Atbildes, kuras tu meklē
Eniņš Guntis

Dabaspētnieks (dzimis 1933)

Gunta Eniņa darbi

Grāmatas

Āboltiņš Ojārs. Gaujas senieleja / O.Āboltiņš, G.Eniņš. - Rīga : Liesma, 1979. - 133, [3] lpp., [36] lpp. il. : il., k. - (Stāsti par dabu).

Aizsargājamo koku un krūmu uzskaites un mērīšanas metodika / [sagat: G.Eniņš, A.Zvirgzds]. - Rīga, 1983. - 15 lpp., 1 ats. lp. il. : tab.

Eniņš Guntis. Alas Latvijā / Guntis Eniņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. - 76 lpp. : il., kartes. - (Latvijas mazā enciklopēdija ; 6).

Eniņš Guntis. Koks - dabas piemineklis / G.Eniņš ; Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība, Latvijas PSR ZA Bioloģijas institūts. - Rīga : Zinātne, 1982. - 93, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il. - (Daba un mēs).

Eniņš Guntis. Tepat Latvijā : [stāsti un tēlojumi] / Guntis Eniņš ; [Mārītes Romānes priekšv.]. - Rīga : Liesma, 1984. - 188, [2] lpp., [32] lpp. il. - (Stāsti par dabu).

Titmane A. Rīgas zaļā josla / A.Titmane ; G.Eniņa fotoatt.]. - Rīga : Zinātne, 1982. - 59 lpp., 4 lp. krās. il. : tab.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Eniņš Guntis. Devona laikmeta liecinieces - klintis : [par klintīm Latvijā : stāsta pētnieks] / Guntis Eniņš ; pierakst. Gunita Gaide // Apelsīns. - ISSN 1691-1083. - Nr.9 (2004, sept.), [16.]-17.lpp.

Eniņš Guntis. Jūrmalas priežu izciršana : [sakarā ar Jūrmalas iedzīvotāju protestiem pret Jūrmalas pils. attīstības plāna groz. paredzēto dabas pamatnes pārveidošanu] / Guntis Eniņš // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.92 (2006, 15.jūn.), 2.lpp.

Eniņš Guntis. Kur lielo sāpju patiesākā vieta? : [par pieminekļa celšanu padomju varas represijās cietušajiem] / Guntis Eniņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.200 (2006, 26.jūl.), [1.], 7.lpp.

Eniņš Guntis. Neļausim iznīcināt latvisko ainavu : [par nelikumīgu koku aleju izciršanu Kaives (Cēsu raj.), Dundagas (Talsu raj.) u.c. pagastos] / Guntis Eniņš ; tekstā stāsta akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" 3.ceļu pārvaldes direktors Vitolds Bērziņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.21 (2005, 22.janv.), 7.lpp.

Eniņš Guntis. 100 dižākie un svētākie : [par aizsargājamiem kokiem - Ceipu upurozolu (Zviedru Ķēniņa ozols) pie Ceipu mājām (Valmieras raj.) un Rietekļa paegli (Valmieras raj.) ] / Guntis Eniņš // Vides Vēstis. - ISSN 1407-2939. - Nr.1 (2008, janv.), 28.-29.lpp.

Eniņš Guntis. Starp smēķētājiem ir arī pieklājīgi cilvēki : [sakarā ar "Smēķēšanas ierobežošanas likuma" spēkā stāšanos] // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.182 (2006, 8.aug.), 2.lpp.

Literatūra par Gunti Eniņu

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Aleksandrovs Valdis. Ir aleju Piektais gads : [par aleju saglabāšanu] / Valdis Aleksandrovs ; tekstā stāsta atklātā sabiedriskā fonda "Dabas retumu krātuve" vad. Guntis Eniņš, LR vides ministrs Raimonds Vējonis // Medības. Makšķerēšana. Daba. - ISSN 1407-0537. - Nr.3 (2005, marts), 35.lpp.

Aleksandrovs Valdis. Retumkrājēju daudzgalainie koki : [par atklāto sabiedrisko fondu "Dabas retumu krātuve"] / Valdis Aleksandrovs ; tekstā stāsta fonda vad. Guntis Eniņš // Medības. Makšķerēšana. Daba. - ISSN 1407-0537. - Nr.3 (2005, marts), 36.-39.lpp.

Banziņa Anita. Krietns papildinājums dižkoku sarakstam : [par izstādi "Dobeles rajona dižkoki" Dobeles Novadpētniecības muzejā] / Anita Banziņa ; tekstā stāsta dabas pētnieks Guntis Eniņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.44 (2005, 15.febr.), 13.lpp.

Birkmanis Gunārs. Gunta Eniņa darbs rosina daudzus : [sakarā ar dabaspētnieka Gunta Eniņa izstādi par Dobeles raj. dižkokiem Dobeles Novadpētniecības muzejā] / Gunārs Birkmanis // Latvietis Latvijā. - ISSN 1407-5555. - Nr.12 (2005, 24./30.marts), 6.lpp.

Blaua Līga. Laupītājs Adamaitis : [sakarā ar Lietuvas pavalstnieka Leona Adamaiša bandas izdarītajiem noziegumiem Jelgavas apkārtnē 1918.-1922.g.] / Līga Blaua ; tekstā stāsta novadpētnieki Ernests Migliņš un Līga Kronberga, alu pētnieks Guntis Eniņš // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.1 (2005, 7.janv.), 42.-47.lpp.

Daba - vienmēr pārsteidz un iepriecina : [par tikšanos ar Latvijas dabaspētnieku, "Dabas retumu krātuves" vad. Gunti Eniņu Dobeles raj. Centr. bibliotēkā : sakarā ar fotoizstādi "Dobeles rajona dižkoki"] / tekstā stāsta G.Eniņš ; mater. sagat. Baiba Pole // Zemgale. - ISSN 1407-947X. - Nr.51 (2007, 28.apr.), 7.lpp. : ģīm.

Fjodorova Rūta. Saglabāsim retos un interesantos kokus : [par Rūmenes parku (Tukuma raj.)] / Rūta Fjodorova ; tekstā stāsta koku pētnieks Guntis Eniņš // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. - ISSN 1407-8252. - Nr.127 (2005, 27.okt.), [1.], 6.lpp.

Galkina Ilze. Neļaus nozāģēt Druvienas svētozolus : [par LR Satiksmes min. vēlmi izcirst ozolu aleju autoceļu rekonstrukcijas dēļ Druvienā (Gulbenes raj.)] / Ilze Galkina ; tekstā stāsta Jāņa Poruka Vecās skolas muzeja direktore Ligita Zvaigznekalne, dabas pētnieks Guntis Eniņš, Gulbenes raj. Ceļu policijas priekšnieks Kārlis Kārkliņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.115 (2006, 28.apr.), [1.], 8.lpp.

Gordons Franks. Piemiņa ir pienākums : vērojumi un pārdomas [sakarā ar G.Eniņa rakstu "Kur lielo sāpju patiesākā vieta?" par pieminekļa celšanu padomju varas represijās cietušajiem : no laikr. "Latvijas Avīze", Nr.200, 26.jūl.] / Franks Gordons // Brīvā Latvija - Londona. - ISSN 0934-6759. - Nr.33 (2006, 12./18.aug.), 4.lpp. - T.p. laikr. "Laiks" - Ņujorka. - Nr.33 (2006, 12./18.aug.), 10.lpp.

Kalniņa Daiga. Kas dod rotu dvēselei : [par "Dabas retumu krātuves" rosināto diskusiju par Latvijas ainavu] / Daiga Kalniņa ; tekstā stāsta dabas pētnieks Guntis Eniņš, ainavu arhitekte Gundega Lenāre // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.104 (2004, 6.maijs), 13.lpp.

Laime Sandis. Aicinājums Latvijas pazemē : [sakarā ar alu pētnieka, "Dabas retumu krātuves" vad. Gunta Eniņa grām. "Alas Latvijā" iznākšanu] / Sandis Laime ; tekstā stāsta G.Eniņš // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.38 (2004, 14.febr.), 10.lpp.

Langenfelde Kristīne. Bijušais Saeimas deputāts dzīvo virs kanalizācijas dīķa : [par kanalizācijas avārijas situāciju 28.namā Zaļajā ielā Dobelē] / Kristīne Langenfelde ; tekstā stāsta mājas iedzīvotājs, bij. LR Saeimas un Rīgas Domes deputāts Guntis Eniņš, SIA "Namnieks" direktors Valdis Meija // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.49 (2007, 27.febr.), 4.lpp.

Majore-Linē Māra. Amatas stāsti digitalizēti : [par konf. "Mana Amata" Amatas novada Kultūras centrā "Ģikšos" un iepazīšanos ar rakstnieces Melānijas Vanagas (1905-1997) pētījumu par Amatas upes baseinu (Cēsu raj.)] / Māra Majore-Linē ; tekstā stāsta Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieks Edmunds Cepurītis, M.Vanagas muzeja vad. Ingrīda Lāce, dabaspētnieks Guntis Eniņš // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.165 (2007, 24.okt.), 3.lpp. : ģīm.

Maniņa Agrita. Kādi tik dižkoki Saldus rajonā : [par dižkoku fotoizstādi "Saldus rajona nezināmie dārgumi" Saldus Vēstures un mākslas muzeja Rozentāla mājā] / Agrita Maniņa ; tekstā stāsta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Saldus raj. galv. valsts inspektore Jana Mikuļska, atklātā sabiedriskā fonda "Dabas retumu krātuve" vad. Guntis Eniņš // Saldus Zeme. - ISSN 1407-3072. - Nr.9 (2006, 21.janv.), 8.lpp.

Raudone Ināra. Dižkoku atbrīvotājs : [par dabas pētnieku, Rīgas Domes Vides komitejas locekli Gunti Eniņu] / Ināra Raudone ; tekstā stāsta G.Eniņš // Meža Avīze. - ISSN 1407-6187. - Nr.77 (2004, 15.jūl./12.aug.), 3.lpp.

Rozeniece Aina. Latviskā ainava - pašiem un tūristiem : [par latviskās ainavas problēmām velt. fonda "Dabas retumu krātuve" vad. Gunta Eniņa lekciju Rīgas Latviešu biedrības Nacionālās identitātes centrā] / Aina Rozeniece // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.58 (2004, 14.apr.), B 8.lpp.

Rozeniece Aina. Tās apdzīvo velni un sikspārņi un apciemo drosmīgi pētnieki : [par Gunta Eniņa encikl. "Alas Latvijā" (Rīga : Zvaigzne ABC, 2004) atvēršanu Rīgas Latviešu biedrības namā] / Aina Rozeniece // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.25 (2004, 17.febr.), B 8.lpp.

Veckalne Silvija. Alu cilvēks ar "dullīšiem" uzrāda bagātības : [par dižkokiem Rīgā un atklātā sabiedriskā fonda "Dabas retumu krātuve" vad., Latvijas Zinātņu akad. ģeogrāfijas zinātņu goda Dr. Gunti Eniņu] / Silvija Veckalne ; tekstā stāsta G.Eniņš // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.182 (2006, 19.sept.), 10.-11.lpp. : ģīm.

Viļķina Ausma. Apzina dižkokus : [par sabiedriskā fonda "Dabas retumu krātuve" vad. Gunta Eniņa rīkoto ekpspozīciju (Saldus raj.)] / Ausma Viļķina // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.46 (2006, 16.febr.), 13.lpp. : karte. - (Iel. "Atpūta. Vaļasprieks").

Zem ziedošām liepām ieteic uzturēties nervoziem cilvēkiem : [par dižākajiem liepu kokiem Balvu raj.] / tekstā stāsta dabas pētnieks Guntis Eniņš // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.53 (2007, 7.jūl.), 4.lpp.