Atbildes, kuras tu meklē
Mārtuža Eva

Žurnāliste, dzejniece (dz.1954)

Evas Mārtužas darbi

Atsaki vīrietim : romāns. — Rīga : Aut.izd., 1996.

Izravētā sirds : romāns, bet varbūt dienasgrāmata no pagājušā gada 17.decembra līdz šī gada 15. jūnijam. — Rīga : Alberts XII, 1999.

Sniegs apsedz vaļēju brūci : [Dzejoļi]. — Rīga : Aut. izd., 1996.

Starp slāpēm un starp kausu. — Rīga : Alberts XII, 2001.

Par troļļa šīsnakts izredzēto topu — Saturs : Ibsena mazmeita; "Vismaigāko, kas puķei sirdī — drīksniņu..."; "Ir tumsā vārdiem samta ceļš..."; "Vairs neredzu es savu vietu tavā dzīvē..." // Literatūra un Māksla Latvijā. — 2000. — 8.jūn. — 3.lpp.

Raksti

Adventes rīta noskaņas : [pārdomas] / Eva Mārtuža // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.192 (2002, 6.dec.), 3.lpp. — (Mājas viesis).

Aizpute, mana mīlestība : [par Mirdzas Birznieces kultūrvēsturisko grām. "Aizpute" (Liepājas raj.)] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta M.Birzniece // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.38 (2004, 7.febr.), 21.lpp.

Aizrautība mūža garumā : [par bij. fizikas, matemātikas un fizkultūras skolotāju, olimpisko pastmarku kolekcionāru Arvīdu Treimani] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta A.Treimanis // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.219 (2004, 13.aug.), 18.lpp. — (Mājas viesis ).

Andreja Eglīša raksti : [par Kopoto rakstu 1.sēj. iznākšanu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta literatūrzinātn. Dzidra Vārdaune // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.184 (2002, 23.nov.), 23.lpp.

Apjomīga un nopietna : [par grām. "Latviešu drāma. 20.gadsimta pirmā puse" atvēršanas svētkiem Rīgas Latviešu biedrības namā] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta aut. Viktors Hausmanis, Benedikts Kalnačs // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.31 (2004, 31.janv.), 22.lpp.

Apzināti veidota personība : [sakarā ar grām. "Anšlava Eglīša dienasgrāmatas 1919-1944" klajā nākšanu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Dr. habil. philol. Vera Vāvere // Latvijas Avīze. — ISSN 1691—1229. — Nr.167 (2004, 19.jūn.), 22.lpp.

Arī cesvainiešiem pasaule nav lielāka par mājām : [par Cesvaines Novada muzeja (Madonas raj.) vad., skolot. Ilgas Holstes sast. grām. "Cesvaines grāmata"] / tekstā stāsta Cesvaines ģimn. direkt. Aloizs Spridzāns, Cesvaines pils. ar lauku teritoriju Domes priekšsēd. Vilnis Špats, grām. sast. I.Holste // Lauku Avīze — 2001. — 20.okt. — 8.lpp. — (Mājas viesis ).

Atmiņa ir cilvēks pats : [par dramaturga Mārtiņa Zīverta (1903-1990) lugu 2.sēj. "Minhauzena precības un citas lugas" iznākšanu : sakarā ar dramaturga 100.dz.d.] / Eva Mārtuža // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.3 (2004, 3.janv.), 16.lpp.

Atmiņu vērtība, izmisums un mirkļa atelpa : [par kino un teātra rež. Aleksandra Rusteiķa (1892-1958) atstāto kult. mantojumu un tā glabātāju meitu Tatjanu Silu] / tekstā stāsta Jūrmalas pils. muzeja direkt. Inta Baumane, pils. Domes priekšsēd. Dainis Urbanovičs // Lauku Avīze — 2001. — 6.sept. 26.lpp.

Atvari mūsu sirdīs : [par Mildas Geidānes grām. "Atvars aiz laipas"] / Eva Mārtuža // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.109 (2003, 6.jūn.), 12.lpp. — (Mājas viesis).

Bagātība, kas jāapzinās : [par ērģelēm Latvijas baznīcās] / tekstā stāsta Latvijas Mūz. akad. prof., ērģeln. Tālivaldis Deksnis // Lauku Avīze — 2001. — 27.janv. 12.-13.lpp. — (Mājas viesis).

Balets starp svētlaimi un sāpēm : [sakarā ar Ijas Bites grām. "Latvijas balets" atvēršanas svētkiem Latvijas Nac. operā] / Eva Mārtuža // Lauku Avīze. — ISSN 1407 — 3331. — Nr.85 (2002, 1.jūn.), 21.lpp.

Grāmata par gaišreģi Finku : [par gaišreģim (1885-1958) velt. grām. "Rīgas gaišreģis Eižens Finks"/ Eva Mārtuža // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.97 (2002, 22.jūn.), 21.lpp.

Bērnu literatūras uzzieda gads : [sakarā ar Starptaut. bērnu lit. dienu, jaunākajai bērnu lit. velt. konf.] / Eva Mārtuža // Latvijas Avīze. — ISSN 1691 - 1229. — Nr.100 (2004, 10.apr.), 22.lpp.

Bezkompromisa ceļa gājējs : [par grām. "Boriss Bērziņš. Mākslas darbu albums" velt. gleznotājam (1930-2002) iznākšanu (Rīga : Neputns)] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta mākslas zinātniece Laima Slava // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.61 (2003, 28.marts), 16.lpp. — (Mājas viesis).

Bibliotēkas diženās tradīcijas : [par grām. "Bibliotetheca Rigensis 480" atvēršanas svētkiem : sakarā ar Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas 480.gadadienu] / Eva Mārtuža ; tekstā fragm. no Latvijas Zinātņu akad. prezidenta Jāņa Stradiņa grām. iev. // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.106 (2004, 17.apr.), 27.lpp.

Bīstama un pilnīgi atklāta : [par vācu rakstn. Gintera Grasa romānu "Krabja gaitā"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta romāna tulk. Silvija Brice un lit. kritiķis Marsels Reihs — Ranickis // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.202 (2002, 20.dec.), 22.lpp. — (Mājas viesis).

Brīdinājumi, vīzijas, labā pārspēks : [sakarā ar Mildas Geidānes romāna "Atvars aiz laipas" publicēšanu laikr.] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta rakstn. M.Geidāne // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.201 (2002, 19.dec.), 22.lpp.

Ceļš uz mājām : [par repatriāciju uz Latviju] / tekstā stāsta Repatriācijas centra vad. Juris Dombrovskis, repatrianti Olga Galeja, Vija Tutrina, Leonīds Selga // Lauku Avīze. — 2001. — 10.febr. — 8.lpp. — (Mājas viesis ).

Cik skaļš un spirgts tavs sauciens : [sakarā ar dzejnieka Jāņa Medeņa (1903-1960) 100.dz.d.] / Eva Mārtuža // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.104 (2003, 30.maijs), 15.lpp. — (Mājas viesis).

Čusnakciema nopietnības un jokdarības : [par Mildas Geidānes grām. "Pie mums Čusnakciemā"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta M.Geidāne // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.26 (2003, 7.febr.), 24.lpp. — (Mājas viesis).

Daudzpusīga piebaldzēna jubileja : [sakarā ar arhitekta, operas "Baņuta" libreta aut. Artūra Krūmiņa (1879-1969) 125.dz.d. atceri] / Eva Mārtuža // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.185 (2004, 10.jūl.), 20.lpp.

Dāvinājumu bagātība : [par Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai dāvinātajām grām.] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta bibliotēkas direktore Venta Kocere, laikr. "Laiks" bij. galv. red. Ilgvars Spilners, grāmatizd. Helmāra Rudzīša vedekla Dace Rudzīte, Misiņa bibliotēkas vad. Anna Šmite // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.138 (2003, 18.jūl.), 14.lpp. — (Mājas viesis).

21.gadsimta jaunieši kopā ar Andreju Eglīti : [par rakstnieka Andreja Eglīša grām. "Veltījums"] / Eva Mārtuža // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.56 (2003, 21.marts), 23.lpp. — (Mājas viesis).

Dvēseles saules pusē : [par Skaidrītes Gailītes romānu "Ceļā uz mākoņmāju"] / Eva Mārtuža // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.114 (2003, 13.jūn.), [16.]lpp. — (Mājas viesis).

Dzejas un zemgaļu vēstures gaismā : [par Latvijas un Lietuvas dzejnieku tikšanos A.Brigaderes muzejā "Sprīdīšos" Tērvetē (Dobeles raj.) Zemgaļu dienas ietvaros] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta dzejnieks Jons Ivanauskis (Lietuva) // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.227 (2004, 21.aug.), 28.lpp.

Dziesma audzinājusi latvieša dvēseli : [par latv. Dziesmu un deju svētkiem velt. lit.] // Lauku Avīze. — 2000. — 1.jūl. — 10.lpp. — (Mājas viesis).

Dzīve kā jēdziens : [par Noras Ikstenas stāstu krāj. "Dzīves stāsti"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta N.Ikstena, rež. Baņuta Rubesa, rakstnieks Jānis Rokpelnis // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.80 (2004, 20.marts), 24.lpp.

Dzīves savestie vienā teātrī : [par Ievas Zoles sastādīto atmiņu krāj. "Runcis" par rež. Pēteri Pētersonu (1923-1998)] / Eva Mārtuža - Pielikumā : No Pētera Pētersona vēstulēm Veltai Līnei : 15.12.64 ; Tavai mutei : 24.08.66. Murjāņos. // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.21 (2003, 31.janv.), 23.lpp. — (Mājas viesis).

Dzīves tīklā iepinies : [par dzejnieka Ulda Bērziņa 60.dz.d. veltītu pasākumu] / Eva Mārtuža // Latvijas Avīze. — ISSN 1691 - 1229. — Nr.139 (2004, 22.maijs), 21.lpp.

Elektroniska un negodbijīga laikmeta sākums : [par Džeremija Rifkina grām. "Jaunās ekonomikas laikmets"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta grām. zin. konsult. Ērika Šumilo // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.45 (2004, 14.febr.), 21.lpp.

Enciklopēdija tikai un vienīgi par Latviju : [sakarā ar encikl. "Kas ir kas Latvijā" izdošanas sagatavošanu] / tekstā stāsta Latvijas encikl. galv. red. Heinrihs Jubels // Lauku Avīze — 2001. — 1.marts. — 38.lpp.

Es skatos acīs meitenei : [par Annes Frankas grām. "Sētas māja : dienasgrām. vēstulēs 1942.g. 12.jūn.-1944.g. 1.aug."] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta apgāda "Baltais lācis" vad. Katarina Hartgers // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.183 (2003, 19.sept.), [18.]lpp. — (Mājas viesis).

"Es šķitos zināms jums kā tuviem radiem" : [par dzejn. Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) figūrām Vaska figūru muzejā] // Lauku Avīze. — 2000. —16.sept. 11.lpp. — (Mājas viesis).

Eva Mārtuža starp slāpēm un kausu : [saruna ar rakstn. un žurn. E.Mārtužu] / pierakst. Anita Jaunbelzere. // Lauku Avīze. — ISSN 1407—3331. - Nr.148 (2001, 15.dec.), 20.lpp.

Franču mīla Čusnakciemā : [par Mildas Geidānes jauno kriminālromānu] / Eva Mārtuža // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.125 (2002, 13.aug.), 20.lpp.

Gada cilvēka tituls Vestardam Šimkum : [par pianistu, starptaut. org. "Planētas jaunie vārdi" stipendiātu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta mūziķis Arturs Maskats, muzikologs Guntars Pupa // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. —Nr.115 (2004, 27.apr.), 4.lpp.

Galvenā ir grāmatu lasītāju partija : [par Grām. svētku norisi Cēsīs : sakarā ar akciju "Atbalsts lauku bibliotēkām"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta grām. pārdevēja Ilga Šūmane, apgāda "Zvaigzne ABC" prezidente Vija Kilbloka, apgāda "Jumava" direktors Juris Visockis [u.c.] // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.82 (2003, 29.apr.), 19.lpp.

Grāmata atkarīgajiem : [par Viestura Rudzīša grām. "Bendes meitiņa un viņas tēvs"] / Eva Mārtuža // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.132 (2002, 24.aug.), 21.lpp.

Grāmatas, kas nekad netrāpa zemāk par augstāko izglītību : [par nozīmīgākajām grām. latv. val. un jaunas nac. encikl. izdošanu Latvijā] / tekstā stāsta "Nacionālā apgāda" vad. Pēteris Apinis // Lauku Avīze — 2001. — 18.janv.— 29.lpp.

Grāmatu svētki pagastos, partiju atbalsts : [par bibl. rīkotajiem grām. svētkiem ar partiju fin. atbalstu] / Eva Mārtuža // Karogs. — ISSN 0132-6295. —Nr.8 (2002), 220.-221.lpp.

Grāmatveikalu uznāciens : [par grām. lielveikaliem] / tekstā stāsta grām. nama "Valters un Rapa" direkt. Ineta Ivanova, apgāda "Zvaigzne ABC" grām. nama vad. Māra Vulfa, veikalu tīkla "Jānis Roze" direkt. Ināra Beļinkaja // Lauku Avīze. — 2001. — 22.jūn. — 12.-13.lpp. — (Mājas viesis).

Janvāra trīs jubilāri : [par prozaiķim Jānim Lejiņam, dramaturgam Egīlam Šņorem, dzejniekam Ingvaram Jakaitim velt. pasākumu Mākslas darbin. namā ] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta J.Lejiņš, E.Šņore // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.24 (2004, 24.janv.), 29.lpp.

Jāņa Širmaņa atgriešanās : [par rakstnieka (1904-1992) 100.dz.d. atcerei velt. konf.] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta O.Vācieša memoriālā muzeja līdzstrādniece Zinta Pencele, rakstnieka meita Maruta Vītoliņa // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.106 (2004, 17.apr.), 27.lpp.

Kad Dievs smejas : [literatūrzinātnieka Viļņa Eihvalda (1928-1998) apkopoti amizanti stāsti par rakstniekiem] / Eva Mārtuža // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.66 (2003, 4.apr.), 12.lpp. — (Mājas viesis).

Kamolā savītie likteņi : [par Modra Zihmaņa grām. "Nāves paradīzē" (Rīga : Valters un Rapa)] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta M.Zihmanis // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.89 (2003, 9.maijs), 16.lpp. — (Mājas viesis).

"Kas ir kas" Rundāles pilī : [par biogrāfiskās encikl. "Kas ir kas" atvēršanas svētkiem (Bauskas raj.)] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Rundāles pils muzeja direkt. Imants Lancmanis, encikl. projekta vad. Irina Tastevena, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.82 (2003, 29.apr.), [11.]lpp. - (Iel. "Personas" ; Nr.21).

Kopoti raksti — kas ir un top : [par latv. literātu kopotajiem rakstiem] / Eva Mārtuža // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.57 (2002, 12.apr.), 6.lpp. — (Mājas viesis).

Laba ideja, liels ieguvumi : [par akcijas "Atbalsts lauku bibliotēkām" laikā rīkotajiem grām. svētkiem lauku raj.] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta akcijas organizatore Biruta Eglīte // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.11 (2002), 223.—224.lpp.

Labais dzimst grāmatu dienās : [par tikšanos ar rakstniekiem, dzejniekiem, kritiķiem, grām. varoņiem 3.grām. svētkos Talsos] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta radiožurnāliste Aija Oša, rakstnieks Jānis Jurkāns, literatūrkritiķe Anda Kubuliņa // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.80 (2004, 20.marts), 24.lpp.

Labdabīgā sirdsmierā : [par akciju sabiedrības "Ventspils nafta" Padomes priekšsēd. vietn. Jāņa Blaževiča ģimeni] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta J.Blaževičs, dzīvesbiedre Rita Blaževiča // Latvijas Avīze. — ISSN 1691 - 1229. — Nr.166 (2004, 18.jūn.), 4.— 5.lpp. — (Mājas viesis).

Lasītavai nav vietas Māmuļā : [par Rīgas Centr. bibliotēkas un Rīgas Latviešu biedrības noslēgto nomas līgumu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Rīgas Latviešu biedrības priekšsēd. Valdis Rūmnieks, priekšsēdētāja vietn. Edgars Mucenieks ; tekstā fragm. no lasītavas apmeklētājas Lauras Riekstiņas vēstules Rīgas Domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komis. priekšsēd. Dainim Īvānam un fragm. no D.Īvāna atbildes vēstules // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.217 (2004, 12.aug.), 5.lpp.

"Lata romānam" — Veidenbauma prēmija : [par Skaidrītes Gailītes romānu "Taureņa lidojums akmenī" un Dainas Bruņinieces dok. aprakstu "Ticot, cerot un mīlot"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Skaidrīte Gailīte un Daina Bruņiniece // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.188 (2002, 30.nov.), 23.lpp.

Lata romāns — tautas romāns : [par rakstn. Egila Lukjanska tikšanos ar Gulbenes iedzīv.] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta E.Lukjanskis. // Lauku Avīze. — ISSN 1407- 3331. — Nr.35 (2002, 2.marts), 19.lpp.

Latviešu Augstā dziesma : [par LR himnu un tās aut. Kārli Baumani (1835-1905)] // Lauku Avīze. — 2000. — 10.jūn. — 9.lpp. — (Mājas viesis).

Latviešu rakstnieki — savas valsts cildinātāji : [par apg. "Zinātne" un LU Lit., folkloras un mākslas inst. izdoto grām. "Latviešu rakstnieku portreti : pozitīvisti"] / Eva Mārtuža // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.116 (2002, 27.jūl.), 21.lpp.

Leonīda Breikša dzīve un darbi vienkopus : [par dzejn. (1908-1942) veltītas grām. iznākšanu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta literatūrpētn. Ilgonis Bērsons // Lauku Avīze. — ISSN 1407- 3331. — Nr.156 (2002, 5.okt.), 20.lpp.

Lijai Brīdakai — Veidenbauma prēmija : [sakarā ar romāna "Aizvējš pie jūras" un dzejoļu krāj. "Magoņu mākoņi" iznākšanu] // Lauku Avīze — 2000. — 9.dec. — 7.lpp. — (Mājas viesis).

Lībiešu garamantu latviskojums : [par grām. "Lībiešu foklora" (Rīga : Jumava)] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta tulk. no lībiešu val. Valda Marija Šuvcāne // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.133 (2003, 11.jūl.), 17.lpp. — (Mājas viesis).

Mākoņkalna teiku mantiniece : [par romāna "Piepildi savus sapņus" aut. literāti Aiju Zuju] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta A.Zuja // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.72 (2002, 10.maijs), [2.]lpp. — (Mājas viesis ).

Margarita un viņas pasakas : [par grafiķi, grām. il., rakstnieci Margaritu Stārasti : sakarā ar 90.dz.d.] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta M.Stāraste // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.23 (2004, 23.janv.), [3.], 6.—7.lpp. — (Mājas viesis).

Meklējiet rakstos! : [par Jāņa Misiņa (1862-1945) bibl.] / tekstā stāsta vec. bibliotekāre Milda Laukgale // Lauku Avīze — 2000. — 23.sept. 10.lpp. — (Mājas viesis).

Miķeļdiena Miķeļtornī : [par apdzīvotu vietu Tārgales pag. (Ventspils raj.)] / tekstā stāsta bākas uzraudze Mārīte Vasiļevska, pag. Padomes priekšsēd. Biruta Ēce // Lauku Avīze — 2000. — 30.sept. — 13.lpp. — (Mājas viesis).

Mīlas smalkais erotisms :[par Jāņa Petera dzejas izlasi "Dzejnieka mīlas vārdi" (sast. Zigfrīda Krauze)] / Eva Mārtuža // Latvijas Avīze.— ISSN 1691-1229. — Nr.171 (2004, 26.jūn.), 21.lpp.

Mīlestība pagātnes skaujās : [par Jura Pētersona romānu "Viltīgā mīla"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta J.Pētersons, māksl. Agris Liepiņš // Lauku Avīze. — ISSN 1407 — 3331. — Nr.213 (2003, 31.okt.), 12.lpp. — (Mājas viesis).

Mīlestības — dzīvē un rakstu rindās : [par teātra kritiķi, radiožurnālistu Gunnaru Treimani] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta G.Treimanis // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.65 (2004, 5.marts), 14.—[15.]lpp. — (Mājas viesis ).

Miniekspozīcija Ovīšu bākā : [par bāku lībiešu zvejniekciemā (Ventspils raj.)] // Lauku Avīze — 2000. — 28.okt.— 29.lpp. — (Mājas viesis ).

Mūsu dvēseļu saules puse : [par Annas Skaidrītes Gailītes romānu "Durvis nav aizslēgtas"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta A.S.Gailīte ; ar grām. il. aut. Aleksandra Stankeviča koment. "Mākslinieka skaistās aizdomas" // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.174 (2004, 30.jūn.), 22.lpp.

Mūzika un dzīves nestundas : [sakarā ar Laimdotas Marijas Grīnšteinas grām. "Mūzikas stundas" klajā nākšanu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta L.M.Grīnšteina // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.211 (2004, 6.aug.), 23.lpp. — (Iel. "Nedēļa kabatā" ; Nr.36).

Nāve — samaksa par dzīvi : [sakarā ar Egila Lukjanska romāna "Sprieduma izpildītājs" iznākšanu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta E.Lukjanskis, red. Aija Lāce, il. aut. Aleksandrs Stankevičs // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.180 (2002, 16.nov.), 21.lpp.

Ne skumjām, bet lepnumam : [par Latvijas brīvībai velt. pieminekļiem un piemiņas zīmēm] / tekstā stāsta uzņēmējs Jānis Kaņeps, adv. Andris Grūtups // Lauku Avīze — 2000. — 11.nov. — 8.-9.lpp. — (Mājas viesis).

Nebēdā, draudziņ! Skaisti laiki ir vienmēr! : [sakarā ar akt., rež. un rakstn. Kārļa Pamšes 85.dz.d.] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta K.Pamše // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.50 (2002, 30.marts), 14.—15.lpp. — (Mājas viesis).

Nebīsties, krupītis nes laimi : [par igauņu rakstnieces Lehti Hainsalu daiļradi : sakarā ar grām. "Tu taču nebaidies no krupja?" klajā nākšanu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta tulk. Rūta Karma // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.220 (2004, 14.aug.), 20.lpp.

Neredzamas, bet stipras stīgas : [par Latvijas Akad. bibliotēkas veidoto izstādi "No pagātnes uz nākotni. Austrijas un Latvijas kultūrvēsturiskās saiknes" Vīnē] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Latvijas Akad. bibliotēkas direktore Venta Kocere, LR izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.58 (2004, 27.febr.), 16.lpp. — (Mājas viesis).

Nolaupītās bērnības turpinājums : [par Ilmāra Šalta grām. "Karjeristi" atvēršanas svētkiem] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta I.Šalts // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.87 (2004, 27.marts), 5.lpp.

Nosaukt vārdā apburto pili : [par apgādā "Atēna" izdoto Māras Cielēnas grām. "Pasakas"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta pasaku un teiku pētnieks, filoloģinas zinātņu Dr. Guntis Pakalns // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.227 (2003, 21.nov.), [18.]lpp. — (Mājas viesis).

Novada dzīve un vēsture pašu izdotās grāmatās : [par Valmieras raj. Burtniekiem velt. Laimoņa Zālīša grām. "Burtnieki likteņgriežos", Viļa Stukuļa grām. "Krustpilieša atmiņas", aut. kolektīva grām. "Burtnieku skola"] / tekstā stāsta novadpētn., Burtnieku sk. muzeja vad., skolot. Anatols Kindzulis // Lauku Avīze. — 2001. — 16.jūn. — 12.lpp. — (Mājas viesis).

Ojāra Vācieša gads : [sakarā ar dzejnieka (1933-1983) 70.dz.d.] / Eva Mārtuža ; tekstā fragm. no O.Vācieša vēstules dramaturgam Gunāram Priedem // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.51 (2003, 14.marts), 14.lpp. — (Mājas viesis).

Palīdzīga roka centīgiem jauniešiem : [par Vītolu fonda un citu ziedotāju stipendijām] / Eva Mārtuža // Brīvā Latvija — Londona. — ISSN 0934 - 6759. — Nr.43 (2003, 8./14.nov.), 8.lpp. T.p. laikr. "Laiks". — Ņujorka. — Nr.44 (2003, 8./14.nov.), 14.lpp.

Par vienlīdzīgām izglītošanās iespējām : [par Vītolu fonda stipendijām] / Eva Mārtuža // Brīvā Latvija —Londona. — ISSN 0934 - 6759. — Nr.1 (2003, 4./10.janv.), 5.lpp.T.p. laikr. "Laiks". — Ņujorka. — Nr.1 (2003, 4./10.janv.), 11.lpp.

Par zelta vērtiem vīriem : [par grām. "Ložmetējkalns. Tīreļpurvs" iznākšanu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta grām. mater. apkopotājs Imants Ziedonis // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.80 (2003, 25.apr.), 16.lpp. — (Mājas viesis ).

Pasaules atmiņas dārgums — latvju dainas : [par Latvijas Universitātes Lit., folkloras un mākslas inst. Latviešu folkloras krātuvi : sakarā ar iekļaušanu UNESCO Pasaules atmiņas reģistrā] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta arhīva vad. Māra Vīksna // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.173 (2003, 5.sept.), 22.lpp. — (Mājas viesis).

Patiesi līdz sāpīgumam : [par laikr. lasītāju konkursu "Piecpadsmit jautājumi par Ojāru Vācieti"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta konkursa jaut. aut., O.Vācieša memoriālā muzeja direktore Ieva Ķīse, Rakstniecības, teātra un mūz. muzeja nod. vad. Rimands Ceplis, konkursa uzvarētāja Rita Riekstiņa u.c. // Lauku Avīze. — ISSN 1407 -3331. — Nr.227 (2003, 21.nov.), [3.]lpp. — (Mājas viesis).

Pats pret savu vakardienas ticību : [sakarā ar Ojāra Vācieša grām. "Kopoti raksti" 10.sēj. iznākšanu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta dzejnieks Jānis Peters // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.76 (2003, 19.apr.), 22.lpp. — (Mājas viesis ).

Pirmoreiz Rīgas grāmatu svētkos — arī [izdevniecība] "Lauku Avīze" : [par 4.grām. svētkiem Rīgas Kongr. namā] / tekstā stāsta stud. Līga Gaņģe // Lauku Avīze — 2001. — 7.apr.— 2.lpp. — (Mājas viesis).

Palīdzīga roka īstajā brīdī : [par Vītolu fonda stipendiju piešķiršanu talantīgiem un maznodrošinātiem jauniešiem] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Vītolu fonda direktore Vita Diķe, stipendiju ieguvēji Mečislavs Maculēvičs, Zanda Indriksone, Edgars Šteinbergs [u.c.] // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.169 (2003, 30.aug.), 5.lpp.

Privāto kolekciju bagātība un nedienas / tekstā stāsta muzeja Stendē (Talsu raj.) īpašn. Janīna un Mārtiņš Brāzmas, Valdemārpils Meža muzeja (Talsu raj.) ekspozīcijas veidotāji Mudīte un Jānis Metuzāli, dzejn. Friča Jāņa Gulbja (1908-1940) muzeja-mājas "Kalēji" vad. Elvīra Leskalniece, novadpētn. ekspozīcijas par Valdemārpili veidotājs Ēriks Prokopovičs. // Lauku Avīze. — 2000. — 7.okt. — 12.-13.lpp. — (Mājas viesis).

Pūķu — rūķu nama slēptās kaislības : [sakarā ar Mildas Geidānes grām. "Pūķu nams" iznākšanu (Rīga : Lauku Avīze)] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta M.Geidāne, māksl. Anita Jansone // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.36 (2004, 6.febr.), 24.lpp. — (Iel. "Nedēļa kabatā" ; Nr.10).

Rakstnieces dzīvoklis Pļavnieku mājā : [stāsta rakstniece] / Eva Mārtuža ; pierakst. Mārtiņš Kossovičs // Jaunā Avīze. — ISSN 1407- 2378. — Nr.2 (2004, 16./22.janv.), 24.-25.lpp. — (Jā).

Rēzijas Kalniņas talanta noslēpums : [sakarā ar rakstnieka, teātra kritiķa Gunnara Treimaņa grām. "Rēzij, kas tu esi?" atvēršanas svētkiem Latvijas Dailes teātrī] // Eva Mārtuža ; tekstā stāsta G.Treimanis // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.10 (2004, 10.janv.), 25.lpp.

Satikšanās Medžugorjē : [ceļoj. piez. Bosnijā/Hercogovinā] // Lauku Avīze. — 2001. — 4., 6., 8., 11., 13., 15., 18.sept. — 32.lpp.

Savu garu pārbauda lasot : [par LR Ministru prezidenta Andra Bērziņa, Saeimas priekšsēd. Jāņa Straumes un Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas darba un personiskajām bibl.] / tekstā stāsta V.Vīķe-Freiberga // Lauku Avīze. — 2000. — 28.okt. — 13.lpp. — (Mājas viesis).

Senprūšu likteņlīnijas : [par Ortrunas Brunholdes Hēlas grām. "Patiesa sāga par kādu baltu tautu jeb senprūšu dzintara istaba"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta grām. tulk. Ināra Korsaka // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.232 (2003, 28.nov.), [18.]lpp. — (Mājas viesis).

Skaistākās grāmatas : [par gadskārtējās balvas pasniegšanas ceremoniju] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Grāmatizdevēju asoc. izpilddirekt. D.Pugača, Misiņa bibl. vad. Anna Šmite, apgāda "Zvaigzne" prezidente V.Kilbloka. // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.19 (2002, 2.febr.), 19.lpp.

Slapjš izlien, sauss aiziet : [sakarā ar Andreja Skaiļa romāna "Cilvēks, kas izlīda no Daugavas" iznākšanu (Rīga : Lauku Avīze)] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta A.Skailis // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.64 (2004, 5.marts), 24.lpp. — (Iel. "Nedēļa kabatā" ; Nr.14).

Slava un niecība : [sakarā ar Mersedes Salnājas grām. par rakstnieku un valsts darbin. Vili Lāci (1904-1966) "Kādas sievietes stāsts" iznākšanu] / Eva Mārtuža // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.139 (2004, 22.maijs), 21.lpp.

Smalka dzīves pazinēja : [par Brazīlijā dzīvojošo latviešu māksl., keramiķi Dzidru Adamsoni] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Dz.Adamsone // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.138 (2004, 21.maijs), [2.]lpp. — (Mājas viesis).

Stipendijas spējīgiem un centīgiem lauku jauniešiem : [par "Vītolu fondu"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta fonda direkt. Vita Diķe, Vilis Vītols, Marta Vītola // Lauku Avīze. — ISSN 1407 -3331. — Nr.132 (2002, 24.aug.), 6.lpp.

Šodiena jau būs vēsture : unikālākās grām. Latvijas bibl. // Lauku Avīze — 2000. — 9.sept. — 13.lpp. — (Mājas viesis).

Tad es sapratu Raini : [par literatūrzinātn., rakstn. Saulcerīti Viesi] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta S.Viese // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.197 (2002, 13.dec.), 3., 6.-7.lpp. — (Mājas viesis ).

Runāsim zviedriski, domāsim Latvijai : [par Hillevijas Sellebrantes zviedru val. māc. grām. "Viena nedēļa pavasarī" (Rīga : Kārļa fonds, 2001) un grām. "Zviedru valodas gramatika ar vingrinājumiem" (Rīga, 2002) prezentāciju Rīgā] / Eva Mārtuža // Brīvā Latvija — Londona. — ISSN 0934 - 6759. — Nr.35 (2002, 14./20.sept.), 11.lpp.

Teātra pašpuikas smalkās spēles : [par Gunnara Treimaņa un Lenvijas Sīles grām. "Es neesmu pieclatnieks, kas visiem patīk" par aktieri Andri Bērziņu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta A.Bērziņš, G.Treimanis // Latvijas Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.14 (2003, 13.dec.), 22.lpp.

Top trīs enciklopēdijas darbam un zināšanai : [par apgāda "Priedaines" gatavotajām encikl. "Latvijas meži", "Rīgas ielu enciklopēdija", "Latvijas pagasti", "Vadonis pa Latvijas 77 pilsētām"] // Lauku Avīze — 2000. — 12.dec. 37.lpp.

Trīs dvēseļu šķērsgriezumi : [par jaunumiem Latvijas grāmatniecībā - Anatola Imermaņa, Daces Rukšānes un Laimas Muktupāvelas grām.] / Eva Mārtuža // Brīvā Latvija — Londona. — ISSN 0934 - 6759. — Nr.27 (2002, 20./26.jūl.), 6.lpp. T.p. laikr. "Laiks". — Ņujorka. — Nr.28 (2002, 20./26.jūl.), 14.lpp.

Tu nenāc tukšā atpakaļ : [sakarā ar dueta "Brāļi Laivenieki" (īst.v. Fricis Kuģis, Kārlis Grūbe) dziesmu izlases "Garu, garu, uzmet garu!" klajā nākšanu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta krāj. sast. Aivars Jansons // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.213 (2004, 7.aug.), 22.lpp.

Uzņēmēji valodas muklājā : [par Grāmatu dienu Cēsīs] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Cēsu Centr. bibliotēkas direktores vietn. Gunta Romanovska, valodniece Ruta Veidemane, Cēsu raj. Padomes izpilddirektors Māris Niklass // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.125 (2004, 8.maijs), 22.lpp.

Uzticams draugs un pavadonis : [par Arnolda Spekkes (1887-1972) grām. "Latvijas vēsture"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Baltijas komitejas priekšsēd., zviedru arheologs un vēsturnieks Birgers Nermans, izd. zin. konsult. Aivars Stranga, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fak. Seno laiku un Rietumeiropas viduslaiku vēstures katedras asistents Andris Šnē // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.208 (2003, 24.okt.), 12.lpp. — (Mājas viesis).

Vai protam iet pasaulē? : [par latv. rakstn. grām. cittautu val.] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Elizabete Magnusone, apgāda "Atēna" vad. Pēteris Jankavs // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.76 (2002, 17.maijs), 6.lpp. — (Mājas viesis).

Vakar — pirms 60 gadiem : [par Latgales dziesmu svētkiem 1940.g 15.-16. jūn. Daugavpilī] // Lauku Avīze. — 2000. — 17.jūn. — 6.lpp. — (Mājas viesis).

Veltījums lībiešiem : [par Valdas Marijas Šuvcānes grām. "Lībiešu ciems, kura vairs nav"] / Eva Mārtuža // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.124 (2002, 10.aug.), 23.lpp.

Vēl jau Artavs acīgs ir : [sakarā ar dzejn. Valda Artava satīrisko dzejoļu krāj. "Gabaliņi bez kauliem" iznākšanu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta V.Artavs // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.47 (2002, 23.marts), 8.lpp.

Vienīgā — no Likteņa : [par Ērikas Romanes (1920-2002) grām. "Mēs abi", velt. glezn. Leo Svempam (1897-1975)] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta māksl. Džemma Skulme, mākslas zinātn. Ingrīda Burāne // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.192 (2002, 6.dec.), 24.lpp. — (Mājas viesis).

Vienīgā biļete uz šo pasauli : [par Alises Tīfentāles grām. "Rīgas siltums" (Rīga : Atēna)] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Vilnis Vējš, Kārlis Vērdiņš, A.Tīfentāle // Lauku Avīze. — ISSN 1407 - 3331. — Nr.51 (2003, 14.marts), 12.lpp. — (Mājas viesis ; Nr.51).

Vienotības manifestācijas vieta jeb FANTĀZIJAS par Lielās estrādes pārveidi / tekstā stāsta Latvijas kult. un sabiedr. darbin. Māra Šimanska, Elmārs Zemovičs, Guntars Pupa, Romāns Koļeda, Ints Sedlenieks, Ivars Zukulis // Dziesmusvētki. — 1999. — Nr. 6. — 3.-4.lpp.

Vienreiz gadā, bet ar tīru sirdi? : [par ticību un baznīcā iešanu] / tekstā stāsta Latvijas ev. lut. baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis // Lauku Avīze — 2000. — 23.dec. 13.lpp. — (Mājas viesis).

Vieta, kur Latvija kļuva Latvija : [sakarā ar Valda Rūjas grām. "Juglas vitrāžas" klajā nākšanu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta akadēmiķis Jānis Stradiņš, dzejniece Anna Rancāne, Rīgas Vidzemes priekšpils. izpilddirektors Jāzeps Kozurs, vietn. Zigfrīds Rozentāls, V.Rūja // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.192 (2004, 17.jūl.), 20.lpp.

Viss kā mammas laikos.. : [par rakstniecei Regīnai Ezerai (1930-2002) velt. piemiņas istabu "Briežos" (Ogres raj.)] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta rakstnieces meita Aija Vālodze // Latvijas Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.21 (2003, 20.dec.), 23.lpp.

Vistrakākā aizraušanās : [par bij. hokejistu, Valsts bankas vec. kasieri, sporta vēstures pētnieku, memuāristu Ēvaldu Liepiņu un rakstnieka lit. interesēm] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Ē.Liepiņš // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.[112] (2004, 23.apr.), 14.lpp. — (Mājas viesis. Hokejs ). — Laikr. Nr. uzrād. kļūdaini : 111

Vītolu ģimenes palīdzība Latvijas jauniešiem : [par Vītolu fonda piešķirtajām stipendijām studijām Latvijas augstskolās] / Eva Mārtuža // Laiks — Ņujorka. — Nr.38 (2002, 28.sept./4.okt.), 11.lpp. — Nob. Sāk. : Nr.37 (2002, 21./27.sept.).

Zvaigznītes no maizītes : [par rakstnieces Kelīnas Klānas grām. "Maizīte un zvaigznīte"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta K.Klāna // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.17 (2004, 17.janv.), 23.lpp.

Literatūra par E.Mārtužu

Ceplis Rimands. Garšu simfonija : [par Evas Mārtužas romānu "Izravētā sirds"] // Jaunā Avīze — 2000. — 17.marts 5.lpp.

Evai taps romāns par Lazdukalna puses ļaudīm :[par dzejn., rakstn. Evu Mārtužu] / mater. sagat. L.Lūse ; tekstā stāsta E.Mārtuža ; tekstā fragm. no romāna "Neatsaki vīrietim" // Vaduguns. - Nr.3 (2002, 12.janv.), 4.lpp.

Hainsalu Lehte. "Tu taču nebaidies no krupja?" : stāsti no [t.p. nos.] izlases / Lehte Hainsalu ; tulk. Rūta Karma ; ar Evas Mārtužas iev. par aut. un tulk. - Saturs : Pensionārs Hirmu ; Suņa kaklasiksna. // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.37 (2004, 6.febr.), 15.lpp. — (Mājas viesis).

Kalniņa Ieva. Dzeja decembrī : [par jaunajām dzejas grām. : Evas Mārtužas "No mana kodiena nemirst", Paulis Kalva "Kamēr vēl dzīvs", Inguna Jansone "Sikspārņa sindroms", Jānis Ramba "Vistīrākā manta"] // Labrīt. — 1994. — 7.janv. — 15.lpp.

Silārs Ivars. Aizpute — arī mana mīlestība : [sakarā ar M.Birznieces grām. iznākšanu un Evas Mārtužas rakstu "Aizpute — mana mīlestība" laikr. Nr.38 (2004, 7.febr.)] / Ivars Silārs // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.45 (2004, 14.febr.), 21.lpp.

Silenieks Juris. Nolemtība un brīva griba : [par Evas Mārtužas romānu "Starp slāpēm un starp kausu" (Rīga : Alberts XII, 2001)] / Juris Silenieks // Laiks (Ņujorka). — Nr.20 (2002, 18./24.maijs), 4.lpp.

Strautiņš Raitis. Dzejniece ar izravētu sirdi :[par literāti Evu Mārtužu] / tekstā stāsta E.Mārtuža // Spogulis. — 1999. — 29.apr. — 9.lpp.