Atbildes, kuras tu meklē

Fallijs

Rakstnieks (1877 - 1915)

Fallija darbi

Grāmatas

Fallijs. Daile un spēks un milzums : Fallija dzejoļi / Fallijs. - Rīga : "Burtnieka" apg., 1904. - [21] lpp.

Fallijs. Dzejdarbu izlase / Fallijs (Konrads Bulāns) ; sakārt. [un priekšv. sarakst.] Milda Palēviča. - Rīga : Latvju grāmata, 1942. - 572, [1] lpp., [6] lp. il.

Fallijs. Meža balodīts : dzejolīši : [lasāmrakstāmgrāmatiņa, rakstāmlasāmgrāmatiņa : pirmsskolas vecuma bērniem] / Fallijs ; [sakārt. un rediģē. Lolija Vēze ; il. Astra Marija Reine]. - Rīga : Preses nams, 1993. - 32 lpp. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Fallijs. Dziesmu svētki ; Tauta ; Mēnesnīca ; Logā / Fallijs ; ar Lolijas Vēzes iev. "Manī ir ne tikai divdaba, bet desmitdaba" // Karogs. - Nr.5/6 (1991), 231.-237.lpp.

Fallijs. "Pie krūts man meitenīte... " / Fallijs // Sieviete. - Nr.5 (1995), [49.]lpp.

Fallijs. Tauta / Fallijs // Avots. - Nr.1 (1990), 32.lpp.

Fallijs. Tu eji pret kalnu ; Pār viļnos gvelzdamo zaļgano jūru / Fallijs // Avots. - Nr.5 (1988), 19.lpp.

Fallijs. Tu esi vīns / Fallijs // Avots. - Nr.9 (1989), 13.lpp.

Jauno dzejas antoloģija : [rakstu cikls] // Avots. - Nr.5 (1988), 18.-19.lpp. - Saturs: (1890-1910. Dekadenti) : Jānis Akurāters (1876-1939) ; Fallijs, īst.v. Konrāds Bullāns (1877-1915) ; Virza, īst.v. Edvarts Lieknis (1883-1940) / Janīna Kursīte.

Literatūra par Falliju

Grāmatas

Johansons Andrejs. Latviešu literatūra : no viduslaikiem līdz 1940.gadam / Andrejs Johansons. - Stokholma : Trīs Zvaigznes, 1954. - 3.grām.: K.Veidenbaums-Fallijs.

Latvju rakstnieki : daiļliteraturas chrestomatija skolam un pašizglītibai : 4 daļās / sast. Plūdons. - Rīga : A.Golta apg., 1912. - 4.d.: J.Rainis, Aspazija, Anna Brigader, J.Poruks, Baltpurviņš, J.Kleinberģis, Plūdons, Atis Ķeniņš, Līgotņu Jēkabs, J.Kļaviņš, R.Kļaustiņš, J.Akuraters, Antons Viktors Eglīts, Fallijs, J.Jaunsudrabiņš, Aina Rasmer, Andrejs Upīts, Kārlis Skalbe, Smilga, Fr.Bārda, K.Štrāls, Haralds Elgasts, Antons Austriņš, Kārlis Krūza.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Ceplis Rimands. Valdis, Fallijs, Saliņš, Sodums... : jaunumi RLMVM [Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzeja] Rakstn. nod. / Rimands Ceplis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.2 (2001, febr.), 215.-216.lpp.

Eglītis Viktors. Pie Fallija zārka / Viktors Eglītis // Daugavas Vēstnesis. - Nr.230 (1943, 2.okt.), 4.lpp.