Atbildes, kuras tu meklē
Purapuķe Jānis

rakstnieks (1864-1902)

Jāņa Purapuķes darbi

Grāmatas

Purapuķe Jānis. Ķibele aiz ķibeles : stāsti un humoreskas / Jānis Purapuķe ; [sast. L.Volkova]. - Rīga : Liesma, 1989. - 145, [2] lpp. : il. - (Literārā mantojuma mazā bibliotēka).

Purapuķe Jānis. Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes : iz Baltijas arāju dzīves / Jānis Purapuķe ; [tekstu publicēšanai sagat. un priekšv. sarakst. E.Knope]. - Rīga : Zinātne : Biržas sabiedrība, 1990. - 189, [2] lpp.

Purapuķe Jānis. Spieķis un divi suņi : [stāsts] / J.Purapuķe ; [māksl. N.Zvirbulis]. - Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1959. - 165 lpp. : il.

Tam labam būs augt : [krāj.] / [sakārt. un priekšv. sarakst. Edgars Damburs ; māksl. Harijs Purviņš]. - Rīga : Liesma, 1978. - 415 lpp. : il. - (Latviešu stāsts un novele). - Saturs: Spītnieks / J.Rainis ; Vodžus / A.Lerhis-Puškaitis ; Pa etapu / Zeltmatis ; Tēte / A.Deglavs ; Selgā / V.Plūdonis ; Divi suņi / A.Bračs ; Malkas cirtējs / Mākonis ; Tam labam būs augt / M.Liepa ; Slimības dienās / J.Purapuķe.

Literatūra par Jāni Purapuķi

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ādmīdiņš Reinis. Literārais kalendārs : [par rakstn. Jāni Purapuķi (1864-1902) un Kārli Ieviņu (1888-1977)] / Reinis Ādmīdiņš // Brīvā Latvija - Londona. - ISSN 0934-6759. - Nr.10 (2008, 8./14.marts), 5.lpp. : ģīm. - T.p. laikr. "Laiks" - Ņujorka. - Nr.10 (2008, 8./14.marts), 11.lpp. : ģīm.

Akmene Ilze. Cik teksts spēj provocēt tekstu : [par rakstn. Jānim Purapuķem (1864-1902) velt. konf. "J.Purapuķes romānam "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes" - 100" LU Filol. fak.] / Ilze Akmene // Rīgas Balss. - Nr.186 (1998, 28.sept.), 14.lpp.

Atklāja piemiņas plāksni J.Purapuķem : [par rakstn. Jānim Purapuķem (1864-1902) velt. piemiņas plāksnes atklāšanu Aizkraukles raj. Skrīveros] // Aizkraukles Avīze. - Nr.146 (1998, 12.dec.), 11.lpp.

Cimdiņa Ausma. "Sava kaktiņa, sava stūrīša zemes" sakāma vārda tiesības jeb kāpēc šo stāstu neizlasīt līdz galam? : [ref. konf. "J.Purapuķes romānam "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes" - 100"] / Ausma Cimdiņa // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (1998), 118.-128.lpp.

Ivanova Nora. Darba un zemes mīlestības dziesminieku pieminot : [par Birzgales pag. (Ogres raj.) dzimušo rakstn. un skolot. Jāni Purapuķi (1864-1902)] / Nora Ivanova // Ogres Ziņas. - Nr.97 (2002, 21.nov.), 9.lpp.

Ivanova Nora. Kas bija Jānis Purapuķe? : [par rakstn., skolot. (1864-1902)] / Nora Ivanova // Birzgales Avīze. - Nr.93 (2002, 10.nov.), 2.lpp.

Kalniņa Ieva. Atlasa tupelīte : par Jāņa Purapuķes (1864-1902) romānu "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes" / Ieva Kalniņa // Feministica Lettica. - Nr.1 (1999), 104.-110.lpp.

Kušķis Gunārs. Jānis Purapuķe : [par rakstn. (1864-1902)] / Gunārs Kušķis // Ogres Vēstis. - Nr.171 (2002, 12.nov.), 2.lpp.

Lasmane Skaidrīte. Savība/svešība : konstrukcija un dekonstrukcija : [ref. konf. "J.Purapuķes romānam "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes" - 100"] / Skaidrīte Lasmane // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (1998), 129.-136.lpp.

Upīts Andrejs. Jānis Purapuķe : [par rakstn. (1864-1902) : apcerējuma fragm. no žurn. "Austrums" Nr.1 (1905)] / Andrejs Upīts // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.11 (2005, nov.), 62.-65.lpp.