Atbildes, kuras tu meklē
Sirsone Skaidrīte

Literatūrkritiķe, tulkotāja un bibliogrāfe (1920-1998)

Skaidrītes Sirsones darbi

Grāmatas, kuru veidošanā piedalījusies Skaidrīte Sirsone

I Rīgas valsts ģimnāzija : 1920-1944 : Atmiņu krājums / sast. Skaidrīte Sirsone un Eižens Rauhvargers. — Rīga : Zinātne, 1994. — 191 lpp., [28] lpp., il.

Ādamsons Eriks. Stāsti par dzīvniekiem / Eriks Ādamsons ; publ. sagat., priekšv. un koment. sarakst. Skaidrīte Sirsone ; il. M.Rikmane. — Rīga : Liesma, 1984. — 57, [2] lpp. : il.

Dziesma par Rolandu : Senfranču eposs : Oksfordas variants / No franču val. tulk. Cecīlija Dinere ; [Atdzejotājas red.] ; [Iev. aut. : Skaidrīte Sirsone]. — Rīga : Zvaigzne, 1992. — 133, [2] lpp. — (Skolas bibliotēka).

Egle Rūdolfs. Raksti par literatūru : izlase / Rūdolfs Egle ; [sakārt. E. Damburs ; priekšv. sarakst. S.Sirsone]. — Rīga : Liesma, 1989. — 376, [5] lpp., [1] lp. portr.

Latvijas Rakstnieku savienība divos gados : 1992 - 1993 / [red. Skaidrīte Sirsone]. — Rīga : Rakstnieku Savienība, 1994. — 116 lpp. — (Saturā : Latvijas Rakstnieku savienības Statūti ; Svarīgākie notikumi laikaposmā no 1992. g. aprīļa līdz 1994. g. aprīlim ; Finansu pārskats ; Izdotās grāmatas : Bibliogr. pārskats : 1992-1993).

Latvijas Rakstnieku savienība divos gados : 1994-1995 / red. Skaidrīte Sirsone. — Rīga : Rakstnieku savienība, 1996. — 40, [7] lpp., tab. : sh.

Ramanis Juris Natanaēls. Krusta skolas grāmata = The Cross School book = Kreuzschulbuch / Juris Natanaēls Ramanis ; priekšv., koment. Edgars Ceske ; piez. par J. N. Ramaņa dziesmām : Skaidrīte Sirsone ; māksl. Valdis Villerušs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 1995. — 173, [2] lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Sirsone Skaidrīte. Divēju vēju raisītas domas : [par Lijas Brīdakas dzejoļu krājumu “Divēji vēji”] / S.Sirsone // Grāmatu Apskats. — Nr.20 (1995), 28.-29.lpp.

Sirsone Skaidrīte. Cilvēks pats sevī nes savu likteni : [par Ārijas Elksnes dzejoļu krājumu “Gaismas gadi” / S.Sirsone // Grāmatu Apskats. — Nr.5/6 (1995), 48.-49.lpp.

Sirsone Skaidrīte. Darbīgs un dāsns mūžs : [sakarā ar tulk. Elijas (Elizabetes) Klienes 100.dz.d. : 1895-1978] / S.Sirsone // Grāmatu Apskats. — Nr.18 (1995), 16.-17.lpp.

Sirsone Skaidrīte. Jauns veikums latviešu atdzejā : [par franču dzejn. Pola Verlēna izl. "Dzeja"] / S.Sirsone // Grāmatu Apskats. — Nr.4 (1995), 16.-17.lpp.

Sirsone Skaidrīte. No vientulības uz klusumu eju... : [par Skaidrītes Kaldupes dzejoļu krājumu “Linu dvieļu raksti” : Dzejoļi : 1989-1993] / S.Sirsone // Literatūra un Māksla. — (1994, 14.janv.).

Sirsone Skaidrīte. "Skumju putnam ir divi spārni..." : [par Imanta Auziņa dzejoļu krājumu “Sēlijas elēģijas”] / S.Sirsone // Literatūra un Māksla. — (1994, 12.aug.), 2.lpp.

Sirsone Skaidrīte. “Visvairāk žēl šo gadu līdz atmodai...” : [saruna ar literatūras pētnieci S.Sirsoni] / S.Sirsone ; pierakst. Gundega Saulīte, Māris Grēviņš // Atmoda Atpūtai. — (1994, 23.martā), 5.lpp.

Sirsone Skaidrīte. Dzīve spīts, izturība, skaidrības laiks : [par Martas Bārbales dzejoļu krājumu “Tu esi aicināts”] / S.Sirsone // Literatūra un Māksla. — (1994, 21.okt.).

Sirsone Skaidrīte. Īstajās mājās pārnākot : [par Andreja Eglīša dzejoļu krājumu “Tauta manas mājas] / S.Sirsone // Literatūra un Māksla. — (1994, 25.febr.).

Sirsone Skaidrīte. Dzīves atziņu un pilnības meklējumos : [par Klāras Zāles dzejoļu krājumu "Kodola alkas"] / S.Sirsone // Literatūra un Māksla. — (1993, 6.aug.), 3.lpp.

Sirsone Skaidrīte Dzīves grāmatas gaišās un tumšās lappuses : [par Olafa Gūtmaņa grām. "Dzīves grāmata"] / S.Sirsone // Literatūra un Māksla. — (1993, 24.sept.), 6.lpp.

Sirsone Skaidrīte. Dvēseles dziesma : [par Andas Līces dzejoļu krāj. "Tev — debesīs..." un "Un Tev — uz zemes"] / S.Sirsone // Literatūra un Māksla. — (1993, 14.maijs), 3.lpp.

Sirsone Skaidrīte. Sava laika izteicējs : [par Veronikas Strēlertes dzejoļu izl. "Mans laiks"] / S.Sirsone // Literatūra un Māksla. — (1992, 16.okt.), 3.lpp.

Sirsone Skaidrīte. "Es gribu vairāk dzīvot dzīvībai" : [par Imanta Auziņa dzejoļu krāj. "Vēju solījums"] / S.Sirsone // Literatūra un Māksla. — (1992, 7.aug.), 3.lpp.

Sirsone Skaidrīte. Kā tapa "Vilkaču mantiniece" : [par Ilonas Leimanes romānu "Vilkaču mantiniece"] / S.Sirsone // Rakstnieka vārds. — Nr.9 (1992), 12.lpp.

Sirsone Skaidrīte. Dzejnieka atgriešanās : [par Edvarta Virzas dzejas krāj. "Dievišķā gaismā"] / S.Sirsone // Literatūra un Māksla. — (1992, 14.febr.), 3.lpp.

Sirsone Skaidrīte. Auglīgās sāpes : [par Andas Līces dzejoļu krāj. "Bet tagad par sauli"] / S.Sirsone // Literatūra un Māksla. — (1992, 10.apr.) 3.lpp.

Literatūra par S. Sirsoni

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Dzīves dati : [par 1951.g. represētajiem "franču grupas" dalībnīkiem, arī par literatūrkritiķi, tulk. un bibliogr. Skaidrīti Sirsoni (1920-1998)] : biogr. ziņas] // Karogs. — Nr.12 (2001), 71.-76.lpp.

Liepiņa Austra. Literāte Skaidrīte Sirsone [1920-1998] mūžībā / A.Liepiņa // Brīvā Latvija. — Londona. — (1998, 24./30.janv.), 5.lpp.

Lūse Ērika. Atmiņu vārdi literātūras darbiniecei : mirusi Skaidrīte Sirsone [1920-1998] / Ē.Lūse // Latvija Amerikā. — Toronto. — (1998, 24.janv.), 3.lpp.