Atbildes, kuras tu meklē
Dunsdorfs Edgars

Vēsturnieks (1904-2002)

Edgara Dunsdorfa darbi

Divas gudras latviešu galvas : muižu dibināšana zviedru Vidzemē. — Stokholma : Daugava, 1986.

Grāmata par Saldu. — Melburna : Kārļa Zariņa fonds, 1995.

Kārļa Ulmaņa dzīve : Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis. — Rīga : Zinātne : Lana, 1992.

Kurzemes karakartes (17.un 18.gadsimtenī). — Melburna : Kārļa Zariņa fonds, 1984.

Latgales vēsturiskās kartes. — Melburna : Kārļa Zariņa fonds,1991.

Latvijas vēsture : Skolām un pašmācībai. — [Rokvila] : ALA, 1980.

Latvijas vēstures atlants. — Melburna : Kārļa Zariņa fonds, 1998.

Lielvidzemes kartes : (17.un 18.gadsimtenī). — Melburna : Kārļa Zariņa fonds, 1986.

Pirmās latviešu bībeles vēsture = Geschichte der ersten lettischen Bibel. — [Minneapolis] : Latviešu ev.-lut. baznīca Amerikā, 1979.

The Baltic dilemma. — Melbourne : Baltic Council of Australia, 1982.

Raksti

Ar kvēlo ticību Latvijai : [sakarā ar jur., Latvijas Centr. padomes priekšsēd. Konstantīna Čakstes 95.dz.d. (1901-1945) : Raksti : No grām. "Latvijas Centrālā Padome" (Upsala, 1994)] ; ar Mintauta Ducmaņa priekšv. — Saturs : Valstij un tautai veltīts mūžs / Edgars Dunsdorfs; Ciešanu un sāpju ceļā / Viktors Neimanis // Latvijas Vēstnesis.— 1996. — 26.jūl.

Daži Gaiļi lidojuši augstu : (Vēst. uzziņa) : [par Tukuma brīvzemnieka Anša Gaiļa (15.gs.) pēcnācējiem — Prūsijas armijas ģenerāļiem : Pēc r. krāj. "Archīvs : Raksti par latviskām problēmām : 25.sēj." (Melburna, 1985)] / Mater. sagat. D.Kokareviča // Lauku Avīze. — 1995. — 6.jūn. — 31.lpp.

"Draudzīgā aicinājuma" vēsture : [par Latv. prezidenta Kārļa Ulmaņa (1877-1942) Draudzīgo aicinājumu 1935.g. : No grām. "Kārļa Ulmaņa dzīve"] / Mater. sagat. Kaspars Kalnciems // Labrīt. — 1995. — 28.janv. — 14.lpp.

E.Dunsdorfa vēstule no Austrālijas : [sakarā ar vēst. prof. E.Dunsdorfa 95.dz.d. (Austrālija) : vēst. LU prof. Heinriham Strodam] // Latvijas Vēsture. — 2000. — Nr.2. — 116.lpp.

Edgara Dunsdorfa dzīvesgaitas : [autobiogr. : sakarā ar vēsturn. 90. dz.d.] // Saldus Zeme. —1994. — 26.nov.

Jāpētī kopējās problēmas : Prof. Dr. Edgars Dunsdorfs ierosina dibināt kopēju Baltijas univ. // Austrālijas Latvietis (Melburna). — 1995. — 10.nov. 1., 2.lpp.

Kārlis Ulmanis un viņa laiks : [Sakarā ar Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa 120.dz.d.(1877-1942) : Ar Sigizmunda Timšāna īsām ziņām par aut. "Austrālija un mēs"] // Latvijas Vēstnesis. — 1998. — 16.janv. — 4.lpp.

Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940 : [Par t.p. nos. dokum. un materiālu krāj. (Rīga, 1995)] // Austrālijas Latvietis (Melburna) — 1995. — 12.maijs. — 1., 5.lpp.

[Latvijas prezidenta] K.Ulmaņa [1877-1942] kultūras politika // Labrīt. —1994. — 14.janv. — 2.lpp.; 19., 20.janv. — 6.lpp.

Lielais Saldus mākslinieks daiļliteratūrā : [par Kārļa Dziļlejas romānu "Janis Rozentāls" (Saldus, 1996)] // Austrālijas Latvietis.(Melburna). — 1996. — 21.jūn.— 8.lpp.

"Mana vieta ir Latvijā — baltās un nebaltās dienās" : [Sakarā ar "Latvijas vēstures atlanta" 3.izd. / ar red. iev. "Ar sveicienu no tālās Austrālijas" // Latvijas Vēstnesis.— 1998. — 20.nov. — 6.lpp.

Nopietns solis Baltijas valstu sadarbībā : [Ierosinājums dibināt Baltijas univ.] // Latvija Amerikā.(Toronto). — 1996. — 13.janv. — 17.lpp.

Nozīmīga jubileja : Baltijas universitātei Pinnebergā — 50 / no angļu val. tulk. Inta Rozenvalde // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis.— 1996. — 50.sēj., Nr. 1. — 89.-90.lpp. — (Sociālās un humanitārās zinātnes A daļa).

Ordenis : [Vēsturnieka pārdomas par Triju zvaigžņu ordeni] // Austrālijas Latvietis.(Melburna) — 1995. — 14.jūl. — 1.lpp. : il.

Pareģojums : "Drīz būs" // Latvijas Vēstnesis.— 1998. — 16.janv. — 4.lpp.

Piemin Baltijas universitāti : LU gada svētkos Rīgā // Austrālijas Latvietis.(Melburna). —1996. — 27.sept. — 6.lpp.

Prezidenta atmiņu stāsts : [par Gunta Ulmaņa grām. "No tevis jau neprasa daudz" (Rīga, 1995)] // Latvija Amerikā.(Toronto). — 1995. — 22.jūl. — 4., 17.lpp. : il.

Stunda Dunsdorfu ģimenē : "LV" ["Latvijas Vēstneša"] red. Sigizmunds Timšāns 29.nov. Melburnā apciemoja Edgaru un Liliju Dunsdorfus / tekstā vēsturn. E.Dunsdorfa, viņa dzīvesbiedres L.Dunsdorfas un S.Timšāna saruna // Latvijas Vēstnesis. — 1998. — 16.janv. — 4.lpp.

The Latvians : [Par Andreja Plakana grām. ar t.p. nos. (Stanford, 1995)] // Austrālijas Latvietis.(Melburna). — 1996. — 3.maijs. — 8.lpp.

The Occupation and Annexation of Latvia 1939-1940 : [par t.p. nos. dokumentu un materiālu krāj. (Rīga, 1995)] // Austrālijas Latvietis.(Melburna) - 1995. — 28.jūl. — 8.lpp.

Trimdā un cietumā : [par I.Roņa un A.Žvinkļa sast. krāj. "Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā" (Rīga, 1994)] // Austrālijas Latvietis.(Melburna). — 1995. — 10.febr. — 1., 4.lpp. : il.

Vai Baltijas valstis dzīvos? : Piez. Rolfa Ekmaņa rakstam ["Russia, the West and the Baltics" ž. "Lituanus" (Chicago) 1995, Nr. 4] // Austrālijas Latvietis (Melburna). — 1996. — 26.janv. — 3.lpp.

Valdnieku autobiogrāfijas : [par Gunta Ulmaņa grām. "No tevis jau neprasa daudz" (Rīga, 1995)] // Austrālijas Latvietis (Melburna). — 1995. — 30.jūn. — 1., 8.lpp.

Vēsturnieka Edgara Dunsdorfa aiznākamā grāmata būs "Saldenieks pasaules tālēs" : [Stāsta vēsturn. un viņa dzīvesbiedre] / Edgars Dunsdorfs, Lilija Dunsdorfa // Lauku Avīze. — 1997. — 23.dec. — 29.lpp.

"Viennozīmīgā vispasaule" : [par Dz.Paegles un J.Kušķa brošūru "Kā latvietis runā" (Rīga, 1994)] // Austrālijas Latvietis.(Melburna). — 1996. — 15.nov. — 1., 2.lpp.

"Viņa māksla ir pārdzīvojusi modernās mākslas untumus" : [sakarā ar glezn. Jaņa Rozentāla 130.dz.d. (1866-1916) / Mater. sagat. Aina Rozeniece // Latvijas Vēstnesis. — 1996. — 21.marts.

Ziemeļnieku sāgas par Latviju : [par Arnolda Kurša grām. "Mīti un īstenība : Ziemeļnieku sāgas par seno Latviju un latviešiem" (Stokholma, 1997)] // Laiks (Ņujorka). — 1997. — 2.aug. — 3.lpp.

Literatūra par E. Dunsdorfu

Akadēmiski izglītotie latvieši pasaulē un Austrālijā : [pēc Edgara Dunsdorfa, Kārļa Sātiņa u.c. publ. rakstu krāj. “Archīvs" 7. (Melburna, 1967) un 21.sēj. (1981)] / mater. sagat. Sigizmunds Timšāns // Latvijas Vēstnesis — 1998. — 13.marts. — 4.lpp.

Anaparts Valdis. Cieceres krastos : [par Saldus novadam veltītajām grām., arī par E.Dunsdorfa “Grāmata par Saldu” (Melnburna, 1995)] // Saldus Zeme. — 1996. — 14.sept.

Ancītis Valdemārs. Liela zinātnieka piemiņai : [par vēsturn. Edgaru Dunsdorfu (1904-2002)] / Valdemārs Ancītis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2002), 234.- 235.lpp.

Ancītis Valdemārs. Mūsu novadnieku pieminot : [vēsturn. Edgara Dunsdorfa (1904-2002) piemiņai] / Valdemārs Ancītis // Saldus Zeme. — ISSN 1407-3072. — Nr.37 (2002, 28.marts), 6.lpp.

Atgriezies Latvijā : [par vēsturnieka, tautsaimn. prof. Edgara Dunsdorfa (1904-2002) pārbedīšanu Raiņa kapos] // Brīvā Latvija (Londona). — ISSN 0934 - 6759. — .33 (2002, 31.aug./6.sept.), 4.lpp. T.p. laikr. "Laiks". — Ņujorka. — Nr.34 (2002, 31.aug./6.sept.), 10.lpp.

Bolšteins Arvids. Viņš zina visu! : dažas atmiņas par prof. [Edgaru] Dunsdorfu [1904-2002] / Arvids Bolšteins // Laiks (Ņujorka). — Nr.19 (2002, 11./17.maijs), 4.lpp.

Caune Andris. Dažas atmiņu dzirkstis par profesoru Edgaru Dunsdorfu : [par vēsturnieku (1904-2002)] / Andris Caune ; tekstā E.Dunsdorfa un viņa dzīvesbiedres Lilijas Dunsdorfas vēstules Andrim Caunem // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. — ISSN 1025-8906. — [Nr.]1 (2003), [131.]-138.lpp.

Driķe Nora. Saldus rajonā iedibina novadnieka [Edgara] Dunsdorfa prēmiju // Diena. — 1998. — 24.dec. 11.lpp.

Dunsdorfa Lilija. Sirds skubināta : [saruna ar Melburnas Latviešu b-bas b-kas vad., vēsturn. Edgara Dunsdorfa dzīvesbiedri L.Dunsdorfu (Austrālija)] / pierakst. Aija Cālīte // Grāmatu Apskats. —1996. — Nr. 22/24. — 22.- 23., 27.lpp.

Lerhis Ainārs. Edgara Dunsdorfa 95 gadu jubilejai veltītā zinātniskā konference : [par vēsturn. (Austrālija) velt. konf. Rīgā, 1999.g. 20.nov.] // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. — 2000. — Nr.1. — 159.-162.lpp.

Mugurēvičs Ēvalds. Vēsturnieks Edgars Dunsdorfs [1904-2002] apbedīts Rīgā / Ēvalds Mugurēvičs, Indriķis Šterns // Laiks (Ņujorka). — Nr.38 (2002, 28.sept./4.okt.), 23.lpp.

Puķe Ieva. Nomiris ievērojams latviešu vēsturnieks : [par latv. vēsturn. prof. Edgaru Dunsdorfu (1904-2002)] / Ieva Puķe. — 6.lpp. nos. uzrād. : Austrālijā miris vēsturnieks Edgars Dunsdorfs. // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.72 (2002, 26.marts), [1.], 6.lpp.

Rozeniece Aina. Vecākā Latvijas zemesgrāmata : [par vēsturn. Edgara Dunsdorfa apceri par 15.-16.gs. Rūjienas zemesgrām. fragm. krāj. "Zīle" (Stokholma : Daugava, 1965)] // Latvijas Vēstnesis. — 2001. — 30.maijs 6.lpp. — (Piel. "Privatizācija. Zeme. Nekustamais īpašums" Nr.22 ).

Silkalns Eduards. Saldeniekam Edgaram Dunsdorfam pilni deviņdesmit : [par vēsturn. (Austrālija)] // Bandava. — 1994. — Nr 12.(dec.).

Stradiņš Jānis. Izcilais Latvijas vēsturnieks prof. Edgars Dunsdorfs : [(1904-2002) : Latvijas ZA prezidenta atvadu vārdi bēru ceremonijai Melburnā (Austrālija) 27.martā] / Jānis Stradiņš // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.47 (2002, 26.marts), 11.lpp.

Stradiņš Jānis. Profesora Edgara Dunsdorfa piemiņai : [par prof., vēsturn. E.Dunsdorfu (1904-2002)] / Jānis Stradiņš // Skolotājs. — ISSN 1407-1045. — Nr.3 (2002), 100.- 101.lpp.

Stradiņš Jānis. Prof. Edgars Dunsdorfs : [vēsturn. (1904-2002) piemiņai] / Jānis Stradiņš // Zinātnes Vēstnesis. — ISSN 1407-1479. — Nr.7 (2002, 8.apr.), 4.lpp.

Stradiņš Jānis. Prof. Edgars Dunsdorfs In Memoriam : [vēsturn., Latvijas ZA goda loc. (1904-2002) piemiņai] / Jānis Stradiņš // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — Nr.13 (2002, 28.marts), 14.lpp.

Stradiņš Jānis. Profesors Edgars Dunsdorfs : [vēsturn. piemiņai (1904-2002)] / Jānis Stradiņš // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. — ISSN 1025-8906. — [Nr.]2 (2002), [207.]-208.lpp.

Stradiņš Jānis. Zinātne Latvijā : [Vēstule prof. Edgaram Dunsdorfam Melburnā] // Austrālijas Latvietis (Melburna). — 1996. — 15.marts. — 4.lpp.

Straube Gvido. Latvijas vēstures atlants : [par Edgara Dunsdorfa sast. "Latvijas vēstures atlanta" 3.izd. (Melburna, 1998)] // Latvijas Vēsture. — 1999. — Nr. 1. — 152.-154.lpp.

Strods Heinrihs. Gadsimta izcilākajam latviešu vēsturniekam Edgaram Dunsdorfam — 95 // Latvijas Vēsture — 1999. — Nr. 4. — 103.-107.lpp.

Šterns Indriķis. Latviešu vēsturnieku senioram profesoram Dr. oec., Dr. hist. h.c. Edgaram Dunsdorfam — 95 : [par vēsturn. (Austrālija)] / tekstā E.Dunsdorfa vēstule LU Latvijas Vēst. inst. direkt. Andrim Caunem // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. — 1999. — Nr. 4. — 189.-192.lpp.

Šterns Indriķis. Liela zinātnieka lielais devums : [sakarā ar vēsturnieka Edgara Dunsdorfa 95.dz.d.] // Laiks (Ņujorka). — 1999. — 20.nov. — 4.lpp.

Štrauhmanis J. [Par Edgara Dunsdorfa grām. "Skaistā Latgale : Latgales vēst. kartes" (Melburna, 1991) un "Lielvidzemes kartes : (17. un 18.gs.)" (Melburna, 1986)] // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. — 1993. — Nr. 1. — 178.-180.lpp.

Tālberga Ilga. Atvedot latvieti Latvijā mājās : [par vēsturn., publicista, sabiedr. darbin. Edgara Dunsdorfa (1904-2002) apbedīšanas ceremoniju Raiņa kapos Rīgā] / Ilga Tālberga // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.120 (2002, 27.aug.), [1.], 7.lpp.

Timšāns Sigizmunds,. No Latvijas nācis nu Latvijā atgriezies : [sakarā ar vēsturn., publicista, sabiedr. darbin. Edgara Dunsdorfa (1904-2002) apbedīšanu Raiņa kapos Rīgā] / Sigizmunds Timšāns ; tekstā žurn. Eduarda Silkalna (Austrālija) publ. // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.119 (2002, 23.aug.), [1.], 26.lpp.