Atbildes, kuras tu meklē

Simbolisms

(grieķu val. symbolon - zīme)

Simbolisms ir literatūras un mākslas strāvojums, kas radās franču dzejā 1870.-1880. gadā, 90. gados uzplauka Krievijā, bet 20. gs. sākumā - Latvijā. Tas radās kā reakcija uz iepriekš dominējušo reālismu un naturālismu, daļēji izaugot no pēdējā - vēršoties pret naturālismā pasvītroto objektivitāti un pret pārmērīgu aizraušanos ar pozitīvajām zinātnēm. Simbolisma pirmsākumi meklējami jau franču dzejnieka Šarla Bodlēra (1821-1867) daiļradē. Vēlākajā simbolisma attīstībā liela nozīme ir vācu filozofa Frīdriha Nīčes (1844-1900) R. Vāgnera un Šopehauera idejām. 1886. gadā Parīzes laikrakstā Le Figaro dzejnieks Žans Moreass publicējis simbolisma manifestu, kurā uzsvēris, ka mākslas augstākais uzdevums ir ar simbolu starpniecību atklāt ikdienišķajai pieredzei slēpto ideālo (ideju) pasauli. Simbolisms sludina mākslu sintēzi, lai pilnīgāk atspoguļotu īstenību, populāra ir prasība pēc visu vērtību pārvērtēšanas. Simbols ir daudznozīmīgs, neviens nevar apjaust visas tā iespējamās nozīmes. Simbols izpratne lielā mērā atkarīga no konteksta. Simbolisma tēliem nozīmīgas ir dvēseles vīzijas, rakstura problemātika, sarežģīti psihiski stāvokļi. Rakstnieks simbolists ir sabiedrības pravietis ar atraisītu fantāziju.

Simbolus lieto daudzi dzejnieki un rakstnieki, bet tie bieži vien nav viņu darbos noteicošie, tāpēc viņus bieži nav piederīgi simbolisma virzienam.

Latviešu literatūrā simbolisms radās ap 1905. gadu (Rainis "Ave Sol"), apogeju sasniedza 1907. gadā (E. Virza "Biķeris", V.Eglītis "Ēlēģijas"), pazuda no literatūras skatuves ap 1909. gadu un īsu brīdi atdzima pēc desmit gadiem (Rainis "Uz mājām"). Simbolisma ietekmi jūt arī V. Plūdoņa, J. Akuratera, K. Štrāla daiļradē. Simbolisti ievieš virkni inovāciju dzejas formā.

Izmantotie avoti

1. www.lv.wikipedia

2. http://valoda.ailab.lv/kultura/vesture/kultura/uzsk20/teksts.htm

3. J. Kursīte Dzejas vārdnīca

4. V. Lukaševiča, S.Mickeviča, I. Sokolova Aktuāli literatūras teorijas jautājumi. Metodisks līdzeklis skolotājam. 2007.

5. Literatūra. Rokasgrāmata skolēniem un studentiem. Zvaigzne ABC, 2005.

6. I.Auziņa Literatūra 12. klasei. Skolotāja grāmata. Zvaigzne ABC, 2009.

7. A. Skalberga Skolotāja grāmata. Literatūra. 12. klasei. Metodisks līdzeklis. RaKa. 2001.