Atbildes, kuras tu meklē
Letonika - abonējams mācību līdzeklisIzglītības likuma jaunajā redakcijā (grozījumi stājušies spēkā 01.01.2021.) ir precizētas normas par to, kādi mācību līdzekļi tiek nodrošināti no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām, kā arī nosacījums, ka pašvaldība var finansēt arī elektronisko resursu, interaktīvo mācību platformu un mācību un saziņas programmatūru iegādi vai abonēšanas maksu tās padotībā esošām izglītības iestādēm.

Līdztekus minētais likums, pilnveidojot mācību līdzekļu uzskaitījumu, dod plašākas izvēles iespējas nepieciešamo mācību līdzekļu iegādei gan no valsts, gan no pašvaldību budžetiem.

Darba lapas un interaktīvi uzdevumi - dažādu tēmu apguvei

Skaidrojums
Izglītības likuma 60. panta 3.1 daļa nosaka, ka “Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kā arī valsts augstskolu vidējās izglītības iestādēs valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartiem atbilstošas mācību literatūras, spēļu, metodisko līdzekļu, papildu literatūras (uzziņu literatūras) iegādi, kā arī mācību vadības platformu iegādi vai abonēšanas maksu finansē no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām." Savukārt Likuma 1. panta 125) punktā definēti izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē izmantojamie mācību līdzekļi.
Atbilstoši šim definējumam, letonika.lv ir abonējams tiešsaistes mācību līdzeklis, kas atbilst šādiem mācību līdzekļa definīcijas apakšpunktiem:
• elektroniskie resursi — elektroniskā vidē mācību vajadzībām apkopota tekstuāla, vizuāla vai audiāla informācija,
• interaktīvas mācību platformas (mācību vajadzībām paredzēti īpaši organizēti elektroniskie resursi, kuros iekļauts izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais saturs un ir paredzētas mācību satura aktīvas apguves iespējas),
• papildu literatūra (uzziņu literatūra, kartogrāfiskie izdevumi, nošu izdevumi, daiļliteratūra, tai skaitā bērnu literatūra un citi izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie periodiskie un neperiodiskie izdevumi) drukātā vai digitālā formā (arī tiešsaistē),
• izdales materiāli (vingrinājumi, shēmas, darba lapas, piemēri, paraugi, robotikas detaļas un citi materiāli, kas paredzēti katram izglītojamajam, individualizējot mācību procesu), tai skaitā drukātā vai digitālā formā (arī tiešsaistē).

Abonē skolai
Ja skola abonē letonika.lv:

▪ autorizējoties ar E-klasi vai Mykoob parolēm, visiem skolotājiem un skolēniem ir pieejams viss letonika.lv saturs bez papildus samaksas
▪ piekļuve Letonikai ir nodrošināta jebkurā laikā un vietā, nepieciešams vien interneta pieslēgums
▪ ja skola abonē letonika.lv ar Lasītavu, ir pieejami visi literārie darbi (izņemot triloģiju Bille)

▪ piedāvājam Jums izdrukājamus plakātus, kurus aicinām pielikt pie reālās vai virtuālās sienas skolā/skolotāju istabā!
“Tava skola abonē letonika.lv” plakāti izdrukāšanai: plakāts skolotājiemplakāts skolēniem

Abonēšanas cenas skolām │cenrādis
Skolas, kas abonē letonika.lv │saraksts
Letonikas lietojums vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2022. gadā│statistikas dati


Kontaktinformācija
Baiba Altena
Klientu attiecību vadītāja
baiba.altena@tilde.lv
22410872 | 67605001
letonika.lv | tilde.com | translate.tilde.com |
Vienības gatve 75A | Rīga | LV-1004 | Latvija