Atbildes, kuras tu meklē
Paliktņa koka metode
Paliktņa koka metode

Mežizstrāde, meža nekoksnes produkcija


paliktņa koka metode — tāda koku gāšanas metode, ka pirmo koku nogāž aptuveni perpendikulāri cirsmā pieņemtajam gāšanas virzienam un nākamos kokus gāž uz tā. Vispirms strādnieks katrā sortimentu joslā garenvirzienā nogāž pa kokam. Šo koku atzaro un izmanto par atbalstu paliktņa kokam. Atbalstam var izmantot arī reljefa paaugstinājumus, celmus, akmeņus, zaru kaudzes. Uz atbalsta ieslīpi šķērsām slejai 5—10 m attālumā no zāģēšanai paredzētās koku grupas nogāž paliktņa koku. Tam jāatrodas 50—70 cm augst. virs zemes. Ja gāžamie koki ir resni, tas var atrasties arī zemāk — ~40 cm. Tad ir nodrošināti labi darba apst.gan atzarošanā, gan sagarumošanā (strādniekam nav jāsaliecas). Kad paliktņa koks atzarots, kokus gāž tam šķērsām pāri ar tādu aprēķinu, lai to galotne un liel. daļa zaru atrastos ceļa joslā, bet atzaroto stumbru varētu viegli ievirzīt sortimentu joslā (stumbra smaguma centrs būtu paliktņa koka tuvumā). To var panākt, mainot koku gāšanas leņķi attiecībā pret paliktņa koku. Pārvietojoties gar nogāzto stumbru galotnes virzienā, strādnieks koku atzaro, iespēju robežās nozāģējot arī apakšējos zarus, ar pašritošo mērlenti nomērī sortim. garumus un ar iezāģējumiem no augšas un apakšas iezīmē zāģēšanas vietas. Pēc galotnes nozāģēšanas stumbru veļot, pagriežot, slidinot vai pārsverot ievirza sortimentu joslā (ja stumbrs ir ļoti resns un to grūti pārvietot, tam no resgaļa atzāģē 1 sortimentu). Tur sortim. sagatavotājs, pārvietojoties gar stumbru resgaļa virzienā, nozāģē atlikušos zarus un stumbru sagarumo sortimentos. Lai nebūtu jāatgriežas atpakaļ, no stumbra tievgaļa iegūtos vienveida sortimentus tūlīt pēc sagarumošanas saliek grēdiņās. Sortimentus novieto tā, lai tie atrastos pievedējtraktora hidromanipulatora snieguma robežās un celmi, zari, akmeņi vai kas cits netraucētu to satveršanu. Ja cirsmā augsne ir nenoturīga, tad slejas vidū nokrauj zarus, veidojot ceļa klājumu. Šāds no zariem izveidots ceļš samazina spiedienu uz augsni un novērš rišu rašanos un pievedējtraktora iestigšanu. Kā pēdējo sastrādā paliktņa koku divos nogriežņos, tos ievirza katru savā sortimentu joslā un sagarumo vajadzīgajā garumā. Lietojot , slejas izstrādes nobeigumā izveidojas piemēroti darba apstākļi sortim. pievešanai uz augšgala krautuvi. Ceļa vieta ir nostiprināta ar zariem, nodrošinot labāku pārgājību, un sortimenti atrodas 2 vienlaidu joslās pievedējtraktora hidromanipulatora snieguma attālumā.

Z. Saliņš

© Apgāds "Zelta grauds", 2005