Atbildes, kuras tu meklē

Vēstures Enciklopēdijā izmantotie saīsinājumi:

Saīsinājumi

bij. bijušais
cilv. cilvēki
g. gads
gk. galvenokārt
gs. gadsimts
gt. gadu tūkstotis
k-ris komandieris
krāj. krājums
Ls lati
milj. miljons
pēc Kr. pēc Kristus
pr.Kr. pirms Kristus
pulkv. pulkvedis
R. Rīga
rbļ. rubļi
sēj. sējums
tag. tagadējais
t.s. tā sauktais
tūkst. tūkstotis

Abreviatūras

ANO Apvienoto Nāciju Organizācija
AP Augstākā Padome
ASV Amerikas Savienotās Valstis
CK Centrālā komiteja
čeka, čekisti padomju valsts drošības policija un tās darbinieki
GULAG Главное Управление Исправительно—Трудовых Лагерей и колоний
HES Hidroelektrostacija
Iskolastrels Latviešu strēlnieku pulku apvienotās padomes izpildu komiteja
KPFSR Krievijas Padomju Federatīvā Sociālistiskā republika
LKP Latvijas Komunistiskā partija
LNNK Latvijas Nacionālās neatkarības kustība
LPSR Latvijas Padomju Sociālistiskā republika
LR Latvijas Republika
LSD Latvijas sociāldemokrātija
LSPR Latvijas sociālistiskā padomju republika
LU Latvijas Universitāte
LVU Latvijas Valsts universitāte
NKVD Valsts drošības komiteja
PSKP Padomju Savienības Komunistiskā partija
PSR Padomju Sociālistiskā Republika
PSRS Padomju Sociālistisko Republiku Savienība
PSRS AP Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Augstākā Padome
SD Drošības dienests
SS Nacionālsociālistiskās partijas triecienvienība
TEC Termoelektrostacija
VEF Valsts elektrotehniskā fabrika
ZA Zinātņu akadēmija