Atbildes, kuras tu meklē
Merķelis Garlībs

Vācbaltu rakstnieks un publicists (1769-1850)

Garlība Merķeļa darbi

Grāmatas

Eiropas idejas Latvijā : populāra Latvijas rakstnieku un domātāju Eiropas antoloģija / sast.: Ainārs Dimants, Dace Lūse, Kārlis Lūsis, Aija Priedīte ; māksl. Mārtiņš Krūklis. - Rīga : Pētergailis, 2003. - 262, [1] lpp. - Saturā: Par Vāciju, kādu to atkal ieraudzīju pēc divdesmit gadu prombūtnes / Garlībs Merķelis.

Merķelis Garlībs. Izlase / Garlībs Merķelis ; [sast. un apsk. sarakst. B.Arnicāne]. - Rīga : Liesma, 1969. - 429 lpp., 1 lp. ģīm.

Merķelis Garlībs. Kultūrvēsturiski raksti / Garlībs Merķelis ; [sast., priekšv. un piez. sarakst. P.Zeile ; no vācu val. tulk. V.Gammeršmidts, J.Ušackis]. - Rīga : Zvaigzne, 1992. - 227 lpp., 1 lpp. ģīm. - (Avots. Pagātnes domātāju darbi).

Merķelis Garlībs. Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās / Garlībs Merķelis ; priekšv. un koment. aut. Gvido Straube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1999. - 213, [2] lpp. : ģīm. - (Vajadzīga grāmata).

Merķelis Garlībs. Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās : tulk. no vācu val. / Garlībs Merķelis ; [B.Pussares priekšv. ; M.Stepermaņa piez.]. - Atkārt. izd. - Rīga : Zvaigzne, 1978. - 229 lpp. : ģīm. - (Skolas bibliotēka).

Merķelis Garlībs. Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās / Garlībs Merķelis ; [J.Niedres iev. ; M.Stepermaņa piez.]. - Rīga : LVI, 1953. - 224 lpp. : il.

Merķelis Garlībs. Vanems Imanta : senlatvju teika : sarakstīta 1802.gadā / Garlībs Merķelis ; il. V.Sīmanis. - [Aijovas Veiverlija] : Latvju Grāmata, 1971. - 66, [2] lpp., [16] lp. krās. il.

Merķelis Garlībs. Vēstules kādai sievietei / Garlībs Merķelis ; [Pētera Zeiles priekšv. ; no vācu val. tulk. un piez. sast. Viktors Gammeršmidts]. - Rīga : Zvaigzne, 1991. - 236 lpp. : ģīm. - (Avots. Pagātnes domātāju darbi).

Literatūra par Garlību Merķeli

Grāmatas

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte. Humanitārās fakultātes 8. Zinātniskie lasījumi, 1998.gada 30.janvāris : 8. Zinātnisko lasījumu materiāli : vēstures sekcija / Daugavpils Pedagoģiskā univ. Humanitārā fak. Vēstures kat. ; redkol.: I.Saleniece (atb. red.), A.Ivanovs. - 2.krāj. - Daugavpils : DPU "Saule", 1999. - 42 lpp. - Saturā: Garlība Merķeļa priekšstats par izglītību / Irēna Saleniece.

Laikmets un personība : rakstu krāj. / sast. un zin. red. Aīda Krūze. - 1. - Rīga : RaKa, 2000. - 221 lpp. : ģīm. - Saturā: Garlībs Helvigs Merķelis: personība un pedagoģiskie centieni / Ināra Studente.

Latvieši : domraksti, 1992-2001 : Garlība Merķeļa piemiņai veltītā skolēnu domrakstu konkursa darbi / sast., iev. un pēcv. aut. Velta Strazdiņa ; māksl. Anatolijs Ļitvins. - Rīga : Garā pupa, 2002. - 187, [1] lpp.

Zariņš Marģeris. Apgaismības gadsimta ēnā : stāsti / Marģeris Zariņš ; [māksl. A.Stankevičs]. - Rīga : Liesma, 1980. - 152 lpp. : il. - (Stāsti par vēsturi). - Saturā: Stāsti par [Garlību] Merķeli.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Baldiņa Skaidrīte. Lēdurgā atklāts piemineklis Garlībam Merķelim : [par baltvācu apgaismotājam, publicistam, rakstniekam (1769-1850) velt. pieminekļa atklāšanas pasākumu Lēdurgā (Limbažu raj.)] / Skaidrīte Baldiņa // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.53 (2005, 10.maijs), 3.lpp.

Dreimane Jana. Garlība Merķeļa idejas Eiropas publisko bibliotēku attīstības kontekstā / Jana Dreimane // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 38.-40.lpp.

Gūtmane Margita. Johans Gotfrīds Zoime - Garlība Merķeļa draugs un cīņu biedrs : [par vācu ceļojumu aprakstu, arī par Baltijas provincēm aut. (1763-1850) : sakarā ar grām. "Mana 1805.gada vasara" 200.gadadienu un Gētes biedrības Rīgā rīkoto konf.] / Margita Gūtmane // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2005, maijs), 186.-188.lpp.

Leitāne Sandra. Garlība Merķeļa "Latvieši" un 21.gadsimts : [par baltvācu apgaismotājam, publicistam, rakstniekam (1769-1850) velt. skolēnu literāro darbu konkursu "Latvieši"] / Sandra Leitāne // Rīgas Apriņķa Avīze. - ISSN 1407-5857. - Nr.127 (2005, 5.nov.), 2.lpp.

Šmite Linda. Eh, labais vācieti - latvju brīvības apustuli! : [par vācu luterāņu mācītāju, rakstnieku, apgaismības ideju paudēju Baltijā Garlību Merķeli (1769-1850) un viņa darbu "Latvieši"] / Linda Šmite // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.42 (2008, 6.nov.), 19.lpp.

Šterns Voldemārs. Vai bučosim kāju Garlībam Merķelim? : [par rakstn. (1769-1850) vēst. lomas vērtējumu : sakarā ar Rama (Rāmavas) muižas un Depkina muižas atjaunošanas probl.] / Voldemārs Šterns // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.71 (2002, 25.marts), 2.lpp.

Štrāle Aina. Garlība Merķeļa (1769-1850) idejas Latvijas bibliotekārās domas kontekstā / Aina Štrāle // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.26 (2003), 35.-37.lpp.

1769.gada 1.novembrī : [par baltvācu apgaismotāju, publicistu Garlību Merķeli (1769-1850)] // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.298 (2004, 1.nov.), 2.lpp.

Vilīte Valda. Garlībs Merķelis par Olaines pagastu : [Rīgas raj. : par vācu luterāņu mācītāju, rakstnieku, apgaismības ideju paudēju Baltijā (1769-1850)] / Valda Vilīte ; tekstā fragm. no G.Merķeļa darba "Die Rückkehrt ins Vaterland" ("Atgriešanās tēvzemē") // Olaines Pagasta Ziņas. - Nr.3 (2008, 20.jūn.), 11.lpp. : ģīm.

Veltījumi

Auseklis. Gaismas pils / Auseklis ; [sast. un pēcv. sarakst. I.Pijols ; il. J.Pīgoznis]. - Rīga : Liesma, 1975. - 173 lpp. : il. - Saturā: veltījums Garlībam Merķelim.

Dorbe Herberts. Ceļavīra vēlējums : dzeja / Herberts Dorbe ; [il. A.Klodāns]. - Rīga : Liesma, 1977. - 142 lpp. : il. - Saturā: veltījums Garlībam Merķelim.

Peters Jānis. Dzeja / Jānis Peters ; māksl. Māris Sīmansons ; foto Jānis Deinats. - Rīga : Atēna, 2004. - 810, [1] lpp. : ģīm., faks. - Saturā: veltījums Garlībam Merķelim.

Peters Jānis. Svētā mierā, sāpēs mūžīgās : dzejas izlase / Jānis Peters. - Rīga : Liesma, 1989. - 541 lpp., 1 lp. ģīm. - Saturā: veltījums Garlībam Merķelim.

Rūja Valdis. Zilākalna ceriņi : leģendas / Valdis Rūja ; [māksl. J.Anmanis]. - Rīga : Liesma, 1980. - 134 lpp. : il. - Saturā: veltījums Garlībam Merķelim.

Stroda Lūcija. Mans laiks : dzejoļu izlase, 1965-1969 / Lūcija Stroda. - Rīga : LU žurn. "Latvijas vēsture" fonds, 1997. - 223 lpp. : il., ģīm. - Saturā: veltījums Garlībam Merķelim.

Vācietis Ojārs. Izlase / Ojārs Vācietis. - Rīga : Liesma, 1983. - 414 lpp., 8 lp. il. : il. - Saturā: veltījums Garlībam Merķelim.

Vācietis Ojārs. Zibens pareizrakstība : dzejoļi / Ojārs Vācietis ; [māksl. I.Helmuts]. - Rīga : Liesma, 1980. - 173 lpp. : 6 lp. il. - Saturā: veltījums Garlībam Merķelim.