Atbildes, kuras tu meklē

Pozitīvisms

(latīņu val. positivus - pozitīvs, apliecinošs)

Apliecinošs filozofijas virziens (O. Konts, H. Spensers), kura pārstāvji deklarē, ka tiecas pēc īstām, pozitīvām zināšanām, kas balstītas pozitīvā pieredzē. Pozitīvisms radies 19. gs. pirmajā pusē kā idejisks virziens; nostiprinājies 19. gs. otrajā pusē, tā ietvaros izveidojas sabiedrību izzinoša nozare - socioloģija.

1920. gadu beigās radies latviešu literatūras pozitīvisma virziens, kas visspilgtāk izpaudās 1930. gadu vidū un otrajā pusē. Pieskaitāms klasicisma poētiskā tipa literatūrai, jo akcentē paraugu, ideālu, pareizās (pozitīvās) vērtības, zemniecību ar saimnieka arhetipisko tēlu, zemi kā dabas harmonijas dziļāko izpausmi, nacionālismu, stipru ģimeni (L. Breikšs "Mūsu ģimene", 1935). Paraugu un atbalstu meklēja folklorā.

Prozas tekstos pozitīvisms izpaužas:

- lauku sēta kā pamatdarbības un sižetisko notikumu izvērsuma telpa

/Romāna darbība lielākoties notiek vienās mājās, parādīts latviešu zemnieku tradicionālais dzīvesveids, pietiekami noslēgta pasaule, kur darbi pakļaujas dabas cikliem. Tā ir pasaule, kur pastāv kārtība un pienākums. (Piemēram, E. Virzas "Straumēni")./

- pagātne

/Gan katra cilvēka, gan visas mājas dzīvi kopumā ik uz soļa pavada spēks, kam ir cieša saikne ar pagātni. Atgriešanās pagātnē ir saistīta ar harmoniju kā „nākotnes ideālu, kuru nevar atrast nekur citur kā pagātnē". (Piemēram, V. Kārkliņa romāns "Dieva zeme"). /

Spilgtākie pārstāvji: E. Virza, J. Medenis, J. Veselis, A. Grīns, L. Breikšs.

Izmantotā literatūra

1. Latviešu rakstniecība biogrāfijās, R, 2003.

2. www.literature.lv

3. http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53konf/valodnieciba_literaturzinatne/Sukane.

4. http://valoda.ailab.lv/kultura/vesture/kultura/uzsk20/teksts.htm

5. J. Kursīte Dzejas vārdnīca

6. V. Lukaševiča, S.Mickeviča, I. Sokolova Aktuāli literatūras teorijas jautājumi. Metodisks līdzeklis skolotājam, 2007.

7. Literatūra. Rokasgrāmata skolēniem un studentiem. Zvaigzne ABC, 2005.

8. I. Auziņa Literatūra 12. klasei. Skolotāja grāmata. Zvaigzne ABC, 2009.

9. A.Skalberga Skolotāja grāmata. Literatūra. 12. klasei. Metodisks līdzeklis. RaKa. 2001.