Atbildes, kuras tu meklē

Laicens Linards

rakstnieks (1883-1937)

Linarda Laicena darbi

Grāmatas

Ērmanis Pēteris. Izlase / Pēteris Ērmanis, Linards Laicens, Jānis Sudrabkalns ; [sakārt. un priekšv. aut. Mārīte Milzere]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006]. - 159, [1] lpp. - (Vajadzīga grāmata, ISSN 1407-3803).

Laicens Linards. Ho-Tai : [dzeja] / Linards Laicens ; [māksl. I.Helmuts]. - 2.izd. - Rīga : Liesma, 1983. - 47 lpp. : il.

Laicens Linards. Ho-Taī : [dzeja] / Linards Laicens ; [māksl. Indulis Zariņš]. - Rīga : Liesma, 1968. - 67, [3] lpp. : il.

Laicens Linards. Izlase / Linards Laicens. - Rīga : Zvaigzne, 1986. - 275, [1] lpp. - (Skolas bibliotēka).

Laicens Linards. Laterna tumsā : stāsti / [sast. un ievadv. sarakst. V.Rugāja]. - Rīga : Liesma, 1980. - 430 lpp. - (Latviešu stāsts un novele).

Laicens Linards. Raksti : 9 sēj. / Linards Laicens ; [redkol.: A.Sakse ... [u.c.] ; sast. J.Niedre ; K.Ozoliņa priekšv.]. - Rīga : LVI, 1958-1960. - 9 sēj. : il. - Saturs: 1.-4.Proza ; 5.-6.Dzeja ; 7.Lugas ; Ceļojumu apraksti ; 8.Raksti par literatūru un mākslu ; 9.Publicistika, runas, feļetoni.

Laicens Linards. Skaistā Itālija / Linards Laicens. - Rīga : [b.i.], 2007. - 142 lpp. : il. - Kopā ar: Pa vectēva Linarda Laicena ceļiem un vietām Itālijā / Anna Laicena.

Tulkojumi

Kalevala : somu tautas eps / no somu val. tulk. Linards Laicens ; māksl. Ģirts Vilks. - Rīga : Latvijas Valsts izd., 1964. - 348, [1] lpp., [24] lp. il.

Kalevala : somu tautas eps / no somu val. tulk. Linards Laicens ; ar Gallena-Kallelas il. - [Kopenhāgena] : Imanta, 1959. - 387 lpp. : il.


Literatūra par Linardu Laicenu

Grāmatas

Egle Kārlis. Atmiņas / Kārlis Egle. - Rīga : Liesma, 1972. - 300 lpp. - Par Krišjāni Baronu, Kaudzītes Matīsu, Apsīšu Jēkabu, Rūdolfu Blaumani, Teodoru Zeifertu, Raini, Aspaziju, Vili Plūdoni, Linardu Laicenu, Birutu Skujenieci, Jāni Ezeriņu, Jāni Ziemeļnieku ... [u.c.].

Kraujiņš Kārlis. No atmiņu skrīņa : kultūrvēsturiskas atceres un apceres / Kārlis Kraujiņš. - Rīga : Liesma, 1973. - 148 lpp. - Saturs: Rūdolfs Blaumanis ; Antons Austriņš ; Linards Laicens ; Kārlis Štrāls ; Kārlis Krūza ; Dace Akmentiņa ; Jāzeps Vītols ; Jānis Zālītis ; Alfrēds Kalniņš ; Fjodors Gladkovs ; Konrāds Jokums un Alvils Ceplis ; Ernests Birznieks-Upītis ; Augusts Baltpurviņš ; Rūdolfs Egle ; Anna Brigadere ; Jānis Mednis-Medenis ; Antons Birkerts ; Jānis Misiņš ; Eduards Smiļģis ; Elīna Zālīte ; Jānis Grots ... [u.c.].

Linarda Laicena dzīves un darba vietas / [sast. Broņislavs Tabūns]. - Rīga : Avots, 1983. - 88 lpp. : il., portr.

Linarda Laicena dzīves un darba vietas : [ceļvedis] / sast. Broņislavs Tabūns. - Rīga: LVI, 1960. - 111 lpp. : il.

Linards Laicens : biobibliogrāfiskais rādītājs / Latvijas Valsts bibliotēka. Letonikas nod. = Линард Лайцен : биобиблиографический указатель / Латвийская Государственная библиотека. Отдел леттоники ; [sast.: K.Celmiņa, A.Turlaja]. - Rīga : Latvijas Valsts bibliotēka, 1989. - 218, [1] lpp., 1 lp. portr. - (Latviešu revolucionārie rakstnieki).

Linards Laicens 100 : personālais bibliogr. rād. / V.Lāča LPSR VB. Zin. metodikas un bibliogr. nod. ; [sast. M.Garda]. - Rīga : LPSR VB, 1983. - 30 lpp.

Sarkanais semafors : atmiņas par Linardu Laicenu / [sast. un priekšv. sarakst. Jūlijs Ķipers]. - Rīga : Liesma, 1969. - 219, [3] lpp., [8] lp. il. : il., ģīm., faks.

Tabūns Broņislavs. Linards Laicens / Broņislavs Tabūns ; Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. A.Upīša Valodas un literatūras institūts. - Rīga : Zinātne, 1972. - 317, [1] lpp., [1] lp. portr. : il.

Ziedonis Imants. Caurvējš : dzeja / Imants Ziedonis ; [māksl. Inārs Helmūts]. - Rīga : Liesma, 1975. - 135 lpp. : il. - Saturs: Veltījumi: I.Auziņam, A.Buiķim, A.Ceplim, M.Čaklajam, I.Kalniņam, M.Kļaviņam, M.Ķempei, L.Laicenam, P.Nerudam, J.Peteram, Pirtnieku mātei, O.Vācietim, Veltai.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Briedis Andris. Literārā Valmiera : [rakstu cikls] / Andris Briedis // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.65 (2006, 26.apr.), 5.lpp. : ģīm. - (Piel. "Valmierietis"). - Turp. Sāk.: Nr.17 (2006, 31.janv.). - Saturs: Linards Laicens : [par rakstnieka (1883-1938) dzīvi un daiļradi].

Engelsa Solvita. Trapenieši pārkārto Linarda Laicena muzeja ekspozīciju : [par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu] / Solvita Engelsa ; tekstā stāsta Trapenes pagasta kultūras dzīves organizatore Emma Valija Šļukuma // Malienas Ziņas. - Nr.34 (2004, 20.marts), [1.]lpp.

Harju Rasma. Linards Laicens : Ape un Itālija : [par dzejnieka un rakstnieka (1883-1937) grām. "Skaistā Itālija" prezentāciju Apes Tautas namā (Alūksnes raj.)] / Rasma Harju // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.2 (2008, 5.janv.), 6.lpp.

Laicena Anna. Annas Laicenas vēstījums : [par dzejnieka un rakstnieka Linarda Laicena (1883-1937) dz.d. velt. pasākumu Apes Tautas namā (Alūksnes raj.)] / Anna Laicena // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.2 (2008, 5.janv.), 6.lpp.

Laicena Anna. Linards Laicens un "Kalevala" : [par rakstn. un polit. darbin. (1883-1937) veikto somu nacionālā eposa tulk.] / Anna Laicena // Malienas Ziņas. - Nr.136 (2003, 20.nov.), 5.lpp.

Lejnieks Jānis. Linarda Laicena - Lēģeru - Nometņu iela : [par ielas vēsturi (Pārdaugava)] / Jānis Lejnieks // Latvijas Architektūra. - ISSN 1407-4923. - [Nr.]5 (2004), 104.lpp.

Ratniece Sandra. Linards Laicens 1905.gada notikumu virpulī : [par rakstnieku (1883-1937)] / Sandra Ratniece // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2005, dec.), 110.-117.lpp.

Saskan paaudzes : [sakarā ar rakstnieka Linarda Laicena (1883-1937) mazmeitas Annas Laicenas viesošanos Valmierā] / mater. sagat. Andris Briedis // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.57 (2007, 14.apr.), 8.lpp. : ģīm.

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2008