Atbildes, kuras tu meklē

Meža atjaunošana, apmežošana, sēklkopība, selekcija un ģenētika


meža kultūra (lat.cultura kopšana, apstrādāšana, audzināšana) — stādīta vai sēta mežaudze līdz tās atzīšanai par atjaunotu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. jāierīko, ja izcirstajās platībās mežs neatjaunojas vai atjaunojas ar nevēlamām koku sugām. Izplatītākās kultūras ir parastā priede un parastā egle. Ieaudzējot tikai 1 sugu, piem., priedi, tās dalība mežā ir 100% (10P) un tā veido tīrkultūru jeb monokultūru. Apmežojot, piem., izcirtumu ar priedi un egli, sugu procentuālā attiecība atkarīga no audzēšanas mērķa un meža augšanas apst.tipa, un tās veido vēlamā sastāva (7P 3E, 5P 5E, 9E 1P utt.) mistroto kultūru jeb polikultūru. Projektētais sugu sastāvs saglabājams līdz cirtmetam. Citu s. dabiskais piemistrojums var būt īslaicīgs un nedrīkst mainīt paredzēto sugu attiecību; izņēmums ir tikai ārkārtēju apstākļu gadījumi (vējgāzes, snieglauzas, meža dzīvn. bojātas audzes). Lai nodrošinātu vēlamās s. koku ieaugšanu, svarīgi ievērot pareizu meža kultūru kopšanu. (arī meža kultūru ierīkošanas metodes.)

I. Mangalis

© Apgāds "Zelta grauds", 2005