Atbildes, kuras tu meklē

Eksistenciālisms

(latīņu val. exsistentia - pastāvēšana)

Eksistenciālisms ir filozofijas un mākslas virziens 20. gadsimtā. Tā pamats - eksistenciālisma filozofija, kura radusies 20. gs. 20. gados un kuras uzmanības centrā ir galvenā eksistenciālisma problēma: kā dzīvot bezjēdzīgā un absurdā pasaulē. Eksistenciālisma filozofijas aizsākumi meklējami S. Kirkegora, Ļ. Šestova un N. Berdjajeva (Krievijā), kā arī M. Heidegera un K. Jaspersa darbos (Vācijā). Termins „eksistenciālisms" sākotnēji lietots ar nozīmi - cilvēka pastāvēšanas veids. Eksistenciālisms pasauli uzskata par principiāli neizprotamu, ko iespējams atskārst tikai intuīcijas līmenī un kas cilvēkā rada bailes un izmisumu, apjaušot savu neaizsargātību. Cilvēks ir atbildīgs par savu rīcību, šī atbildība ir jāapzinās un apzināti jāuzņemas. Esamība ir absurda un vienīgais, kas atliek cilvēkam, ir pieņemt nāvi kā vienīgo un neapšaubāmo esamības pamatu.

Literatūrā visspilgtāk izpaudās A. Kamī un Ž. P. Sartra darbos, kuru kontekstā arī formulēti eksistenciālisma literatūras pamatprincipi. Eksistenciālisms literatūrā tēlo indivīdu un viņa brīvības alkas. Ž. P. Sartrs ir atzinis, ka cilvēks ir notiesāts brīvībai un tādēļ ir atbildīgs pa savu rīcību. Eksistenciālisma izpratnē būt brīvam nozīmē visu mūžu izvēlēties. Par vienu no filosofijas un literatūras pamatproblēmām tiek uzskatīta pašnāvības situācija, cik lielā mērā tā ir ētiski un estētiski pieņemama. Eksistenciālisma pārstāvji apliecina viedokli, ka mākslai ir jāmaina pasaule, jāliek aizdomāties par notiekošo.

Latviešus literatūrā eksistenciālisms atrodams K. Zariņa un G. Zariņa prozā, bet latviešu dzejā sastopams ne kā virziens, bet kā motīvs, piemēram, A. G. Irbes, R. Mūka, J. Kunnosa, K. Elsberga darbos.

Izmantotā literatūra

1. Latviešu rakstniecība biogrāfijās, R, 2003.

2. www.literature.lv

3. www.lv.wikipedia

4. http://valoda.ailab.lv/kultura/vesture/kultura/uzsk20/teksts.htm

5. J. Kursīte Dzejas vārdnīca

6. V. Lukaševiča, S.Mickeviča, I. Sokolova Aktuāli literatūras teorijas jautājumi. Metodisks līdzeklis skolotājam, 2007.

7. Literatūra. Rokasgrāmata skolēniem un studentiem. Zvaigzne ABC, 2005.

8. Auziņa Literatūra 12. klasei. Skolotāja grāmata. Zvaigzne ABC, 2009.

9. A.Skalberga Skolotāja grāmata. Literatūra. 12. klasei. Metodisks līdzeklis. RaKa. 2001.