Atbildes, kuras tu meklē

Čakars Oto

literatūrzinātnieks un pedagogs (1908-1999)

Oto Čakara darbi

Grāmatas

Čakars O. Brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiki" - pirmais reālistiskais romāns latviešu literatūrā / O.Čakars ; P.Stučkas LVU. - Rīga : Zinātne, 1968. - 141, [2] lpp. : il., portr.

Čakars O. Latviešu literatūras vēsture : no pirmsākumiem līdz XIX gs. 80.gadiem : māc. līdz. LPSR augstsk. filol. un ped. spec. stud. / O.Čakars, A.Grigulis, M.Losberga ; A.Apīņa, E.Knopes red. - 2., pārlab. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne, 1990. - 457, [1] lpp. : il., portr., faks.

Čakars O. Latviešu literatūras vēsture : no pirmsākumiem līdz XIX gadsimta 80.gadiem : māc. līdz. LPSR augstsk. filol. un ped. spec. stud. / O.Čakars, A.Grigulis, M.Losberga ; A.Apīņa un E.Knopes red. - Rīga : Zvaigzne, 1987. - 445, [1] lpp. : il., portr., faks.

Literatūra 9.klasei : māc. grām. / [Aleksejs Apīnis, Dagmāra Ausekle, Gunārs Bībers, Oto Čakars, Ingrīda Kiršentāle, Milda Losberga, Biruta Pussare, Saulcerīte Viese, Līvija Volkova, Ērika Zimule]. - 2.lab. izd. - Rīga : Zvaigzne, 1987. - 238, [2] lpp.

Literatūra 9.klasei : māc. grām. / [A.Apīnis, O.Čakars, D.Ausekle, G.Bībers, I.Kiršentāle, M.Losberga, B.Pussare, S.Viese, L.Volkova, Ē.Zimule]. - Rīga : Zvaigzne, 1983. - 236 lpp.

Literatūra 10.klasei : māc. grām. / Sigma Ankrava, Aleksejs Apīnis, Oto Čakars ... [u.c.]. - [2.iesp.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [1997]. - 319, [1] lpp., [15] lp. il.

Literatūra 10.klasei : māc. grām. / Sigma Ankrava, Aleksejs Apīnis, Oto Čakars ... [u.c.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. - 319, [1] lpp., [16] lp. il.

Literatūra 10.klasei : māc. grām. / [Sigma Ankrava, Aleksejs Apīnis, Oto Čakars, Dagmāra Ausekle, Gunārs Bībers, Ingrīda Kiršentāle, Milda Losberga, Dace Lūse, Biruta Rozenbaha, Līvija Volkova, Ērika Zimule]. - 3., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne, 1991. - 319 lpp. : il., ģīm., faks., kart.

Stenders Gothards Frīdrihs. Dzeja / Gothards Frīdrihs Stenders ; [apcere "Vecais Stenders latviešu dzejas laukā" un kopsav.: Aleksejs Apīnis, Oto Čakars, Ināra Klekere ; māksl. Valdis Villerušs] = Dichtung = Poetry / Gotthard Friedrich Stender. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2001]. - 291 lpp. : il., faks. - (Bibliotheca Baltica. Letonia).

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Čakars Oto. Cik Prezidents vienkārši ģērbies! : [par Kārļa Ulmaņa (1877-1942) vadības stilu pēc 1934.g. apvērsuma] / Oto Čakars // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.112 (1997, 15.maijs), 2.lpp.

Čakars Oto. Kādēļ prof. Jānis Alberts Jansons neuzrakstīja latviešu literatūras vēsturi? : [par folk. un literatūrzinātn. (1892-1971)] / Oto Čakars // Avots. - ISSN 0235-1420. - [Nr.1] (1992, janv.), 30.-33.lpp.

Čakars Oto. Plaisa sabiedrības apziņā : [sakarā ar P.Raudsepa rakstu "Plaisa mūsu apziņā - šķērslis attīstībai" 1.aug.] / Oto Čakars // Diena. - Nr.196 (1996, 21.aug.), 2.lpp. - Aut. uzrād.: Oskars [!] Čakars.

Čakars Oto. Skolotājs - personība : [sakarā ar Rīgas Skolotāju inst. lekt., literatūrzinātn., fokl. Jāņa Alberta Jansona (1892-1971) 100.dz.d.] / Oto Čakars // Skola un Ģimene.- Nr.3 (1992), 4.-5.lpp. - (Pielikums Nr.3).

Čakars Oto. Vai gaidāms jauns nacionālisms? : [sakarā ar Riharda Kūļa rakstu "Valsts - tie esam mēs", 16.nov.] / Oto Čakars // Izglītība un Kultūra. - Nr.42 (1995, 30.nov.), 8.lpp.

Čakars Oto. Vai G.F.Stenders ir latviešu nacionāls dzejnieks? : atgriežoties pie publicētā : [sakarā ar V.Ķikāna rakstu "Kad sākas latviešu literārā identitāte?" 11.martā] / Oto Čakars // Literatūra un Māksla. - Nr.34 (1994, 2.sept.), 4.lpp.

Čakars Oto. "Sirmais latviešu mīļotājs" : (Kārlim Hūgenbergeram - 200) : [sakarā ar vācu dzejn., tulk. un mācītāja K.Hūgenbergera 200.dz.d. (1784-1860)] / Oto Čakars // Varavīksne 1984 : literārā mantojuma gadagrāmata. - Rīga : Liesma, 1984. - 120.-133.lpp.

Jansons Jānis-Alberts. Senču tikums - mūsu tagadnes un nākotnes pamats : palīglīdz. folkloras un lit. mācīšanai skolās : ar pēcv. "Par autoru" / publicēšanai sagat. Oto Čakars // Avots. - Nr.7 (1990), , 36.-46.lpp.

Literatūra par Oto Čakaru

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ādmīdiņš Reinis. Literārais kalendārs : [par rakstnieci Ivandi Kaiju (1876-1942), literatūrzinātnieku Oto Čakaru (1908-1999), rakstnieku Kārli Janševski (1901-1941), dzejnieci un tēlnieci Viju Guni (1937-2004)] / Reinis Ādmīdiņš ; tekstā V.Gunes dzejolis "Ej ar ticību!..." // Brīvā Latvija - Londona. - ISSN 0934-6759. - Nr.48 (2007, 8./14.dec.), 6.lpp. : ģīm. - T.p. laikr. "Laiks" - Ņujorka. - Nr.48 (2007, 8./14.dec.), 12.lpp.

Cimdiņa Ausma. Gudrība nenoveco : literatūrvēsturn. un ped. Oto Čakaram - 80 / Ausma Cimdiņa // Skolotāju Avīze. - Nr.43 (1988, 26.okt.), 9.lpp. : fotogr.

Lūse Dace. Oto Čakara piemiņai : (1908.15.10.-1999.29.03.) : [literatūrzinātn., ped.] / Dace Lūse // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (1999), 238.-240.lpp.

Oto Čakars : literatūrzinātnieks, pedagogs, filoloģijas Dr. (1908.15.10.-1999.29.03.) : [par Rankas pagasta "Galasejatās" (Gulbnes raj.) dzimušo zinātnieku] / mater. sagat. Arita Bogdanoviča // Rankas Vēstis. - Nov. (2003), 9.lpp.

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2008