Atbildes, kuras tu meklē
Stērste Elza

dzejniece, rakstniece un tulkotāja (1885-1976)

Elzas Stērstes darbi

Grāmatas

Eiropas idejas Latvijā : populāra Latvijas rakstnieku un domātāju Eiropas antoloģija / sast.: Ainārs Dimants, Dace Lūse, Kārlis Lūsis, Aija Priedīte ; māksl. Mārtiņš Krūklis. - Rīga : Pētergailis, 2003. - 262, [1] lpp. - Saturā: Pa Eiropas lielceļiem / Elza Stērste.

Stērste Elza. Atstari : izlase, 1903-1966 / Elza Stērste ; il. O.Ābelīte. - Rīga : Liesma, 1967. - 63 lpp. : il.

Stērste Elza. Es savu zemi turu riekšā : dzejas izlase, 1941-1972 / Elza Stērste ; Anitas Bangas sakārt. ; foto Voldemārs Avotiņš. - Aizpute : Harro von Hirschheydt, 1995. - 80 lpp. : ģīm.

Stērste Elza. Lauvas acenes : [pasaku luga] / Elza Stērste ; il. Z.Kampars. - Rīga : Liesma, 1969. - 95 lpp. : il. - (Atvērsim priekškaru).

Stērste Elza. Satikšanās : [prozas izlase] / Elza Stērste ; [sakārt. Ilgonis Bērsons ; māksl. Anita Jansone. - Rīga : Liesma, 1986. - 221, [2] lpp. : ģīm.

Stērste Elza. Saules koks : izlase, 1903-1971 / Elza Stērste ; [sakārt. V.Ļūdēns ; il. K.Fridrihsons]. - Rīga : Liesma, 1972. - 247 lpp. : il.

Stērste Elza. Saulītei ir tāda vara : [dzeja bērniem] / Elza Stērste ; māksl. K.Dāle]. - Rīga : Liesma, 1972. - 24 lpp. : il. - (Bitīte).

Stērste Elza. Vilciņš griežas : [stāsts bērniem] / Elza Stērste ; māksl. I.Jansone. - Rīga : Avots, 1993. - 94 lpp.

Triolē Elza. Rozes uz nomaksu : romāns / Elza Triolē ; [no franču val. tulk. Elza Stērste]. - Rīga : Asja, 1993. - 349 lpp.

Žīgure Anna. Marselīne / Anna Žīgure. Dzīves dzeja / Elza Stērste ; sakārt. Anna Žīgure ; māksl. Agate Apkalne. - Rīga : Jumava, 2005. - 342, [1] lpp., [12] lp. il., ģīm. : faks., sh.

Dzeja kopkrājumos

Blīvā upe / sast. Amanda Aizpuriete ; māksl. Aija Zariņa. - Rīga : Kultūras un mākslas projekts NOASS, 1998. - 187, [2] lpp. : il. - Aut. lokā: Elza Stērste.

Jūs, bērniņi, nāciet... : klasiskas Ziemsvētku dziesmas un dzejoļi / sast. Jānis Zālītis. - Rīga : Kantri nams, 2000. - 141 lpp., [2] lpp. apvākā. - Aut. lokā: Elza Stērste.

Kamenes : latv. epigr. / [sakārt. Alberts Ločmelis ; māksl. Ilmārs Blumbergs]. - Rīga : Liesma, 1987. - 294, [8] lpp. : il. - Aut. lokā: Elza Stērste.

Ko dziedāja Rīgas gaiļi? : 100 dzejnieki par Rīgu : [dzeja] / sast.: Astrīde Ivaska, Anna Ļisicina, Inguna Cepīte, Anita Rožkalne ; māksl.: Gita Okonova, Mārtiņš Krūklis. - Rīga : Pētergailis, 2001. - 207 lpp. - Aut. lokā: Elza Stērste.

Latviešu mīlas lirikas antoloģija : dzejnieces un mīlestība / sast. Amanda Aizpuriete ; māksl. Lilija Dinere un Andris Bergmanis. - 1.sēj.: Plīvurdeja un Bezdibenis. - Rīga : Jumava, 1999. - 309, [2] lpp. - Aut. lokā: Elza Stērste.

Lielā Ziemassvētku skaitāmgrāmata : eglītes vakaru repertuārs / sast. Jāzeps Osmanis ; māksl. Gunārs Krollis. - Rīga : Annele, [2000]. - 366, [1] lpp. : il. - Aut. lokā: Elza Stērste.

Mana Tēvuzeme : [dzeja] / sakārt. Roze Strauta ; fotogr.: Leons Balodis, Māris Kundziņš ; māksl. Andris Lamsters. - Rīga : Madris, 1999. - 69, [2] lpp. : il. - Aut. lokā: Elza Stērste.

Mātei : lirika / sakārt. Zaiga Lasenberga ; māksl Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 87, [1] lpp. : il. - Aut. lokā: Elza Stērste.

Pie Ziemassvētku eglītes : dzejoļi / sakārt. Kristīne Skrīvele ; māksl. Gundega Muzikante. - Rīga : Zvaigzne ABC, [1999]. - 79, [1] lpp. : il. - Aut. lokā: Elza Stērste.

Piedod, māt! : atziņas, dzeja un proza par māti : [krāj.] / sast. Alberts Ločmelis ; māksl. Rita Blaževiča, Maija Tabaka, Ieva Lapiņa. - Rīga : Annele, 2002. - 442, [1] lpp., [11] lp. krās. il. : il., ģīm., notis. - Saturā: Mātei / Elza Stērste.

Tik savā mīlā es mūžības alkstu : 100 dzejoļi par mīlestību / krāj. sast. Gunnars Treimanis ; Jāņa Anmaņa gleznu reprod. ; Irēnas Žgutas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 159 lpp., [8] lp. il. - Aut. lokā: Elza Stērste.

Via dolorosa : staļinisma upuru liecības : [atmiņu krāj.] / sast. Anda Līce ; māksl. Rihards Delvers. - 5.grāmata. - Rīga : Nordik, 2007. - 500, [3] lpp. : il., ģīm. - Saturā: Likteņa ceļi: [dzejolis] / Elza Stērste.

Ziemassvētku laiks : dzejoļi maziem un lieliem pie svētku eglītes / sast. Asja Ziediņa. - [Rīga] : Rasa, 2000. - 159, [1] lpp. - Aut. lokā: Elza Stērste.

Ziemassvētku noskaņai : [dzejoļu krāj.] / sast. Asja Ziediņa. - Rīga : Rasa, 2005. - 159, [1] lpp. - Aut. lokā: Elza Stērste.

Zūd ikdiena kā zemi krasti... : latviešu mīlas dzeja / sakārt. Māra Cielēna ; il. Andris Lamsters. - Rīga : Madris, 1999. - 47, [1] lpp. : il. - (Zelta rindas). - Aut. lokā: Elza Stērste.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Stērste Elza. Nodedzinātās Jelgavas vīzijas / Elza Stērste // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.143 (2004, 30.jūl.), 7.lpp. - (Iel. "Kultūra").

Stērste Elza. Visiem viena Dieva saule : Sibīrijas dzejoļi / Elza Stērste // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2001), 52.-54.lpp.

Literatūra par Elzu Stērsti

Grāmatas

Bērsons Ilgonis. Deviņi likteņi : represētie rakstnieki : apraksti un ziņas : veltījums [Imantam, Jāzepam, Jūlijai, Natālijai un Tālivaldim Bērsoniem] / Ilgonis Bērsons ; māksl. Alnis Mitris. - Saldus : Signe, 2001. - 179, [1] lpp., 8 lpp. il., ģīm. : ģīm. - Saturā: par Elzu Stērsti.

Darbs un devums : Toronto Latviešu biedrības referātu, rakstu, runu un dzeju krājums izdots par piemiņu 50 gadu darbības atcerei / red. Jānis Briedis, Imants Alksnis. - Toronto : Toronto Latviešu biedrība, 1998. - 451 lpp. : il. - Saturā: par Elzu Stērsti.

Liepiņš Jānis. Cildenās dāmas : fakti un iespējamības : grām. par latv. aktrisēm un rakstniecēm / Jānis Liepiņš. - Rīga : Preses nams, 1994. - 163, [2] lpp. : ģīm. - Saturā: Elza Stērste: piebaldzēniete ar zemgalietes dabu.

Liepiņš Jānis. Vārddevības : lūkojumi, atskārtas, esejas / Jānis Liepiņš. - Rīga : Liesma, 1983. - 195 lpp., 3 lp. il., ģīm. - (Rakstnieki par literatūru). - Saturā: Vērojumi Elzas Stērstes mūža nogalē.

Polis Jānis. Pie tēvu zemes dārgās : kultūrvēsturisku apceru krāj. / Jānis Polis ; māksl. Anda Nordena. - [Rīga] : Kult. biedrība "Harmonija", [2000]. - 191, [1] lpp. : il., ģīm., kartosh. - Saturā: Saulītei ir tāda vara: [par Elzu Stērsti].

100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā : encikl. / sast. un iev. sarakst. Ausma Cimdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2008. - 501 lpp. : il., ģīm., faks. - Saturā: Elza Stērste (1885-1976) / A.Žīgure.

Žīgure Anna. Marselīne / Anna Žīgure. Dzīves dzeja / Elza Stērste ; sakārt. Anna Žīgure ; māksl. Agate Apkalne. - Rīga : Jumava, 2005. - 342, [1] lpp., [12] lp. il., ģīm. : faks., sh.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ancītis Valdemārs. Elza Stērste dzīvē un dzejā : [par dzejnieci, rakstnieci, dramaturģi (1885-1976)] / Valdemārs Ancītis ; tekstā E.Stērstes izteikumi // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.130 (2008, 26.aug.), 3.lpp. - (Piel. "Novadnieks").

Ādmīdiņš Reinis. Literārais kalendārs : [par dzejnieku Eduardu Veidenbaumu (1867-1892) un advokātu, literātu Andreju Stērsti (1853-1921)] / Reinis Ādmīdiņš ; tekstā Andreja Stērstes dzejolis "Tev dziļi acīs ieskatīju..." un Elzas Stērstes (1885-1976) dzejolis "Stērstu Andreja piemiņai" // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.37 (2007, 22./28.sept.), 6.lpp. - T.p. laikr. "Laiks" (Ņujorka). - Nr.45 (2007, 17./23.nov.), 11.lpp.

Feldmane Sarmīte. Vecpiebalgā godina novadnieku : [par piemiņas akmens atklāšanu advokātam Stērstu Andrejam, viņa meitai, dzejniecei Elzai Stērstei (Cēsu raj.)] / Sarmīte Feldmane ; tekstā stāsta Stērstu Andreja mazmazmeita Anna Žīgure // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.168 (2003, 25.okt.), [1.]lpp.

Krekle Maija. Galma dzejnieks un viņa mūzas : [par dzejniekiem Edvartu Virzu (1883-1940), Mariju Eglīti un Elzu Stērsti (1885-1976)] / Maija Krekle // Saskarsme. - ISSN 1407-7620. - Nr.42 (2002, 21./27.okt.), [1.]-2.lpp. ; Nr.43 (2002, 28.okt./3.nov.), 2.-3.lpp.

Krīpere Vera. Šodienas ieskats pagātnes lappusēs : [par 18.-20.gs. periodiskajiem izd. Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā : stāsta Periodikas nod. vad.] / Vera Krīpere ; tekstā fragm. no dzejnieces Elzas Stērstes (1885-1976) atmiņām // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.163 (2007, 18.jūn.), 16.lpp.

Ķuzāne Lūcija. Ko došu Latvijai? : [sakarā ar Latvijas valsts proklamēšanas svētkiem 18.nov.] / Lūcija Ķuzāne ; tekstā kultūras darbin., rakstnieku Ata Kronvalda (1837-1875), Jura Alunāna (1832-1864), Ausekļa (1850-1879), Aleksandra Čaka (1901-1950), Jāņa Jaunsudrabiņa (1877-1962), Viļa Cedriņa (1914-1946), Viļa Plūdoņa (1874-1940), Elzas Stērstes (1885-1976), Zinaīdas Lazdas (1902-1957), Ārijas Elksnes (1928-1984) izteikumi par Latviju // Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.133 (2006, 16.nov.), 6.lpp. - (Iel. "Daugaviņa" ; Nr.9).

Līce Anda. Sveču sasildītā tumsā : [par piemiņas zīmes atklāšanu dzejniekiem Elzai Stērstei (1885-1976) un Edvartam Virzam (1883-1940) Rīgas Meža kapos] / Anda Līce // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.44 (2003, 15./21.nov.), 8.lpp. - T.p. laikr. "Laiks" (Ņujorka). - Nr.45 (2003, 15./21.nov.), 14.lpp.

Zanders Ojārs. Eiropas kultūru ar latvisko vienojot : [par dzejnieci Elzu Stērsti (1885-1976)] / Ojārs Zanders // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.13 (2005, 26.marts/1.apr.), 6.lpp. - T.p. laikr. "Laiks" (Ņujorka). - Nr.13 (2005, 26.marts/1.apr.), 12.lpp.

Žīgure Anna. Dzejnieku dārzā : [par dzejnieku Edvarta Virzas (1883-1940) un Elzas Stērstes (1885-1976) mājām "Billītes" Sidrabenes pagastā (Jelgavas raj.) : saruna ar dzejnieku mazmeitu, rakstnieci un tulk.] / Anna Žīgure ; pierakst. Ina Eglīte // Dārza Pasaule. - ISSN 1407-5172. - Nr.9 (2005, sept.), 16.-[19.]lpp.

Žīgure Anna. Marselīne : [par 1951.g. represēto "franču grupas" dalībn., dzejn. un tulk. Elzu Stērsti (1885-1976) : eseja] / Anna Žīgure // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2001), 44.-51.lpp.

Par Annas Žīgures Elzai Stērstei veltīto grāmatu "Marselīne" ar dzejnieces dzejas apkopojumu "Dzīves dzeja"

Ceplis Rimands. Nepabeigtā puķu stādīšana : [par Annas Žīgures Elzai Stērstei (1885-1976) veltīto grām. "Marselīne" ar dzejnieces dzejas apkopojumu "Dzīves dzeja" (Rīga : Jumava, 2005)] / Rimands Ceplis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.1 (2006, janv.), 142.-144.lpp.

Gaigala Austra. Zaļojoša koka zaros : [par Annas Žīgures Elzai Stērstei (1885-1976) veltīto grām. "Marselīne" ar dzejnieces dzejas apkopojumu "Dzīves dzeja" (Rīga : Jumava, 2005)] / Austra Gaigala // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.1 (2006, janv.), 145.-148.lpp.

Hānbergs Ēriks. Ziedlapiņā būt : [par Annas Žīgures Elzai Stērstei (1885-1976) veltīto grām. "Marselīne" ar dzejnieces dzejas apkopojumu "Dzīves dzeja" (Rīga : Jumava, 2005)] / Ēriks Hānbergs // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.42 (2005, 4./11.nov.), 2.lpp.

Kalniņa Guna. Marselīne : [par Annas Žīgures Elzai Stērstei (1885-1976) veltīto grām. "Marselīne" ar dzejnieces dzejas apkopojumu "Dzīves dzeja" (Rīga : Jumava, 2005)] / Guna Kalniņa // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.218 (2005, 17.sept.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.22).

Lagzdiņa Irēna. Kāpēc tauta izturēja : [par Annas Žīgures Elzai Stērstei (1885-1976) veltīto grām. "Marselīne" ar dzejnieces dzejas apkopojumu "Dzīves dzeja" (Rīga : Jumava, 2005)] / Irēna Lagzdiņa // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.41 (2005, 15./21.okt.), 8.lpp. - T.p. laikr. "Laiks" (Ņujorka). - Nr.41 (2005, 15./21.okt.), 14.lpp.

Liepiņš Jānis. Stērstes nemarselīniskā puse : [par dzejnieces Elzas Stērstes (1885-1976) mūža nogali : sakarā ar Annas Žīgures Elzai Stērstei (1885-1976) veltīto grām. "Marselīne" ar dzejnieces dzejas apkopojumu "Dzīves dzeja" (Rīga : Jumava, 2005)] / Jānis Liepiņš // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.42 (2005, 4./11.nov.), 9.lpp.

Roze Astra. Saulainais rāmums un gracioza elegance : [par Annas Žīgures Elzai Stērstei (1885-1976) veltīto grām. "Marselīne" ar dzejnieces dzejas apkopojumu "Dzīves dzeja" (Rīga : Jumava, 2005)] / Astra Roze // Jaunā Gaita (Toronto). - ISSN 0448-9179. - 51.gadagāj., Nr.1 (2006, marts), 58.-59.lpp.

Rozeniece Aina. Veltījums Stērstu dzimtas stiprajām sievietēm : [par Annas Žīgures Elzai Stērstei (1885-1976) veltītās grām. "Marselīne" ar dzejnieces dzejas apkopojumu "Dzīves dzeja" (Rīga : Jumava, 2005)] atvēršanas svētkiem Rīgas Latviešu biedrības namā] / Aina Rozeniece ; tekstā saruna ar A.Žīguri // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.148 (2005, 16.sept.), B8.lpp.

Zole Ieva. Vijolīšu debesis : [par Annas Žīgures Elzai Stērstei (1885-1976) veltīto grām. "Marselīne" ar dzejnieces dzejas apkopojumu "Dzīves dzeja" (Rīga : Jumava, 2005)] / Ieva Zole // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.42 (2005, 4./11.nov.), 2.lpp.

Žīgure Anna. Ne romāns, ne sāga : [par Elzai Stērstei (1885-1976) veltītās grām. "Marselīne" ar dzejnieces dzejas apkopojumu "Dzīves dzeja" (Rīga : Jumava, 2005)] tapšanu : saruna ar aut. un sast.] / Anna Žīgure ; pierakst. Ilze Zveja // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.42 (2005, 4./11.nov.), 2.lpp.

Par "franču grupu"

Dzīves dati : [par 1951.g. represētajiem "franču grupas" dalībn. tulk. Mirdzu Ersu (1924-2008), glezn. Kurtu Fridrihsonu (1911-1991), tulk. Mildu Grīnfeldi (1909-2000), Ievu Lasi (1916-2002), akt. Miervaldi Ozoliņu (1922-1999), literātu Alfrēdu Sausni (1900-1994), skolot. Eleonoru Sausni (1910-1969), tulk. Maiju Silmali (1924-1973), literatūrkritiķi, tulk. un bibliogr. Skaidrīti Sirsoni (1920-1998), dzejn. un tulk. Elzu Stērsti (1885-1976), aktieriem Irīnu (1908-1999) un Arnoldu (1910-1958) Stubauiem : biogr. ziņas] // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2001), 71.-76.lpp.

Geile-Sīpolniece Inta. Kas bija "franču grupa"? : [par 1951.g. represēto latv. inteliģences grupu, kurā piedalījās arī dzejniece Elza Stērste (1885-1976)] / Inta Geile-Sīpolniece // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2001), 8.-12.lpp.

Grantiņa Ieva. Tas, ko mēs šodien saucam par franču grupu : [par represētajiem kultūras darbin. Kurtu Fridrihsonu, dzejnieci Elzu Stērsti, tulk. Ievu Lasi u.c. : sakarā ar izstādi "Franču grupa un mākslinieks Kurts Fridrihsons" Francijas Kultūras centrā Rīgā] / Ieva Grantiņa // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.46 (2004, 3./10.dec.), 9.lpp. - T.p. laikr. "Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai". - Nr.282 (2004, 3.dec.), 13.lpp. ar nos. "Sapnis par kultūru".

Rozeniece Aina. Brīvs radošs gars pret netaisnu, rupju varu : [par māksl. Kurtam Fridrihsonam (1911-1991), dzejniecei Elzai Stērstei (1885-1976), tulk. Ievai Lasei (1916-2002), Maijai Silmalei (1924-1973), Mildai Grīnfeldei (1909-2000) u.c. 1951.g. represētajiem "franču grupas" pārstāvjiem velt. izstādi "Sods: 7 līdz 25 gadi gulagā. Mākslinieks Kurts Fridrihsons un "franču grupa" Latvijas Okupācijas muzejā] / Aina Rozeniece // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.22 (2005, 9.febr.), B8.lpp.

Rozeniece Aina. Par ceļu uz brīvību, kas bija ilgs un smags : [par māksl. Kurtam Fridrihsonam (1911-1991), dzejniecei Elzai Stērstei (1885-1976), tulk. Ievai Lasei (1916-2002), Maijai Silmalei (1924-1973), Mildai Grīnfeldei (1909-2000) u.c. 1951.g. represētajiem "franču grupas" pārstāvjiem velt. izstādi "Franču grupa un Kurts Fridrihsons" Francijas Kultūras centrā Rīgā] / Aina Rozeniece // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.185 (2004, 23.nov.), B8.lpp.

Veltījumi

Labestība : 89 veltījumi dzejā, viens prozā : Ilgonis un vēl 22 / Ilgoņa Bērsona sakārt. ; māksl. Māris Arbidāns. - Talsi : Aut. izd., 2006. - 127 lpp. : ģīm. - Saturā: veltījums Elzai Stērstei.

Čaklais Māris. Nozagtā gliemežnīca : atceres, apceres, esejas / Māris Čaklais ; [māksl. K.Fridrihsons]. - Rīga : Liesma, 1980. - 231 lpp. : il. - Saturā: Siltās sejas: lasot Elzu Stērsti.

Martuževa Broņislava. Ceļu krusti : dzeja / Broņislava Martuževa ; māksl. Aleksandrs Stankevičs. - Rīga : Liesma, 1990. - 260 lpp., 1 lp. ģīm. : il. - Saturā: veltījums Elzai Stērstei.

Martuževa Broņislava. Kopotas dzejas : [krāj.] / Broņislava Martuževa ; māksl. un fotogr. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. - 415 lpp. : ģīm. - Saturā: veltījums Elzai Stērstei.

Pelēcis Aleksandrs. Bērzu grāmata : trimdas vēstules / Aleksandrs Pelēcis. - [Talsi] : A.Pelēča lasītava, 2001. - 162 lpp. - Saturā: veltījums Elzai Stērstei.