Atbildes, kuras tu meklē

Meža ekoloģija, tipoloģija, augsne, hidromeleorācija un kokaugu fizioloģija


eitrofiskie augi — augi, kas aug tikai trūdvielām un minerālvielām bagātā augsnē. Mežos sastopami vērī, gāršā, platlapju ārenī, platlapju kūdrenī, slapjajā vērī, slapjajā gāršā, liekņā. Biežāk sastopamie eitrofiskie koki ir osis, ozols, liepa, no skuju kokiem — egle, sekundāros mežos arī apse un baltalksnis. Sausieņu mežu zemsedzē izplatītas lakstaugu s. ir parastā zeltnātrīte, birztalas virza, ārstniecības lakacis, parastā kumeļpēda, no sūnu s. — lielā spuraine, platlapu knābīte, viļņainā skrajlape; slapjaiņu zemsedzē — lēdzerkste, purva cietpiene, parastā sievpaparde, no sūnām — biežāk augstā un dumbra skrajlape, melnkāta skrajsamtīte, parastā punktlape. sastopami arī zemajos purvos, pļavās, ūdenskrātuvēs, pazemes ūdeņu izplūdes vietās.

B. Bambe

© Apgāds "Zelta grauds", 2005