Atbildes, kuras tu meklē
Brigadere Anna

Rakstniece (1861-1933)

Annas Brigaderes darbi

Grāmatas

Brigadere Anna. Dievs. Daba. Darbs / Anna Brigadere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 293, [2] lpp. - (Zelta klasika).

Brigadere Anna. Dievs, daba, darbs : grāmata jauniem un veciem / Anna Brigadere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 506, [1] lpp. - (Zelta sērija).

Brigadere Anna. Kopoti raksti 8 sējumos / Anna Brigadere. - Rīga : Valters un Rapa, 1994-2004. - Līdz šim iznākuši 6 sēj. - Pirmo sējumu izdevusi izdevniecība "Liesma".

Brigadere Anna. Kvēlošā lokā / Anna Brigadere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 511, [1] lpp. - (Ķengura grāmata).

Brigadere Anna. Maija un Paija : pasaka septiņos tēlojumos / Anna Brigadere ; [māksl. Signe Ērmane-Ļitvina]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 102, [2] lpp. - (Skolas bibliotēka ; Sprīdi pa sprīdim).

Brigadere Anna. Sprīdītis : pasaka septiņos tēlojumos / Anna Brigadere. - Rīga : Valters un Rapa, 2003. - 106, [3] lpp.

Publikācijas kopkrājumos

Akmens guļ uz ūdeņa : tautas dziesmas par mums / sast. un priekšv. sarakst. Māra Treiberga ; Mika Meirāna foto. - Rīga : Lietusdārzs, [2009]. - 94, [1] lpp. - Aut. lokā: Anna Brigadere.

XX gadsimta 20.-30.gadu autoru rakstu krāj. / sast. un priekšv. sarakst. Helēna Grīnberga, Muntis Auns ; māksl. Mārtiņš Blanks. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2003. - 361, [2] lpp. - Saturā: Cīņa par garīgo Latviju / Anna Brigadere.

Es dziedāšu par tevi... : Latvijas daba latviešu dzejā / sast. Jāzeps Osmanis ; māksl. Jāzeps Pīgoznis. - Rīga : Annele, 2002. -254, [2] lpp. - Aut. lokā: Anna Brigadere.

Ko dziedāja Rīgas gaiļi? : 100 dzejnieki par Rīgu : [dzeja] / sast.: Astrīde Ivaska, Anna Ļisicina, Inguna Cepīte, Anita Rožkalne ; māksl.: Gita Okonova, Mārtiņš Krūklis. - Rīga : Pētergailis, 2001. - 207 lpp. - Aut. lokā: Anna Brigadere.

Lai ienāk eņģels kluss... : [Ziemassvētku dzejoļu krāj.] / sakārt. Inese Pelūde ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 22 lpp. - Aut. lokā: Anna Brigadere.

Mazā Ziemassvētku grāmatiņa : [krāj.] / sast. un pēcv. aut. Elmīra Cacure ; māksl. Ilze Krēsliņa. - Rīga : Tava grāmata, 2007. - 125 lpp. - Aut. lokā: Anna Brigadere.

Mātei : lirika / sakārt. Zaiga Lasenberga ; māksl Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 87, [1] lpp. - Aut. lokā: Anna Brigadere.

Puķu pilna pasaulīte : latviešu dzejnieku dzejoļi par puķēm, ar puķēm, caur puķēm / sast. Jāzeps Osmanis; Gerharda Bauma fotoatt. - [Rīga] : Annele, 2001. - 410, [1] lpp. - Aut. lokā: Anna Brigadere.

Rusmanis Sigurds. Neiepazītā Latvija / Sigurds Rusmanis ; fotogr.: Sigurds Rusmanis, Jānis Zīvarts, Dāvids Spunde. - Rīga : Mantojums, 2006. - 335 lpp. - Saturā: Neizpētītā Latvija : dzejolis / Anna Brigadere.

Tik mana Latvija : [krāj.] / māksl. Andris Bergmanis ; uz vāka Andra Eglīša fotogr. - Rīga : Valters un Rapa, 2001 - 61, [1] lpp. - Aut. lokā: Anna Brigadere.

Tik savā mīlā es mūžības alkstu : 100 dzejoļi par mīlestību / krāj. sast. Gunnars Treimanis ; Jāņa Anmaņa gleznu reprodukcijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 159 lpp., [8] lp. - Aut. lokā: Anna Brigadere.

Literatūra par Annu Brigaderi

Grāmatas

Baltu un slāvu literārā antropoloģija : teorētiskie un semiotiskie pētījumi / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts. - Daugavpils : Saule, 2006. - 263, [1] lpp. - (Komparatīvistikas institūta almanahs, 6.sēj. Teorētiskie un semiotiskie pētījumi). - Saturā: Bērnība A[nnas] Brigaderes stāstu un tēlojumu krājumā "Kad pumpuri briest" / Rudīte Rinkeviča.

Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju... : Aspazija un Rainis šodienas skatījumā : rakstu krāj. / sast.: Astrīda Cīrule, Gundega Grīnuma. - Rīga : Pils, 2007. - 189, [1] lpp. - Saturā: Aspazija un Anna Brigadere / Ieva Kalniņa.

Feministica Lettica 2001 : almanahs / sast. un galv. red. Ausma Cimdiņa. - 2.laid. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 235 lpp. - Saturā: Rakstniece un literārais kanons : Anna Brigadere / Sandra Meškova.

Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva - 20.gadsimta sākums : antoloģija / sast. un zin. red. Ella Buceniece. - 2.d. - Rīga : RaKa, 2006 - 349 lpp. - Saturā: Anna Brigadere / S.Krūmiņa-Koņkova.

Kaļķe Baiba. Latviešu skolotāji - rakstnieki (1900-1940) : monogrāfija / Baiba Kaļķe. - Rīga : RaKa, 2001 - 219 lpp. - (Žurn. "Skolotājs" mazā pedagoģiskā bibliotēka.) - Saturā par: Anna Brigadere.

Krekle Maija. Mīlestības skartie : mīlas stāsti / Maija Krekle ; māksl. Ints Vilcāns. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 287 lpp. - Saturā par: Anna Brigadere.

Kultūras krustpunkti : Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krāj. / Latvijas Kultūras akadēmija ; sast., atb. red. Juris Urtāns. - 2.laid. - Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija : Mantojums, 2006. - 383 lpp. - Saturā: Annas Brigaderes publicistika / Ieva Kalniņa.

Latviešu literatūras procesi un personības : Letonikas otrais kongress : [rakstu krāj.] / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. ; sast.: Viktors Hausmanis, Benedikts Kalnačs. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas inst., 2008. - 200 lpp. - Saturā: Eiropas garīgie meklējumi Annas Brigaderes un Manfrēda Kībera daiļradē / Ieva Kalniņa.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. - 739, [2] lpp. - Saturā par: Anna Brigadere.

Latvijas un latviešu identitātes : kultūra, izziņa, komunikācija : Letonikas pirmais kongress, Rīga, 2005.g. 24.-25.okt. : [rakstu krāj.] / Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006. - 150 lpp. - Saturā: Sievietes latviskā identitāte : konstrukcija un dekonstrukcija : A[nnas] Brigaderes un L[aimas] Muktupāvelas piemērs / Ieva Kalniņa.

Literatūra un kultūra : process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krāj. / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Latviešu literatūras un kultūras katedra. - 10. : pilsētas teksts literatūrā un kultūrā. - Daugavpils : Saule, 2007. - 333 lpp. - Saturā: Pilsēta Annas Brigaderes prozā / Ieva Kalniņa.

Materiāli par kultūru Latvijā : [rakstu krāj.] / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; sast. un iev. aut. Anita Rožkalne. - Rīga : Zinātne, 2002. - 230, [1] lpp. - Saturā: Rakstnieku vēstules Viktoram Eglītim (E[dvarts]Virza, A[nna] Brigadere) / Vera Vāvere.

Rīgas latvietis : Rīgas Latviešu biedrības gadagrāmata, 2011 / sast.: Gaida Jablovska, Ilgonis Bērsons. - Rīga : Mansards : Rīgas Latviešu biedrība, 2011. - 277, [1] lpp. - Saturā: 2011.gadā Annai Brigaderei - 150 : Sprīdīša ņiprie soļi pasaulē / Ilgonis Bērsons.

100 ievērojamākās sievietes / sast. Edvīns Spriņģis ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Aplis, [2005]. - 326, [1] lpp. - Saturā par: Anna Brigadere.

100 Latvijas personību / tekstu aut. un sast. Pēteris Apinis ; māksl. Guntars Sietiņš. - Rīga : Nacionālais apg., 2006. - 227 lpp. - Saturā: Anna Brigadere.

100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā : encikl. / sast. un iev. sarakst. Ausma Cimdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apg., 2008. - 501 lpp. - Saturā : Anna Brigadere (1861-1933) / I.Kalniņa.

O.Vailds - K.Skalbe : dubultportrets : angļu un latviešu literārie sakari / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts. - Daugavpils : Saule, 2006. - 87 lpp. - (Komparatīvistikas institūta almanahs, 5.sēj. Angļu un latviešu literārie sakari). - Saturā: Karaļa Līra motīvs : K[ārļa] Skalbes "Kaķīša dzirnavas" un A[nnas] Brigaderes "Princese Gundega un Karalis Brusubārda" / Elīna Vasiļjeva.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Antēns Ivars. Par lasītām un pārlasītām grāmatām : [piebildes par Annas Brigaderes un Svena Birkerta grām.] / Ivars Antēns // Jaunā Gaita (Toronto). - ISSN 0448-9179. - 53.gadagāj., Nr.2 (2008, jūn.), 68.lpp.

Diržine Dace. Uzvārdā, kura saknes neiznīkst : [par Jelgavas iedzīvotājas Līgas Brigaderes veidoto rakstnieces Annas Brigaderes (1861-1933) dzimtas koku] / Dace Diržine ; tekstā stāsta L.Brigadere // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.207 (2008, 25.okt.), 6.lpp.

Grūtups Gaitis. Pasaka sākās pirms 250 gadiem : vai rakstnieces Annas Brigaderes [1861-1933] vecvectēvs [Miķelis Brigaders : 1760-1833] ieceļoja Kurzemē no Briges apkaimes? : [sakarā ar Andreja Zuševica Brigaderu dzimtas koka pētījumiem] / Gaitis Grūtups ; tekstā Līgas Brigaderes stāsta fragm. // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.69 (2010, 19.jūn.), 6.lpp.

Kalniņa Ieva. Zilā Krusta idejas Annas Brigaderes [1861-1933] darbos / Ieva Kalniņa // Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. - ISSN 1407-2157. - 732.sēj. (2008), [102.]-106.lpp. - (Latvijas Universitātes raksti).

Kleins Ivars. Skaidrības un vientulības krustā : [par rakstnieces Annas Brigaderes (1861-1933) privāto dzīvi] / Ivars Kleins ; tekstā A.Brigaderes izteikumi // Leģendas. - ISSN 1691-421X. - Nr.1 (2011, janv.), [72.]-80.lpp.

Knospe Velta. Bermontiāde laikabiedru skatījumā : [par Krievijas armijas virsnieka Pāvila Bermonta-Avalova (1884-1973) un Vācijas armijas ģenerāļa Rīdigera fon der Golca (1865-1946) vadīto karaspēku ienākšanu Latvijā un Rīgas atbrīvošanas cīņām 1919.g. : sakarā ar LR proklamēšanas 90.gadadienu] / Velta Knospe ; tekstā fragm. no ģenerāļa P.Radziņa grām. "Latvijas atbrīvošanas karš" (1921.g.) un rakstnieces Annas Brigaderes (1861-1933) atmiņām // Mājas Konsultants. - ISSN 1691-1741. - Nr.11 (2008, nov.), 8.-10.lpp.

Krauja Vita. "Lolitas brīnumputns" Jaunpiebalgā : [par komponista Jāņa Kalniņa un rakstnieces Annas Brigaderes operas "Lolitas brīnumputns" uzvedumu (rež. Guntis Gailītis) Baņutas brīvdabas parkā Zosēnu pagastā (Jaunpiebalgas nov.) : sakarā ar Piebalgas novada Kultūras svētkiem] / Vita Krauja ; tekstā stāsta G.Gailītis // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.213 (2009, 13.aug.), 7.lpp.

Krauze Sandra. Annas slepenās piezīmes : [par rakstnieci Annu Brigaderi (1861-1933) : sakarā ar 150.dz.d.] / Sandra Krauze ; ar A.Brigaderes izteicieniem // Marta. - ISSN 1691-1679. - Nr.7 (2011, 16.febr.), 16.-18.lpp.

Krekle Maija. Tā diena... : [par rakstnieces Annas Brigaderes (1861-1933) privāto dzīvi un attiecībām ar filozofijas Dr. Ludvigu Augustu Langmeseru (1866-1918)] / Maija Krekle // Mājas Viesis. - ISSN 1691-0931. - Nr.12 (2010, 18.jūn./1.jūl.), [38.]-41.lpp.

Lasmanis Mārtiņš. Vermlandes ekskursija ar novirzēm un atkāpēm : [par Zviedrijas novada teiku un pasaku atspoguļojumu Selmas Lāgerlēvas (1858-1940) darbos un to saistību ar Annas Brigaderes (1861-1933) pasaku lugu tapšanu] / Mārtiņš Lasmanis // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (2008, apr.), 149.-157.lpp.

Norkuss Normunds. "Izskaitļots" Annas Brigaderes Sprīdīša kods : [par rakstnieces (1861-1933) 150.dz.d. velt. pasākumu Rakstniecības un mūzikas muzejā Rīgā] / Normunds Norkuss // Zemgale. - ISSN 1407-947X. - Nr.33 (2011, 19.marts), 5.lpp.

Startē radošo darbu konkurss : [par rakstnieces Annas Brigaderes (1861-1933) 150.dz.d. velt. skolēnu konkursu "Es patiesību meklēju, kā pratu..."] / mater. sagat. Anita Bormane // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.110 (2011, 8.jūn.), 12.lpp. - (Iel. "Izglītība. Karjera").