Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu valoda - 9. klasei

Resursi:
Sinonīmu vārdnīca.
Vārdformu analīzes rīks.
Vārdšķiras un gramatika.
Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca.

Veidosim kvalitatīvu mācību vidi kopā!

Aicinām pedagogus izstrādāt un iesūtīt darba lapas publicēšanai letonika.lv.
Ikviens pedagogs, kurš iesūtīs publicējamu darbu lapu, saņems apliecinājumu par publikāciju.

Sazinieties ar mums: letonika@tilde.lv

Darba lapas
Darbs ar tekstu. Tēma "Apkampšanās žests". │ 9. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevums: lasi tekstu un veic uzdevumus

 1. Saliec tekstā pieturzīmes, nosaki katra teikuma veidu!
 2. Iekrāso divdabja teicienus.
 3. 1. – 6. teikumā pasvītro gramatisko centru.
 4. Apvelc vienlīdzīgus teikuma locekļus!
 5. Piemēros, kuri rakstīti slīprakstā nosaki teikuma locekļus, pasvītro ar atbilstošiem pasvītrojumiem.
 6. Izvēlies vienu attēlu un raksturo tajā attēloto apskāviena veidu!

9. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Atkārtojums │ 9. klasei │ JAUNUMS!

Vārdu pareizrakstība un pieturzīmju lietošana.

9. klase

Latviešu valoda

Darba lapa

Autore: Santa Kadiķe

Atkārtojums │ 9. klasei│ JAUNUMS!

Personvārdi, lielo burtu lietojums, defises, pārnesumi, pieturzīmes, gramatiskais centrs, divdabja teicieni, vārdu pareizrakstība.

9. klase

Latviešu valoda

Autore: Santa Kadiķe

Vārda nozīme │ 9. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Nosaki, kuri vārdi lietoti pamatnozīmē, kuri atvasinātā nozīmē, nosaki, kuri vārdi lietoti pārnestā nozīmē.
 2. Sagrupē dotos vārdus atbilstoši tabulas prasībām. Uzraksti sinonīmus.
 3. Atrodi dotajā vārdu virknē sinonīmus, izraksti tos vienkopus.
 4. Iesaisti teikumos homonīmus, lai atklātos to atšķirīgā nozīme.
 5. Sagrupē dotos vārdus un vārdu formas homonīmos, homoformas!
 6. Atrodi tekstā metaforas! Rakstiski paskaidro, kas ir pamatā metaforizācijai!
 7. Atrodi tekstā metaforas! Rakstiski paskaidro, kas ir pamatā metaforizācijai!
 8. Izsaki rakstiski savu viedokli par reklāmas ietekmi uz cilvēku, lietojot pēc iespējas vairāk frazeoloģismu!

9. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Santa Kadiķe

Teksts un teikums │ 9. klasei│ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Saliec, lūdzu, teikumos iederīgas pieturzīmes!
 2. Uzzīmē teikumiem grafisko attēlu.
 3. Meklē un labo interpunkcijas un ortogrāfiskās kļūdas. Tēma "Jaunais Rīgas teātris".
 4. Uzraksti viedokli, kādai, tavuprāt, jābūt labai teātra izrādei! Ievēro viedokļa rakstīšanas principus!

9. klase

Latviešu valoda

Autore: Santa Kadiķe

Pieturzīmes, iespraudumi, pareizrakstība, saikļi un pakārtojuma vārdi │ 9. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Saliec teikumos pieturzīmes
 2. Pasvītro iespraudumu katrā teikumā, kur nepieciešams atdali iespraudumu ar komatiem
 3. Labo pareizrakstības kļūdas
 4. Katram skaidrojumam atrodi pareizo piemēru

9. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Frazeoloģismi │ 9. klasei│ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Lasi frazeoloģismus! Izvēlies un ieraksti tabulas tukšajā ailē tiem atbilstošus skaidrojumus!
 2. Izdomā un uzraksti, kurās situācijās varētu lietot minētos frazeoloģismus!
 3. Izvēlies piecus frazeoloģismus no iepriekšējā uzdevuma un iesaisti teikumos tā, lai tiktu atklāta arī to nozīme!
 4. Izraksti frazeoloģismus, izskaidro to nozīmi, uzraksti savus teikumus ar izrakstītajiem frazeoloģismiem! Izskaidro tekstā izcelto vārdu nozīmi!

9. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude
Mācību vielas apguve

Autore: Santa Kadiķe

Grafēmika un ortogrāfija. Pārbaudes darbs. │ 9. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Definē, kas ir nacionālā valoda! Papildini shēmu ar iederīgu informāciju par valodas paveidiem.
 2. Izpildi apgalvojumu tabulu!
 3. Atrodi un izlabo 16 pareizrakstības kļūdas.
 4. Pārraksti teksta 10. teikumu, ievērojot pareizrakstību!
 5. Veic tekstā pasvītrotajiem vārdiem pārnesumpārdali!
 6. Saīsini dotos vārdus!

9. klase

Latviešu valoda

Mācību vielas apguve

Autore: Santa Kadiķe

Valoda un domāšana │ 9. klasei│ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Svītriņas vietā ieraksti vajadzīgo burtu!
 2. Izvēles situācijā nosvītro nepareizo vārdu! Liec iederīgas pieturzīmes. Uzzīmē grafisko zīmējumu katram teikumam!
 3. Saliec tekstā pieturzīmes un ieraksti trūkstošos burtus!
 4. Izraksti izceltos vārdus, katram izceltajam vārdam nosaki vārdšķiru, vai tas ir lokāms, nelokāms.
 5. Saliec tekstā pieturzīmes! Nosaki pirms kurām daļām ir sakārtojuma saistība, starpt kurām pakārtojuma saistība.
 6. Pasvītro teikuma gramatisko centru! Aiz teikuma iekavās nosaki gramatiskā centra veidu!

8. klase

Latviešu valoda

Pārbaudes darbs

Autore: Santa Kadiķe

Atbildes:
Valoda un domāšana. Atbildes

Jēdzienu skaidrojumi │ 9. klasei │ JAUNUMS!

Latviešu valodas gramatikā lietotie jēdzieni un to skaidrojumi

9. klase

Latviešu valoda

Zināšanu ieguve

Autore: Santa Kadiķe

Interpunkcija un ortogrāfija. Pārbaudes darbs. │ 9. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Saliec teikumos pieturzīmes un ieraksti vārdos trūkstošo burtu!
 2. Uzraksti pārdomas par to, kā Tev ir veicies šajā mācību gadā, iesaisti vismaz trīs frazeoloģismus!
 3. Lasi tekstu un atbildi uz uzdotajiem jautājumiem.

9. klase

Latviešu valoda

Pārbaudes darbs

Autore: Santa Kadiķe

Saliec pieturzīmes un nosaki katra teikuma veidu! Pārbaudes darbs. │ 9. klasei │ JAUNUMS!

Vienkārši paplašināts, salikts pakārtots, salikts sakārtots, jaukts salikts teikumi.

9. klase

Latviešu valoda

Pārbaudes darbs

Autore: Santa Kadiķe

Teksts un teikums. Tēma "Kultūras kanons", "Jaunais Rīgas teātris". │ 9. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Saliec teikumos iederīgas pieturzīmes! Tēma "Kultūras kanons".
 2. Uzzīmē teikumiem grafisko attēlu.
 3. Meklē un labo 7 interpunkcijas un 9 ortogrāfiskās kļūdas! Tēma "Jaunais Rīgas teātris".
 4. Uzraksti viedokli, kādai, tavuprāt, jābūt labai teātra izrādei! Ievēro viedokļa rakstīšanas principus!

9. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Interpunkcija un ortogrāfija │9. klasei│JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Svītriņas vietā ieraksti vajadzīgo burtu!
 2. Izvēles situācijā nosvītro nepareizi lietoto vārdu!
 3. Saliec tekstā pieturzīmes!

9. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Sintakse un sintakses vienības. Pārbaudes darbs. │ 9. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Apvelc saliktus teikuma locekļus!
 2. Saliec pieturzīmes, nosaki katram teikumam veidu.
 3. Saliec pieturzīmes, apvelc saliktos teikuma locekļus, pasvītro katrā teikumā teikuma priekšmetu un izteicēju.
 4. Grupu darbs un prezentācija.

9. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Stila kļūdas │ 9. klasei│ JAUNUMS!

Lasi tekstu un labo stila kļūdas!

Latviešu valoda un literatūra

Zināšanu pārbaude

Autors: Santa Kadiķe

Temats, argumenti un fakti │ 9. klasei

Darba uzdevumi:

 1. Lasi tekstu, formulē tematu, uzraksti 3 sev būtiskākos argumentus.
 2. Lasi tekstu, formulē tematu, izraksti trīs faktus, uzraksti savus argumentus, kāpēc uzturā būtu jālieto šokolāde.
 3. Lasi tekstu, formulē tematu, uzraksti 3 sev būtiskākos argumentus.
 4. Labo 5 interpunkcijas un 5 ortogrāfijas kļūdas!

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autors: Santa Kadiķe

Teksts, tā iedalījums un tekstveide. Pārbaudes darbs. │ 9. klasei │ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Savieno definīciju ar jēdzienu! Ieraksti atbilstīgā jēdziena numuru pretī definīcijai.
 2. Izpildi testu un pareizo atbildi atzīmē ar x!
 3. Nosaki teksta paveidu (zinātniskais teksts vai mākslinieciskais teksts) un žanru (referāts, pārspriedums, anotācija..).
 4. Mini divas pazīmes, pēc kurām tu atpazīsti šos tekstus!
 5. Saliec tekstos nepieciešamās pieturzīmes.
 6. Uzraksti fragmentam divas tēzes!
 7. Pašvērtējums.

9. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe

Teikums un vārds. Tests. │ 9. klasei │ JAUNUMS!

Testa uzdevumi:

 1. Atzīmē, kurā variantā pieturzīmes saliktas pareizi!
 2. Izvēlies pareizo variantu!
 3. Izvēlies, kas dotajā teikumā ir savrupināti!
 4. Izvēlies variantu, kurā visi vārdi uzrakstīti pareizi!
 5. Ar kādu izskaņu beidzas nelokāmie divdabji?
 6. Izvēlies, kāds vārddarināšanas līdzeklis ir izmantots.

Latviešu valoda

Patstāvīgais darbs

Autore: Santa Kadiķe


Valodas izcelšanās teorijas │ 9. klasei│ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Izlasi valodas izcelšānās teorijas, izvēlies, kura teorija Tev šķiet visticamākā, pamato savas domas.
 2. Uzraksti savu valodas izcelšanās teoriju!
 3. No dotajiem piemēriem atrodi un piemēro katrai zinātnei atbilstošu skaidrojumu!

9. klase

Latviešu valoda

Patstāvīgais darbs

Autore: Santa Kadiķe

Vienkārši un salikti teikuma locekļi │ 9. klasei│ JAUNUMS!

Darba uzdevumi:

 1. Izraksti saliktos un vienkāršus teikuma locekļus ar prievārdu vai partikulu.
 2. Izraksti izceltos teikumus un nosaki teikuma virslocekļus un palīglocekļus.
 3. Pasvītro teikuma gramatisko centru!
 4. Aiz teikuma iekavās nosaki gramatiskā centra veidu!

9. klase

Latviešu valoda

Zināšanu pārbaude

Autore: Santa Kadiķe