Atbildes, kuras tu meklē
Zariņš Marģeris

komponists, rakstnieks (1910-1993)

Marģera Zariņa darbi

Grāmatas

Zariņš Marģeris. Apmātie : stāsti / Marģeris Zariņš ; [māksl. Andris Lamsters]. - Rīga : Liesma, 1985. - 245, [2] lpp.

Zariņš Marģeris. Apgaismības gadsimta ēnā : stāsti / Marģeris Zariņš ; [māksl.

A.Stankevičs]. - Rīga : Liesma, 1980. - 152 lpp. - (Stāsti par vēsturi).

Zariņš Marģeris. Dēli : stāsti / Marģeris Zariņš ; [māksl. Jānis Anmanis]. - Rīga : Liesma, 1980. - 122 lpp.

Zariņš Marģeris. Didrika Taizeļa brīnišėīgie piedzīvojumi / Marģeris Zariņš ; [māksl.

Ā.Lielais]. - Rīga : Liesma, 1978. - 109 lpp. - (Piedzīvojumi. Fantastika. Ceļojumi).

Zariņš Marģeris. Kapelmeistara Kociņa kalendārs : KKK : (1944.gada otrā puse) : romāns /

Marģeris Zariņš ; [māksl. O.Bērziņš]. - Rīga : Liesma, 1982. - 246 lpp.

Zariņš Marģeris. Optimistiska dzīves enciklopēdija : manas saknes, mana bērnība un mana

jaunība / Marģeris Zariņš ; [māksl. A.Savickis]. - Rīga : Liesma, 1975. - 172 lpp.

Zariņš Marģeris. Pārdomas. Pieraksti. Feļetoni / Marģeris Zariņš ; [māksl. Aivars Sprūdžs]. - Rīga : Liesma, 1980. - 272, [1] lpp.

Zariņš Marģeris. Rūķi un pūķi / Marģeris Zariņš ; [māksl. Liāna Šulce]. - Rīga : Zvaigzne

ABC, 2000. - 102 lpp. - (Sprīdi pa sprīdim).

Zariņš Marģeris. Rūķi un pūķi / Marģeris Zariņš ; [il. Jānis Anmanis]. - Rīga : Sprīdītis, 1993. - 64, [2] lpp.

Zariņš Marģeris. Sapnis vasaras naktī : noveles un stāsti / Marģeris Zariņš ; Ojāra Jēgena il. - [Mineapolisa] : Tilts, 1971. - 253, [2] lpp.

Zariņš Marģeris. Saulrietu violetās ērģeles : muzikāli stāsti / Marģeris Zariņš. - Rīga : Liesma, 1970. - 131 lpp.

Zariņš Marģeris. Tilti un aizas : izlase / Marģeris Zariņš ; [māksl. Viesturs Grants]. - Rīga : Liesma, 1990. - 312, [2] lpp.

Zariņš Marģeris. Trauksmainie Trīsdesmit Trīs : romāns / Marģeris Zariņš. - Rīga : Liesma, 1988. - 557, [1] lpp.

Zariņš Marģeris. Vecrīga : stāsti / Marģeris Zariņš ; [māksl. Viesturs Grants]. - Rīga : Liesma, 1978. - 248, [2] lpp.17

Zariņš Marģeris. Vienas vasaras stāsti / Marģeris Zariņš ; [māksl. J.Anmanis]. - Rīga : Liesma, 1975. - 228, [2] lpp.

Zariņš Marģeris. Viltotais Fausts, jeb, Pārlabota un papildināta pavārgrāmata / Marģeris Zariņš. - Rīga : Atēna, 2003. - 354, [3] lpp. - (Atēnas bibliotēka ; 1).

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Zariņš Marģeris. Četras adaptācijas : no cikla "Metamorfozes" / Marģeris Zariņš ; ar Litas

Silovas priekšv. // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2006, nov.), 72.-99.lpp.

Zariņš Marģeris. Kas piedzimis saulgriežos : [par rakstn. Zigmundu Skujiņu] / Marģeris

Zariņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.3 (2005, marts), 74.lpp.

Zariņš Marģeris. Marģeris Zariņš par savu dzīvi : [fragm. no komp. un rakstn. (1910-1993)

darbiem] / Marģeris Zariņš ; mater. sagat. Vēsma Johansone // Avīze Piebaldzēniem. - Nr.5 (2005, maijs), 14.-15.lpp.

Zariņš Marģeris. Nekrologs "Suvorova viesnīcai" : [pārpubl. no laikr. "Literatūra un Māksla" (1980.g. 25.apr.)] / Marģeris Zariņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2008, nov.),

105.lpp.

Literatūra par Marģeri Zariņu

Grāmatas

Feministica Lettica 2003 : almanahs / sast. un galv. red. Ausma Cimdiņa. - 3.laid. - Rīga :

Latvijas Universitāte, 2003. - 347 lpp. - Saturā: Marģera Zariņa proza un feministiskā

literatūrkritika / Evija Veide.

Krasinska Lija. Marģeris Zariņš : monogrāfija / Lija Krasinska. - Rīga : Latvijas Valsts

izd., 1960. - 206, [1] lpp.

Platforma 2 : Latvijas Universitātes filoloăijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un

bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu krājums / sast. un iev. sarakst. Jolanta Upeniece. - Rīga :

Zinātne, 2004. - 239, [1] lpp. - Saturā: Literārais alėīmiėis Marģeris Zariņš un viņa laiks / Evija Veide.

Silova Lita. ...Rakstnieks Marģeris Zariņš / Lita Silova ; LU Literatūras, folkloras un

mākslas inst. - [Rīga] : Zinātne, 2004. - 179 lpp., [16] lpp. - (Personība un daiļrade).

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Dumpe Daina. Viņa priecīgā dzīve : [par komp. un rakstn. Marģeri Zariņu(1910-1993) :

saruna ar audžumeitu, TV rež. un viņas dzīvesbiedru akt.] / Daina Dumpe, Uldis Dumpis ; pierakst.

Ieviņa Liepiņa // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.19 (2005, 20./27.maijs), 5.lpp. 18

Grāvītis Oļģerts. Daži atklāti vārdi par manu draugu Marģeri Zariņu: [par komp. un rakstn.

(1910-1993)] / Oļģerts Grāvītis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2006, nov.), 108.- 18.lpp.

Grāvītis Oļģerts. Jauneklīgais knariņš - Marģeris Zariņš : [par komp. un rakstn. (1910-

1993)] / Oļģerts Grāvītis // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.88, B daļa (2005, 3.jūn.),8.lpp.

Grāvītis Oļģerts. Pazīstamais un nezināmais MZ : [par komp. un rakstn. Marģeri Zariņu

(1910-1993)] / Oļģerts Grāvītis // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.19 (2005, 20./27.maijs), 4.lpp.

Koļeda Romāns. Tāpēc jau tā Zariņu māja ir! : [par komp. un rakstn. Marģera Zariņa (1910-

1993) māju Pārdaugavā] / Romāns Koļeda ; tekstā stāsta dēls Jānis Zariņš un dzīvesbiedre Ieva

Zariņa // Rīgas Balss. - ISSN 1407-3927. - Nr.159 (2005, 18.aug.), 12.-13.lpp.

Liepiņa Ieviņa. Latvju Minhauzens, vārdā Marģeris Zariņš (1910-1993) : [par komp. un

rakstn.] / Ieviņa Liepiņa // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.19 (2005, 20./27.maijs), 4.lpp

Lībiete Mirdza. Marģerim Zariņam- 95 : [par komp. un rakstn. (1910-1993)] / Mirdza

Lībiete // Harmonija. - Nr.13 (2005, jūn.), 6.lpp.

Mazvērsīte Daiga. Marģera Zariņa brīnišķīgie piedzīvojumi : [par komp. un rakstn. (1910-

1993)] / Daiga Mazvērsīte ; tekstā stāsta komp. Oļģerts Grāvītis, Daiga Mazvērsīte // Una. - ISSN

1407-2165. - Nr.8 (2005, aug.), 70.-[75.]lpp.

Rudaks Uldis. Režisori filmu mūzikai : [par komp. Raimondu Paulu, Imantu Kalniņu,

Marģeri Zariņu(1910-1993)] / Uldis Rudaks, Tekla Šaitere ; tekstā stāsta R.Pauls, I.Kalniņš, mūz.

zinātnieks Oļģerts Grāvītis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.261 (2005, 7.nov.), 12.lpp.

Silabriedis Orests. Talantīga cilvēka divertisments : [par komp. un rakstn. Marģeri Zariņu

(1910-1993)] / Orests Silabriedis // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.19 (2005, 20./27.maijs), 5.lpp.

Silova Lita. Darbi, kurus neviens neizlasīs : Marģera Zariņa nerealizētās ieceres / Lita

Silova // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2006, nov.), 100.-107.lpp.

Skujiņš Zigmunds. Dažas personas no grāmatas "Paralēlās biogrāfijas. Par rakstniekiem" :

[par dzejn. Uldi Bērziņu, Aleksandru Čaku (1901-1950), Valdi Grēviņu (1895-1968) un rakstn.

Regīnu Ezeru (1930-2002), Marģeri Zariņu(1910-1993) : no "Rakstu" 1.sēj.] / Zigmunds

Skujiņš // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.3 (2005, marts), 130.-137.lpp.

Torgāns Jānis. Partita Zariņa stilā : [par komp. un rakstn. Marģera Zariņa (1910-1993)

skaņdarbu "Partita baroka stilā?"] / Jānis Torgāns ; tekstā stāsta operdzied. Laima Andersone-Silāre

un Ilga Tiknuse ; mater. sagat. Inga Žilinska // Mūzikas Saule. - ISSN 1407-6969. - Nr.6 (2006), 20.-21.lpp.