gadadienu] / Viesturs Sprūde ; tekstā dzejnieces Veronikas Strēlertes (1912-1995) izteikumi // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.303 (2008, 5.nov.), 2.lpp. : ģīm.

Vāvere Vija. "Manu mīļo rožsmaržiņ..." : [par dzejnieka Raiņa (1865-1929) vēstulēm no izsūtījuma Slobodskā (Krievija) dzīvesbiedrei Aspazijai (1865-1943) Rīgā] / Vija Vāvere ; tekstā fragm. no Raiņa vēstulēm ; pēc Raiņa un Aspazijas vasarnīcas muzeja vad. Astrīdas Cīrules inform. // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.19 (2008, 12./25.sept.), [12.]-13.lpp. : ģīm.

Zālītis Jānis. Cik reižu dzimusi Aspazija? : [par dzejnieces (1865-1943) dzimšanas gada precizējumu] / Jānis Zālītis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2008, maijs), 125.-128.lpp.

Piemiņas vietu izveide un saglabāšana

Austruma Ilze. Aspazijas māja - Jūrmalas visšaurākajā vietā : [par dzejnieces (1865-1943) māju - valsts nozīmes arhitektūras un vēstures pieminekli] / Ilze Austruma // Jūrmalas Nedēļa. - ISSN 1691-4015. - Nr.2 (2008, 14./20.janv.), 9.lpp.

Dzenīte Rūta. "Sapnis pavasara naktī" : [par dzejnieces Aspazijas (1865-1943) piemiņas saglabāšanu Jūrmalā] / Rūta Dzenīte, Ārija Vanaga // Jūrmalas Ziņas. - Nr.10 (2009, 18.marts), 3.lpp. : ģīm.

Grīnuma Gundega. Dumpis uz RAPK kuģa un kāda sapņa sabrukums : [par domstarpību saasināšanos prof. Kārļa Dzelzīša (1892-1982) vadītās dzejnieku Raiņa un Aspazijas pieminekļa komitejas darbībā 1969.g.] / Gundega Grīnuma // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.8 (2007, aug.), 136.-148.lpp. : ģīm.

Grīnuma Gundega. Jūs mums - pieminekli, mēs jums - muzeju Kastaņolā : [par Raiņa un Aspazijas pieminekļa komitejas priekšsēd. Kārļa Dzelzīša (1892-1982) un Raiņa un Aspazijas fonda domstarpībām dzejnieku piemiņas iemūžināšanā] / Gundega Grīnuma // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.3 (2007, marts), 163.-176.lpp.

Grīnuma Gundega. Kastaņolas cinītis gāž lielu vezumu : [par dzejnieku Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) pieminekļa Šveicē lietas vēsturi] / Gundega Grīnuma ; vēstuļu tekstus no itāliešu val. tulk. Dace Meiere // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2007, nov.), 159.-175.lpp.

Grīnuma Gundega. "Mēs ar visu mūsu pagātni" un pieminekļa augšāmcelšanās Kastaņolā : [par dzejnieku Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1965-1943) pieminekļa tapšanas vēsturi trimdas vietā Šveicē] / Gundega Grīnuma // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2007, dec.), 125.-139.lpp.

Grīnuma Gundega. Par mata tiesu no izraidīšanas : [par dzejnieku Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) piemiņai iecerētā monumenta (tēln. Jānis Plāte) trimdas vietā Kastaņolā (Šveice) neatbilstību vietējās pašvaldības priekšstatiem un interesēm un Raiņa un Aspazijas pieminekļa fonda priekšsēd. Kārļa Dzelzīša (1892-1982) nesekmīgo cīņu par ieceres īstenošanu] / Gundega Grīnuma // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.7 (2007, jūl.), 156.-164.lpp.

Grīnuma Gundega. Par mazu latviešiem, par lielu Kastaņolai : [par Raiņa un Aspazijas pieminekļa komitejas trimdā rīkoto pieminekļa metu konkursu 1967.g. dzejnieku piemiņas saglabāšanai trimdas vietā Šveicē] / Gundega Grīnuma // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.6 (2007, jūn.), 142.-160.lpp.

Grīnuma Gundega. "Vai panāca ko manas cīņas?" : [par Raiņa un Aspazijas fonda un Raiņa un Aspazijas pieminekļa komitejas centieniem iemūžināt dzejnieku piemiņu Kastaņolā (Šveice)] / Gundega Grīnuma // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2007, febr.), 139.-155.lpp.

Jablovska Gaida. Marts Aspazijas un Raiņa mājā : [par dzejnieces (1865-1943) daiļradei velt. zin. konf. Baznīcas ielā 30] / Gaida Jablovska // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2007, apr.), 182.-184.lpp.

Jablovska Gaida. Viesi Raiņa un Aspazijas mājā : [par Kirovas apgabala (Krievija) delegācijas vizīti dzejnieku mājā Rīgā un vasarnīcā Jūrmalā] / Gaida Jablovska // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.3 (2007, marts), 190.-191.lpp.

Kapers Kārlis. Skulptūru izvēle... Jūrmalas gaumē : [par tēlnieces Artas Dumpes dzejniecei Aspazijai (1865-1943) veltītās piemiņas zīmes uzstādīšanas problēmām pie dzejnieces mājas Dubultos (Jūrmala)] / Kārlis Kapers // Jūrmalas Nedēļa. - ISSN 1691-4015. - Nr.2 (2009, 16./22.janv.), 6.-7.lpp.

Leimane Agija. Vieta, kur "Apvārsnim no gredzena pati visuskaistākā, lielā pērle izkritusi" (Aspazija) : [par Vinetas Saulītes ģimenes māju Rīgā, Dīķu ielā 11, kur kādreiz dzīvojuši dzejnieki Rainis (1865-1929) un Aspazija (1865-1943)] / Agija Leimane ; tekstā stāsta V.Saulīte // Mans Nams ir Mana Pils. - ISSN 1691-4104. - Nr.6 (2007, okt.), [18.]-21.lpp. : ģīm.

Piemineklis Aspazijai vēl gaida savu kārtu : [par tēlnieces Artas Dumpes veidoto pieminekli dzejniecei (1865-1943)] / tekstā stāsta biedrības "Aspazijas mantojums" priekšsēd. Rūta Dzenīte ; mater. sagat. Ilona Noriete // Jūrmalas Nedēļa. - ISSN 1691-4015. - Nr.45 (2008, 24./30.nov.), 8.lpp. : ģīm.

Radovics Viesturs. Aspazijai domātie kaķi nonāk pie Vaikules : [par tēlnieka Jāņa Bārdas veidoto kaķu skulptūrām dzejnieces muzejam Dubultos (Jūrmala) : sakarā ar skulptūru atrašanos dziedātājas Laimas Vaikules vasarnīcā] / Viesturs Radovics // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.192 (2007, 18.aug.), 4.lpp.

Radovics Viesturs. Aspaziju Jūrmalā beidzot pagodinās ar pieminekli : [par tēlnieces Artas Dumpes topošo pieminekli "Aspazija ar mīļo runci"] / Viesturs Radovics ; tekstā stāsta biedrības "Aspazijas mantojums" priekšsēd. Rūta Dzenīte // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.96 (2008, 24.apr.), 7.lpp. : ģīm.

Tēlniece Arta Dumpe veido pieminekli Aspazijai : [par dzejnieces (1865-1943) mājai Dubultos (Jūrmala) paredzētā pieminekļa tapšanu un tēlnieci Artu Dumpi] / tekstā stāsta biedrības "Aspazijas mantojums" priekšsēd. Rūta Dzenīte, A.Dumpe, literatūrzinātnieks Viktors Ivbulis ; mater. sagat. Ilona Noriete // Jūrmalas Nedēļa. - ISSN 1691-4015. - Nr.22 (2008, 2./8.jūn.), 8.lpp. : ģīm.

Recenzijas

Cīrule Astrīda. Piemiņas paradoksi : [par Gundegas Grīnumas grām. "Piemiņas paradoksi: Raiņa un Aspazijas atcere Kastanjolā" (Rīga : Karogs, 2009)] / Astrīda Cīrule // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.32 (2009, 21./28.aug.), 9.lpp.

Forstmanis Krišs. Rainis un Aspazija - Ukrainā un Gruzijā : [par Ukrainas vēstnieka LR Raula Čilačavas veidotās dzejnieku trilingvas (ukraiņu, gruzīnu un latviešu val.) grām. "Trejkrāsaina saule" (Rīga : Hekate, 2007) prezentāciju Ukrainas vēstniecības LR rīkotajā preses konf.] / Krišs Forstmanis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.7 (2007, jūl.), 183.-184.lpp.

Grīnuma Gundega. Kurp vien eju, priekšā mīti. Par Raini : [par grām. "Piemiņas paradoksi: Raiņa un Aspazijas atcere Kastanjolā" (Rīga : Karogs, 2009) : saruna ar literatūrzinātnieci] / Gundega Grīnuma ; pierakst. Guntis Berelis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2008, dec.), 111.-117.lpp. : ģīm.

Grīnuma Gundega. Piķa zābakiem stikla kalnā : [saruna ar literatūrzinātnieci : sakarā ar grām. "Piemiņas paradoksi: Raiņa un Aspazijas atcere Kastanjolā" (Rīga : Karogs, 2009) klajā nākšanu] / Gundega Grīnuma ; pierakst. Zane Radzobe // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.123 (2009, 29.maijs), 12.-13.lpp. : ģīm.

Grūtups Gaitis. Raiņa un Aspazijas garā : [par Ukrainas vēstnieka LR Raula Čilačavas veidotās dzejnieku trilingvas (ukraiņu, gruzīnu un latviešu val.) grām. "Trejkrāsaina saule" (Rīga : Hekate, 2007) prezentāciju Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā] / Gaitis Grūtups // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.201 (2007, 18.okt.), 3.lpp. : ģīm.

Hausmanis Viktors. Klāt maijs... : [par literatūrzinātnieces Gundegas Grīnumas grām. "Piemiņas paradoksi: Raiņa un Aspazijas atcere Kastanjolā" (Rīga : Karogs, 2009) un Dailes teātra aktrisi Irmu Laivu (1909-2003)] / Viktors Hausmanis // Brīvā Latvija (Londona). - Nr.21 (2009, 23./29.maijs), 7.lpp. - T.p. laikr. "Laiks" (Ņujorka). - ISSN 0934-6759. - Nr.21 (2009, 23./29.maijs), 13.lpp.

Jundze Arno. Trejkrāsainā saule : [par Ukrainas vēstnieka LR Raula Čilačavas veidoto dzejnieku Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1965-1943) trilingvas (ukraiņu, gruzīnu un latviešu val.) grām. "Trejkrāsaina saule" (Rīga : Hekate, 2007)] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.139 (2007, 16.jūn.), 11.lpp.

Kalniņa Guna. Ko ņemt, ja dod visu : par Paula Bankovska, Vitas Matīsas, Baņutas Rubesas un Noras Ikstenas dzejniekiem Rainim (1865-1929) un Aspazijai (1965-1943) veltīto grām. "Robežas: Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici" (Rīga : Neputns, 2006)] / Guna Kalniņa // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.4 (2007, 5.janv.), 11.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.1).

Kalniņa Ieva J. Rainis un Aspazija šveiciešu un latviešu skatījumā : [par dzejniekiem veltīto grām. "Rainis un Aspazija: no Kastaņolas uz brīvību" (Lugano : Edizioni Città di Lugano : Archivo storico, 2006)] / Ieva J. Kalniņa // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.9 (2007, 2./9.marts), 8.lpp. : ģīm.

Krauliņš Andrejs. Rainis un Aspazija trejkrāsainā saulē : [par Ukrainas vēstnieka LR Raula Čilačavas autorvakaru un viņa veidotās dzejnieku Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1965-1943) trilingvas (ukraiņu, gruzīnu un latviešu val.) grām. "Trejkrāsaina saule" (Rīga : Hekate, 2007) atvēršanas svētkiem Aspazijas mājā Jūrmalā] / Andrejs Krauliņš ; tekstā stāsta R.Čilačava // Jūrmalas Ziņas. - Nr.30 (2007, 8.aug.), 6.lpp.

Kusiņa Linda. Ukrainas skūpsts Rainim un Aspazijai : [par Ukrainas vēstnieka LR Raula Čilačavas veidotās dzejnieku Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1965-1943) trilingvas (ukraiņu, gruzīnu un latviešu val.) grām. "Trejkrāsaina saule" (Rīga : Hekate, 2007)] klajā nākšanu] / Linda Kusiņa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.163 (2007, 18.jūn.), 18.lpp.

Lūse Dace. Jauns Aspazijas un Raiņa daiļradei veltīts rakstu krājums : [par dzejniekiem velt. grām. "Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju..." (Rīga : Pils, 2007)] / Dace Lūse // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.10 (2008, 7./14.marts), 11.lpp.

Ratniece Sandra. Piemiņas vietas labirintos : [par Gundegas Grīnumas grām. "Piemiņas paradoksi: Raiņa un Aspazijas atcere Kastanjolā" (Rīga : Karogs, 2009)] / Sandra Ratniece // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.170 (2009, 29.jūn.), 12.lpp. : ģīm. - (Iel. "Kultūrzīmes").

Šaitere Tekla. Dzeja ir saule : [par gruzīnu dzejnieku, tulk., Ukrainas vēstnieku LR Raulu Čilačavu : sakarā ar dzejnieku Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1965-1943) trilingvas (ukraiņu, gruzīnu un latviešu val.) grām. "Trejkrāsaina saule" (Rīga : Hekate, 2007) sagat.] / Tekla Šaitere ; tekstā stāsta R.Čilačava // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.158 (2007, 10.jūl.), 12.lpp. : ģīm.

Veltījumi

Blaumanis Rūdolfs. Kopoti raksti 9 sējumos / Rūdolfs Blaumanis ; sast. Ieva Kalniņa ; tulk. Silvija Brice ; māksl. Valdis Villerušs. - 6.sēj. Dzeja. - Rīga : Jumava, 1998. - 686, [1] lpp., 16 lpp. il., ģīm., faks. : il. - Saturā: veltījums Aspazijai.

Kaspars Arnis. Aspazijai / Arnis Kaspars // Saskarsme. - ISSN 1407-7620. - Nr.37 (2007, 11./17.sept.), 32.lpp.

Mūks Roberts. Kad Dievs aizgājis atvaļinājumā : esejas un dzeja / Roberts Mūks ; māksl. Māris Sīmansons ; fotogr. Raitis Puriņš. - Rīga : Atēna, 2002. - 213, [1] lpp. - Saturā: veltījums Aspazijai.

Skalbe Kārlis. Mūža raksti / Kārlis Skalbe ; Ilgoņa Bērsona sast. ; māksl. Līga Zagante. - 1.sēj. - Rīga : Elpa, 2001. - 334, [8] lpp., 8 lpp. il., faks. - Saturā: veltījums Aspazijai.

Strazdiņa Velta. Aspazijai / Velta Strazdiņa // Mūsu Ķekava. - Nr.9 (2008, sept.), 6.lpp.

Vējāns Andris. Rudzuzāle zem sniega : [dzeja] / Andris Vējāns ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Nordik, 2001. - 237, [1] lpp. : il. - Saturā: veltījums Aspazijai.