Atbildes, kuras tu meklē
Ieguvumi skolām
Ieguvumi
Ja skola abonē letonika.lv:

▪ autorizējoties ar E-klasi vai Mykoob parolēm, visiem skolotājiem un skolēniem ir pieejams viss letonika.lv saturs bez papildus samaksas
▪ piekļuve Letonikai ir nodrošināta jebkurā laikā un vietā, nepieciešams vien interneta pieslēgums
▪ ja skola abonē letonika.lv ar Lasītavu, ir pieejami visi literārie darbi (izņemot triloģiju Bille)

Visi letonika.lv satura un pieejamības ieguvumi skolām

Kontaktinformācija
Baiba Altena
Klientu attiecību vadītāja
baiba.altena@tilde.lv
22410872 | 67605001
letonika.lv |tilde.com |translate.tilde.com |
Vienības gatve 75A | Rīga | LV-1004 | Latvija