Atbildes, kuras tu meklē
Cimze Jānis

Pedagogs un komponists (1814-1881).

Literatūras saraksts

1. Bulmeistare, Zane. Cimze vieno Latviju un Igauniju : [par pedagoga, latviešu kora kultūras pamatlicēja Jāņa Cimzes 190.dz.d. (1814-1881) velt. koncertu Dziesmu rota" Valkā] / Zane

2. Bulmeistare, Ieva Alhasova // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.81 (2004. gada 28.maijs), 4.lpp.

3. Drubiņa, Ligita. J.Cimzes skolotāju semināra devums Latvijas un Igaunijas izglītības un kultūras jomā :[par komp., skolotāja Jāņa Cimzes (1814-1881) vadīto Vidzemes draudžu skolu skolotāju semināru Valkā un tā audzēkņiem] /

4. Ligita Drubiņa // Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.58 (2004, 20.maijs), 9.lpp.

5. Drubiņa, Ligita Piemin Dziesmu svētku diriģentu :[par kordiriģentu, sabiedr. darbin., Jāņa Cimzes Vidzemes drudžu sk. skolot. semināra Valkā audzēkni, ērģeln. Indriķi Zīli(1841-1919) : sakarā ar160.dz.d.] // Ziemeļlatvija. - (2001, 19.maijs), 4.lpp.

6. Dubļāns, Aldis. Izveidota filma par Cimzi :[par Kultūrkapitāla fonda atbalstīto Valkas Novadpētn.muzeja videofilmu "Skolotāju skolotājs" par ped., tdz. melodiju krājēju un apdarinātāju Jāni Cimzi (1814-1881)] / Aldis Dubļāns; tekstā stāsta projekta aut., producente, lit. scenāriste un administratore Ligita Drubiņa // Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.57 (2002, 21.maijs), 12.lpp.

7. Dubļāns, Aldis Atklāj pastāvīgo ekspozīciju Cimzem : [par komp., ped. Jānim Cimzem (1814-1881) velt. ekspozīciju "Vidzemes draudžu skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūtizglītojošā darbība"] / tekstā stāsta Valkas novadpētn. muzeja spec. Ligita Drubiņa un māksl. Maruta Stabulniece // Ziemeļlatvija. - (2000, 13.maijs), 3.lpp.

8. Dubļāns, Aldis Cimzes svētki aizvadīti : [par komp. Jānim Cimzem (1814-1881) veltītajiem mūz. svētkiemValkas raj.] // Ziemeļlatvija. - (1999, 10.jūn.), 5.lpp.

9. Dubļāns, Aldis [Jāņa] Cimzes klavieres atgriezušās Valkā : [par Valkas novadpētn. muzeja jaunieguvumu] // Ziemeļlatvija. - (1999, 29.maijs), 4.lpp.

10. "Dziesmu rotai" - 130 L : [par Jāņa Cimzes (1814-1881) koru repertuāra krāj.] / mater.sagat. Ligita Drubiņa // Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.55 (2002,16.maijs), 9.lpp.

11. "Dziesmu rotas" izdevumi : pirmizd.; atkārt. un papild. izd. : [par Jāņa Cimzes /(1814-188 koru repertuāra krāj. : sakarā ar 130.gadad. kopš iznākšanas] / mater.sagat. Ligita Drubiņa // Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.55 (2002,16.maijs), 9.lpp.

12. Freibergs, Guntis. Pirmo reizi svētki marimbai : [par 1.marimbas mūz. konkursu J.Cimzes (1814-1881) dienu ietvarosValkā] / Guntis Freibergs // . - [Nr.]58 (2003, maijs), 10.lpp.

13. Gailīte, Zane. Viens sējējs gāja sēt... [par vīru koru dziesmu svētkiem Dikļu estrādē (Valmieras raj.) : sakarā ar pedagoga un komp. Jāņa Cimzes (1814-1881) 190.dz.d.] / ZaneGailīte // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.23 (2004, 11./18.jūn.), 7.lpp.

14. Galkina, Ilze. Valkā starptautiskās "Cimzes dienas" : [par gaidāmajiem pasākumiem] / Ilze galkina // Latvijas Avīze. - ISSN 1407-3331. - Nr.136 (2004, 20.maijs), 15.lpp.

15. Galkina, Ilze. Cimzes dienas pārskan robežas : [par 23.Cimzes dienām Valkā] / Ilze Galkina ; tekstā stāsta mūz. pasākuma rīkotājs, Jāņa Cimzes Valkas mūz. skolas direktors

16. Guntis Freibergs // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-0931. - Nr.100 (2004,10.apr.), 12.lpp.

17. Galkina, Ilze Cimzes vērtības līdzās Ļeņina galvai : [sakarā ar ped., latv. t.dz. melodiju krājēja un apdarinātājaJāņa Cimzes (1814-1881) 185.dz.d. un Cimzes skolot. semināram velt. izst.Valkas novadpētn. muzejā] // Neatkarīgā Rīta Avīze. - (1999, 5.jūn.), 12.lpp.

18. Galkina, Ilze Valkā sākušās tradicionālās [Jāņa] Cimzesdienas : [ped., koru kult. pamatlicējs (1814-1881)] // Neatkarīgā Rīta Avīze. - (1999, 6.apr.), 4.lpp.

19. Grāvītis, Oļģerts Skolotāju semināri - pirmo mūzikas darbinieku kalves [par Valmieras skolot. semināra vad. Jāni Cimzi (1814-1881) unIrlavas skolot. semināra (Tukuma raj.) ped. Jāni Bētiņu (1830-1912)] //Dziesmusvētki. - Nr.1 (1999), 18.-19.lpp.

20. Karpova, Inga Piemin skolotāju [Jāni] Cimzi : [par ped., pirmā latv. tdz. melodiju krājēja un apdarinātāja(1814-1881) 120.nāves dienai velt. pasākumu Lugažu kapos (Valkas raj.)]// Partita. - (2001, nov.), 3.lpp.

21. Ķīle, Māra Atceroties muzeja pirmsākumus :[sakarā ar Valkas novadpētn. muzeja 30.gadad.] // Ziemeļlatvija. - (2000, 18.maijs), 5.lpp.

22. Medne, Lolita 2000.gadā - 20.[Jāņa] Cimzes dienas : [par ped., pirmajam latv. tdz. melodiju krājējam un apdarinātājam (1814-1881) velt. Jauno vokālistu konkursu J.Cimzes Valkas mūz. sk.] // Partita. - (2000, jūn.), 10.lpp.

23. Neilande, Saulcerīte Ievērojamu cilvēku vārdos nosauktās ielas Mežaparkā : [par prof. Ernsta Bergmaņa (1836-1907), rakstn. un žurn. Jura Mātera (1845-1885), mūz. ped. Jāņa Cimzes (1814-1881), valodn. un ped.Jēkaba Velmes (1885-1928), rakstn. Jāņa Poruka (1871-1911), komp. Emīla Dārziņa (1875-1910), publicista un ped. Viļa Olava (1867-1917), rakstn. Annas Sakses (1905-1981), Sudrabu Edžus (1860-1941), žurn. Kārļa Vatsona(1777-1826) vācu mācītāja un literāta Ernsta Glika (1652-1705), vācu mācītāja, valodn. un rakstn. Gotharda Frīdriha Stendera (Vecais Stenders, 1714-1 // Mežaparks. - 2000. - 8.laid. - 5.lpp.

24. Pare, Baiba. Pasākums par godu Jānim Cimzem : [par kultūras darbin. un folk. vācēja (1814-1881) atcerei velt.starptaut. zin. konf. "Cimzem - 190" un Cimzes dziesmu dienu Valkā (Valgā)] / Baiba Pare // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. Nr.113 (2004, 17.maijs), 10.lpp.

25. Tooms, Viljars Atceres dienas [jūnijā] : [par kult. un sabiedr. darbin. atceres dienām] // Druva. - (1999, 22.jūn.), 4.lpp. - (Piel. "Novadnieks" ).

26. Ziediņa, Sandra. Tautskolotājs un viņa audzēkņi : [par latviešu koru kultūras pamatlicēju, Vidzemes Skolotāju semināra dibinātāju Jāni Cimzi (1814-1881) : sakarā ar 190.dz.d.] Sandra Ziediņa // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.27 (2004, 18.febr.), 4.lpp. - (Piel. "Valmierietis" ).

27. Zilbers, Aivars. Jānis Cimze - komponists un pārliecināts latvietis :[par starptaut. konf. Valkā : sakarā ar Vidzemes draudžu skolu skolotāju semināra vad. J.Cimzes (1814-1881) 190.dz.d.] / Aivars Zilbers ;tekstā stāsta Valkas Nopvadpētniecības muzeja spec. Ligita Drubiņa,J.Vītola Latvijas Mūz. akad. Vēstures katedras prof. Oļģerts Grāvītis, igauņu vēstures zinātņu kand. Veino Sirks // Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.60 (2004, 25.maijs), 3.lpp.

28. Zilbers, Aivars. Valka vienu dienu dziesmu rotā : [par komp., skolotāja Jāņa Cimzes (1814-1881) un viņa audzēkņu dziesmu dienas svētkiem : sakarā ar J.Cimzes 190.dz.d.] / Aivars Zilbers// Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.60 (2004, 25.maijs), 9.lpp.

29. Zilbers, Aivars. Veido saikni starp šodienu un vēsturi :[par Valkas Novadpētn. muzeju : sakarā ar Starptaut. muzeju dienu]/ Aivars Zilbers ; tekstā stāsta muzeja direkt. Meldra Cimdiņa, spec.Ligita Drubiņa // Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.54 (2002,14.maijs), 9.lpp.

30. Zveja, Ilze. Skolotāju skolotājs : [par pedagoga un komp. Jāņa Cimzes 1814-1881) 190.dz.d. atcerespasākumiem - zin. konf. un koru sadziedāšanos robežpils. Valkā un Valgā] / Ilze Zveja // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.20 (2004,21./28.maijs), [1.] lpp.

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku attīstības institūts. Kalendārs bibliotēkām 2004. gada III ceturksnī. Par izdevumu atbild M. Jurciņa.