Atbildes, kuras tu meklē
Deglavs Augusts

rakstnieks (1862-1922)

Augusta Deglava darbi

Grāmatas

Deglavs Augusts. Izlase / Augusts Deglavs ; [sast. Jānis Frīde; māksl. Kārlis Vidiņš ; I.Bērsona priekšv.]. - Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1965. - 328, [2] lpp.

Deglavs Augusts. Jaunā pasaule : romāns 4 daļās / Augusts Deglavs. - [Mineapole] : Tilts, 1955-1956. - 4 grām.

Deglavs Augusts. Rīga : romāns / Augusts Deglavs ; māksl. Māris Ozoliņš. - 5.izd. - Rīga : Zvaigzne, 1983. - 718, [2] lpp. : il. - (Skolas bibliotēka). - Komentāri: 713.-719.lpp.

Deglavs Augusts. Rīga : romāns [3 sēj.] / Augusts Deglavs. - 4.izd. - Rīga : Zvaigzne, 1983. - 3 sēj. : portr. - Saturs: 1.sēj. Patrioti ; 2.-3.sēj. Labākās familijas.

Deglavs Augusts. Rīga : vēsturisks romāns 6 grāmatās / Augusts Deglavs ; Aleksandra Krūkas il. - [Mineapole] : Tilts, 1958-1959. - 6 grām.

Deglavs Augusts. Rīga : romāns 3 sējumos / Augusts Deglavs. - Rīga : LVI, 1957-1958. - 3 sēj. - Saturs: 1.sēj. Patrioti ; 2.-3.sēj. Labākās familijas.

Deglavs Augusts. Rīga : romāns / A.Deglavs ; Arvīda Griguļa red. un koment. - Rīga : Latvijas Valsts izd., 1951. - XVI, 1134, [2] lpp. : portr.

Deglavs Augusts. Liesma : romāns / Augusts Deglavs. - [Mineapole] : Tilts, 1970. - 191 lpp.

Tam labam būs augt : [krājums] / [sakārt. un priekšv. sarakst. Edgars Damburs ; māksl. Harijs Purviņš]. - Rīga : Liesma, 1978. - 415 lpp. : il. - (Latviešu stāsts un novele). - Saturs: Spītnieks / J.Rainis ; Vodžus / A.Lerhis-Puškaitis ; Pa etapu / Zeltmatis ; Tēte / A.Deglavs ; Selgā / V.Plūdonis ; Divi suņi / A.Bračs ; Malkas cirtējs / Mākonis ; Tam labam būs augt / M.Liepa ; Slimības dienās / J.Purapuķe.

Deglavs Augusts. Vecais pilskungs : stāsti / Augusts Deglavs ; [sast. Zina Līce ; māksl. Vasilijs Šelkovs]. - Rīga : Liesma, 1980. - 261, [2] lpp. : il.

Deglavs Augusts. Zeltenīte : romāns / Augusts Deglavs. - [Rīga] : Valters un Rapa, [2006]. - 266, [1] lpp.

Deglavs Augusts. Zeltenīte : romāns / Augusts Deglavs. - [Mineapole] : Tilts, 1968. - 272 lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Deglavs Augusts. Tikumi toreiz, šodien : [fragm. no romāna "Rīga"] / Augusts Deglavs ; mater. sagat. Eva Mārtuža // Lauku Avīze. - ISSN 1407-3331. - Nr.127 (2002, 16.aug.), 7.lpp. - (Mājas Viesis).

Literatūra par Augustu Deglavu

Grāmatas

Rīgas kultūrvide 19.gadsimtā : A.Deglava romāns "Rīga" : [rakstu krāj.] / [sast. Ieva Kalniņa ; red. Dzintra Dāvidsone]. - Rīga : Pētergailis, 1999. - 142 lpp. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Čakare Valda. Multikulturālisms Augusta Deglava romānā "Rīga" / Valda Čakare // Karogs. - ISSN 0132-6295. -Nr.1 (1998), 129.-136.lpp.

Čakare Valda. Pilsētas portrets ar latviešiem, vāciešiem un priekšnesumiem : [Augusta Deglava romāna "Rīga" dram. Latvijas Nac. teātrī (rež. Edmunds Freibergs)] / Valda Čakare // Teātra Vēstnesis. - ISSN 0235-7909. - Nr.2 (1998), 22.-25.lpp.

Eglītis Imants. Augusts Deglavs kā psihopatologs : [par rakstn. A.Deglava stāstu "Lielā Lavīze"] / Imants Eglītis // Jums, Kolēģi. - ISSN 1407-5431. - Nr.6 (1995), 24.-25.lpp. - Bibliogr.: 5 nos.

Laķis Pēteris. Vidusšķiras veidošanās procesu atainojums A.Deglava romānā "Rīga" / Pēteris Laķis ; Denisa Hanova priekšv. // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - (1999, 28.okt.), 15.lpp. - (Iel. "Kultūras telpa un laiks" ; Nr.9).

Lejnieks Jānis. Vāgners un rettungsweg : Rīgas vēsturiskais centrs. Personību un notikumu pēdas : [sakarā ar Rīgas pilsētvides atspoguļojumu Aleksandra Čaka (1901-1950), Augusta Deglava (1862-1922), Kārļa Skalbes (1879-1945) u.c. rakstnieku darbos] / Jānis Lejnieks // Māksla Plus. - ISSN 1407-1886. - Nr.5 (2003, okt./nov.), 34.-38.lpp.

Melnace Rita. Nacionālā teātra veltījums Rīgai : [Augusta Deglava romāna "Rīga" dram. Latvijas Nac. teātrī / Rita Melnace // Diena. - ISSN 1407-1290. - (1998, 7.okt.), 14.lpp.

Mežulis A. "Rīga" dzima Kauguros : [par latv. rakstn. Augusta Deglava (1862-1922) romāna "Rīga" rakstīšanu Valmieras novada Druļu mājās] / A.Mežulis // Liesma. - ISSN 1691-0397. - (1992, 8.aug.), 3.lpp.

Naumanis Normunds. Mūžība un četras stundas : [Augusta Deglava romāna "Rīga" dram. Latvijas Nac. teātrī (rež. Edmunds Freibergs)] / Normunds Naumanis // Diena. - ISSN 1407-1290. - (1998, 10.okt.), 13.lpp.

Romāns "Rīga" un Rīgas kultūra romāna laikmetā : [par LU Filol. fak. Latv. lit. kat. un Baltu valodu kat. un Rīgas Vēst. un kuģn. muzeja fil. Mencendorfa nama rīkoto konf. "Augusta Deglava romāns "Rīga" un Rīgas kultūra romāna laikmetā"] // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. -(1997, 18.sept.), 16.lpp.

Skujiņš Zigmunds. Deglava Rīga un mūsdienas : [Augusta Deglava romāna dram. Latvijas Nac. teātrī (rež. Edmunds Freibergs)] / Zigmunds Skujiņš // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. -(1998, 10.okt.), 2.lpp.

Sniedze Evita. Poēma par Rīgu : [Augusta Deglava romāna "Rīga" dram. Latvijas Nac. teātrī (rež. Edmunds Freibergs)] / Evita Sniedze // Literatūra. Māksla. Mēs. - (1998, 22./29.okt.), 3.lpp.

Treimanis Gunars. Tradīcijām uzticīgs : [Augusta Deglava romāna "Rīga" dramatizējums Latvijas Nac. teātrī (rež. Edmunds Freibergs)] / Gunars Treimanis // Likuma Vārdā. - ISSN 1407-3455. - (1998, 5.nov.), 15.lpp.

Viese Saulcerīte. Augusts Deglavs - karavīrs : [par rakstnieka (1862-1922) dienestu neatkarīgās Latvijas armijā 1919.g. un mūža pēdējiem gadiem] / Saulcerīte Viese // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.67 (2004, 29.apr.), B 8.lpp.

Zviedris Mārtiņš. Grāmatas un teātris "Ķipos" : [par rakstn. Augusta Deglava (1862-1922) 140.dz.d. atceres pasākumu grāmatnieku muzejā "Ķipi" (Dobeles raj.)] / Mārtiņš Zviedris // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.157 (2002, 15.aug.), 4.lpp.

Žogota Dace. Par Rīgas kultūrvidi vakar un rīt : [par LU Filol. fak. Latv. lit. un Baltu val. kat. un Mencendorfa muzeja rīkoto zin. konf. "Augusta Deglava romāns "Rīga" un Rīgas kultūra romāna laikmetā"] / Dace Žogota // Literatūra. Māksla. Mēs. - (1997, 25.sept./2.okt.), 13.lpp.