Atbildes, kuras tu meklē
Meža enciklopēdijas attēli

Aitu auzene
Aerofotoaina
Aizzāģējums
Alpu raganzālīte
Aizzāģējums: 1 - pareizs; 2 - nepareizs
Aktinoriza. Gumiņu kopa
Aktinoriza. Baktēriju veidotie gumiņi uz baltalkšņa saknēm
Ando hipns
Aļņa buļļa priekškājas nospiedums
Aļņa buļļa pēdas, dzīvniekam ejot soļiem
Apaļlapu rasene
Apaļlapu ziemciete
Apdzira
Alkšņi. Baltalkšņa(1), melnalkšņa(2), hibrīdiskā alkšņa lapa(3)
Alkšņu spulgpiepe
Atsveķošanas brūce
Apšu vēris
Atvārsnīte:1-slēdzējšūnas; 2-epidermas šūnas; 3-atvārsnītes sprauga
Atzarošana ar motorzāģi
Asais jānītis
Atvašu saulrietenis
Augsnes ērces: 1-gamazīnērce; 2-bruņērces
Automatizēta stādāmā mašīna Serla
Augsnes erozija. Vēja erozijā atkailinātas priedes saknes
Augoša koka atzarošana: 1-pareizs griezums; 2-nepareizs griezums
Augstā purva tipiskā kūdraugsne
Asinssarkanā tīmeklene
Augstais lāčpurns
Augsnes kukaiņi. Lielā mēslvabole
Augsnes kukaiņi. Zvīņene
Augsnes nematodes
Audu kultūru metode. 1-pavairošana mēģenē(in vitro):a-adventīvā pumpura veidošanās; b-dzinuma veidošanās; C-sakņu veidošanās; d-jaunais augs pazeminātā temperatūrā; e-adaptācija lauka apstākļiem. 2-audzēšana lauka apstākļos
Augstā purva gleja kūdraugsne
Augu sūcēji. Egļu bruņuts mātītes (1); kāpuri (2)
Asinssārtā gandrene
Atcelmošana. Neizrautu celmu šķeldotājs Bulettari-G
Atsavinātās joslas izvietojuma shēma:1-dzelzceļš; 2-atsavinātā josla; 3-resoru mineralizētā josla; 4-virsmežniecības mineralizētā josla
Āķveida kroklape
Āra bērzs: 1-zars ar sievišķām spurdzēm; 2-sievišķā spurdze ziedēšanas laikā; 3-vīriškā spurdze; 4-sēkla
Āpša pēdas: dzīvniekam ejot(1) un skrienot(2)
Āra bērzs
Āra bērza pluskoks
Ārkausa kasandra
Ārstniecības lakacis
Baltais vītols
Baltalkšņa zars
Baltais vizbulis
Baltijas efeja
Baltalksnis
Barības automāti
Baltā čemurpūkaine
Bārkstainā kladonija
Baltā vītola zari: ar lapām (1) un ziediem (2)
Baltais āmulis
Baltais grimonis
Baltā mušmire
Birztalas nārbulis
Birztalas skarene
Bebra pēdas, dzīvniekam ejot
Bezdelīgu piekūns
Bebrukārkliņš
Bekas. Bērzu baravika
Bērzu gremzdgrauzis: 1-"ventilācijas caurumi" bojātā koka tāsī; 2-tēviņš; 3-mātīte
Blīgzna
Brūklene
Brūnā lāča pēdas, dzīvniekam ejot
Bioloģiskais spektrs: 1-fanerofīti; 2-hemafīti; 3-hemikriptofīti; 4-kriptofīti; 5-terofīti
Brūnganējošā briorija
Brauna cietpaparde: 1-lapa; 2-lapas fragments ar soriem
Cūkauši. Purva cūkausis
Cilpenis
Cietā virza
Ciņa samtīte
Cirvis. 1-vēlā neolīta kātcauruma cirvis; 2-mūsdienu universālais mežstrādnieka cirvis; 3-skaldāmais cirvis
Čūsku zemesmēlīte
Čemurainā mauraga
Četrlapu čūskoga
Daudzkāji: 1-kaulene; 2-tūkstoškājis
Daudzlapu umbilikārija
Daudzziedu mugurene
Daivainā čemurene
Daudzgadīgā kaņepene
Daudzgadīgā mēnesene
Dažādlapu sekstīte uz priedes kritalas
Divšķautņu asinszāle
Dižā makstaine
Dižkoks. Upmaļu dižegle
Dobais cīrulis
Dižā pulkstenīte
Dižkoks. Valdemārpils Elku liepa
Dīgsti: 1-parastās kļavas; 2-parastā ozola; 3-parastās priedes
Diplūra
Divgadīgā sausene
Divlapu žagatiņa
Divgadīgā naktssvece
Divmāju kaķpēdiņa
Divroku šķērszāģis
Dzeltenā dzegužkurpīte
Dzeltenā zeltgalvīte
Dzeltensārtā negailene
Dzeltenā kurpīte
Dūmainā sērsēne
Dzeltenā zeltnātrīte
Eiropas lapegle
Eiropas dziedenīte
Eiropas saulpurene
Eiropas segliņš
Eiropas septiņstarīte
Eiropas vilknadze
Eiropas lapegles zari: 1-ar skujām uz īsvasām; 2-ar čiekuriem; 3-ar mikrostrobiliem un makrostrobilu; 4-sēklas
Efeju sētložņa
Eksobazīdijas. Exobasidium vaccinii uz brūklenes
Egļu čiekursēne
Egļu astoņzobu mizgrauža māteseja un kapureja
Egļu lāčtauce
Egļu pienaine
Egļu mūķenes kāpuru "spogulis" uz priedes stumbra
Egļu astoņzobu mizgrauzis: 1-vabole; 2-kāpurs
Egļu lielais lūksngrauzis: 1-vabole; 2-bojājumi
Eiropas dižskābardis
Eiropas dižskābarža zars
Egļu mūķene: 1-tēviņš; 2-mātīte; 3-olas; 4-izšķīlies kāpurs; 5-egļu mūķenes bojāts egles zars
Eiropas baltegle: 1-čiekurs; 2-čiekura ass pēc tā sadrupšnas
Florkes kladonija
Gaiļbiksīte
Gada staipeknis
Gāšanas palīgierīces: 1-dakša; 2-lāpstiņa; 3-rokas vinča
Graudainā aluviālā augsne
Graudainā sviestbeka
Gravu mežs GNP Nurmižu gravu rezervātā
Gredzenotā pūkaine
Grīņa sārtene
Gauskājis
Ganībērce
Gāšanas palīgierīces. Hidroķīlis
Gumainā cūknātre
Girgensona sfagns
Gludā pertuzārija
Gļotsēne Ceratiomyxa fruticulosa
Gļotsēne Stemonitis species
Govju sviestbeka
Hifomicētes.Tubercolaria vulgaria konīdiju kopa
Hornemaņa virpainīte
Iedzeltenais jumjupūpēdis
Iedzeltenās priežu zāģlapsenes kāpuru kolonija
Iesivētā brūnaugsne
Iekāries koks. Gāšanās process
Iekāries koks. Nepareizs gāšanas veids
Izplestais donis
Izplestā ēnsmilga
Izcirtumā atstāti egles paaugas puduri
Īssetas nekera
Īstā miltrasa
Īsvācelītes
Jātnieciņš
Jēkaba krustaine
Jenotsuņu pēdas. dzīvniekam soļojot (1) un rikšojot (2)
Jumstiņu gladiola: 1- ziedkopa; 2- lapa; 3-bumbuļsīpols
Kadiķu dzegužlins
Kalnu āboliņš
Kalnu kazroze
Kalnu norgalvīte
Kantāķis
Kāpu smiltāju nostiprināšana. Smilts erozijas novēršani ierīkotie kāpuniedru stādījumi Ventspils piekrastē
Kokgāzis: 1-treileris; 2-gāšanas rāmis; 3-sakņu raušanas zobi
Kokaudzē augušu priežu vainagi
Kelē bērzlape
Kazenes: 1-zilganā kazene; 2-melnās cūcenes kopauglis; 3-klinšu kaulene; 4-lācene
Kārpainais cietpūpēdis
Kārtainā aluviālā augsne
Kašūbijas gundega
Kātainais zaķpūpēdis
Klinšu noraga
Kreimene
Krautne: 1-blīvā krautne; 2-saiņu krautne; 3-rindu krautne
Košā zeltpore
Koks: pirmā lieluma (1), otrā lieluma (2), trešā lieluma (3) koks
Košā agrene
Kokvedēji
Krokainā kazbārde
Krokainā roze
Krokainais rumpucis
Koku gāšana: 1-gāšanas virziens; 2-virziena noteicējfaktori: a-stumbra stiprums, b-stumbra izliekums, c-vēja virziens, d-vainaga forma, e-sniegs
Krūmgriezis. Sastāva kopšanas cirtes shēma: 1-krūmgrieža vadītāja parvietošanās virziens; 2-josla; 3-sleja; 4-vēja virziens
Kolembolas: 1-Orchesella cincta; 2-Dicyrtoma fusca; 3-Protaphorura armata
Krūma čuža
Kultūraugsne
Kūrdainā podzolētā glejaugsne
Lācīši. Purva bērzubeka
Lācīši. Dzeltenā apšubeka
Laksis
Laimes palēcīte
Lakas plakanpiepe
Laksis ošu gāršas zemsedzē
Lapkoku svečtursēne
Lapsas pēdas, dzīvniekam ejot
Lielais priežu smecernieks: 1-kāpurs; 2-kūniņa; 3-vabole; 4-vaboles bojāta sakne; 5- vaboles bojāts priedes sējenis
Lauka baloža ligzda
Lauksaimniecības zemju apmežošana. Ar priedi apmežojusies atmata
Lielās zīlītes ligzda
Lielā brūnkāte
Lielā greizkausīte
Lielā dzērvene
Lēdzerkste
Lielās zīlītes mazuļi
Lielā dižsardzene
Lielā priežu lūksngrauža māteseja un kāpurejas
Lielā priežu smecernieku vaboles bojātā jaunas priedītes stumbra miza un kambijs
Lielā priežu smecernieku vabole
Lielā nātre
Lielā spuraine
Lielais egļu koksngrauzis: 1-vabole (mātīte); 2-kāpurs; 3-kāpurejas koka stumbrā
Lielā zvaigznīte
Leociju rinda. Citronu bisporella
Lipīgā sveķene
Lokzāģis
Linneja kailpaparde
Ložņu saulenīte
Ložņu zvīņlape
Ložņu cekuliņš
Liesmainā egļpiepe
Lūša pēdas: dzīvniekam ejot (1) un rikšojot (2)
Lūša pēdas nospiedums
Madaras. Smaržīgais miešķis
Maijvaboles: 1-lauka maijvabole; 2-meža maijvabole; 3-kāpurs; 4-maijvaboles bojātas jauna kociņa saknes
Mainīgā bērzlape
Mazā kapmirte
Manipulatortipa kokgāzis: 1-celma daļas satveršana; 2-cilindrisks sakņu nogriezējs
Mazā priežu lūksngrauža mātīte un tēviņš pie ieskrejas
Mazais mārsils
Mēles dižvālene
Māņzirneklis
Melnalkšņu dumbrājs
Melnais plūškoks
Melnalksnis: 1-zars ar lapām un nākamā gada sievišķo ziedu spurdzēm; 2- ziedu spurdzes; 3-augļkopas
Melnā mušķērāja mātīte ligzdā
Mellene
Melnalkšņu liekņa dabas liegumā "Kugriņu purvs un meži"
Medņa mātīte ligzdā
Medību trofeju vērtēšana.Ar zelta medaļu apbalvotie aļņa ragi (343,75 CIC punkti), nomedīts Jaunjelgavas mežos 1990.gadā
Mehāniskais zirgs
Martagonlilija
Menzīsa duglāzija: 1-čiekurs; 2-sēklzvīņa ar gatavām sēklām
Meža meldrs
Meža prusaks
Meža sārmene
Meža silpurene
Meža tulpe
Meža sprigane
Meža kokaudzētavu veidi: slejveida (1), apļveida (2), elipsveida (3), lentveida (4) kokaudzētava
Meža vīķis
Meža ozolīte
Meža zirdzene
Mežābele
Meža suņburkšķis
Meža zaķskābene
Meža bumbiere
Meža zemene
Meža dedestiņa
Meža dzīvnieku postījumi. Aļņu stipri bojātas priedes jaunaudzē
Meža dzīvnieku postījumi. Bebru applūdināts mežs
Meža dzīvnieku postījumi. Vecs egles mizas plēsums, pa kuru notiek stumbra trupes invāzija
Meža grīslis: 1-pūslītis; 2-segplēksne
Meža cūkas pēdas nospiedums (1) un dzīvnieka pēdas tam ejot soļiem (2)
Meža dabiskās atjaunošanās veicināšana. Joslveida augsnes mineralizācija mētrāja izcirtumā, kurā atstāti priedes sēklinieki
Miltainā ramalīna
Muskusa bezslavīte
Mežs ainavā
Mitrene
Meža kokaudzētavas teritorijas plānojuma paraugs
Mežstrādnieka aprīkojums: 1-laušanas stienītis; 2-āķis; 3-gāšanas ķīlis; 4-skavāķi; 5-aizsargcepure ar sejsargu un trokšņslāpētājiem; 6-darbarīku josta; 7-aptieciņa; 8-cimdi; 9-ūdensnecaurlaidīgi zābaki ar purngalos iestrādātiem tērauda aizsargiem un pret slīdēšanu drošām zolēm
Mūžzaļā miltene
Mikoriza. Eglei raksturīga ektomikoriza
Mikorizas sēņu neskarta egles sakne, īssaknītes ar spurgaliņām
Mizošanas mašīna
Mīkstā dumbrene
Mizgrauži: 1-daudzeju astoņzobu mizgrauža vabole; 2-zvīņainā skujkoku mizgrauža vabole; 3-galotņu sešzobu mizgrauža vabole
Mizošanas mašīna VK 600/5-800/5
Mikotrofija. Divu dažādu sēņu veidota mikoriza uz egles saknes
Mūru mežsalāts
Nacionālā botāniskā dārza dendrārijs Salaspilī
Nags
Nekvalitatīva oša paaugas kociņa atsēdināšana uz celma
Nepārzāģētā josla (1), gāšanas virziens (2), koka nosvēršanās virziens (3)
Nepiesātinātā brūnaugsne
Noliektnis
Nokarenā plaukšķene
Nokarenā pumpursmilga
Nokarenā usneja
Ozolpapardes: 1-vīrpaparde; 2-vīrpapardes lapas apakšpuse ar soriem
Ozolu gārša Moricsalas rezervātā
Olīvzaļā cetrēlija Barkavas ozolu audzē
Ozolu mūķene: 1-kāpurs; 2-kūniņa; 3-tauriņi
Oranžā puslocene
Ortšteina podzols (sandru smiltājā)
Ortšteina podzols, glejots
Osu meži. Priežu mežs osa dienvidu nogāzē Ogres Kangaros
Ovālā divlape
Ozolīšu saulkrēsliņš
Paliktņa koka metode
Paliktņa koka metode
Pamīšlapu pakrēslīte
Parastā ciņusmilga: 1-ziedkopa; 2-vārpiņa; 3-lapas mēlīte; 4-cars
Parastā dzegužlina ciņi
Parastā gailene
Parastā egle: 1-zars ar makrostrobiliem; 2-zars ar mikrostrobiliem; 3-čiekurs; 4-sēklas
Pārejas purva gleja trūdaini kūdrainā augsne
Pārslainā beka
Pārejas purva trūdaini kūdrainā augsne
Parastā goba
Parastā kļava
Parastā irbene
Parastā ieva
Parastā egle
Parastā aknene
Parastā īve
Parastā kociņsūna
Parastā kļava: 1-ziedkopa; 2-lapa; 3-augļi
Parastā apse
Parastā lazda
Parastā lazda: 1-zars ar riekstu čemuru; 2-zars pavasarī ar vīrišķo un sievišķo ziedu ziedkopu; 3-rieksts
Parastā kadiķa vainagu formas
Parastā apmalpiepe
Parastā kumeļpēda
Parastā apse: 1-zars ar lapām; 2-vīrišķo ziedu spurdze; 3-sievišķo ziedu spurdze; 4-sēkla
Parastā celmene
Parastā bērzpiepe
Parastā kadiķa zars ar čiekurogām
Parastā māllēpe
Parastā liepa
Parastā ķiverene
Parastā bisīte
Parastā ozola pluskoks
Parastā ligzdene
Parastā piestenīte
Parastā priede
Parastā pienaine
Parastā niedre
Parastā liepa: 1-ziedošs zars; 2-augļkopa
Parastā purvmirte: 1-zariņš ar sievišķajām ziedkopām: 2-zariņš ar vīrišķajām ziedkopām
Parastā piltuvene
Parastā punktlape
Parastā salātene
Parastā saldsaknīte
Parastā sērpiepe
Parastā spuraine
Parastā straussūna
Parastā strauspaparde: 1-lapa; 2-auglīgā lapa
Parastā priede: 1-zars ar mikrostrobiliem un makrostrobiliem; 2-čiekurs pēc sēklu izbiršanas; 3-sēklas
Parastā raudene
Patujāra šķiedrgalvīte
Pavasara mazpurenīte
Parastā vistene
Parastā žultsbeka
Parastā vīgrieze
Parastā zirgkastaņa
Parastais aklis
Parastais ancītis
Parastais miežubrālis
Parastais ozols: 1-zars ar ziediem; 2- zars ar zīlēm
Parastais sausserdis
Parastais apinis
Parastais osis: 1-zars ar lapām; 2-augļi
Parastais pabērzs
Parastais ozols
Parastais palušķērpis
Parastais pīlādzis
Parastās priedes plusaudze
Parastais smiltsērkšķis
Parastās priežu zāģlapsenes kāpurs aizsargpozā
Parastais skābardis
Parastās gobās zars ar augļiem
Parastā zalktene
Parastās priedes pluskoks
Parastās purvpapardes lapa (1) un plūksnas apakšpuse ar soriem (2)
Parastās ērgļpapardes lapa (1) un lapas fragments ar soriem (2)
Pelēkā zaķa pēdas, tam metot cilpas (1), un baltā zaķa pēdas, dzīvniekam parvietojoties lēcieniem (2)
Parastie zemestauki
Parastais krūklis
Parastais ķēvpups
Plankumainā urlaja
Plankumainā panātre
Parastais osis
Plantācija. Ziemassvētku eglīšu plantācija
Parastās zirgkastaņas ziedi (1), auglis (2) un sēkla (3)
Parazītiskā samtbeka uz parastā cietpūpēža
Pievilkšana. Sortimentu saiņi pie tehnoloģiskā koridora
Platlapu knābīte
Platlapu dzeguzene
Plenes veidošana
Pļavas bitene
Pļavas spulgnaglene
Podagras gārsa: 1-ziedu un augļu čemuri; 2-auglis; 3-lapas; 4-sakneņi
Pievilkšana. Tehnoloģiskā shēma, pēc kuras stumbrus paredzēts pievilkt līdz tehnoloģiskajam koridoram (TK): 1-pie TK pievilktie stumbru saiņi; 2-sagarumoto sortimentu saiņi; 3-ar pievilcējvinču aprīkots traktors; 4-tehnoloģiskais koridors; 5-tehnoloģiskā vizūra
Polijlapu andromeda
Pienaines. Priežu rudmiese
Pienaines. Parastais vilnītis
Priedes sēklu plantācija
Priedes mieturi
Potēšana: 1-ablaktēšana; 2-acošana; 3-kopulēšana: a-vienkāršā, b-iešķeļot aiz mizas
Priežu audze lānā
Priežu mētrājs
Priežu mizasblakts un priedes mizas lobīšanās pēc mizasblakšu bojājumiem
Porcelāna tintene
Priežu pūcīte
Priežu purvājs Teiču dabas rezervātā
Priežu pūcītes kāpurs
Priežu sprīžotāja kāpurs
Priežu sprīžotāji: mātīte (augšā) un tēviņš (apakšā)
Priežu vērpējs
Pundurbērzs
Pūpēžu naksnene uz tumšās bērzlapes
Plaisājošā rūtaine
Purva atālene
Purva kosa
Purva cietpiene
Procesora principiālā shēma: 1-hidromanipulators ar satvērēju; 2-sagarumošanas ripzāģis; 3-stumbra ievirzes veltņi; 4-atzarošanas mezgls
Priežu audze pēc deguma
Purva rūgtdille
Purva vaivariņš
Purva vārnkāja
Pseidoglejotā augsne
Procesors
Protūra
Pūkaines. Smiltene
Pūkainā plūksnpaparde
Purva purene
Pūkainā zemzālīte
Pusmēness ķekarpaparde
Rendzīna
Rivina vijolīte
Rises
Rumpuču micīte
Rožainā sēntiņa
Rūsas sēnes uz pūpolu vītola
Rūsganais vakarsikspārnis
Rūsganā priežu zāģlapsene
Rūsganās priežu zāģlapsenes kokoni uz kāpuru apgrauztā dzinuma
Rudens bisīte
Rudens džeimsonīte
Rūgtā ķērsa
Rudzupuķu smilšbeka
Ruiša pūķgalve
Sarkanā cefalantēra
Sarkanā spulgotne
Sakņu trupes bojāts egles celms
Sausienes skrajlape
Sakņu trupes stipri bojāts egles celms un stumbrs
Sauszemes gliemeži. Dārza vīngliemezis
Savācējtrose: 1-vinča; 2-vinčas spole; 3-trose; 4-kokmateriāls; 5-cilpenis; 6-noturētājelements
Savrup augošas priedes vainags
Sārtā bezlape
Sibīrijas latvānis
Satveršanas-nogriešanas mezgls
Saldais ķirsis
Sibīrijas skalbe
Sievpaparde un lapas fragments ar soriem
Saldlapu tragantzirnis
Sāls laizītavas
Salmenes. Dzeltenā kaķpēdiņa
Sīpoliņu zobainīte
Samtainā mietene
Sekstainā saulsardzene
Sila virsis
Skarbā briežtrifele
Skrejuguns pāreja vainagugunī
Skretele: 1-statņi; 2-rokas vinča; 3-arka; 4-ilksis; 5-kaste instrumentiem; 6-vairogs; 7-riteņi; 8-atliecama platforma; 9-sēdeklis
Smailais lāčpurns
Smaržīgā kārvele
Smaržīgā naktsvijole
Smailā stiklene
Skropstainā zemeszvaigzne
Skudras. Rūsganās mežskudras uzbrūk priežu sprīžotāja kāpuram
Smiltāja ciesa: 1-ziedkopa; 2-vārpiņas; 3-stumbra daļa
Smiltāja esparsete
Smirdīgā kārpsēne
Sleju izvietojums cirsmā: 1-garenslejas; 2-šķērsslejas; 3-slīpslejas
Slīmesti
Slīmests. Palīgierīce (steķis) kokmateriālu novietošanai mizošanas procesā
Spraudeņi: koksnainais (1) un zālainais (2) spraudenis
Spurainā zvīņene
Spīdīgā stāvaine
Stādīšanas tehnika: Stādīšana slīpi spraugā
Stādīšanas tehnika: stādīšana vertikāli
Stipri bojātas egles īssaknītes un mikorizas sēnes micēlijs
Staltbrieža buļļa pēdas, dzīvniekam ejot
Stirnu pēdas dzīvniekam ejot
Stirnāžu ragu berzumi uz jaunu priedīšu stumbriem
Staltbrieža buļļa priekškājas nospiedums
Stādīšanas tehnikas rokas darbarīki: 1-Koļesova šķēps; 2-cilindriskā lāpsta; 3-meža kaplis; 4-Spriņģa kaplis; 5-dobkaplis; 6-Plūmes lāpsta; 7-doblāpsta
Stādmateriāla transportēšana. Ietvarsējeņu transportēšana automašīnu piekabē uz vairākos stāvos sakombinētiem palikņiem
Stirnu priekškājas nospiedums
Stāvais retējs
Suņu ciņuvārpata: 1-vārpiņa; 2-apakšējās lapas maksts; 3-ziedkopa un augšējā lapa; 4-apakšējā lapa
Svaigs izcirtums pēc kailcirtes
Struplapu skābene
Stumbra sagarumošana: 1-pareiza; 2-nepareiza
Šaurlapu spilva
Šaurlapu ugunspuķe
Šļute
Šrēbera rūsaine
Tievā gludlape
Tilpumslazds ar atraktantiem
Tapainis
Tipiskais podzols
Tipiskais podzols ar apraktu kūdras slāni
Tipiskā brūnaugsne
Treilēšanas traktors
Treilējamo kokmateriālu satvērējiekārtas
Trejdaivu koraļļsakne
Trejvārpu plakanstaipeknis
Tīruma neaizmirstulīte
Trejdzīslu mēringija
Trejlapu puplaksis
Tipiskā velēnu karbonātaugsne uz slokšņu māliem
Trejdaivu bacānija
Trūdainā glejotā augsne
Tūdainā bārkstlape
Trūdainā podzolētā augsne
Trūdainā glejaugsne
Trūdaini kūdrainā glejaugsne
Uzpūstā saknene meža degumā
Ugunsdzēsības inventārs. Helikopters ar elastīgu tilpni ūdens izsmidzināšanai virs meža ugunsgrēkiem
Ugunsdzēsības mašīnas
Ūdra pēdas, dzīvniekam ejot
Vairoga sārtlapīte
Vālīšu staipeknis
Vārpainā korinte
Varpainā krauklene
Vējlauza 40 gadu vecā priežu silā
Vējslotsēnes. Bērzu vējslota
Velēnu glejaugsne
Velēnpodzolētā glejaugsne
Velēnpodzolētā pseidoglejotā augsne
Veleklis
Velēnu stipri podzolētā augsne ar iluviālo humusu
Velēnu podzolaugsne (vāji podzolēta)
Velēnpodzolētā virsēji glejotā augsne
Velēnu podzolaugsne (vidēji podzolēta)
Velēnu podzolaugsne (stipri podzolēta)
Vienzieda sūnactiņa
Vienrocis
Vilka pēdas, dzīvniekam ejot
Vilka pēdas nospiedums
Viļņainā lācīte
Viļņainā divzobe
Viļņinā skrajlape
Violetā tīmeklene
Virsglejotā velēnu karbonātaugsne
Virsēji velēnglejotā augsne
Zemā purva trūdaini kūdrainā augsne
Zemā purva gleja trūdaini kūdrainā augsne
Zemā purva trūdainā kūdraugsne
Zemā raudupe
Zemteka
Ziemeļu linneja
Zaļā mušmire
Zilā vizbulīte
Zilganā baltsamtīte
Zilganā kelērija
Zilene
Zilganā molīnija
Zebiekstes pēdas dzīvniekam parvietojoties lēcieniem
Zelta brūnsardzene
Ziloņkaula gliemezene
Zvaigžņu lodmete
Zvaigžņveida kladīna
Zvīņainā kātiņpiepe
Žokļveida iekrāvējs