Atbildes, kuras tu meklē
Andžāne Marija

dzejniece (1909-1988)

Marijas Andžānes darbi

Grāmatas

Andžāne Marija. Caur dvēseles prizmu : [dzejuli] / Marija Andžāne. - [Minhene] : Latgaļu izd., 1977. - 256 lpp.

Andžāne Marija. Dimensiju kvadrātsaknes : dzejas izlase / Marija Andžāne ; sast. Ilga Muizniece. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izd., 1999. - 286 lpp.

Andžāne Marija. Izejas punkts : [stāsti] / Marija Andžāne. - [Minhene] : Latgaļu izd., 1982. - 265 lpp.

Andžāne Marija. Namīra vōrtūs : lirika / Marija Andžāne. - [Feldāfinga] : A.Jūrdža fonds : V.Lōcis, 1951. - 160 lpp.

Dzejoļi / sakārt. Kārlis Poruks ; priekšv. atkārt. izd. aut. Ieva Kvāle ; Artura Langmaņa grafikas. - Faks. izd. Cedelghema, 1945. - [Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2003]. - 479 lpp. : il., ģīm. - Aut. vidū: Marija Andžāne.

Mīlestības kalendārs : [latv. rakstn. darbu fragm. krāj. / sast.: R.Ādmīdiņš, A.Auziņš]. - [Rīga : SolVita, 1993]. - 480 lpp. - Aut. vidū: Marija Andžāne.

Nikodemam Rancānam - 120 / [sast. V.Bruzgule ; A.Rancānes, I.Magazeiņa apcere ; red. J.Elksnis ; fotogr. A.Lebeds, P.Korsaks]. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izd., 1990. - 31 lpp. - Saturā: Dōrznīkam: (veltījums N.Rancānam) / Marija Andžāne.

Literatūra par Mariju Andžāni

Grāmatas

Broks Jānis. Latgales kultūras darba entuziasti : (līdz 1944.gadam) / Jānis Broks. - Rīga : Rīgas Metropolijas kūrija, 1995. - 407, [1] lpp. - Saturā: Marija Andžāne.

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. Zinātniskie raksti / Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. Latviešu literatūras un kultūras katedra ; red. Sandra Meškova. - 2.: Latviešu literatūras un kultūras katedras konferenču materiāli (1996-1997). - Daugavpils : Saule, 2001. - 154, [1] lpp. - Saturā: "Dimensiju kvadrātsaknes" Marijas Andžānes nepublicētajā dzejā / Ilga Muizniece.

Dzimtā valoda un literatūra kultūras apritē : zin. raksti / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedra ; redkol.: I.Vītola (atb. red.), I.Stikāne, M.Arāja. - [2.]. - Rīga : LU, 1997. - 143 lpp. - Saturā: Folklorismi Marijas Andžānes nepublicētajā dzejā / Ilga Muizniece.

Es mīlu Latgali : dzejas izlase / sast. Anna Ļisicina, Anna Rancāne. - Rīga : SolVita, 2002. - 238, [1] lpp. - Aut. vidū: Marija Andžāne.

Feministica Lettica 2001 : 2.laid. / sast. un galv. red. Ausma Cimdiņa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 235 lpp. - Saturā: Sieviete un novadu literatūra: Naaizmērstules un Marijas Andžānes daiļrade / Anastasija Stikāne.

Muizniece Ilga. Marijas Andžānes dzejas mantojums rokrakstos : māc. palīglīdz. / Ilga Muizniece ; Rēzeknes Augstskola. Humanitārā fakultāte. Baltu filoloģijas katedra. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 1997. - 50 lpp.

Salceviča Ilona. Gadsimts latgaliešu prozā un lugu rakstniecībā, 1904-2004 / Ilona Salceviča ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Zinātne, 2005. - 257, [2] lpp., [8] lp. ģīm., faks. - Saturā: Dzejnieces proza: Marija Andžāne.

100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā / sast. un iev. sarakst. Ausma Cimdiņa. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apg., 2008. - 501 lpp. - Saturā: Marija Andžāne (1909-1988) / I.Sperga.

Tāvu zemes kalendars 1997 : 58.goda gōjums / sast.: S.Saušs, J.Eļksnis ; red.: V.Unda, L.Leikuma. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izd., 1996. - 317 lpp. - Saturā par Mariju Andžāni.

Valeinis Vitolds. Latgaliešu lirikas vēsture / Vitolds Valeinis ; māksl. Valdis Villerušs. - Rīga : Jumava, 1998. - 193, [5] lpp. - Saturā: Spilgtākie meditatīvās lirikas pārstāvji 30.gados: Alberts Sprūdžs, Aleksandrs Adamāns, Danieļs Grečs, Jānis Klīdzējs, Konstantins Strods-Plencinīks, Marija Andžāne, Augusts Eglājs.

Vējāns Andris. Latgales rakstu gaisma : sejās, grāmatās un preses slejās, esejās / Andris Vējāns ; māksl. Dainis Lapsa. - Rīga : Sprīdītis, 1996. - 615, [1] lpp., [12] lpp. krās. il. - Saturā: Lakstīgala ērkšķurožu krūmā: Tēvzemes dzīve, prieks un sāpes Marijas Andžānes sirds atbalsīs.

Veltījumi

Andžāne Koleta. Dvēseles dziesma / Koleta Andžāne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izd., 2000. - 218 lpp. - Saturā: veltījumi mātei Marijai Andžānei.

Saule izkapts kātā : rakstu krāj. / Ludzas literātu apvienība ; sast. V.Trojanovskis. - Rēzekne : Latgales Kulturas centra izd., 1991. - 132, [3] lpp., [4] lpp. il. ģīm. - Saturā: veltījumi Marijai Andžānei.

Skuja Marta. Naziņā : dzejūli / Marta Skuja ; [Elzas Stalidzānes graf.]. - 2.izd. - [B.v.] : Latgolas lauku kult. komplekss "Jasmuiža", 1991. - 84, [7] lpp. : il. - Saturā: Marijai Andžānei.

Tāvu zemes kalendars 1994 : 55.goda gojums / sast.: S.Saušs, V.Vonogs, J.Eļksnis ; red.: A.Stafecka, L Leikuma. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izd., 1994. - 275 lpp. - Saturā: Marijai Andžānei / Koleta Andžāne.

Vējāns Andris. Rāznas krūze : latgaliskō dzeja, 1946-1996 / Andris Vējāns ; māksl. Aleksandrs Stankevičs. - Rīga : Sprīdītis, 1997. - 223, [1] lpp. - Saturā: veltījumi Marijai Andžānei.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ādmīdiņš Reinis. Literārais kalendārs : [par dzejnieci Mariju Andžāni (1909-1988), dzejnieku Jāni Raini (1865-1929)] / Reinis Ādmīdiņš // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.39 (2007, 6./12.okt.), 6.lpp. - Turp. Sāk.: Nr.37 (2007, 22./28.sept.). - T.p. laikr. "Laiks" (Ņujorka). - Nr.39 (2007, 6./12.okt.), 12.lpp.

Gončarovs Aleksejs. Pavasaris skolas logā : [par Šķaunes pamatskolas skolotāju Mariju Andžāni] / Aleksejs Gončarovs // Ezerzeme. - ISSN 1407-9623. - Nr.23 (2006, 21.marts), 3.lpp.