Atbildes, kuras tu meklē
Ezera Regīna

rakstniece (1930-2002)

Regīnas Ezeras darbi

Grāmatas

Ezera Regīna. Aka / Regīna Ezera. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 248, [1] lpp. - (Zelta klasika).

Ezera Regīna. Nodevība : no romānu cikla "Pati ar savu vēju" / Regīna Ezera. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. - 179, [1] lpp. - (Vajadzīga grāmata).

Ezera Regīna. Odas skumjām / Regīna Ezera. - Rīga : Priedaines, 2003. - 231 lpp.

Ezera Regīna. ...Pār izdegušiem laukiem skrien mans sapnis / Regīna Ezera. - [Rīga] : Priedaines, 2003. - 109, [2] lpp.

Ezera Regīna. Raksti : 3 sēj. / Regīna Ezera. - Rīga : Nordik, 2000-2001. 3 sēj.

Ezera Regīna. Stāsti un noveles / Regīna Ezera. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 134, [2] lpp. - (Vajadzīga grāmata).

Ezera Regīna. Sudraba bura : prātīgas un neprātīgas domas / Regīna Ezera. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 79, [1] lpp.

Latviešu zelta stāsti : izlase / sast. Raimonds Briedis. - Rīga : Lauku Avīze, 2007. - 319 lpp. - Saturā: Augusts, ābolu mēnesis / Regīna Ezera.

Piedod, māt! : atziņas, dzeja un proza par māti / sast. Alberts Ločmelis - Rīga : Annele, 2002. -442, [1] lpp. - Saturā: Māte / Regīna Ezera.

Literatūra par Regīnu Ezeru

Grāmatas

Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krāj. : [2] / Liepājas Pedagoăijas akad., LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. ; sast., zin. red. Anda Kuduma. - 13. : populārās un elitārās tendences literatūrā un mākslā. - Liepāja : LiePA, 2008. - 104 lpp. - Saturā: Regīnas Ezeras saprotamais elitārisms / Lita Silova. - ISSN 1407-4729.

Berelis Guntis. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs : postmodernisms un latviešu literatūra / Guntis Berelis. - [Rīga] : Atēna, 2001. - 243, [1] lpp. - Saturā: Kā mirst romāns, un kas paliek pāri pēc tam, kad viņš ir pagalam : [arī par Regīnu Ezeru].

Cimdiņa Ausma. Teksts un klātbūtne / Ausma Cimdiņa. - Rīga : Jumava, 2000. - 343, [1] lpp. -Saturā: par Regīnu Ezeru.21 likteņstāsts / [red.: Anita Mellupe un Gunta Strautmane]. - Rīga : Likteņstāsti, 2007. - 313 lpp. - Saturā: par Regīnu Ezeru.

Feministica Lettica 2001 : almanahs / sast. un galv. red. Ausma Cimdiņa. - 2.laid. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 235 lpp. - Saturā: Sieviete un mūsdienu rakstība : mātes arhetips Regīnas Ezeras romānā "Nodevība" / Kristīne Glumina.

Ikstena Nora. Esamība ar Regīnu / Nora Ikstena. - Rīga : Dienas Grāmata, 2007. - 163, [1] lpp.,[58] lpp. iel. Krekle Maija. Es laikam mīlēju / Maija Krekle. - Rīga : Vērtums, [2008]. - 144 lpp. - Saturā:Es neziedēšu vairs nekad : [par Regīnu Ezeru un Gunāru Priedi].

Kronta Ildze. Darbi. Personības. Viedokļi : raksti par literatūru : Austras un Roberta Krontāla piemiņai / Ildze Kronta. - Rīga : [B.i.], 2003. - 302, [1] lpp. - Saturā: par Regīnu Ezeru.

Latviešu literatūras procesi un personības : Letonikas otrais kongress : [rakstu krāj.] / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. ; sast.: Viktors Hausmanis, Benedikts Kalnačs. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas inst., 2008. - 200 lpp. - Saturā: Jaunrades procesa analīze Regīnas Ezeras romānos / Lita Silova.

100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā : encikl. / sast. un iev. sarakst. Ausma Cimdiņa. - Rīga :LU Akadēmiskais apg., 2008. - 501 lpp. - Saturā: Regīna Ezera (1930-2002) / G.Berelis.

Smilktiņa Benita. Ilūzijas un spēles : laika zīmes 50.-70.gadu īsprozā / Benita Smilktiņa. - Rīga : Zinātne, 2005. - 144, [3] lpp. - Saturā: "Princeses fenomens" : (Regīna Ezera) : [par R.Ezeru un viņas darbiem].

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Blaua Līga. Prozas vecene Regīna : [par rakstn. Regīnu Ezeru (1930-2002)] / Līga Blaua ; tekstā stāsta publicists Ēriks Hānbergs ; tekstā fragm. no R.Ezeras dienasgrām., vēstulēm // Ieva. - ISSN 1407-2033. - Nr.17/18 (2010, 28.apr.), 72.-75.lpp.

Jaunbelzere Anita. Regīnas Ezeras mīluĜi un košĜi : [par rakstn. (1930-2002) mājdzīvniekiem] /Anita Jaunbelzere ; tekstā stāsta R.Ezeras meita Aija Vālodze // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.192 (2007, 18.jūl.), 16.lpp. - (Iel. "Māja. Vide").

Muktupāvela Laima. Dzīves krāšņajos rituālos pie Ezeras un Pelēča / Laima Muktupāvela // Diena.- ISSN 1407-1290. - Nr.9 (2008, 11.janv.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.2).

Putniņš Pauls. Pasaulīt, tu ļaužu ēka! : [par rež. Pēteri Pētersonu (1923-1998) un Eduardu Smiļģi (1886-1966), rakstn. Regīnu Ezeru (1930-2002), dzejn. Hariju Heisleru (1926-1985) : dramaturga atmiņas] / Pauls Putniņš // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.4 (2007, 16.febr.), 24.-[27.]lpp.

Silova Lita. Vārda došana - viens no literārā darba mākslinieciskās koncepcijas pamatiem Regīnas Ezeras versijā / Lita Silova // Humanitāro Zinātņu Vēstnesis. - ISSN 1407-9607. - Nr.14 (2008), [22.]-26.lpp.

Vācietis Ojārs. "Mīļā Regīna! Man..." : Rīgā, 5.VII79. : [dzejnieka (1933-1983) vēstule rakstn. Regīnai Ezerai par ievietojamām recenzijām rakstn. Ēvalda Vilka (1923-1976) grām. "No dzīves par dzīvi: raksti un recenzijas" (Rīga : Liesma, 1980)] / Ojārs Vācietis ; ar red. koment. // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2008, dec.), 170.-174.lpp.

Vālodze Aija. Garīgi vistuvākais cilvēks - mamma : [saruna ar tulk., literāti, rakstn. Regīnas Ezeras (1930-2002) meitu, lauku māju - memoriālā muzeja "Brieži" Ķegumā (Ogres raj.) apsaimniekotāju] / Aija Vālodze ; pierakst. Dace Ezera // Patiesie Stāsti. - ISSN 1691-3892. -Nr.2 (2009, 30.janv.), 18.-23.lpp.

Vālodze Aija. Meita: es viņu mīlēju un apbrīnoju : [par rakstn. Regīnu Ezeru (1930-2002) : stāsta meita, tulk. : sakarā ar viesošanos Gulbenes bibliotēkā] / Aija Vālodze ; pierakst. Malda Ilgaža //Dzirkstele. - ISSN 1407-9682. - Nr.68 (2009, 13.jūn.), 8.lpp.

Vālodze Aija. Pasaku mežs : manas mammas Regīnas Ezeras piemiņai : [stāsta rakstn. (1930-2002) meita, tulk.] / Aija Vālodze // Ievas Stāsti. - ISSN 1691-1857. - Nr.9 (2010,23.apr./6.maijs), 18.-[21.]lppPar Noras Ikstenas grāmatu "Esamība ar Regīnu"

Ceplis Rimands. Ezera atmasko Ikstenu : [sakarā ar Noras Ikstenas grām. "Esamība ar Regīnu" par rakstn. Regīnu Ezeru (1930-2002) klajā nākšanu] / Rimands Ceplis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.3 (2008, 4.janv.), 7.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.1).

Eize Valija. Regīnas Ezeras sudraba bura : [par Noras Ikstenas rakstn. Regīnai Ezerai (1930-2002) velt. grām. "Esamība ar Regīnu"] / Valija Eize ; pēc Latvijas Universitātes doc. Neldas Celmiņas inform. // Saskarsme. - ISSN 1407-7620. - Nr.25 (2008, 17./24.jūn.), 12.-13.lpp.

Eglāja-Kristsone Eva. Itin nekas nav viennozīmīgs : [par Noras Ikstenas rakstn. Regīnai Ezerai (1930-2002) velt. grām. "Esamība ar Regīnu"] / Eva Eglāja-Kristsone // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.4 (2008, 25.janv./1.febr.), 8.lpp.

Ikstena Nora. Tālāk par priekšnamu : [par rakstn. Regīnai Ezerai (1930-2002) velt. grām. "Esamība ar Regīnu" tapšanu : stāsta grām. aut.] / Nora Ikstena ; pierakst. Undīne Adamaite //Diena - ISSN 1407-1290. - Nr.287 (2007, 8.dec.), 18.lpp.

Ikstena Nora. Valodas un pieredzes piedzīvojumi : [par rakstn. Regīnai Ezerai (1930-2002) velt. grām. "Esamība ar Regīnu" tapšanu : saruna ar grām. aut.] / Nora Ikstena ; pierakst. Anda Kubuliņa // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.4 (2008, 25.janv./1.febr.), 8.lpp.

Jundze Arno. Stāsts par karalieni Regīnu : [par Noras Ikstenas rakstn. Regīnai Ezerai (1930-2002) velt. grām. "Esamība ar Regīnu"] / Arno Jundze ; tekstā R.Ezeras izteikumi // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.56 (2008, 6.marts), 14.lpp.

Kusiņa Linda. Nora Ikstena. "Esamība ar Regīnu" : [sakarā ar biogr. grām. par rakstn. Regīnu Ezeru (1930-2002) klajā nākšanu] / Linda Kusiņa ; tekstā fragm. no grām. // Latvijas Avīze. -ISSN 1691-1229. - Nr.10 (2008, 11.janv.), [9.]lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

Silova Lita. Balsu skaitīšana : [par Noras Ikstenas rakstn. Regīnai Ezerai (1930-2002) velt. grām. "Esamība ar Regīnu"] / Lita Silova // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2008, maijs), 143.-145.lpp.

Par Dailes teātra izrādi "Regīna"

Muktupāvela Laima. Pietrūka tikai slotas : [par aktrises Lilitas OzoliĦas lomu monoizrādē "Regīna" par rakstn. Regīnu Ezeru (1930-2002) pēc Noras Ikstenas darba "Esamība par Regīnu" motīviem Dailes teātrī (rež. Laura Groza)] / Laima Muktupāvela // Ir. - ISSN 1691-6166. - Nr.4 (2010, 29.apr./5.maijs), 42.lpp.

Radzobe Zane. Starp spalvu un putekļu lupatu : [par aktrises Lilitas Ozoliņas lomu monoizrādē "Regīna" par rakstn. Regīnu Ezeru (1930-2002) pēc Noras Ikstenas darba "Esamība par Regīnu" motīviem Dailes teātrī (rež. Laura Groza)] / Zane Radzobe ; tekstā stāsta L.Ozoliņa // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.92 (2010, 21.apr.), 19.lpp.

Verhoustinska Henrieta. Būt par Regīnu Ezeru : [par aktrises Lilitas Ozoliņas lomu monoizrādē "Regīna" par rakstn. Regīnu Ezeru (1930-2002) pēc Noras Ikstenas darba "Esamība par Regīnu" motīviem Dailes teātrī (rež. Laura Groza)] / Henrieta Verhoustinska // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.99 (2010, 29.apr.), 14.lpp.

Veltījumi

Luginska Rita. Vēl ziedēs : dzeja, esejas / Rita Luginska. - Rīga : SolVita, 2004. - 191 lpp. -Saturā: veltījums Regīnai Ezerai.

Ozoliņa Liene. Stundu kalendārs / Liene Ozoliņa // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. -Nr.39 (2009, 22.maijs), 9.lpp. - Saturā: veltījums Regīnai Ezerai.